Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de Paza


Anunt de participare numarul 132194/21.12.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
Adresa postala: B-dul Lacul Tei, Nr. 122 - 124, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020396, Romania, Punct(e) de contact: Mihaela Costandache, Tel. 0212421201, Email: [email protected], Fax: 0212421201, Adresa internet (URL): http: //www.utcb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de Paza
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: B-dul Lacul Tei, nr.122-124, sect.2, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 7, 406, 837RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor incheia 4 contracte subsecvente pe perioade determinate de un an calendaristic.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de servicii de paza pentru perioada 2012-2015, necesare pentru protectia si paza obiectivelor ce apartin Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot I
Cantitatea serviciilor care se vor presta prin prisma acordului-cadru: 350.400 ore de paza.
Cantitatea serviciilor care se vor presta prin prisma primului contract subsecvent: 87.600ore de paza.
Valoarea estimata fara TVA: intre 657.000 si 2.628.200 Moneda: LEI
Lot II
Cantitatea serviciilor care se vor presta prin prisma acordului-cadru: 637.178 ore de paza.
Cantitatea serviciilor care se vor presta prin prisma primului contract subsecvent: 159.295 ore de paza.
Valoarea estimata fara TVA: intre 1.194.709 si 4.778.837Moneda: LEI
Valoarea estimata fara TVA: 7, 406, 837RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare in cuantumul de 12.000lei pentru lotul I si 23.000 lei lotul II.Garantiei de buna executie in cuantum de 5% din valoarea lotului ofertat.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
Declaratie privind situatia personala a operatorului economic.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181.
Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general si bugetele locale).
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69-1.
Certificat de participare cu oferta independenta.
Certificat constatator.
Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea vor prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata si legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil la 30.06.2011 vizat si inregistrat la organele competente.
Informatii privind situatia economico ? financiara: cerinta minima pe care ofertantii trebuie sa o indeplineasca pentru a fi considerati calificati este ca media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu: - 1.000.000 Lei pentru Lotul I;
- 2.000.000 Lei pentru Lotul II.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor prestari de servicii similare prestate in ultimii 3 ani.
Prezenta cel putin un document/contract/proces-verbal de receptie pentru a face dovada indeplinirii sau aflarea in curs de derulare a cel putin un contract de paza cu o durata de minim un an si a carui valoare sa fie egala sau mai mare de 1.000.000 lei pentru Lotul I, respectiv 2.000.000 Lei pentru Lotul II.
Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane.
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere.
Declaratie pe propria raspundere prin care operatorul economic va face dovada ca detine resursele tehnice considerate strict necesare indeplinirii acordului ? cadru de prestari servicii.
Polita de asigurare pentru raspundere civila prezentata in copie legalizata.
Dovada certificarii ISO 9001 pentru sistemul de management al asigurarii calitatii sau ?certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene? sau ?orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
- numar maxim de runde: 1;
- licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de latransmitereainvitatiei;
- durata unei runde: 1 zi (24 ore).
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
12
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.01.2012 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.01.2012 11:45
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.01.2012 12:00
Locul: Sediul universitatii din B-dul Lacul Tei, nr. 122-124, sector nr. 2.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei si reprezentantii autorizati ai operatorilor economici.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
UTCB isi rezerva dreptul de a renunta sau a suplimenta unele posturi de paza in functie de fondurile alocate.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleus, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. 021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti - Oficiul Juridic
Adresa postala: B-dul Lacul Tei nr. 122 ? 124, sect. 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020396, Romania, Tel. 021.242.12.01, Email: [email protected], Fax: 021.242.12.01, Adresa internet (URL): www.utcb.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.12.2011 15:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer