Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de paza, monitorizare, interventie si transport de valori in municipiul Hunedoara


Anunt de participare numarul 118042/29.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Hunedoara
Adresa postala:  B-dul. Libertatii, Nr. 17, Localitatea:  Hunedoara, Cod postal:  331128, Romania, Punct(e) de contact:  OVIDIU MARIUS HADA, Tel. 0254.716.322, In atentia:  sef birou Ricea Suzana, Email:  [email protected], Fax:  0254.716.087, Adresa internet (URL):  http: //www.primariahd.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de paza, monitorizare, interventie sitransport de valori in municipiul Hunedoara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: municipiul Hunedoara
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de paza, monitorizare, interventie sitransport de valori in municipiul Hunedoara
Prestarea serviciului de paza se va efectua conform planurilor de paza si transport valori intocmit de prestator in colaborare cu beneficiarul, pe toataperioada de derulare a contractului, cu respectarea cerintelor economice din oferta acceptata.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
79710000-4-Servicii de siguranta (Rev.2)
79711000-1-Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Bloc G9?str. Eliberariinr.1- 24 ore/zi- permanent 1 post
Fosta UM Hasdat - 24 ore/zi- permanent 2 posturi
Divizionul Tehnic ? Fosta UM Hasdat- 24 ore/zi- permanent 1 post
Punctul de Comanda ? Fosta UM Hasdat - 24 ore/zi- permanent 1 post
Fosta UM Vadu Dobrii-24 ore/zi - permanent 2 posturi
Complex Sportiv Stadion ?Michael Klein? str. Avram Iancunr. 16-24 ore/zi - permanent 1 post
Bloc G2-str.N.Balcescu -24 ore/zi-permanent 1 post
Fost sediu ACT-P-ta Libertatii nr.26 -24 ore/zi-permanent 1 post
Cladirea Bibliotecii Municipale-str.
C-tin Brancusi, bl.X2 -24 ore/zi-permanent 1 post
Camin Persoane Varstnice, str.Castelului -12 ore/zi-temporar 1 post temporar
Centru de zi str.Randunicii -24 ore/zi-permanent 1 post
Atelier - 24 ore/zi-permanent 1 post
Scoala Generala nr.1 - 24 ore/zi-permanent1 post
Muzeul Castelul Corvinilor- 24 ore/zi- permanent-12 ore/zi temporar 2 posturi
1 post temporar
Serviciul Public Gradina Zoologica -12ore/zi temporar 1 post temporar
Serviciul Public Administratia Pietelor-2 post -12 ore/zi .
temporar - 2agenti 2 posturiSpitalul MunicipalDr. Al. Simionescu -24ore/zi- permanent1 post
TOTAL- posturi permanente16- posturipermanente cu doi agenti2-posturi temporare cu un agent3Servicii de paza prin monitorizare si interventie rapida in conditiile in conditiile Legii nr. 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotararii de Guvern nr. 1010/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Complex Sportiv Stadion ?Michael Klein? str. Avram Iancunr. 16
- Starea Civila ? str. Revolutiei nr. 2, municipiul Hunedoara- Unitatea Medico-Sociala ? str. Stefan cel Mare nr. 5, municipiul Hunedoara
- Punctul termic Micro 7 - municipiul Hunedoara
- Centrul de Zi -str. Randunicii nr. 1, municipiul Hunedoara
- Camin Persoane Varstnice ? str. Castelului, municipiul Hunedoara- Adapost de Protectie Civila ? str. Voinii- Gradina Zoologica ? Aleea Padurii FN, municipiul Hunedoara
- Centrul Recreational al municipiului Hunedoara ? str. George Enescu nr. 7
3) Servicii transport valori in conditiile Legii nr. 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotararii de Guvern nr. 1010/2004, cu modificarile si completarile ulterioare
- casieria 1 si 2 Primaria municipiului Hunedoara;
- Bloc G9;
- Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor;
- casieria 1si 2 Administratia Pietelor;
- casieria Bazin de Inot;
- Castelul Corvinilor.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 021, 428RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.06.2011 pana la 30.12.2011
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare 65000lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006
Certificate constatatoare privind indeplinireaobligatiilor exigibile deplatacatre bugetul de stat si catre bugetul local valabile la data deschiderii candidaturii
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului cu cel mult 30 de zile inainte de date limita de depunere a candidaturii (original sau copie legalizata la notariat) din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii
Certificatul de inregistrare fiscala eliberat de Oficiul Registrului Comertului, (CUI) in copie legalizata sau xerocopiecu semnatura si stampila in conformitate cu originalul.
Licenta de functionare emisa deInspectoratul General al Politiei Romane, in termen de valabilitate - in copie legalizata sau xerocopiecu semnatura si stampila in conformitate cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea Informatiilor generale aferente anilor 2008, 2009 si 2010.Prezentarea bilanturilor contabile, pe ultimii 3 ani, vizate si inregistrate de organele competente si ultima balanta de verificare (copie certificata pe propria raspundere, cu mentiunea ?conform cu orginalul? si stampila operatorului economic).
Declaratii privind cifra deafaceri care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani; in acest ultim caz autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala.Nivel minim: Media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii trei ani (2008, 2009, 2010) trebuie sa fie egala sau mai mare cu sumade 650.000 lei, fara TVA.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinte obligatorii
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani.
Recomandari din partea altor beneficiari/clientiDeclaratiareferitoare la echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului
Declaratie referitoare la cadrele de conducere din ultimii 3 ani si la personalul desemnat pentru derularea contractului. impreuna cu informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea acestuia.Informatii privind asocierea
Informatii privind subcontractantii
Prezentarea Certificatului privind managementul sistemului calitatii din seria ISO 9001 sau echivalent (emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene)- copie certificata pe propria raspundere, cu mentiunea ?conform cu orginalul? si stampila operatorului economic.Prezentarea Certificatului privind Sistemul de management de mediudin seria ISO 14001 sau echivalent (emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene) - copie certificata pe propria raspundere, cu mentiunea ?conform cu orginalul? si stampila operatorului economic
Prezentarea Certificatului privind sistemul de management al sanatatii si securitatii operationale din seria OHSAS 18001 sau echivalent (emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene). Nu se accepta in curs de certificare - copie certificata pe propria raspundere, cu mentiunea ?conform cu orginalul? si stampila operatorului economic.Prezentarea Certificatului privind asigurarea standardului pentru securitatea informatieidin seria ISO 27001 sauechivalent (emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene) - copie certificata pe propria raspundere, cu mentiunea ?conform cu orginalul? si stampila operatorului economic.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinte obligatorii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
14883
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.04.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.05.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.05.2011 13:00
Locul: Primaria municipiului Hunedoara, bdul Libertatii nr.17 Hunedoara
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.03.2011 15:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer