Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii de paza si monitorizare a sistemelor de alarma


Anunt de participare numarul 148884/17.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Muzeul National BRUKENTHAL
Adresa postala: Piata Mare nr.4-5, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550163, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Cretu, Tel. +40 269217691, Email: [email protected], Fax: +40 269211545, Adresa internet (URL): www.brukenthalmuseum.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Recreere, cultura si religie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
servicii de paza si monitorizare a sistemelor de alarma
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Sediile Muzeului National Brukenthal , Piata Mare nr.4-5
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Da
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 624, 000EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: anual
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de paza pentru sediile Muzeului National Brukenthal: Palatul Brukenthal, Casa Albastra, Muzeul de Istorie, Muzeul de Istorie Naturala, Muzeul de Farmacie, Muzeul deArme si Trofee de Vanatoare, Galeria de Arta Contemporana .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
79711000-1-Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Acord cadru cu un singur operator economic
Durata acordului cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 624, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se poate constitui conform art. 86 din HG 925/2006 , in cuantum de 10 000 lei Se va constitui in cuantum de 10% din valoarea contractului subsecvent fara TVA , iar in cazul IMMU-rilor, acest cuantum va fi redus cu 50%, in termen de maxim 3 zile de la semnarea contractuluiGarantia de buna executie se poate constituiconform art. 90 din HG 925/2006:
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1-Declaratie privind eligibilitatea - Completare Formular 1 din sectiunea Formulare( de catre ofertant-ofertant asociat/tert sustinator)Cerinta nr. 2-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta- Completare Formular 2 din sectiunea Formulare.Cerinta nr. 3 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 , din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare- Completare Formular 3 din sectiunea Formulare Cerinta nr.4Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioarePersoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea contractului sunt: Dumitru Cheran -presedinte
MarianaRadulescu- membru
Raluca Teodorescu- membru
Rodica Ciobanu- membru
Daniela Cretu- membru
Mihaela Cotor- membru de rezerva
Ionel Nicola- membru de rezerva
In cazul in care ofertantul se incadreaza in oricare din situatiile prevazute la art.69^1 din OUG 34/2006, va fi exclus din procedura de atribuirecerinta nr.5 Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul general consolidat. Se va prezenta certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul consolidat, emis de Directia Generala a finantelor publice in a carei raza de competenta isi are ofertantul sediul social - in original sau in copie lizibila cu mentiunea " conform cu originalul"- din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Cerinta nr.6.Certificat de atestare fiscalaprivind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local.Se va prezenta certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale, emis de Directia/Serviciul de specialitate al Consiliului local in a carei raza de competenta isi are ofertantul sediul social- in original sau in copie lizibila cu mentiunea " conform cu originalul"- din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Cerinta nr.7Declaratie privind calitatea de participant la proceduraModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii -Completare Formular 5 din sectiunea Formulare Prezentarea Certificatului Constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul principal CAEN din certificatul constatator - se va prezenta documentul in original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul, in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor (emis cu maximum 30 zile inainte de data depunerii ofertelor), cu stampila si semnatura reprezentantului legal al operatorului economic.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Depunerea bilantului contabil pe ultimii 3 ani, inregistrat si vizat de catre organele competente
Cerinta nr.2Informatii privind cifra de afaceri globala. Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani sa fie de minim 1 500 000 lei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Bilantulcontabil, inregistrat si vizat de catre organele abilitate ale MFP, in copie certificata pentru conformitate cu originalul, de catre reprezentantul legal al societatii, valabil la momentul deschiderii ofertelor2.Se completeaza Formularul 6- Informatii generale ofertant. Se vor mentiona informatii privind cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani.Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani sa fie de minim 1 500 000 lei.Pentru echivalenta in euro se va avea in vedere cursul mediu anual lei/euro comunicat de B.N.R.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Informatii privind capacitatea tehnicaPrezentarea unei liste a principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privatiModalitatea de indeplinire
Cerinta nr.2. Informatii privind subcontractantii
Cerinta nr. 3
Informatii privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului
cerinta 4.1Informatii privind personalul tehnic de specialitate
cerinta 4.2. Informatii privind personalul autorizat
cerinta 4.3. Informatii privind autorizarile
cerinta nr. 1
Standarde de asigurare a calitatii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular 7-din sectiunea FormulareLista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari .Se vor prezenta copii dupa minim 2 contracte similare cu obiectul licitatiei finalizate si a caror valoare cumulata sa fie de minim 840 000 lei si minim 2 recomandari din partea beneficiarilor, semnate si stampilate.Completare Formular 8- din sectiunea FormulareToate autorizatiile si certificatele trebuie sa fie in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor legal al societatiiCompletare Formular 9- din sectiunea Formulare1. Se completeaza formularul 10 - privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere precum si personalul propriu, alocat derularii contractului.2.Se completeaza formularul 11-privind asigurarea cu personal de specialitate atestat, cadre de conducere.3.Licenta de functionare eliberata de I.G.P.Licenta de functionare va fi in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor si va fi prezentata in copie certificata pentru conformitate de catre reprezentantul legal al societatii;Autorizatie de folosire arme si munitii letale (persoane juridice)eliberata de Inspectoratul de Politie. Autorizatia de folosire arme si munitii letale va fi in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor si va fi prezentata in copie certificate pentru conformitate de catre reprezentantul legal al societatii.Certificat SR EN ISO 9001 sau echivalent. Certificarea sistemului propriu de management de mediu SR EN ISO 14001.Documente care sa ateste certificarea sistemului propriu de managent al sanatatii si securitatii ocupationale ( OHSAS 18001 .Documente care sa ateste certificarea sistemului propriu de management al securitatii informatiei (ISO 27001 sau echivalent).Cod de buna practica pentru Servicii de paza statica si patrulare mobile BS 7499:2007.Nu se vor lua in considerare documentatiile care atesta faptul ca ofertantul este in curs de certificare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Pentru a putea participa la faza finala de licitatie electronica, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.), avand certificat digital valid pentru acces in sistem si o adresa de e-mail functionala, precizata in datele de contact din formularul Informatii generale atasat la documentatie. Informatii relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii in vederea participarii la licitatia electronica si disponibile pentru conectare si inregistrare la: http: //www.elicitatie.ro. Inainte de lansarea unei licitatii electronice, autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala a documentelor de calificare si a propunerii tehnice, conform solicitarilor din documentatia de atribuire, in vederea stabilirii ofertelor admisibile. In vederea realizarii etapei electronice, autoritatea contractanta va introduce in SEAP informatiile solicitate automat de sistemul informatic. Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi. Invitatia se va transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor respective ce au depus oferte admisibile si va contine data si momentul de start al licitatiei electronice, precum si orice informatie necesara pentru realizarea conectarii individuale la echipamentul electronic utilizat. Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre sistem la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile in sectiunea ?Notificari de sistem?. Conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: - in cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze. ? licitatia electronica se va finaliza dupa desfasurarea rundei nr.1 a licitatiei electronice In cazul in care operatorul economic, declarat admis si inscris in SEAP, nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele care fac obiectul procesului de reofertare, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, si care a fost introdusa in SEAP de autoritatea contractanta. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1.Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la faza finala de licitatie electronica Durata unei runde: 1 (una) zi Conform prevederilor art. 42 din H.G. nr.1660/2006, la licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta. Dupa incheierea rundei de licitatie electronica, se solicita ofertantilor satransmita autoritatii contractante Formularul de oferta si formularul Centralizator de preturi, completate corespunzator in functie de valoarea ofertei transmise in cadrul rundei de licitatie electronica la care au participat. Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: valoarea ofertei fara TVA. Daca in cazul in care doua sau mai multe oferte au acelasi pret(ofertele ce se situeaza pe primul loc) atunci AC va cere reofertarea pretului intr un plic sigilat in vederea departajarii ofertelor.Se solicita ofertantilor sa transmita aceste formulare la sediul autoritatii contractante in urmatoarea zi lucratoare de la incheierea rundei de licitatie electronica, in original, semnate si stampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de o persoana imputernicita.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.03.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.03.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.03.2014 10:00
Locul: Muzeul National Brukenthal, Sibiu, Piata Mare nr.4-5
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
La sedinta de deschidere a ofertelor vor putea fi reprezentanti ai operatorilor economici care doresc sa participe si care vorprezenta imputernicirea in acest sens.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care, dupa derularea etapei de licitatie electronica doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu preturi egale, se va solicita ofertantilor care au depus oferte, reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii.- Eventualele amendamente la clauzele contractuale specifice din Proiectul de Contract se vor depune odata cu oferta. Amendamentele formulate ulterior depunerii ofertelor nu vor fi luate in considerare. Nu se admit negocieri de clauze contractuale care nu au fost obiectate prin oferta initiala.-In cazul in care oferta este prezentata de catre o asociatie de prestatori, aceasta asociatie va beneficia de facilitatile asigurate Intreprinderilor Mici si Mijlocii prin prevederile Legii nr. 346/2004, numai in cazul in care toti membrii asociatiei sunt Intreprinderi Mici si Mijlocii.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare ale caii de atac sunt cele prevazute la art.256 ind 2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Muzeul National Brukenthal Sibiu
Adresa postala: Piata Mare nr.4-5, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550163, Romania, Tel. +40 0269217691, Email: [email protected], Fax: +40 269211545, Adresa internet (URL): www.brukenthalmuseum.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.01.2014 11:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer