Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii de paza Aeroportul Bacau


Anunt de participare (utilitati) numarul 4013/01.03.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMA AEROPORTUL BACAU
Adresa postala: strada Aeroportului nr. 1 loc. Bacau jud Bacau, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600324, Romania, Punct(e) de contact: STEFAN CRISTIAN STANCIU, Tel.0040 234 575362, Email: [email protected], Fax: 0040 234 575366
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Activitti aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
servicii de paza Aeroportul Bacau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si protectie, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Aeroportul Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
paza si ordine publica in Aeroportul Bacau
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74613000-9 - Servicii de paza (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
asigurarea pazei si ordinii publice in regim permanent
Valoarea estimata fara TVA: 310, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare in cuamtum de 3000 RON
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii si alocatii bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
autorizatie emisa de Ministerul Administratiei si Internelor ( Politie ) si Ministerul transporturilor Constructiilor si Turismului ( Directia Generala Aviatie Civila )
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
A. Declaratie privind inexistenta starii de faliment
B. Prezentare declaratie privind indeplinirea obligatiile exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat;
C. Cazier judiciar /certificat echivalentD. Se vor prezenta urmatoarele documente : - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial unde candidatul/ofertantul isi are sediul, din care sa rezulte domeniul de activitate.
- Documente care sa ateste dobandirea personalitatii juridice(act constituiv al persoanei juridice)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
A. Declaratie bancaraCertificat de bonitate bancara
B. Bilant contabil la data de 31.12.2006
Balanta contabila martie 2007C. Informatii privind cifra de afaceriformular anexa 2- valoarea minima impusa in lei si euro :140.000 lei / 40.000 euro.
D. Solvabilitate patrimoniala > 30%
E. Lichiditate generala > 100%
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
A. Principalele prestatii in ultimii 3 ani
B. Minim 3 recomandari, cu viza I.P.J. in care s-a prestat paza
C. Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatiiD. Autorizatie prestare servicii paza emisa de MTTC si Politie
E. subcontractantiNu se admit
F. Standarde de asigurarea calitatiiISO 9001 / document intern de certificare a sistemului calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.04.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: la casieria aeroportului
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.04.2007 15:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.04.2007 16:30
Locul: sediu Aeroport Bacau
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
persoane imputernicite de ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Da
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare: 12 luni de la anuntul precedent
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: bd. Dinicu Golescu nr. 38, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala: str. Cuza Voda nr. 1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
serviciul juridic din cadrul regiei
Adresa postala: str. Aeroportului nr.1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600324, Romania, Tel.0234575362, Email: [email protected], Fax: 0234575366
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2007 15:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer