Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de paza si protectie, patrulare, monitorizare si interventie, receptie, mentenanta la sistemele de securitate si pentru infrastructurile civile si industriale? apartinand societatilor Grupului ENEL din Romania


Anunt de participare (utilitati) numarul 135686/18.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala: Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Maria Tauru, Tel. +4 0735310550, Email: [email protected], Fax: +4 0372871908, Adresa internet (URL): www.enel.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Intreprinderi care desfasoara activitate sectoriala in baza unui drept special sau exclusiv
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de paza si protectie, patrulare, monitorizare si interventie, receptie, mentenanta la sistemele de securitate si pentru infrastructurile civile si industriale? apartinandsocietatilor Grupului ENEL din Romania
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Sedii/locatii -conform anexelor de la caietul de sarcini, pentru Municipiul Bucuresti si din judetele: Ilfov,
Giurgiu, Timis, Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Constanta, Calarasi, Ialomita, Tulcea
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 14, 560, 794 si 36, 401, 985RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Autorit. Contr. va incheia cate un ac. cadru prest.serv.cu primul clasat /LOT, in urma clasament LE/LOT.Ptr.fiecare ac.cadru se incheie un ctr.subs.Val.estim./LOT a celui mai mare contr. subsecvent - conform anexei B loturi.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea serviciilor de paza umana, patrulare, monitorizare si interventie , mentenanta sisteme tehnice de securitate, receptie, precum si materiale si piese de schimb pentru intretinerea sistemelor- pentru cladirile civile si statiile de exploatare apartinand societatilor din grupul Enel in Romania.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
79711000-1-Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)
79714000-2-Servicii de supraveghere (Rev.2)
79715000-9-Servicii de patrulare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
total: 3673119 ore paza, 354240 ore patrulare, 155 posturi monitorizare si interventie, 159 obiective pentru mentenanta, 31200 ore pentru receptie.
Valoarea estimata fara TVA: intre 14, 560, 794 si 36, 401, 985RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul ce se va retine, in cond art.278¹ alin.1 lit.b) din OUG34/2006, pe loturi- in anexa B.In situatia in care asocierea depaseste cerintele prevazute in Legea 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru IMM, criteriile legate de cuantumul garantiei de participare vor fi indeplinite de catre asociati in proportie de 100% din valoarea ceruta in documentatia de atribuire.Per. valab.a gar. de particip: cel put in egala cu per. valabilitate a ofertei-120 zile de la data limita stab. ptr. depunere oferte.Mod de constit: instrument bancar emis de o soc bancara sau de o soc de asigurari-in original;OP sau fila CEC cu confirmarea lor de catre banca, pana la data si oradeschiderii ofertelor in contul: SC ENEL SERVICII COMUNE SA, RO 22054362: RO08 CITI 0000 0007 2507 0004, deschis la CITIBANK Romania S.A. ? pentruLEI.Se va prez. si declr proprie rasp. priv. Incadr. in cat IMM la data de 31.12.2010(daca este cazul)-conf.in original Lg 346/2004, actualiz-form F28. In conf. cu art 278prim-(1) din OUG34/2006, in mas.in care CNSC respinge o contestatie, AC va retine contestatarului din gar. Particip. in rap cu val estim a ct. conf.anexa B-Loturi. Neprez. Gar. Particip., duce la respingerea ofertei in cadrul sedintei de deschidere conf. cu art. 33 alin. 3 lit. b din HG 925/2006 actualiz.Retinerea gar. particip.- conf. leg achiz. publice. 10%(5%ptIMM)din val ct fara T.V.A.Per pt care se constit gar este egala cu durata ct .Modul de constit a gar de buna exec: -prin ret succesive din fact prezentate;Avand in vedere faptul ca AC este o soc omerciala cu capital majoritar privat si finantarea ct se face din surse proprii, si nu din fonduri publice, nu se aplica prevederile HG 1045/2011?care fac referire la faptul ca«?sumele datorate de instit publice operat ec, incl cele datorate de op ec beneficiari de subventii sau transf altor operatori ec, se achita in conturile benefic deschise la trezoreria statului».Sau-Scrisoare de gar bancara de buna executie(la solicitarea ofert)care va constitui anexa la ct.Sau-Instrum de garantare emis in condit legii de o soc de asigurari, care va respecta prevederile din HGR 925/2006 art 86 alin.(2)-(4).Restit gar de buna executie se va efectua conform HGR 925/2006 art.92 alin.(4), asa cum este prevazut si in CGF-RO rev.1
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare-Prezentare Formular F2-1.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Potrivit art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare: ?Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat despre care are cunostinta ca, in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.?2-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare-Prezentare Formular F2-2. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat care se afla intruna din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
3-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare-Prezentare Formular F 2-3. Potrivit art.691 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare:
?Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatiicomerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.?
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: - Cosmin Trofin- Director Achizitii si Servicii; - Ciprian Stefan-Director Adjunct Achizitii.Persoana responsabila cu achizitia: Maria Tauru.Persoane resp. cu derularea contractului: Tamara Pogan a) Pentru persoane juridice romaneModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabil la data depunerii ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
b) Pentru persoane juridice straineModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este stabilit, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabil la data depunerii ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in echivalentul codului CAEN din documentul care dovedeste o forma de inregistrare ca persoana juridica.
Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de a primi comunicarea privind rezultatul procedurii, va prezenta, pentru conformitate, documentul in original/copie legalizata, in situatia in care a fost prezentat in forma copie ?conform cu originalul?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita prezentarea cifrei de afaceri globala, care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani. Valoarea mediei cifrei de afaceri globala trebuie sa fie mai mare sau egala cu valoarea celui mai mare contract subsecvent multiplicat cu 2 pentru fiecare LOT: LOT -I-8.919.600, 00 lei / 4.459.800, 00 lei-IMM.; LOT -II- 9.828.800 lei /4.914.400, 00 lei- IMM; LOT -III- 10.372.000, 00 lei/ 5.186.000, 00 lei-IMM.
2) Informatii privind sit. ec.-fin. din bilantul contabil sau alte documente relevante.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea unei liste pentru fiecare LOT- care va cuprinde contracte servicii similare prestate in ultimii 3 ani. Lista va cuprinde minim un contract cu o valoare de cel putin: lot I- 4.459.800, 00 lei fara TVA; lot II-4.914.400, 00 lei fara TVA; lot III- 5.186.000, 00 lei fara TVA sau maxim 3 contracte a caror valoare insumata trebuie sa fie de cel putin: lot I- 4.459.800, 00 lei fara TVA; lot II-4.914.400, 00 lei fara TVA din care; lot III- 5.186.000, 00 lei fara TVA. Lista va trebui sa acopere urmatoarele servicii similare solicitate: paza, patrulare, monitorizare si mentenanta sisteme securitate.
Aceasta lista trebuie sa fie insotita de documente (copii contracte sau copii parti relevante contracte, procese verbale de receptie, etc) prin care sa se confirme prestarea acestor tipuri de servicii.Serv cuprinse in aceasta lista vor fi insotite de certificari/recom. emise de beneficiari, in care se vor preciza datele de contact ale benef si modul de indepl. a oblig contractuale pe parcurs
pentru fiecare LOT-: Declaratie care contine informatii privind pregatirea profesionala si calificarea cadrelor de conducere, precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului, Personal de paza si protectie calificat, care sa detina atestatul eliberat de Inspectoratul General al Politiei Romane in baza caruia vor putea exercita profesia de agent de paza.
-Licenta de functionare elib. de Inspectoratul General al Politiei, cu aviz al Serviciului Roman de Informatii, pentru obiect. activit ? paza obiective, bunuri, valori si protectia persoane?;
-Licenta elib.de Inspectoratul General al Politiei, cu avizul al Serv. Roman de Informatii, pentru obiectul de activitate ?proiectare, producere, instalare si intretinere a sisteme alarmare impotriva efractiei?;
-Aviz. Ac. de Inspectoratele de Politie Judetene, dispeceratului de monitorizare a sistemelor de aparare impotriva efractiei, avand in vedere necesit. Interv. de urg. la obiective, coord.si urmar ag. paza din ob. prin sist. Monitoriz. GPS/GPRS, echipe auto de patr. Daca la momentul depunerii ofertei, licente sau avize expira in mai putin de 5 luni, sa faca dovada efectuarii tuturor demersurilor legale necesare reautorizarii acestora (depunerea documentatiei la organele competente).
Ofert. va face dovada cel putin a unei pers. resp. securit si sanat. in munca.
Inf priv subcontract, daca este cz.Se solic complet Form F8/LOT.In sit in
care ofertantul intent sa subcontract o parte din ctr, are oblig de a preciza in
F8: a)datele de recun ale tuturor subcontract(incl codul CAEN), specializ
acestora;b)partile din ctr pe care ofert urmeaza sa le subcontract;c)indic
procentaj din total ctr ce va fi realiz prin subcontract;d) lista activ ce vor fi
realiz de subcon(indic activit si val acestora);La inch.ctr (in sit in care este
desemnat castig)are oblig de a prez ctr incheiate cu subcontract, ctr care tb
sa fie in concord cu oferta si care se vor constit in anexa la ctr.Odata cu
prez ctr, subc tb sa prez.F2.3 compl.Res mat si umane ale subcontract
declarati se iau in consid pt partea lor de implic in ctr care urmeaza sa fie
indeplinit, daca sunt prez doc relev in acest sens.In cz in care op ec care a
depus oferta are subcontract, intreaga responsab ii revine op ec, iar cer.de
calif.tb ind de acesta.Subcontr nu pot subcontr la randul lor parte din
Informatii privind asociatii, daca este cazul. Se solicita completarea
Formularului F21/LOT si a propriului dosar de calificare de catre asociat. In
cazul asocierii, criteriile de calificare referitoare la situatia personala a
ofertantului, la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
(inregistrare), la standardele de asigurare a calitatii trebuie prezentate de
fiecare asociat in parte. Situatia economico-financiara si capacitatea tehnica
si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor
tuturor membrilor asocierii.In cazul in care o asociere de operatori economici
este declarata castigatoare, relatia contractuala va fi intre autoritatea
contractanta si liderul asocierii declarat, inclusiv facturarea.
Informatii privind tertul sustinator, daca este cazul.
Tertul sustinator va prezenta un angajament ferm incheiat in forma autentica prin care confirma ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate, in cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata.
Tertul sustinator va prezenta un angajament ferm incheiat in forma autentica prin care confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, in cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata. Tertul sustinator va prezenta completat Formularul F2.1. prin care va declara pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Tertul sustinator va prezenta completat Formularul F2.2.
Angajament ferm incheiat in forma autentica
Declaratie pe proprie raspundere prin care ofertantul confirma ca dispune
de mijloace de transport corespunzatoare, conform legislatiei in vigoare
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele
europene relevante.
Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de calitate, conform SR EN ISO 9001:2008
Informatii privind asigurarea unui nivel corespunzator de protectia mediuluiin conformitate cu standardele europene relevante.
Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de calitate, conform SR EN ISO 14001/2005.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Autoritatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronica toti ofertantii care au depus oferte admisibile.Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul ofertat in Formularul F9.Ofertele de pret introduse in runda de licitare electronica vor fi exprimate in aceeasi moneda in care s-a facut depunerea ofertelor de pret in etapa de depunere oferta (LEI, fara TVA).Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda. Durata rundei de licitatie electronica va fi de: 1 (una) zi lucratoare.Operatorii economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) trebuie sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem.Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.06.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.06.2012 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.06.2012 14:00
Locul: Sediul ENEL din Bucuresti, Bd.Ion Mihalache 41-43, sector 1, , corp C, et.1, Serviciul Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Modalit departaj a ofertelor cu acelasi pret: Daca pe primul loc, dupa desfasurarea licitatiei electronice, se afla doi sau mai multi ofertanti cu aceeasi valoare a propunerii financiare, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua oferta financiara in plic inchis. In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua oferta financiara are pretul cel mai scazut. Ofertele depuse in plic inchis de catre ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior acestei faze.Docum de atrib este atasata anuntului de participare la sectiunea "Documentatie si clarificari". Eventualele clarificari la documentatia de atribuire vor fi solicitate la fax: 0372/871.908 sau [email protected] , originalele tuturor documentelor intocmite/emise de catre candidat/ofertant urmand a fi transmise in original la sediul autoritatii contractante: Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1, corpul C, etaj 1, in atentia Serviciului Achizitii-Maria Tauru. Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire se vor atasa anuntului de participare la sectiunea "Documentatie si clarificari". Date limita de primire a solicit clarifi: cu 9 zile lucrat. inainte de data limita de depunere oferte, ora limita 17 /adresa: Fax: +40 372871908 sau E-mail: [email protected] limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 3 zile lucratoare de la data primirii unei solicitari din partea operatorului economic.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuirea contractului orice ofertant/candidat care in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale fata de ENEL, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia (OUG 34/2006, art. 181, lit.c1).Anexele 2, 3 si 4 c. s si F11.1. vor fi puse la dispoz.op. ec.interes-conf. IV.4.1 siIV.4.2.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Pers. vatam poate sesiza CNSC ptr. anul.act. si/sau recunoast. drept. pretins ori a interes legitim, in 10 zile cu ziua urmat. luarii la cunost. Daca cererea priv. continut. doc. atrib.public in SEAP, data luarii la cunost e data public. doc. atrib.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: bd-ul Ion Mihalache nr. 41-43, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, ,Romania, Tel. +40 372115089, Fax: +40 372871908
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.05.2012 17:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer