Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE PRELUCRARI MECANICE, REPARATII DE PIESE SI SUBANSAMBLE MECANICE SI HIDRAULICE, MODIFICARI ALE ACESTORA, PROIECTARE SI EXECUTARE DE PIESE SI SUBANSAMBLE MECANICE SI HIDRAULICE, PROBE CU SUBANSAMBLE HIDRAULICE


Anunt de participare (utilitati) numarul 147321/17.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CN Aeroporturi Bucuresti SA
Adresa postala: Str.Calea Bucurestilor, nr.224E, oras Otopeni, jud. Ilfov, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075150, Romania, Punct(e) de contact: Ramona Preoteasa, Tel. +40 212013534, In atentia: Ramona Preoteasa, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 212041976, Adresa internet (URL): www.bucharestairports.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Activitate (activitati)
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SERVICII DE PRELUCRARI MECANICE, REPARATII DE PIESE SI SUBANSAMBLE MECANICE SI HIDRAULICE, MODIFICARI ALE ACESTORA, PROIECTARE SI EXECUTARE DE PIESE SI SUBANSAMBLE MECANICE SI HIDRAULICE, PROBE CU SUBANSAMBLE HIDRAULICE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Punctul de lucru Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, Calea Bucurestilor nr. 224 E, judetul Ilfov, Romania
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 68, 000 si 150, 000EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Anual se estimeaza a se incheia 2 contracte subsecvente. In functie de nevoile autoritatii contractante se pot incheia mai multe contracte subsecvente/an. Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 15000 Euro; Valoarea celui mai mic contract subsecvent - 2000 Euro
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIE SERVICII DE PRELUCRARI MECANICE, REPARATII DE PIESE SI SUBANSAMBLE MECANICE SI HIDRAULICE, MODIFICARI ALE ACESTORA, PROIECTARE SI EXECUTARE DE PIESE SI SUBANSAMBLE MECANICE SI HIDRAULICE, PROBE CU SUBANSAMBLE HIDRAULICE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50116000-1 - Servicii de reparare si de intretinere a pieselor speciale pentru vehicule (Rev.2)
71333000-1-Servicii de inginerie mecanica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
ACHIZITIE SERVICII DE PRELUCRARI MECANICE, REPARATII DE PIESE SI SUBANSAMBLE MECANICE SI HIDRAULICE, MODIFICARI ALE ACESTORA, PROIECTARE SI EXECUTARE DE PIESE SI SUBANSAMBLE MECANICE SI HIDRAULICE, PROBE CU SUBANSAMBLE HIDRAULICE
Valoare celui mai mare contract subsecvent: 15.000 Euro
Valoarea celui mai mic contract subsecvent - 2.000 Euro
Cantitate minima Acord cadru 250; cantitate maxima Acord Cadru 10.000.
Cantitate minima Contract Subsecvent 1; cantitate maxima Contract Subsecvent 1.250.
Valoarea estimata fara TVA: intre 68, 000 si 150, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este in cuantum de: 2.000 EuroGarantia de participare se va constitui fie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii (Formular 5) fie prin OP sau foaie de varsamant in contul autoritatii contractante, cu conditia confirmarii acestora de catre banca (semnatura si stampila) pana la data si ora deschiderii ofertelor. Conturile autoritatii contractante sunt Cont in lei: RO 40 BRDE 445 SV 12412444450, Cont in euro: RO 24 BRDE 445 SV 11918064450. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie egala cu valabilitatea ofertei (120 zile de la data limita stabilita pt depunerea ofertelor). Restituirea garantiei se va face in conform. cu art. 88 din H.G.925/2006. In cazul in care scrisoarea de garantie pentru participare va fi constituita in alta valuta, se va folosi cursul comunicat de BNR in data publicarii anuntului de participare.In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria IMM, conform documentelor prezentate, cuantumul garantiei de participare se va reduce, conform legislatiei in vigoare, cu 50%.Suma care se retine in cazul in care sunt incidente prevederile art. 278 indice 1 din OUG 34/2006 este urmatoarea: 995, 76 Euro. Restituirea garantiei se va face in conform. cu art. 88 din H.G.925/2006. Garantia de buna executie (Formular 6) este de 10 % din valoarea fiecarui contract subsecvent, exclusiv T.V.A., si se va constitui, in termen de maxim 7 zile de la data incheierii contractului subsecvent, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de o societate de asigurari sau prin retineri succesive din facturile emise de prestator. Garantia de buna executie a contractelor subsecvente va fi constituita pe o perioada egala cu perioada de valabilitate a acestora + 14 zile.In cazul in care ofertantul declarat castigator se incadreaza in categoria IMM, conform documentelor prezentate, cuantumul garantiei de buna executie se va reduce, conform legislatiei in vigoare, cu 50%.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 (Formular 3). Fiecare dintre asociati isi asuma obligatia pentru oferta comuna si raspunde pentru orice consecinte ale viitorului acord cadru.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1:
Informa?ii ?i formalita?i necesare pentru evaluarea respectarii cerin?elor.
Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute de: art. 69^1 din OUG 34/2006 ? in acest sens, se va completa formularul H1 din sectiunea ?MODELE DE FORMULARE? ;Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt : Liviu Radu, Dan Baciu, Cristian Alexe, Roxana Gadau, Ovidiu Tosa, Gabriel Tara, Valentin Iordache, Elena Tudor Barcau, Vlad Martian, Ramona Preoteasa, Cornel Constantin Poterasu, Razvan Boldor, Viorel Tanase, Radu Gabriel Bondar, Catalin Predoiu, Ruxandra Capota, Adrian Vasilescu, Stefan Radulescu, Serban Ilie, Florin Boicu, Gabriel Roman, Cristian Catichi, George Niculie, Claudia Georgescu, Oana Limostin, Mihaela Sturzoiu, Angelica Badoi, Stan Florentinaart. 180 din OUG 34/2006 - in acest sens, se va completa formularul H2 din sectiunea ?MODELE DE FORMULARE? siart. 181 din O.U.G. 34/2006 - in acest sens, se va completa formularul H3 din sectiunea ?MODELE DE FORMULARE?Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii Ofertantul/ofertantii asociati trebuie sa prezinte obligatoriu urmatoarele documente care dovedesc situatia sa/lor personala, respectiv:
I. Pentru persoanele juridice romane1. Completarea formularelor H1, H2, si H3 din fisierul ?MODELE DE FORMULARE?2. Certificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, dupa cum urmeaza: a. Certificat de atestare fiscala pentru persoanele juridice, emis de Administratia Finantelor Publice ? original / copie legalizata / copie ?conform cu originalul?; b. Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice, emis de Directia Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei ? original / copie legalizata / copie ?conform cu originalul?;NotaCertificatele mentionate la literele: a) si b) trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este stabilit termenul limita pentru depunerea ofertelor.II. Pentru persoanele juridice strainePersoana juridica straina are obligatia de a prezenta documentele prevazute la cap. I. In cazul documentelor prevazute la cap. I pct. 2, se vor prezenta documente similare, emise de catre o autoritate competenta din tara unde isi are sediul, insotite de traducere autorizata in limba romana.Cerinta nr. 2
Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere trebuie sa certifice ca participarea la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica este facuta in concordanta cu regulile de concurenta Ofertantul/ofertantii asociati trebuie sa prezinte obligatoriu Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta completat in conformitate Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 (Formularul H4 din fiserul ?MODELE DE FORMULARE?) Ofertantul/ofertanti asociati trebuie sa prezinte dovada din care rezulta o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de
inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din Romania sau din tara in care este stabilit, dupa caz, si ca are dreptul legal de a furniza produsul ce formeaza obiectul procedurii de atribuire.
Ofertantul/ofertantii asociati trebuie sa prezinte obligatoriu urmatoarele documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activitatii
profesionale, respectiv:
I. Pentru persoane juridice romane:
1. Certificat constator, detaliat, emis de Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti sau al judetului unde firma isi are sediul, privind date de identificare ale societatii; filiale; sucursale; puncte de lucru; administratori; reprezentanti; imputerniciti; durata societatii; asociati/actionari; obiect activitate (COD CAEN) etc. Informatiile cuprinse in acest certificat trebuie sa fie reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar producerea sau comercializarea produselor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire ? original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;
II. Pentru persoane juridice straine:
1. Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in
care ofertantul este rezident.
Documentele trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:
- o forma de inregistrare ca persoana juridica;
- actionari/asociati;
- obiect de activitate prin care se atesta dreptul ofertantului de a executa lucrarile solicitate:
- administratori/imputernicitii legali sa reprezinte societatea;
- capitalul social;
- filiale/sucursale/puncte de lucru;
- durata societatii;
- original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traduceri autorizate in limba romana.
Nota: Autoritatea contractanta poate solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitatea a documentului in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara: Se solicita ca ofertantul sa fi dus la bun sfarsit, in ultimii 3 ani, cel putin un contract ce a avut ca obiect servicii de prelucrari mecanice, reparatii de piese si subansamble mecanice si hidraulice, modificari ale acestora, proiectare si executare de piese si subansamble mecanice si hidraulice, probe cu subansamble hidraulice.
Modalitatea de indeplinire
Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se va prezenta o lista a pricipalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand obiect, cantitati, beneficiari insotita de orice certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de beneficiar privat. De asemenea, se va completa Formularul H13 din fisierul ?MODELE DE FORMULARE? pentru fiecare certificat/ document prezentat in vederea dovedirii indeplinirii cerintei privind experienta similara
Resurse tehnice
Se solicita ca ofertantul sa detina minim urmatoarele:
1.un spatiu de lucru corespunzator;
2.masini unelte performante, respectiv:
-centru complex de prelucrari prin aschiere cu comanda numerica;
-strunguri (minim 2);
-freza;
-masini de polizat, frezat si gaurit;
-masina de rectificat;
-convertizor de sudura electrica cu posibilitatea de sudura in Argon si CO2;
-generator pentru sudura oxiacetilenica;
-instalatie sau echipament pentru ridicat piese grele;
-masina pentru sertizat furtune hidraulice;
-standuri de proba pentru instalatii hidraulice, cu posibilitatea de verificare a parametrilor functionali.
Modalitatea de indeplinire
Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se va depune o declaratie din partea ofertantului in care se vor indica echipamentele detinute, numarul acestora precum si forma de detinere a lor (proprietate, inchirere, leasing, etc.) insotita de orice documente doveditoare cum ar fi: balanta mijloace fixe/obiecte de inventar din evidentele contabile sau contractele de inchiriere, leasing, factura, etc. - copie ?conform cu originalul?.
Ofertantul trebuie sa detinasistem de management al calitatii certificat conform standardului EN ISO 9001
Modalitatea de indeplinire
In dovedirea indeplinirii acestei cerinte se va prezenta documentul (certificatul) prin care se atesta certificarea sistemului de Management al calitatii pentru serviciile oferite conform EN ISO 9001 sau echivalent pe numele ofertantului, si va fi depus in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.11.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.11.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.11.2013 10:00
Locul: CNAB-Corp Logistic
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Desc. ofert.se va face de catre com.de eval.a ofert.in data si la ora indicata in anuntul de participare. Desc. ofert.se va face la sediul CNAB, Administratie Aeroport.Orice ofert. are dreptul de a fi prez.t, prin repre.sai, la desc. ofert.In situatia neprezentarii, daca oferta este depusa, aceasta se va desc. de catre Com.de eval.urmand procedura normala, siinscrierea in PV al sedintei de desc. a acestui aspect.Nici o oferta nu poate fi respinsa la desc., cu exceptia celor depuse dupa data si ora limita de depunere indicate in anuntul de part .Com.de eval.va intocmi un PV de desc. care urmeaza sa fie semnat atat de catre membrii comisiei, cat si de catre reprez.ofert. care sunt prez. la desc.ofert.. Se vor mentiona in PV ofert. care nu au fost prez. Fiecare membru al com. de eval. si fiecare ofert. care a semnat PV de desc. va primi o copie a acestuia. PV va fi transmis prin posta ofert. care nu au avut un reprez. la data desc. procedurii de atribuire.2. Exam. ofert.: Ofert. vor fi examinate de catre com.de eval., in conditiile in care ofert. respectiv indeplineste criteriile de calificare impuse.Com.de eval.are obligatia de a stabili care sunt clarificarile necesare pentru evaluarea fiecarei oferte sau completari ale documentelor prezentate pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate, precum si perioada acordata pentru transmiterea clarificarilor si documentelor solicitate.3. Corectarea erorilor/viciilor de forma.Com.de eval.are dreptul de a corecta erorile aritmetice sau viciile de forma numai cu acceptul ofertantului. Daca ofertantul nu accepta corectarea acestor erori/vicii, oferta sa va fi considerata neconforma.Singura modificare a continutului propunerii financiare care este permisa in oferta, este corectarea eventualelor erori aritmetice.Erorile aritmetice se corecteaza dupa cum urmeaza: a)daca exista o discrepanta intre pretul unitar si pretul total (care este obtinut prin multiplicarea pretului unitar cu cantitatea totala), se va lua in considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat in mod corespunzator;b)daca exista o discrepanta intre pretul unitar exprimat in LEI si pretul unitar exprimat in EURO se va lua in considerare pretul unitar exprimat in LEI, iar valoarea exprimata in EURO va fi corectata in mod corespunzator;c)daca exista o discrepanta intre litere si cifre, se va lua in considerare valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimata in cifre vafi corectata in mod corespunzator.Viciile de forma reprezinta acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a caror corectare/completare este sustinuta in mod neechivoc de sensul si de continutul altor informatii existente initial in alte documente prezentate de ofertant sau a caror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect in raport cu ceilalati ofertanti.4. Evaluarea ofert.: Evaluarea ofert.si, in urma acestei evaluari, stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza in baza criteriului aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica indicat la IV.2.1) din Fisa de date a achizitiei.Evaluarea ofert.constain compararea preturilor totale fiecarei oferte declarata admisibila si intocmirea, in ordinea descrescatoare a preturilor respective, a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare.Preturile totalecare se compara in scopul intocmirii clasamentului sunt preturile totale ofertate exclusiv T.V.A.5. Atrib.contr.se va face pe baza clasamentului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice in conformitate cu prevederile art. 169, alin. (2) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu preturi egale, acestea vor fi departajate in urma solicitarii de oferte noi in plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art.256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N. ?Aeroporturi Bucuresti? S.A. ? Departament Achizitii
Adresa postala: Calea Bucurestilor nr. 224 E, judetul Ilfov, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075150, Romania, Tel. +40 372052691, Fax: +40 212041976
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.10.2013 16:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer