Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Servicii de placare tamburi liberi si de actionare?


Anunt de participare (utilitati) numarul 144486/19.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: serviciul achizitii contracte lucrari si servicii, Tel. +40 374171120, In atentia: Leata Alina, Email: [email protected], Fax: +40 253222015, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?Servicii de placare tamburi liberi si de actionare?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: sediul prestatorului
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Servicii de placare tamburi liberi si de actionare? cuprinde: aplicarea unui invelis format din 1÷3 straturi de placi tehnice de cauciuc, placile diferafunctie de tipul de tambur, cu respectarea cerintelor din Caietul de sarcini .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50531000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor neelectrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Total ? serviciu?Servicii de placare tamburi liberi si de actionare? cuprinde: cauciucarea la cald a tamburilor de actionare cu placa de cauciuc ignifuga cu grosimea de 20 mm; cauciucarea la cald a tamburilor liberi cu placa tehnica de uz generalcu grosimea de 15 mm.
Valoarea estimata fara TVA: 372, 441.24RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in cuantum de 6.500, 00 lei si cu valabilitate de minim 90 zile de la data limita a depunerii ofertelor se va depune in contul RO49 RNCB0149 0345 6255 0007 BCR Tg-JiuGarantia de participare se va constitui prin oricare din modurile prezentate in art. 86 din HG 925/2006 in vigoare. In cazul constituirii prin instrument de garantare ofertantul va solicita bancii sau societatii de asigurari emitente a insera in mod expres situatiile prevazute la art. 87 din H.G. 925/2006 si la art. 278¹ din OUG 34/2006. (formular GB).Daca instrumentul de garantare nu respecta aceste cerinte oferta depusa va fi respinsa fiind incidente prevederile art. 33, alin. 3, pct. b, din HG 925 / 2006.Ofertele neansotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse si returnate la deschidere.Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 87 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 278^1 alin.(1)si (2) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - conform caruia se va retine suma de 3724, 41 lei - in cazul in care CNSC respinge pe fond o contestatie sau contestatorul renunta la contestatie (aceasta masura nu va fi aplicabila in cazul in care renuntarea la contestatie a fost realizata ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare, in conditiile art. 256^3alin. (1) din OUG 34/2006). Garantia de participare se va restitui conform HG nr. 925/2006, art.88.Echivalenta lei-euro se va calcula pentru cursul BNR comunicat cu 5 (cinci) zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Garantiea de buna executie se va constitui de catre ofertantul declarat castigatir inaintea incheierii contractului, in cuantum de 10 % din valoarea contractului, fara TVA (5 % in cazul Intreprinderilor Mici Si Mijlocii).Mod de constituire: - Conform prevederilor art. 90 alin (1) si (2) din HG 925/2006; sau- Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale , in conf. Cu prevederile art. 90, alin (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de buna executie se va restitui conform H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii alocate in anul2013
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie pe propria raspundere privind neancadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006cu modificarile si completarile ulterioare.(eligibilitatea )
Completare si semnare formular nr. 12A ( formularul va fi prezentat obligatoriu si de tertul sustinator financiar si/sau tehnico-economic).
In cazul unei asocieri, fiecare membru asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.
2. Documente care demonstreaza neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006Completare si semnare Formular nr. 12 B (formularul va fi prezentat obligatoriu si de tertul sustinator financiar si/sau tehnico-economic).
In cazul unei asocieri, fiecare membru asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.
3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG 34/2006Completare si semnare Formular F2 (in limba romana sau traducere autorizata ).Evaluarea cerintei :
Persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante sunt:
-Director ?Antonie Daniel
-Director Economic ? Ghimis Vasile
-Director Tehnic ? Badescu Alin Aristide
-Director Achizitii Publice ? Mocioi Dumitru
-Ing. Sef Mecanic ? Gugu Radu
-Sef Serv. ACLS ? Oita Vasile
Serv. ACLS ? Leata Alina
4. Certificat de participare la licitatiecu oferta independenta
Modalitatea de indeplinire a cerintei: Completare si semnare Formular F3- conform Ordinului ANRMAP 314 / 2010, publicat in MO, partea I nr. 701/20.10.2010 (in limba romana sau traducere autorizata ).
In cazul unei asocieri, fiecare membru asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.
In cazul in care oferta este depusa de catre un grup de operatori economici, atunci oferta comuna trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere.( formular F1) Modalitatea de indeplinire a cerintei:
Pentru persoane juridice romane :
1. Se va prezenta : Certificatul constatator eliberat de Oficiul National Registrului Comertului din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al operatorului economic.
Documentele vor fi prezentate in copie lizibila certificata « conform cu originalul », semnata si stampilata.
2.Se va verifica daca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, in caz contrar cerinta de calificare nu este indeplinit; in cazul unei asocieri , fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.
3. Pentruoperatorii economici inregistrati ca IMM-uri, se vor prezenta documente emise de :
a) Camera de munca , referitoare la numarul mediu scriptic anual de personal si documente care dovedesc nivelul cifrei de afaceri eliberate de Administratia financiara , sau
b) certificat emis de Oficiul Registrului Comertului care atesta statutul de IMM al ofertantului , sau
c) declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din OUG 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri de 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute.Obs.: ofertantul clasat pe primul loc , inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate certificatul constatator emis de ONRC in original/ copie legalizata ( daca initial nu a fost prezentat astfel).
Persoane juridice /fizice straine
Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata in limba romana.
Se va verifica daca persoana juridica este autorizata sa presteze serviciul care face obiectul contractului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1- Informatii generale, inclusivcifra medie globala de afaceri in ultimi 3 ani . cerinta minima : cifra globala de afaceri in ultimii 3 ani sa fie de min. 744.882, 50 lei(1) Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.(2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate ( Formular Angajament- Tert sustinator financiar).(3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire a cerintei:
Se vor prezenta fisa de informatii generale - Formular B2:
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Informatii si/sau nivel(uri) minim (e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - informatii privindprestarile de servicii in ultimii 3 (trei) ani, care sa confirme prestarea de servicii similare celor privind, , cauciucarea la cald a tamburilor??.
Lista trebuie sa cuprinda servicii similare prestate si duse la bun sfarsit de catre ofertant in ultimii 3 ani, in baza a cel putin un contract sau maxim 3(trei) contracte , servicii in valoare/ valoare cumulata deminim 372.441, 24 lei, ;lista va fi insotita de documente(contracte, recomandari/certificate/documente constatatoare semnate de beneficiarul serviciului/etc), si- fisa de experienta similara- - care sa confirme prestarea de serviciiCerinta nr. 2. Informatii privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatiileLista cu dotatiile sa cuprinda : strung paralel de dimensiuni adecvatepe dimensiunile maximale de gabarit, dimensiunile maximale ale tamburilor supusi cauciucarii sunt D x Lm x Lt ( D-diametrul tamburului, Lm- lungimea mantalei tamburului, Lt- lungimea totala a tamburului): pentru tamburi de actionare cu placa de cauciuc ignifuga si antistatica 1400x2550x6200 iar pentru tamburii liberi cu placa tehnica de uz general 1400x2500x3600; instalatie specializata pentru sablare ; spatiu special amenajat pentru degresare; autoclava pentru vulcanizare.Cerinta nr. 3.Informatii privind subcontractantul/ subcontractantii, partea/partile din contract pe care acesta / acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia / acestora, precum si acordulacestuia / acestora (Acordul de subcontractare ?anexa la formular).Cerinta nr. 4.Informatii privind asocierea in vederea prestarii serviciuluiIn cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. ( Formular Angajament- Tert sustinator tehnico-profesional).
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire a cerintei: Se va prezenta Formularul12ESe va prezenta FormularulB3Se va prezenta Formularul12 HSe va prezenta Formularulnr. 12 GSe va prezenta FormularulF 1
Cerinta nr. 1 Certificarea sistemului de management al calitatii ISO 9001 editia 2008 sau similara, pentru categoria de servicii care constituie obiectul contractului.
Documentele trebuie sa fie in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor si se vor prezenta in copie certificata , , conform cu originalul?.
Modalitatea de indeplinire
Conform prevederilor legale, se vor prezenta documente care atesta o certificare a sistemului de management al calitatii ISO 9001 editia 2008 sau similara, pentru categoria de servicii care sunt ofertate sau alte documente echivalente care sa ateste ca operatorul economic asigura un nivel corespunzator al calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.07.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.07.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.07.2013 11:00
Locul: DIVIZIA MINIERA Tg.-Jiu, str.T.Vladimirescu, nr. 1-15, et. 3, Directia Achizitii-Sala de licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti din partea operatorilor economici ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Daca mai multi operatori economici prezinta oferte cu pret egal, clasate pe primul loc, se va solicita reofertarea, in plic inchis, pana la departajare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor art. 256^2 din OUG 34/2006 de catre contestatar, despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Legislatie al SDM Tg-Jiu
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu nr. 1-15, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210232, Romania, Tel. +40 374171177, Fax: +40 253222015
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.06.2013 08:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer