Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE POMPIERI


Anunt de participare (utilitati) numarul 31508/10.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Centrala Electrica de Termoficare Brasov S.A.
Adresa postala: str. Timis-Triaj nr.6, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500240, Romania, Punct(e) de contact: Irinel Bunescu, Tel.0268-333192, Email: [email protected], Fax: 0268-330530, Adresa internet (URL): www.cetbv.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SERVICII DE POMPIERI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: CET-Str. Timis Triaj nr. 6; Brasov, CAF - METROM; CT /PT
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
asigurarea unui ansamblu integrat de activitati specifice de prevenirea si reducerea riscurilor de producere a incendiilor si asigurarii interventiei operative pentru limitarea si stingerea incendiilor, in vederea evacuarii, salvarii si protectiei persoanelor periclitate, protejarii bunurilor si mediului impotriva efectelor situatiilor de urgenta determinate de incendii in spatiile administrate de S.C. CET BRASOV S.A.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
75251000-0 - Servicii de pompieri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caiet de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 1, 200, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie participare 12000 lei;garantie buna executie 5% din val. contract
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratii privind eligibilitatea in original - se completeaza Formularul nr. 02;
-Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite la bugetul local - in original sau copie legalizata, valabil la data deschiderii ofertelor;
-Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat - in original sau copie legalizata, valabil la data deschiderii ofertelor;
-Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.181 OUG 34/2006;
-Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, in original sau copie legalizata, din care sa rezulte adresa actuala, administratorul si obiectul de activitate al societatii, emis in anul 2007;
-Certificatul de inregistrare fiscala eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie legalizata.
-Persoane juridice/ fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (original si traducere legalizata in limba romana).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Bilant contabil la data de 31.12.2006 vizat si inregistrat de organele competente.(copie stampilata, semnata si cu mentiunea conform cu originalul pe fiecare pagina);
-Declararea cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2004, 2005, 2006) in original - Formular nr. 04
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind lista pricipalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani care sa contina informatii despre cel putin 3 contracte de servicii similare care din punct de vedere fizic si/sau valoric sa insumeze cel putin 50% din volumul fizic sau valoric al viitorului contract se va completa Formularul nr. 05;
-Ofertantii vor prezenta in copie contractul / contractele care indeplineste / indeplinesc conditiile solicitate;
- Declaratie privind lista pricipalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani care sa contina informatii despre cel putin 3 contracte de servicii similare care din punct de vedere fizic si/sau valoric sa insumeze cel putin 50% din volumul fizic sau valoric al viitorului contract se va completa Formularul nr. 05 - Sectiunea IVĀ« Formulare .
-Ofertantii vor prezenta in copie contractul / contractele care indeplineste / indeplinesc conditiile solicitate.
-Dovada ca sunt constituite ca servicii private pentru situatii de urgenta conf. Legii 307/2006 (art.31, pct.4 si art.32, pct.3) privind apararea impotriva incendiilor si Ord. MAI 158/22.02.2007 privind Criteriile de performanta, constituire si dotare a serviciilor private pentru situatii de urgenta;
-Avizul eliberat de Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta de infiintare ca serviciu privat pentru situatii de urgenta conf. Legii 307, art. 32. pct. 5 ;
-Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si a cadrelor de conducere in ultimii 3 ani Formular nr. 06;
-Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de prestari servicii:
a)informatii privind personalul tehnic de specialitate Formularul nr. 07;
b)informatii privind personalul propus pentru prestarea serviciilor Formularul nr. 08;
c)copia certificatelor de calificare a personalului implicat in indeplinirea contractului.
-Recomandari din partea altor beneficiari care sa ateste seriozitatea ofertantului in indeplinirea obligatiilor contractuale si prestarea de servicii similare in perioada 2004 2006 in original
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.09.2007 15:30
Documente de plata: DA
Pretul: 20 RON
Conditii si modalitate de plata: numerar la casieria unitatiidocumentatia de atribuire - de la Biroul Contracte
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.10.2007 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.10.2007 11:00
Locul: Brasov, Str.Timis Triaj nr. 6, Corp Administrativ, et. II, Sala Consiliu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti imputerniciti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilo
Adresa postala: str. Stravopoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 30081, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Brasov
Adresa postala: B-dul 15 Noiembrie 1987 nr.45, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500097, Romania, Tel.0268/419615, Fax: 0268/418054, Adresa internet (URL): [email protected]
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic S.C. CET BRASOV S.A.
Adresa postala: Str.Timis Triaj nr. 6, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500240, Romania, Tel.0268/333192, Email: [email protected], Fax: 0268/330530, Adresa internet (URL): www.cetbv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.09.2007 14:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer