Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE PREPARARE A HRANEI


Anunt de participare numarul 14854/19.05.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN SIBIU
Adresa postala: B-dul Corneliu Coposu nr. 2 - 4, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550245, Romania, Punct(e) de contact: MIHAI LUPASCU, Tel.0269 / 215050, Email: [email protected], Fax: 0269 / 215434
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE PREPARARE A HRANEI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: SPITALUL CLINIC JUDETEAN SIBIU
Bd. CORNELIU COPOSU NR 2-4
SERV. ACHIZITII PUBLICE
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE PREPARARE A HRANEI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15894220-9 - Mancare pentru spitale (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
SERVICII DE PREPARARE A HRANEI
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 000, 000 si 1, 500, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIE DE BUNA EXECUTIE IN CUANTUM DE 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE SIBIU
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
- mai multi operatori economici de a se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comuna fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de edere formal asocierea.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a). Autoritatea contractanta va exclude din procedura orice ofertant despre care are cunostiinta ca, in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotarire judecatoreasca definitiva pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda, pentru spalare de bani.b). Autoritatea contractanta va exclude din procedura orice operator economic care este in stare de faliment sau lichidare, afacerile ii sint administrate de un judecator sindic sau activitatile sale sint suspendate sau fac obiectul unei proceduri mentionate la punctul a).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-bilantul contabil la 31.12.2006 -certificat constatator eliberat de registrul comertului ;
-statutul societatii care sa atese incadrarea activitatii in codul CPV -scrisoare de bonitate.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani , continand : valori , perioade de prestare , beneficiari, ( experienta similara ) ;
- Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat ;
- Declaratie referitoare la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.07.2007 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.07.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.07.2007 11:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
COMISIA ACHIZITII SI REPREZENTANTI FIRME.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL SIBIU SECTIA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV.
Adresa postala: B-DUL VICTORIEI NR. 11., Localitatea: SIBIU, Cod postal: 550024, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR.
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR.6, SECTOR 3., Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC JUDETEAN SIBIU
Adresa postala: Bd. CORNELIU COPOSU NR 2-4SERV. ACHIZITII PUBLICE, Localitatea: SINIU, Cod postal: 550245, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.05.2007 02:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer