Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de paza si interventie


Anunt de participare numarul 2995/23.02.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNITATEA MILITARA 01408
Adresa postala: B-dul REPUBLICII nr. 41, Localitatea: Roman, Cod postal: 611127, Romania, Punct(e) de contact: CRISTINEL TOGAN, Tel.0233743386, Email: [email protected], Fax: 0233743386
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de paza si interventie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si protectie, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: U.M. 01408 loc. Roman, jud. Neamt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciu de paza si interventie la obiectiv militar.Exista posibilitatea ca in perioada 01.11.-31.12.2007 si ulterior pana la 30.04.2010, atribuirea unor noi contracte sa fie facuta prin procedura prevazuta de art. 122, lit. j) din OUG 34/2006.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74613000-9 - Servicii de paza (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Un serviciu de paza.
Valoarea estimata fara TVA: 221, 042EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.05.2007 pana la 31.10.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare -3090lei prin scrisoare de garantie bancara.Garantie de buna executie a contractului - 10% din valoarea contractului constituita prin scrisoare de garantie bancara.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse bugetare, plata se va efectua in lei prin ordin de plata dupa receptia cantitativa si calitativa a serviciilor prestate.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181, certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale precum si a contributiei pentru asigurari sociale de stat, certificat de atestare fiscala, certificat constatator privind inregistrarea la Registrul Comertului, licenta eliberata de I.G.P.R.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima realizarea unei cifre medii de afaceri pe ultimii 3 ani de cel putin 309120 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fise de informatii privind principalele servicii prestate in ultimii 3 ani si prezentarea unor recomandari.Declaratie pe proprie raspundere privind resursele tehnice si resursele umane pe care le detine sau se obliga sa le angajeze pentru indeplinirea contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Conform documentatiei de atribuire.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.04.2007 17:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.04.2007 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 31.07.2007
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.04.2007 09:00
Locul: Sediul autoritatii contractante, U.M. 01408 Roman - Neamt
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Delegatii imputerniciti de catre ofertanti care au asupra lor si o copie dupa actul de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Pentru a participa la procedura de achizitie a contractului, operatorii economici interesati trebuie "in prealabil" sa obtina autorizatia de securitate eliberata de autoritatea desemnata a M. Ap. Pentru aceasta operatorii economici interesati pot ridica gratuit chestionarele de securitate de la sediul autoritatii contractante in perioada 26.02.-01.03.2007 (in zilele lucratoare intre orele 08.00-15.00)pe care le vor depune completate pana la data de 05.03.2007, orele 15.00 la aceeasi adresa.Consultanta necesara completarii chestionarelor este oferita gratuit la sediul autoritatii contractante.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010867, Romania, Tel.0213199538, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
curtea de Apel Bacau
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr.4, ,Localitatea: Bacau, Cod postal: 600356, Romania, Tel.0234513296, Fax: 0234514275
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic al U.M. 01408
Adresa postala: B-dul. Republicii nr. 41, Localitatea: Roman, Cod postal: 611127, Romania, Tel.0233734544 int. 128, Fax: 0233743386
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.02.2007 21:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer