Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de paza la imobilele administrate de Sucursala pentru Administrarea si Intretinerea Fondului Imobiliar (S.A.I.F.I.) si Sucursala pentru Reprezentare si Protocol (S.R.P.) TRIUMF


Anunt de participare numarul 107447/08.09.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti
Adresa postala:  Moliere nr.6-8, sectorul 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011964, Romania, Punct(e) de contact:  Camelia Trandafir, Tel. 0212080414, Email:  [email protected], Fax:  0212080414, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: administrare de imobile pe baza de tarife sau contracte
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de paza la imobilele administrate de Sucursala pentru Administrarea si Intretinerea Fondului Imobiliar (S.A.I.F.I.) si Sucursala pentru Reprezentare si Protocol (S.R.P.) TRIUMF
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si protectie, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de paza la imobile aflate in administrarea Sucursalei pentru Administrarea si Intretinerea Fondului Imobiliar (S.A.I.F.I.) si Sucursalei pentru Reprezentare si Protocol (S.R.P.) TRIUMF
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Asigurarea de servicii de paza la un numar de 41 de imobile situate in mun. Bucuresti si jud. Ilfov.
Valoarea estimata fara TVA: 18, 805, 769RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare 47.000 lei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea, Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 , din O.U.G. nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Certificat de inregistrare emis de oficiul registrului comertului, Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului, Licenta de functionare (valabila) emisa de M.A.I.,
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale, cu declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani, Bilantul contabil, vizat si inregistrat la organele competente, la data de 31.12.2009.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista serviciilor similare prestate in ultimii 3 ani, Declatie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere, CV-urile personalului de conducere al ofertantului, precum si CV-ul persoanei responsabile cu derularea contractului, recomandari din partea beneficiarilor de contracte, Lista obligatiilorcontractuale indesfasurare, daca exista, Asigurarea de raspundere civila, valabila la data deschiderii ofertelor, avizul eliberat de S.R.I. ? O.S.S.S. (Oficiul pentru Supravegherea Secretelor de Stat) pentru societatea participanta la licitatie, Lista cuprinzand dotarile de care dispune societatea participanta la licitatie, ISO 9001/2008 sau echivalent, ISO 14001/2004 sau echivalent, ISO 18001/2007 sau echivalent, ISO 27001/2005 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.10.2010 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.10.2010 10:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.10.2010 11:00
Locul: R.A. A.P.P.S.str. Moliere nr. 6-8 Sector 1 Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/310.46.41, Fax:  021/310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala:  Bd. Unirii nr. 37, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel. 0214083600, Fax:  0214083700, Adresa internet (URL):  www.tmb.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termen de utilizare a cailor de atac: 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului atacat, conform art. 256 1 alin.1 lit a din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
R.A. A.P.P.S.
Adresa postala:  Str. Moliere nr. 6-8 Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011964, Romania, Tel. 0212080414, Fax:  0212080414, Adresa internet (URL):  www.apps.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.09.2010 12:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer