Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de paza a obiectivelor, bunurilor sau valorilor la SDN 1-7, DRDP Bucuresti + Laborator si ACI Giurgiu (9 loturi)


Anunt de participare numarul 147642/01.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel. +04 213150126, Email: [email protected], Fax: +04 213150126, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. (CNADNR SA) ? Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti
Adresa postala: B-dul Iuliu Maniu 401A, sect 6 , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061127, Romania, Punct(e) de contact: DRDP Bucuresti-Serviciu Pregatire Documentatii Achizitii, Tel. +40 213186704, In atentia: Druica Gheorghe - Director adj. Investitii, Email: [email protected], Fax: +40 213186691, Adresa internet (URL): www.drdpb.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. (CNADNR SA) ? Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti
Adresa postala: B-dul Iuliu Maniu 401A, sect 6 , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061127, Romania, Punct(e) de contact: DRDP Bucuresti-Biroul Organizare Derulare Achizitii, Tel. +40 213186704, In atentia: Druica Gheorghe - Director adj. Investitii, Email: [email protected], Fax: +40 213186691, Adresa internet (URL): www.drdpb.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de paza a obiectivelor, bunurilor sau valorilor la SDN 1-7, DRDP Bucuresti + Laborator si ACI Giurgiu (9 loturi)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: SDN 1-7, DRDP Bucuresti + Laborator si ACI Giurgiu
Codul NUTS: RO3 - Macroregiunea trei
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de paza a obiectivelor, bunurilor sau valorilor la SDN 1-7, DRDP Bucuresti + Laborator si ACI Giurgiu - conform caiet de sarcini. Valoarea estimata care se ia in calcul pentru compararea propunerilor financiare, fara TVA, este de 4365440 lei. Defalcarea pentru fiecare lot se regaseste in anexa B a fisei de date
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
onform anexelor la caietele de sarcini, aferente lot1-9
Valoarea estimata fara TVA: 4, 365, 440RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare in cuantum de: Lot 1 ? SDN Bucuresti Nord = 8.500 Lei; Lot 2 ? SDN Bucuresti Sud = 13.000 Lei; Lot 3 ? SDN Alexandria = 10.000 Lei; Lot 4 ? SDN Pitesti = 12.000 Lei; Lot 5 ? SDN Targoviste = 9.000 Lei; Lot 6 ? SDN Ploiesti = 11.000 Lei; Lot 7 ? SDN Buzau = 14.000 Lei; Lot 8 ? DRDP Bucuresti + Laborator = 2.808 Lei; Lot 9 ? ACI Giurgiu = 4.205 Lei. Note: 1. Garantia de participare va avea valabilitate minim 105 zile de la termenul limita de depunere a ofertei; Garantia de participare se poate constitui prin : - scrisoare de garantie de participare (Formularul nr.1) emisa in numele ofertantului de catre o societate bancara/societate de asigurari; - virament bancar la BCR Unirea RO56 RNCB 0082 0441 8412 0001(RON); - numerar la casieria autoritatii contractante. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si insotita de traducerea autorizata in limba romana. Pentru determinarea echivalentei de curs leu-valuta se are in vedere cursul comunicat de BNR cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertei. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. 2. Ofertantii IMM beneficiaza de reducere 50%, daca depun documente conform Legii 346/2004; 3. Autoritatea va retine in conditiile art. 278^1 din OUG 34/2006 din garantia de participare pentru Lot 1 ? SDN Bucuresti Nord, suma de 4.228 Lei; pentru Lot 2 ? SDN Bucuresti Sud, suma de 4.460 Lei; pentru Lot 3 ? SDN Alexandria, suma de 4.298 Lei; pentru Lot 4 ? SDN Pitesti, suma de 4.390 Lei; pentru Lot 5 ? SDN Targoviste, suma de 4.239 Lei; pentru Lot 6 ? SDN Ploiesti, suma de 4.368 Lei; pentru Lot 7 ? SDN Buzau, suma de 4.492 Lei; pentru Lot 8 ? DRDP Bucuresti + Laborator, suma de 1.404 Lei; pentru Lot 9 ? ACI Giurgiu, suma de 2.102 Lei. Garantie de buna executie :10% din valoarea de contract acceptata fara TVA, constituita in conformitate cu Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu cerintele articolului 90 din HG 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si completata conform Formularului nr.2. Nota: Ofertantii IMM beneficiaza de reducere 50%, daca depun in oferta documente conform Legii 346/2004.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii pentru activitatea de intretinere
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1-Formularul nr. 3 -Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt, la data initierii prezentei proceduri urmatoarele: Mina Marian ?Director DRDP Buc., Cristian Gheorghe-Director Economic, Chiuaru Vasile-Director adj. Intretinere, Druica Gheorghe- Director Adjunct Investitii, Munteanu Radu- Sef Departament Intretinere, Conciu-Tuser Monica-Sef Serviciu Intretinere Drumuri, Fonea Roxana-sef Birou Contracte, Stefan-Dona Maria -sef Serviciu Pregatire Documentatii Achizitii si Bucur Camelia-sef Birou Organizare Derulare Achizitii.
Cerinta 2-Formularul nr.4 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform ordinului ANRMAP 314/2010 ;
Cerinta 3-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006, ofertantul va prezenta Formularul nr.5;
Cerinta 4-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, ofertantul va prezenta Formularul nr.6, insotit de certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor la buget de stat consolidat( ANAF) scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;
Cerinta 5- Formularul nr. 7 ? ?Informatii generale despre ofertant? completat, semnat si stampilat in conformitate cu cerintele modelului prezentat in Sectiunea, Formulare, a Documentatiei de atribuire.
Nota: In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 509/2011 Cerinta nr. 1 - Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul?; Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator sa fie reale/actuale la data limita de depunere a candidaturilor/ofertelor. Din Certificatul constatator emis de ONRC, sa rezulte obiectul principal si secundar de activitate al respectivului operator economic; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Cerinta nr. 2 - Licenta de functionare eliberata de Inspectoraltul General al Politiei Romane, conform art. 20 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1-Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani in valoare minima de: Lot 1 ? SDN Bucuresti Nord = 800.000 Lei; Lot 2 ? SDN Bucuresti Sud = 1.300.000 Lei; Lot 3 ? SDN Alexandria = 1.000.000 Lei; Lot 4 ? SDN Pitesti = 1.200.000 Lei; Lot 5 ? SDN Targoviste = 900.000 Lei; Lot 6 ? SDN Ploiesti = 1.100.000 Lei; Lot 7 ? SDN Buzau = 1.400.000 Lei; Lot 8 ? DRDP Bucuresti + Laborator = 200.000 Lei; Lot 9 ? ACI Giurgiu = 400.000 Lei. Operatorul economic poate dovedi indeplinirea nivelului impus in functie de informatiile si documentele disponibile. Se va prezenta Formularul nr.9. Declaratia privind Cifra de Afaceri Globala. Pentru determinarea echivalentei de curs leu-valuta se are in vedere cursul mediu anual lei-valuta comunicat de BNR.
Informatii suplimentare la Cerinta 1 1.Ofertantii tip IMM beneficiaza de reducere de 50%; 2. Indeplinirea cerintei se poate realiza prin tert sustinator; persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea, in 2 exemplare originale, a unui angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Se va prezenta: Formularul nr. 10, Formularul nr. 3, Formularul nr. 5, Formularul nr. 6.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Formularul nr. 9 - Declaratia privind Cifra de Afaceri Globala.Formularul nr.10, in 2 exemplare originale; -Formularul nr.3 -Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006. - Formularul nr. 5, Declaratie privind art 180 din OUG 34/2006, - Formularul nr. 6, Declaratie privind art 181 lit a), c^1) si d) din OUG 34/2006.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind asocierea. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Se va prezenta Formularul nr. 11, Formularul nr. 12. Note 1: In conditiile in care ofertantul este contractant unic acesta nu are obligatia de a prezenta Formularul nr. 11 si Formularul nr. 12; 2: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Informatii privind subcontractarea. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Se va prezenta Formularul nr. 13. Note: 1. Cerintele privind resursele tehnice si umane se iau in considerare numai pentru partea de implicare a subcontractantului; 2. In conditiile in care ofertantul este contractant unic acesta nu are obligatia de a prezenta Formularul nr 13.
Cerinta 1 -Lista serviciilor prestate in ultimii 3 ani; aceasta va cuprinde cel putin un contract, maxim 2 contracte, care prezinta servicii similare in valoare cumulata de cel putin: Lot 1 ? SDN Bucuresti Nord = 400.000 Lei; Lot 2 ? SDN Bucuresti Sud = 600.000 Lei; Lot 3 ? SDN Alexandria = 500.000 Lei; Lot 4 ? SDN Pitesti = 600.000 Lei; Lot 5 ? SDN Targoviste = 400.000 Lei; Lot 6 ? SDN Ploiesti = 500.000 Lei; Lot 7 ? SDN Buzau = 700.000 Lei; Lot 8 ? DRDP Bucuresti + Laborator = 100.000 Lei; Lot 9 ? ACI Giurgiu = 200.000 Lei. Lista va fi insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte prestarea de servicii, conform art.188 alin (2) lit a) din OUG 34/2006. Dovada similitudinii serviciilor prezentate, cu cele supuse procedurii, pentru indeplinirea cerintei de exeperienta similara revine operatorului economic.
Cerinta 1 -Informatii suplimentare: La calculul echivalentei, se va aplica cursul mediu anual lei-valuta comunicat de BNR. Ultimii 3 ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Se va prezenta Formularul nr.15 si Formularul nr.16, orice alte certificari/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte prestarea de servicii similare.
Cerinta 2- Pentru fiecare lot - dovada ca detine personal specializat/autorizat in indeplinirea contractului conform cerintelor din Caietul de sarcini, respectiv personalul de paza trebuie sa fi absolvit cursurile de agenti de paza si sa detina certificate de absolvire emise de institutii abilitate de a organiza cursuri si atestate eliberate de Politie in baza art. 41 din Legea 333/2003; - Pentru persoanele propuse sa asigure serviciile de paza, ofertantul va prezenta copii dupa extras din REVISAL sau adeverinta eliberata de ITM cu urmatoarele date: nume angajati, CNP, numar contract, functie/ocupatie/COR, stare (activ) si copii dupa certificatele de calificare; - Ofertantii vor face dovada ca agentii propusi nu au antecedente penale, prezentand cetificatele de cazier judiciar valabile. - Ofertantii vor face dovada testarii psihologice anuale a agentilor de paza propusi pentru prestarea serviciilor, prezentand avizele de testare psihologica cu semnatura si parafa medicului de Medicina Muncii. Avizele psihologice trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. - Pentru asigurarea pazei la ACI Giurgiu personalul sa detinapermisul legal necesar pentru asigurarea transportului armat al banilor in incinta vamii. Se va prezenta Formularul nr.17
Capacitatea tehnica si/sau profesionala poate fi dovedita prin sustinere in conformitate cu prevederile art. 190 din OUG 34/2006; In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea, in 2 exemplare originale, a unui angajament ferm al persoanei respective. Angajamentul trebuie sa fie explicit, scris si neconditionat, precizand fara echivoc faza procedurala de la care intelege tertul sa acorde sustinerea, precum si care parte/parti a/ale ofertei sunt sustinute de acesta, in conditiile legii. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele care sunt aduse in sustinere si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului in cauza, in conditiile si in termenele acestuia. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute de art 69^1, art. 180 si art. 181 lit a) c^1) si d). Se va prezenta Formularul nr.19 inclusiv anexa 1 si/sau anexa 2 dupa caz, , Formularul nr.3, Formularul nr.5, Formularul nr. 6.
Cerinta 1 - Certificat ISO 9001 sau echivalent, in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul? Note: Se va prezenta Formularul nr.20 - in cazul unei asocieri, se vor prezenta documente de catre fiecare dintre operatorii economici pentru partea de contract pe care o va realiza; - documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Formularul nr. 11 -Informatii privind asocierea 2. Formularul nr. 12 -Acordul de Asociere .Formularul nr. 13 -?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora?Formularul nr.15- Declaratie privind capacitatea tehnica, Anexa la Formularul nr.15; Formularul nr. 16- Certificat privind experienta, orice alte certificari/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte prestarea de servicii similare.La calculul echivalentei, se va aplica cursul mediu anual lei-valuta comunicat de BNR.Formularul nr.17- Lista personalului responsabil cu indeplinirea contractuluiFormularul nr.19 ?Angajament ferm privind sustinerea tehnica si profesionala, inclusiv anexa 1 si/sau anexa 2, dupa caz; Formularul nr.3 -Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006. Formularul nr.5- Declaratie privind art 180 din OUG 34/2006; Formularul nr. 6 - Declaratie privind art 181 lit a), c^1) si d) din OUG 34/2006a) Declaratie pe propria raspundere, Formularul nr.20;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.12.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.12.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
105zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.12.2013 10:00
Locul: sediul DRDP Buc, bd Iuliu Maniu nr 401A, sect 6, parter , sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, membrii comisiei de evaluare, reprezentanti MFP-UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Ofertantul va prezenta Formularul nr. 14-?Declaratie privind intreprinderile afiliate?. 2. In conformitate cu prevederile art. 11 alin. 4 din H.G. nr. 925/2006 si OUG nr. 34/2006, pentru indeplinirea criteriilor de calificare din documentatia de atribuire ofertantul poate prezenta initial o declaratie. Formularul nr. 22- ┬źDeclaratie privind indeplinirea anumitor/tuturor cerintelor din documentatia de atribuire┬╗. 3. Durata contractului: 12 luni 4. Raspunsurile la clarificarile solicitate solicitate de operatorii economici, notificari/instintari referitoare la procedura de achizitie vor fi publicate in SEAP, atasate invitatiei de participare. Operatorii economici care intentioneaza sa depuna oferta, au obligatia de a urmari/accesa site-ul www.e-licitatie.ro, pe toata durata de desfasurare a prezentei proceduri. 5. In situatia in care mai multe oferte considerate admisibile sunt clasate pe primul loc si au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii acestora. 6.In situatia in care un operator economic participa la doua sau mai multe loturi, va prezenta documenetele de calificare intr-un singur exemplar, cifra de afaceri si experienta similara trebuie sa indeplineasca cea mai mare valoarea minima impusa.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
art. 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DRDP Bucuresti - Biroul Organizare si Derulare Achizitii
Adresa postala: B-dul Iuliu Maniu nr. 401A, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061127, Romania, Tel. +40 213186704, Email: [email protected], Fax: +40 213186691, Adresa internet (URL): http: //www.drdpb.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.10.2013 12:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer