Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE PAZA


Anunt de participare (utilitati) numarul 135576/15.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti
Adresa postala: Str. Dionisie Lupu, Nr. 68, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 213185258, In atentia: Cosmin CRACIUN, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 213129146, Adresa internet (URL): http: //www.cnu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Informatii suplimentare pot fi obtinute, doar in zilele lucratoare si doar intre orele 08:00 ÷ 16:30 de luni pana joi inclusiv, iar vineri intre orele 08.00 ÷ 14:00, de la: Compania Nationala a Uraniului S.A.
Adresa postala: Str. Dionisie Lupu, Nr. 68, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 213185258, In atentia: d-lui Cosmin CRACIUN, Email: [email protected], Fax: +40 213129146, Adresa internet (URL): http: //www.cnu.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Documentatia de atribuire este publicata integral in S.E.A.P. (Sistemul Electronic de Achizitii Publice) fiind anexata prezentului anunt de participare sau poate fi solicitata, doar in zilele lucratoare si doar intre orele 08:00÷16:30 de luni pana joi inclusiv, iar vineri intre orele 08:00÷14:00, de la: Compania Nationala a Uraniului S.A.
Adresa postala: Str. Dionisie Lupu, Nr. 68, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 213185258, In atentia: d-lui Cosmin CRACIUN, Email: [email protected], Fax: +40 213129146, Adresa internet (URL): http: //www.cnu.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Ofertele se vor depune in S.E.A.P. (Sistemul Electronic de Achizitii Publice) ? www.e-licitatie.ro ? conform cap. IV.4)
Adresa postala: -, Localitatea: -, Cod postal: -, Romania, Tel. +40 213032997, Adresa internet (URL): http: //www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala ? autoritate contractanta in sensul prevederilor art. 8, lit. d) din O.U.G. 34/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SERVICII DE PAZA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Locurile de prestare corespunzatoare punctului de lucru ? Sector Stei al Companiei Nationale a Uraniului
S.A. definite in cadrul caietului de sarcini al prezentei documentatii de atribuire
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 1, 602, 353.76RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Valori estimate maxime [Lei fara T.V.A.]: an 2012 (6 luni) = 191.654, 40; an 2013 = 388.155, 60; an 2014 = 399.806, 40; an 2015 = 411.457, 20; an 2016 (6 luni) = 211.280, 16.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asigurarea pazei si protectiei fizice la obiectivele si perimetrele miniere din cadrul punctului de lucru ? Sector Stei al Companiei Nationale a Uraniului S.A. conform cantitatiilor si a celorlalte specificatii solicitate in cadrul caietului de sarcini al prezentei documentatii de atribuire.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Asigurarea pazei si protectiei fizice la obiectivele si perimetrele miniere din cadrul punctului de lucru ? Sector Stei al Companiei Nationale a Uraniului S.A. conform cantitatiilor minime si maxime estimate si a celorlalte specificatii solicitate in cadrul caietului de sarcini al prezentei documentatii de atribuire.1) Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata acordului-cadru precum si estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: Contract subsecvent Nr. 1 (6 luni/2012): Minim: 26.496 ore; Maxim: 30.912 ore;
Contract subsecvent Nr. 2 (2013): Minim: 52.560 ore; Maxim: 61.320 ore;
Contract subsecvent Nr. 3 (2014): Minim: 52.560 ore; Maxim: 61.320 ore;
Contract subsecvent Nr. 4 (2015): Minim: 52.560 ore; Maxim: 61.320 ore;
Contract subsecvent Nr. 5 (6 luni/2016): Minim: 26.208 ore; Maxim: 30.576 ore.
Total: Minim: 210.384 ore; Maxim: 245.448 ore.2) Cantitatile pentru care se vor atribui contractele subsecvente aferente prestarii serviciilor pentru anii 2013, 2014, 2015 si 2016 sunt cantitati estimate a fi contractate, cantitatile definitive urmand a fi comunicate de catre autoritatea contractanta in decursul lunii Octombrie a fiecaruia dintre anii 2012, 2013, 2014 si 2015 pentru anul urmator celui in care acestea vor fi comunicate sau ori de cate ori autoritatea contractanta va intentiona sa achizitioneze serviciile care vor face obiectul acordului-cadru respectiv, respectand conditiile esentiale stabilite la incheierea acestuia.3) Calendarul estimativ de aplicare a procedurii: 27.04.2012 ÷ 23.10.2015.4) Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente:
- contractul subsecvent nr. 1:21.05.2012 ÷ 25.05.2012;
- contractul subsecvent nr. 2:01.10.2012 ÷ 26.10.2012;
- contractul subsecvent nr. 3:01.10.2013 ÷ 25.10.2013;
- contractul subsecvent nr. 4:01.10.2014 ÷ 24.10.2014;
- contractul subsecvent nr. 5:01.10.2015 ÷ 23.10.2015.5) Perioadele de valabilitate ale contractelor subsecvente de achizitie publica vor fi urmatoarele:
- contractul subsecvent nr. 1:01.07.2012 ÷ 31.12.2012;
- contractul subsecvent nr. 2:01.01.2013 ÷ 31.12.2013;
- contractul subsecvent nr. 3:01.01.2014 ÷ 31.12.2014;
- contractul subsecvent nr. 4:01.01.2015 ÷ 31.12.2015;
- contractul subsecvent nr. 5:01.01.2016 ÷ 30.04.2016.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 602, 353.76RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Conform fisierului intitulat "III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate", atasat prezentei documentatii de atribuire. Conform fisierului intitulat "III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate", atasat prezentei documentatii de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alte surse de finantare: ?Fonduri provenite din contracte pentru lucrari de inchideri de mine?.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
A) Incadrarea in prevederile Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010:
Ofertantul va prezenta, in original, certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta conform prevederilor Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010, intocmit in conformitate cu formularul 1 prezentat in cadrul modelelor de formulare ale prezentei documentatii de atribuire.B) Neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare:
Ofertantul va prezenta, in original, declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, intocmita in conformitate cu formularul 12C prezentat in cadrul modelelor de formulare ale prezentei documentatii de atribuire.Nota:
- Acest document va fi prezentat, daca este cazul, si de catre subcontractant, de asemenea, in original;
- Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv persoanele care pot aproba/semna documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire), sunt urmatoarele:
1) Nicu POPA
2) Marian ARETU
3) Stefi Clarisa MUSAT
4) Aurelian VOICU
5) Dorin ADAM
6) Alina GAJER
7) Adriana VINTILESCU
8) Dan MANEA
9) Bianca PATRASCU
10) Cosmin CRACIUN
11) Anda PISTOL
12) Dragos PUIA
13) Mihai NEAGU
14) Nicolae Viorel BESTE
15) Daniela RENGLEA
16) Claudia BUTISCA
17) Gheorghe BOGDANC) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. 34/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare:
Ofertantul va prezenta, in original, declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, intocmita in conformitate cu formularul 12A prezentat in cadrul modelelor de formulare ale prezentei documentatii de atribuire.Nota:
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celui prevazut imediat anterior sau respectivul document nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. 34/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.D) Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare:
Ofertantul va prezenta, in original, declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, intocmita in conformitate cu formularul 12B prezentat in cadrul modelelor de formulare ale prezentei documentatii de atribuire.Nota:
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celui prevazut imediat anterior sau respectivul document nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Alte documente care vor insoti oferta, respectiv privitoare la:
E) Date de identificare si contact:
Ofertantul va prezenta, in original, datele de identificare si contact, intocmite in conformitate cu formularul B2 prezentat in cadrul modelelor de formulare ale prezentei documentatii de atribuire.F) Angajarea ofertantului si/sau reprezentarea acestuia in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica:
Ofertantul va prezenta, in original, doar in cazul in care semnatarul ofertei nu este conducatorul legal al acestuia, imputernicirea scrisa prin care semnatarul ei este autorizat sa angajeze ofertantul si/sau sa il reprezinte in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, imputernicire care va contine in mod expres limitele acestui mandat. G) Demonstrarea de catre ofertant, persoana juridica/fizica romana, a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale:
Ofertantul va prezenta certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/judetului in care acesta este inregistrat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 / autorizatie de functionare / altele echivalente, in oricare dintre urmatoarele forme: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota:
- Certificatul constatator va fi emis cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor;
- Inainte de transmiterea comunicarii rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc prezentarea documentului, pentru conformitate, in forma originala sau copie legalizata.H) Demonstrarea de catre ofertant, persoana juridica/fizica straina, a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale:
Ofertantul va prezenta, in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I) Autorizarea ofertantului pentru prestarea serviciilor care fac obiectul de activitate ?servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor, precum si servicii de consultanta in domeniu?
J) Autorizarea ofertantului pentru desfasurarea de activitati in domeniul pazei si protectiei materialelor si instalatiilor protejate din domeniul nuclear sau asumarea de catre ofertant a angajamentului privind obtinerea acestei autorizatii
K) Declararea partii/partilor din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.06.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.06.2012 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.06.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1) In cazul in care autoritatea contractanta constata faptul ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, aceasta va solicita clarificari, prin intermediul S.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre ofertantii respectivi a documentelor aferente propunerii financiare care sa contina noi preturi.2) Toate documentele: a) vor fi semnate de catre persoana care angajeaza patrimonial ofertantul sau, daca o astfel de facilitate i-a fost permisa, de catre o persoana imputernicita de catre aceasta, in acest caz, imputernicirea scrisa trebuind sa fie expresa si depusa in forma originala impreuna cu oferta;b) vor prezenta numar/data de inregistrare a emiterii de catre ofertant a iesirii respectivului document, vor fi semnate, stampilate si vor avea inscrise in mod lizibil numele si functia persoanei care semneaza aceste documente;c) vor fi insotite obligatoriu de traducere autorizata in limba romana in cazul in care sunt emise de catre organisme/autoritati straine.3) Prin sintagma ?copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?" se va intelege acea reproductie lizibila a unui act pe care apare mentiunea ?conform cu originalul?, semnatura persoanei care angajeaza patrimonial in mod legal ofertantul sau, daca o astfel de facilitate i-a fost permisa, de catre persoana imputernicita de catre aceasta, stampila ofertantului si data in care aceasta inscrie respectiva mentiune.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile O.U.G. nr. 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Legislatie, Contencios Juridic al Companiei Nationale a Uraniului S.A.
Adresa postala: Str. Dionisie Lupu, Nr. 68, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Tel. +40 213185258, Email: [email protected], Fax: +40 213129146, Adresa internet (URL): http: //www.cnu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.05.2012 15:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer