Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de paza in spatiile administrative ale FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud - SDEE Covasna


Anunt de participare (utilitati) numarul 147067/08.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Comerciala Filiala de Distributiea Energiei Electrice "Electrica Distributie Transilvania Sud" S.A.
Adresa postala: Brasov, str. Pictor Luchian nr. 25, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500193, Romania, Punct(e) de contact: Manica Vochin, Tel. +40 0268305320/+40 0728137596, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0268305004, Adresa internet (URL): www.electricats.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SDEE Covasna
Adresa postala: str Lunca Oltului nr. 9A, Localitatea: Sf Gheorghe, Cod postal: 520036, Romania, Tel. +40 0267305999, Fax: +40 267305704
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala de distributie energie electrica
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de paza in spatiile administrative ale FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud - SDEE Covasna
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Covasna
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de paza la spatiile administrative ale SDEE Covasna
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor depune oferte pentru toate serviciile solicitate si pentru toate cantitatile prevazute in Caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 606, 900RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Val.garantiei de participare este de 10.000lei.IMM beneficiaza de reduceri cu 50%, conform legii 346/2004. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se constituie Conform art 86 alin(1) din HG 925/2006. Cont: RO30RNCB0124007504130387BCRSfantuGheorghe pentru ordin de plata. Trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. Ofertantul pierde garantia de participare conform art. 87 din HG 925/2006 si cota parte din garantie in conformitate cu art.278^1 din OUG 34/2006. Garantia pentru participare se restituie conf art. 88 din HG 925/2006. Orice oferta care nu este insotita de garantia de participare va fi respinsa ca fiind inacceptabila .Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 100 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia buna executie in cuantum de 5 % din val. contract fara TVA.IMM beneficiaza de reducerea cu 50%, cf.L346/2004.Modalitatea de constituire este conform art 90 din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii. Contract in lei cu modalitatile de plata conform celor specificate in cap 15 din contractul atasat in cadrul documentatiei
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente din care sa rezulte faptul ca ofertantul nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 180, (formular04), art.181(formular05)si art.69^1(pers cu functii de decizie in cadrul autoritatii Dir Gen Ion Dobre, Dir Ec Monica Radulescu, Dir Distrib Radu Holom, Dir Teh 110 kv Nicu Constandache, Dir Dezv Catalin Grama, Ioan Toma, Manica Vochin, Csaba Josza, Elthes Ferenc, Ivana Lenke, Poenaru Constantin(formular06), din OUG 34/2006.
Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Formular03). Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta (Formular02).Declaratie pe propria raspundere privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM (Formular14).Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte ca nu are datorii, aferente lunii
anterioare celei in care se depun ofertele in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cuoriginalul".
Certificat privind plata impozitelor si taxelor si a contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat din care sa rezulte ca nu are datorii, aferente luni anterioare celei in care se depun ofertele in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul"; Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului din care sa rezulte ca ofertantul are cod CAEN 8010 prntru prestare servicii de protectie si garda.Licenta de functionare eliberata de IGPR conform Legii 333/2002.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1.Nivelul minim impus pt media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani : media cifrei de afaceri globale trebuie sa fie mai mare sau egala cu valoarea de 1.032.000 lei.Curs echivalenta lei/alta valuta comunicat de BNR din data de 30.09.2013.
Pentru echivalenta din alta valuta in lei a cifrei globale de afaceri se va avea
in vedere cursulmediu anual comunicat de BNR. IMM beneficiaza de reducerea cu 50% a pragului cifrei de afaceri globale, cf.L346/2004.
Depunerea unei declaratii cu informatii generale referitoare la Media cifrei
de afaceri globalepe ultimi trei ani.formular 13)Cerinta 2. Lichiditatea generala >90%. Depunerea Bilantului contabil al
ultimul an financiar incheiat-2012, sau prezentarea oricaror altor
documentecare pot fi prezentate de ofertanti in sustinerea indeplinirii cerintei
de calificare lichiditatea generala(Lg=active circulante total /datorii curente
platibile pana la un an)
Modalitatea de indeplinire
Formular 13. Pentru echivalenta din alta valuta in lei a cifrei globale de afaceri se va avea in vedere cursul mediu anual comunicat de BNR. Bilantul contabil al ultimul an financiar
incheiat-2012, sau prezentarea oricaror altor documentecare pot fi prezentate de ofertanti in sustinerea indeplinirii cerintei decalificare lichiditatea generala(Lg=active circulante total /datorii curente platibile pana la un an)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1.-Prezentarea unei liste privind servicii similare prestate ultimii 3 ani
(calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) din care sa rezulte faptul ca ofertantul a executat lucrari similare, la nivelul unuia sau mai multe contracte, in valoare cumulata de minim 1.032.000 lei.Curs echivalenta lei/alta valuta comunicat de
BNR din data de 30.09.2013.formular0.7).Pentru echivalenta valorilor experientei similare din
alta valuta in lei se va tine cont de cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Formular 07 Formular 08
Cerinta 2. Polita de asigurare de raspundere civila pentru daune provocate de catre prestator tertilor ca urmare a actelor de neglijenta, erorilor sau omisiunilor savarsite in mod involuntar pana la concurenta sumei de 15.000 lei. Polita de asigurare ce va trebui prezentata de catre ofertantul clasat pe primul loc.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie pe proprie raspundere privind depunerea politei respective inainte de semnarea contractului.
Declaratie referitoare la echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Modalitatea de indeplinire
Formular 10
Cerinta 4 Declaratie pe proprie raspundere ca personalul prestatorului afectat tuturor locatiiloe/sediilor beneficiarului nu se va schimba decat cu instiintarea prealabila a beneficiarului.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie pe proprie raspundere
Asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii si protectiei mediului si
securitate ocupationala prin detinerea certificatelor ISO 9001/2008 ; ISO
14001/2005 si OHSAH 18001/2007
Modalitatea de indeplinire
Certificat al sistemului de menegement al calitatii in conformitate
cu SR EN ISO 9001/2008 sau echivalent Certificat al sistemului de menegement de mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001/2005 sau echivalentCertificat privind sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale OHSAS 18001/2007 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica intro singura runda este ca faza finala a cererii de oferte. Durata unei runde este de o zi.Pretul ofertei este elementul care va face obiectul de reofertare.Pasul de licitatie minim 2% din valoarea estimata si o singura runda.SEAP va pune instantaneu, la dispozitia tuturor ofertantilor, informatiile privind cea mai buna oferta financiara respectiv numarul de participanti inscrisi si locul in clasament ocupat.Departajarea ofertelor cu preturi egale clasate pe primul loc se va face prin reofertarea in plic inchis
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.10.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.11.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.11.2013 11:00
Locul: Sediul SDEE Covasna str Lunca Oltului nr 9A loc Sf Gheorghe jud Covasna
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicitii ofertantiilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, cf. art. 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic SC FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud SA
Adresa postala: str. Pictor Luchian nr.25, bl.33, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500193, Romania, Tel. +40 268305999, Fax: +40 268305004
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.10.2013 09:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer