Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE PREPARARE SI SERVIRE MASA CALDA


Anunt de participare (utilitati) numarul 148763/08.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.
Adresa postala: str. Timisoara, nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: Elisabeta Pogocsan, Tel. +40 254236407/+40 254570790/+40 254541460, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 254236404/+40 254570481/+40 0254506104, Adresa internet (URL): www.cenhd.ro;www.termodeva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA
Adresa postala: Str.Timisoara, nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL ACHIZITII, Tel. +40 254506151, In atentia: d-nei VERA SCHULER, Fax: +40 254506149
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA
Adresa postala: Str.Timisoara, nr.2, Localitatea: PETROSANI, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: REGISTRATURA CEH SA, Tel. +40 0254541460, In atentia: SERVICIULUI ACHIZITII
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
alte institutii guvernate de legea publica
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SERVICII DE PREPARARE SI SERVIRE MASA CALDA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
17 - Servicii hoteliere si de restaurant
Locul principal de prestare: VALEA JIULUI
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 3 ani
Valoarea estimata fara TVA: 24, 463, 430.88RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de preparare si servire masa calda pentru personalul cu activitate de subteran din cadrul Sucursalei Divizia Miniera, pentru Punctele de Lucru EM Lonea, EM Livezeni, EM Vulcan si EM Lupeni, la fiecare schimb activ (4 schimburi pe zi).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
55321000-6 - Servicii de preparare a mancarii (Rev.2)
55320000-9-Servicii de distribuire a mancarii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
2830 meniuri / zi solicitate prin fisa tehnica.
Valoarea estimata fara TVA: 24, 463, 430.88RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare :2% din valoarea estimata a acrdului cadru, fara TVA, respectiv :489268 lei. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta, se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Perioada de valabilitate: 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor. Modalitate de constituire: in conformitate cu prevederile art. 86 din HG 925/2006.CONTUL DE GARANTII DESCHIS DE AUTORITATEA CONTRACTANTA la CECBANK DEVA: RO53CECEHD0130RON0574338. In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pt. deschiderea ofertelor Garantia de participare se va returna de a.c. conf. prevederilor art. 88 din HG 925/2006, corelat cu art. 278 indice 1, alin 4, din OUG 34/2006(daca este cazul).Pentru IMM-uri : Ofertantii care dovedesc ca indeplininesc cerintele Legii nr. 346/2004, depunand declaratia conform anexei nr.1 sau nr.2 la lege, pot beneficia de reducere cu 50% la criteriul cuantumul garantiei de participare. garantia de buna executie reprezinta un cuantum de 5% din valoarea contractului subsecvent, fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui conform prevederilor art. 89, alin.2 din HG 925/2006, prin una din formele mentionate la art. 90 alin. 1 sau 3 din HG 925/2006. In cazul alegerii optiunii de la art. 90 alin. 3 din HG 925/2006, se vor avea in vedere prevederile HG 1045/2011.Pentru IMM-uri : Ofertantii care dovedesc ca indeplininesc cerintele Legii nr. 346/2004, depunand declaratia conform anexei nr.1 sau nr.2 la lege, pot beneficia de reducere cu 50% la criteriul cuantumul garantiei de buna executie
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.Plata prin compensare cu energie electrica/ OP in termen de 90 zile de la facturarea serviciilor.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In conf. cu art. 5 (3) din Ordinul nr. 509 al ANRMAP, toate documentele din cap. III.2.1. a) ce sunt intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura initiata in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se vor prezenta in originalCerinta nr. 1: Declaratia privind eligibilitatea-ofertantul si tertul sustinator (daca este cazul) vor prezenta Formularul 1.Cerinta nr. 2: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181, din OUG 34 / 2006-ofertantul si tertul sustinator (daca este cazul) vor prezentaFormularul 2Obs. Autoritatea contractanta nu va exclude din procedura ofertantii care se afla in situatia prevazuta in art. 181, lit. c . Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile in care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 181 lit a), c1) si d) din OUG 34/2006.Cerinta nr. 3: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 1, din OUG 34 / 2006 -ofertantul, subcontractantii si tertul sustinator (daca este cazul) vor prezenta Formularul 3.Obs. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul achozitiei sunt: 1. ANDRONACHE DANIEL COSTEL- Director General
2. SANDRU FLORIAN IOAN- Director General Adjunct Divizia Energetica
3. DRAGOI NICOLAE- Director General Adjunct Divizia Miniera4. CIOBANU MARIA ? Director Economic
5. GIURGIU VASILE- Director Comercial
6. POGOCSAN ELISABETA- Sef Serviciu Achizitii
7. PACIU GABRIELA- Sef Serviciu Juridic
8. UTU VICTOR ?Sef Birou Contracte VanzariCerinta nr. 4: Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Ofertantul va prezenta Formular 4Cerinta nr. 5: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-Ofertantul va prezenta Formular 5 Cerinta nr. 1: Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului- in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul ?Informatiile cuprinse in in certificatul ORC vor fi valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la data de 31.12.2012
Modalitatea de indeplinire
ofertantul va prezenta bilantul contabil la data de 31.12.2012, in original, copie legalizata sau copie lizibila, cu mentiunea conform cu originalul. In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu poate prezenta bilantul contabil, acesta va prezenta orice alt document edificator care reflecta o imagine fidela a situatiei sale economico-financiare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.documente din care sa reiasa ca ofertantul asigura pe toata durata contractului: a)spatii de depozitare specifice pentru produsele alimentare, dotate corespunzator.b)spatii destinate prepararii mesei calde, dotate corespunzator.
c)spatii pentru servirea mesei calde dotate corespunzator, situate in incinta sauin imediata apropiere a incintelor punctelor delucru miniere.
Modalitatea de indeplinire
1. ofertantul va prezenta documente edificatoare din care sa reiasa caasigura pe toata durata contractului: spatii de depozitare specifice pt produsele alimentare, spatii de preparare a mesei calde dotate corespunzator si spatii de servire a mesei calde situate in incinta sau imediata apropiere a incintelor punctelor de lucru deservite, respectiv contracte de inchiriere a spatiilor respective, contracte de vanzare cumparare, etc. sau alte documente / acorduri care sa faca dovada punerii la dispozitie a spatiilor respective.Din documentele prezentate de ofertant trebuie sa rezulte suprafata spatiilor respective si amplasarea acestora.
2. declaratie pe propria raspundere ca ofertantul va prepara si servi zilnic numarul de meniuri solicitate in caietul de sarcini
Modalitatea de indeplinire
2. ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte cava prepara si servi zilnic numarul de meniuri solicitate in caietul de sarcini
3.declaratie pe propria raspundere ca ofertantul va asigura personal calificat in pregatirea si servirea mesei calde (bucatar, ajutor de bucatar, etc)
Modalitatea de indeplinire
3.ofertantul va prezenta o declaratie propria raspundere din care sa rezulte ca va asigura personal calificat in pregatirea si servirea mesei calde (bucatar, ajutor de bucatar, etc.), de care dispune/ personal cu care va colabora/personal cu angajament/ acord de participare).
4. Experienta similara - ofertantul va prezenta dovada ca in ultimii 3 ani a prestat cel putin un contract avand ca obiect de activitate servicii de preparare si servire masa calda, in valoare de cel putin 4.400.000 lei, fara TVA
Modalitatea de indeplinire
4. ofertantul va prezenta dovada ca in ultimii 3 ani, raportat la data limita de depunere a ofertelor, a prestat cel putin un contract de servicii de preparare si servire masa calda, in valoare de cel putin 4.400.000 lei, prin prezentarea unui contract sau certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Pentru conversia in RON, daca documentele sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pt. anul respectiv.
5. Acord de asociere (in cazul in care mai multi operatori economici doresc sa se asocieze cu scopul de a depune oferta comuna)
Modalitatea de indeplinire
5.ofertantul va prezenta Formular 6. Fiecare dintre asociati vor prezenta cerintele solicitate la III.2.1a), III.2.1b), III, 2.3.b) In acest caz, oferta tehnica si oferta financiara vor fi semnate de toti asociatii.
6. lista cuprinzand subcontractantii (numai daca este cazul)
Modalitatea de indeplinire
6.ofertantul va prezenta formularul 7. in cazul in care oferta sa va fi desemnata castigatoare, operatorul economic are obligatia de a prezenta la incheierea contractului de achizitie publica, contractul incheiat cu subcontractantul/subcontractantii nominalizati in oferta. Contractul prezentat trebuie sa fie in concordanta cu oferta si va constitui anexa la contractul de achizitie publica.
1.document emis de organisme acreditate care confirma certificarea sistemului de management al sigurantei alimentului- SR EN ISO 22000:2005 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
ofertantul va prezenta in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul Certificatul care atesta implementarea si mentinerea sistemului de management al sigurantei alimentului SR EN ISO 22000:2005 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor. In cazul asocierii cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
2. document emis de organisme acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii - SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
ofertantul va prezenta in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul Certificatul care atesta implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor .In cazul asocierii cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.02.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.02.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.02.2014 10:00
Locul: sediul CEH SA , Petrosani, str. Tmisoara nr. 2
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si membrii comisiei de evaluare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Evaluarea ofertelor consta in compararea indicatorului de pret (Ip)la valoarea fara TVA, calculat pt. fiecare oferta admisibila in parte si intocmirea in ordine crescatoare a valorilor respective a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare: Ip =Pm + R, unde Pm ? pretul mediu al unui meniu, Pm =(P1 + P2 + ....+ P43)/43, P1 ? pretul tipului de meniu 1(lei/meniu, fara TVA) ... P43 ? pretul tipului de meniu 43(lei/meniu, fara TVA)R-regia de preparare si servire a mesei calde (lei/meniu, fara TVA) ? valoare unica ? cf fisei tehnice.In cazul in care se constata cadoua sau mai multe oferte admisibile au acelasi indicator de pret=Ip cel mai scazut, contractul va fi atribuit ofertantuluia carei ofertaare Pmcel mai scazut. . In cazul in care se constata ca pentru doua sau mai multe oferte admisibile se obtine acelasipret mediu =Pmcel mai scazut, autoritatea contractanta va solicita acestor ofertanti care au indeplinit criteriile de calificare solicitate, o noua oferta financiara a preturilor unitare pe tipuri demeniu P1- P43 , in plic inchis (in sensul scaderii propunerii financiare initiale). Solicitarea se va face prin adresa scrisa in care se va specifica si data si locul stabilit pentru deschiderea acestora. In acest caz, contractul va fi atribuit ofertantuluia carei propunere financiara areIp cel mai scazut.2. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la cap. III.2, in conformitate cu art. 11 alin. (4) HG 925/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care se confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. ( Formularul B)3. Pt vizualizarea DA incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic(acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform prevederilor art. 256, indice 2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC CEH SA
Adresa postala: STR. PAROSENI, NR. 20 , ,Localitatea: VULCAN, Cod postal: 332753, Romania, Tel. +40 0254570790, Fax: +40 0254570481
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.01.2014 14:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer