Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Servicii de programare de software de aplicatii?, in cadrul proiectului Platforma metodologica si informatica pentru organizarea si desfasurarea programelor ?Admiterea in invatamantul liceal de stat?, ?Bacalaureat?, ?Certificare a calificarii profesional


Anunt de participare numarul 143215/20.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
Adresa postala: Str. Maria Rosetti, nr. 49A, etajul 1, sector 2, Andrei Linu, [email protected], 0740.173.926, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020483, Romania, Punct(e) de contact: Andrei Bogdan LINU, Tel. +40 740173926, In atentia: Manager de proiect Andrei Bogdan LINU, Email: [email protected], Fax: +40 213120140, Adresa internet (URL): www.edu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Sediul Unitatea de Implementare a Proiectelor Finantate din Fonduri Structurale ,
Adresa postala: Str. Maria Rosetti, nr. 49A, etajul 1, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020483, Romania, Punct(e) de contact: Manager de proiect Andrei Bogdan LINU, Tel. +40 740173926, In atentia: Manager de proiect Andrei Bogdan LINU, Email: [email protected], Fax: +40 213120140, Adresa internet (URL): www.edu.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Servicii de programare de software de aplicatii?, in cadrul proiectului Platforma metodologica si informatica pentru organizarea si desfasurarea programelor ?Admiterea in invatamantul liceal de stat?, ?Bacalaureat?, ?Certificare a calificarii profesionale?, ?Miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar - Titularizarea?, ?Euro 200? si ?Bani de liceu? din sistemul educational preuniversitar
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, str. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul general al proiectului il constituie eficientizarea structurii si proceselor necesare pentru organizarea si derularea examenelor nationale de admitere in licee, bacalaureat, miscarea personalului didactic si acordarea ajutoarelor financiare in sistemul de invatamant, prin dezvoltarea, pilotarea si implementarea unui cadru metodologic integrat si a unei platforme informatice la nivel national in sistemul educational.
Prin realizarea acestui proiect se asigura eficientizarea structurii si proceselor derulate de Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (MECTS), raspunzandu-se astfel obiectivului specific al Domeniului major de interventie 2.2 - Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor din cadrul Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative.Proiectul aduce de asemenea o contributie relevanta la indeplinirea obiectivului general si obiectivelor specifice ale PODCA, prin dezvoltarea, pilotarea si implementarea unui cadru metodologic integrat la nivel national in sistemul educational.Obiectivele specifice:
-Realizarea analizei metodologice in vederea identificarii punctelor slabe din sistem in vederea integrarii programelor intr-un proces unitar, repetabil si eficient;
-Restructurarea proceselor administrative prin implementarea rezultatelor analizei si realizarea metodologiei integrate de derulare a programelor de examene nationale si acordare de ajutoare financiare;
-Proiectarea procesului de colectare a datelor si a fluxurilor de lucru;
-Implementarea platformei informatice suport pentru organizarea si derularea examenelor nationale de admitere in licee, bacalaureat, miscarea personalului didactic si acordare a ajutoarelor financiare in sistemul de invatamant;
-Formarea cadrelor implicate in implementarea programelor, pentru adaptarea la noile metodologii;
-Aplicarea cadrului metodologic integrat rezultat, in anii 2013 si 2014, pentru derularea cu succes a programelor mentionate;
-Constituirea cadrului de diseminare a rezultatelor.
Nivelul de acoperire: -admiterea in invatamantul liceal de stat: 175.000 de elevi pe an;
-bacalaureat: 200.000 de elevi pe an;
-miscarea personalului didactic: 75.000 de candidati la posturi de profesori pe an;
-ajutorul financiar pentru stimularea achizitionarii de calculatoare (Euro 200): 25.000 elevi si studenti beneficiari pe an;
-programul national de protectie sociala ?Bani de liceu?: 125.000 de elevi pe an;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72000000-5 - Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
72212000-4-Servicii de programare de software de aplicatie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitie servicii de programare de software de aplicatii si livrare de produse ? cod SMIS 32567
Valoarea estimata fara TVA: 16, 128, 300RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
13 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul GP este de 322.566 Lei. a)GP se poate constitui, conform prevederilor art. 86, alin. (1) din HG nr. 925/2006: a)prin virament bancar in contul: bancar in contul RO 96 TREZ 7005 005X XX00 0182 deschis la DTCPMB sau b) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari si prezentat in original (conform Formularului 1 - SGP ? insotita de traducere legalizata, unde este cazul). GP este irevocabila. Termenul de valabilitate al GP trebuie sa fie cel putin egal cu termenul de valabilitate al ofertei. In cazul IMM, GP va fi constituita in cuantum de 50% din valoarea mentionata mai sus. Pentru demonstrarea incadrarii in categoria IMMofertantul va prezenta in mod obligatoriu declaratia pe propria raspundere a reprezentantului/reprezentantilor legal/legali al/ai intreprinderii interesate, privind incadrarea in categoria IMM. Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM va fi completata conform modelului prevazut in Anexa nr.1 din Legea 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM, cu modificarile si completarile ulterioare si va fi prezentata in original. Dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata cel tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. ACva retine GP in conditiile art. 87 din HG nr925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. AC va elibera/restitui GPconform prevederilor art.88 din H.G. nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Suma care poate fi retinuta in conditiile prevazute la art.278^1 din OUG nr.34/2006 este de 9.172, 83. Autoritatea contractanta va elibera/restitui GP conf. prev. art.88 din H.G. nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Echivalenta leu/alta valuta pentru GP depusa in alta valuta decat lei se va face la cursul BNR valabil in data de 5 februarie 2013. Cuantumul GBE a contractului este de 5% din valoarea contractului atribuit fara TVA. Valabilitate: pe toata perioada de derulare a contractului. Se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara, ori de catre o societate de asigurari (conform Formularului 16 ? Scrisoare de Garantie de buna executie - original insotita de traducere legalizata, unde este cazul) in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in coditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006 (suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului). Ofertantul va putea constitui garantia de buna executie si prin virament bancar in contul: RO96TREZ7005005XXX000182 deschis la DTCPMB. Garantia de buna executie se va elibera in conditiile art, 92, alin. (1) din HG nr. 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FSE, PODCA, Axa prioritara 2, DMI ? ?2.2. Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice si cresterea eficientei Serviciilor Publice Electronice?
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - operatorii economici nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare: se solicita prezentarea formularului 2 ?Declaratie privind eligibilitatea? conform art. 180 din O.U.G. nr.34/2006 semnat si stampilat si original de catre reprezentantul legal sau de catre un imputernicit al acestuia.Cerinta nr. 2 - incadrarea in oricare dintre situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului /asocierii de ofertantii: se solicita prezentarea formularului 3 ?Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare? semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal sau de catre un imputernicit al acestuia.Cerinta nr. 3 - operatorul economic nu va avea datorii la bugetul consolidat general sau la bugetele locale: se solicita prezentare
1.Certificat fiscal eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale a unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei la care se depun ofertele
2.Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei la care se depun ofertele.
Cerinta nr. 4 - operatorul economic va prezenta Declaratia privind calitatea de participant la procedura: se solicita prezentarea formularului 4 ?Declaratie privind calitatea de participant la procedura? semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal sau de catre un imputernicit al acestuia. Acest document se va prezenta inclusiv de eventualii subcontratanti.
Cerinta nr. 5 - operatorul economic nu se va incadra in prevederile art. 691din O.U.G. nr. 34/2006: se va completa si prezenta Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006(Formularul 5) in original. Acest document se va prezenta inclusiv de eventualii subcontratanti sau terti sustinatori
Numele persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire) sunt urmatoarele: Pricopie Remus, Paraschiv Gigel, Alboiu Ovidiu, Mihai Paunica, Simona Tanase, Linu Andrei, Barsan Iulian, Ondin Popescu, Gabriel Ioan.
Cerinta nr. 6 - operatorul economic va prezenta certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta: se solicita prezentarea formularului 6 ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? in original semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal sau de catre un imputernicit al acestuia. In cazul unei asocieri, Formularului 6 ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?, va fi completat de catre fiecare asociat.Note:
Nota (1) Persoanele juridice straine trebuie sa prezinte documente echivalente, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor/ taxelor/contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.
Nota (2) Formularele solicitate trebuie completate, semnate si stampilate de reprezentantul legal/imputernicit al operatorului economic.si prezentate in original, in conformitate cu modelele de Formulare prezentate in cadrul documentatiei de atribuireNota (3) In cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele solicitate mai sus.
Nota (4) Certificatele solicitate se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Nota (5) Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate insotite de o traducere autorizata in limba romana
Nota (6) In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unei terte persoane, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate. Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 691, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). Acesta va prezenta, in plus fata de angajamentul ferm, urmatoarele declaratii: ?Declaratie privind eligibilitatea?- Formularul 2, ?Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare?- Formularul 3 numai punctele aferente art 181 lit. a), c1) si d), Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 ? Formularul 5. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte: obiectul de activitate, faptul ca nu sunt incluse mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei si ca operatorul economic nu se afla in incapacitate de plata. Documentul se va prezenta in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
Persoanele fizice/juridice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul/ candidatul este stabilit.
Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele solicitate mai sus.
Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate insotite de o traducere autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari incheiati trebuie sa fie de minim 32.000.000 Lei.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ. Ofertantul va completa si prezenta Formularul 7 - Fisa de informatii generale, semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuia.
Cerinta nr. 2: In conformitate cu Ordinul 509 din 14/09/2011 ofertantul va prezenta bilanturile contabile sau extrase din bilanturile contabile, in cazul in care publicarea acestora este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, pentru ultimii 3 ani financiari incheiati. In cazul in care legislatia tarii in care este stabilit ofertantul nu prevede publicarea bilanturilor contabile, ofertantul va prezenta orice alte documente echivalente (ex. rapoarte de audit, rapoarte ale cenzorilor) pentru sustinerea indeplinirii cerintei. Documentele se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Nota:
(1)In cazul in care isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (in conformitate cu prevederile art. 186 din OUG 34/2006 cu toate actualizarile si completarile ulterioare), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular 7 - Fisa de informatii generale.Valorile vor fi exprimate in Lei si in Euro. Echivalenta Lei/Euro se va realiza la cursul mediu anual Lei/Euro afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR): 2009 ? 4, 2373;2010 ? 4, 2099;2011 ? 4, 2379;2012 - 4, 4560.Conform solicitarilor din cerinta.Conform solicitarilor valabile pentru ofertantul ce este sustinut.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani - Ofertantul va completa si prezenta Formularul 8 ? Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani, semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/imputernicit al acestuia.
Cerinta nr. 2
Ofertantul va completa si prezenta Formularul 9 ? Fisa de experienta similara semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuia.
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna ) trebuie sa demonstreze experienta in unul sau maxim 3 contracte prestate in ultimii 3 ani in care a prestat, in vederea desfasurarii de programe in domeniul educational, la nivel national (Romania sau orice alta tara) sau interjudetean (la nivelul a minim doua judete sau, in cazul altor tari, la nivelul a minim doua unitati administrativ teritoriale), activitati de:
-implementare si dezvoltare/actualizare/ personalizare aplicatii informatice-management de proiect-suport tehnic si asistenta tehnica pentru aplicatiile informatice implementate
Continuare Cerinta nr. 2
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) va prezenta document/e sau inf. relevante din contract/e sau PV de receptie contrasemnat/e de beneficiar/i, care sa confirme indeplinirea cerintelor solicitate si care sa contina date referitoare la: beneficiarul ctr., tipul activ. prestate/ bunurilor livrate, perioada in care s-a realizat ctr.
Doc. se vor prezenta in copie?conform cu originalul?.
Doc. in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie "conform cu originalul" si vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.
Cerinta nr. 3
Personalul de specialitate propus pentru implem. contractului - Ofertantul va completa si prezenta Formularul 10 ? Lista cu personalul de specialitate, semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuia.
Un expert poate fi nominalizat pentru o singura pozitie in cadrul ofertei, iar atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Cerinta 3.0Doc. necesare a fi prezentate pentru expertii cheie solicitati mai jos: a)Curriculum vitae (CV) conform Formularului 11 pentru fiecare expert cheie solicitat.b)Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale obtinute si mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza;c)Declaratie de disponibilitate, conform Formularului - 11A, semnata in original. Pentru declaratiile expertilor care nu sunt angajati ai ofertantului sau ai subcontractantilor declarati ai acestuia, conform legii, se solicita si autentificare notariala.Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de copii ale certificatelor si/ sau referintelor emise de angajatori sau beneficiari care sa probeze experienta indicata in CV si durata de lucru in domeniile/ proiectele/ ctr solicitate.Nota: CV-urile sau declaratiile de disponibilitate ale altor experti decat expertii cheie nu trebuie sa fie incluse in oferta.
Cerinta nr. 3.1. Expert cheie Manager proiect informatic (1 pers): D.a.s.s. Certificat in dom. mgm. de proiecte, eliberat de o institutie recunoscuta la nivel nat. /internat. sau certificare echiv.5 ani e.g.Experienta specifica in contract/e desfasurate la nivel national (Romania sau orice alta tara) sau interjudetean (la nivelul a minim doua judete sau, in cazul altor tari, la nivelul a minim doua unitati administrativ teritoriale), in care a fost implicat in calitate de Manager de Proiect Informatic.Experienta specifica in contract/e care a/au vizat proiectarea, dezvoltarea, implementarea si suportul tehnic pentru aplicatii informatice, la nivel national (Romania sau orice alta tara) sau interjudetean (la nivelul a minim doua judete sau, in cazul altor tari, la nivelul a minim doua unitati administrativ teritoriale).Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.2. Expert cheie Coordonator tehnic de dezvoltare software (2 pers): D.a.s.s.C.p.e.i.r la nivel nat. sau internat. pentru una din teh/limbajele de programare ce vor fi utilizate in cadrul contractului sau certificare echiv.Expertiza atestata in aplicarea unei proceduri de dezv. s.i., certificat eliberat de o institutie recunoscuta la nivel nat./internat. sau certificare echiv.5 ani e.g. Experienta specifica in contract/e in care expertul a fost implicat in calitate de Coordonator tehnic de dezvoltare software.Experienta specifica in contract/e care a/au vizat activitati de proiectare, dezvoltare/adaptare/personalizare si implementare de aplicatii informatice.Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.3. Expert procese educationale (1 pers): D.a.s.s. Studii aprofundate privind mgm. educational sau certificare echiv.Participare la cursuri/seminarii privindutilizarea tehnologiei informatiei in dom. educational sau certificare echivalentaExperienta in cadrul unui ctr. in care a desfasurat cel putin activ. de elaborare cadru metodologic sau evaluare solutii informatice in dom. educatiei.Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.4. Expert cheie Administrator de sistem (1 pers): D.a.s.s.C.p.e.i.r. la nivel nat. sau internat. in dom. sistemelor de operare sau certificare echiv.5 ani e.g. Experienta specifica intr-un contract in care expertul a realizat activitati de administrare (monitorizarea performantei ? management infrastructura, tuning, upgade/update software) pentru un sistem informatic ce a sustinut un nivel de incarcare similar cu sistemul vizat de prezenta procedura.Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.5. Expert cheie Expert securitate informationala (1 pers): D.a.s.s C.p.e.i.r la nivel nat./interat. sau certificare echiv. privind mgm securitatii in cadrul sistemelor informatice C.p.e.i.r la nivel nat./interat. sau certificare echiv.in proiectarea serviciilor IT care sa ateste experienta in mgm. serviciilor pe durata intregului ciclu de viata a serviciuluiC.p.e.i.r la nivel nat./interat. sau certificare echiv. in dom. arhitecturii securitatii in cadrul sistemelor informaticeC.p.e.i.r la nivel nat./interat. sau certificare echiv. in dom. auditarii securitatii sistemelor informationale in conformitate cu standardul ISO 27001 sau echiv. pentru Sistemele de Management ale Securitatii Informatiei5 ani e.g. Experienta specifica in contract/e in care expertul adesfasurat activitati de audit si design al securitatii IT, configurarea infrastructurii si auditarea securitatii serverelor.Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.6 Expert cheie testare securitate informationala (1 pers)D.a.s.s.C.p.e.i.r la nivel nat./interat.in dom. testarii de penetrare a s.i. sau certificare echiv.Competente practice in identificarea punctelor vulnerabile din cadrul unei retele si a unui s.i. dovedite prin prezentarea unei certificari recunoscuta la nivel nat./internat.sau certificare echivDoc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0Cerinta nr. 3.7 Expert cheie Analist/Dezvoltator SW (9 pers)D.a.s.s. C.p.e.i.r la nivel nat./interat. pentru una din teh/limbajele de programare ce vor fi utilizate in cadrul contractului sau certificare echiv.4 ani e.g.Experienta specifica in contract/e in care expertul a desfasurat activitati de dezvoltare/ actualizare/ personalizare aplicatii informatice, activitati de prelucrare si publicare de date.Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.8. Expert cheie Coordonator suport tehnic (1 pers): D.a.s.s. C.p.e.i.r. la nivel nat./interat. in dom. mgm. de proiecte, eliberat de o institutie sau certificare echiv.Cunoasterea limbii romane, nivel C1 sau echivalent.5 ani e.g. Experienta specifica intr-un contract in care expertul a fost implicat in calitate de Coordonator de suport tehnic.Experienta specifica intr-un contractce a vizat activitati de suport tehnic pentru un sistem informatic ce a avut un nivel de utilizare similar cu sistemul vizat de prezenta procedura.Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0Cerinta nr. 3.9. Expert cheie Inginer Suport Tehnic (3 pers): D.a.s.s.5 ani e.g.Cunoasterea limbii romane, nivel C1 sau echivalentExperienta specifica in contract/e in care expertul a prestat activitati de suport tehnic pentru aplicatii informaticeDoc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.10. Expert cheie Expert DBA (1 pers): D.a.s.s. C.p.e.i.r. la nivel nat./interat. ca administrator baze de date sau certificare echiv.5 ani e.g. Experienta specifica in cel putin un contract in care expertul a prestat activitati de administrare si mentenanta a bazei/bazelor de date, optimizarea bazei/bazelor de date si configurarea si parametrizarea mijloacelor de realizare a copiilor de siguranta si restaurare pentru bazele de date.Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0Cerinta nr. 3.11. Expert cheie Responsabil calitate (1 pers): D.a.s.s.C.p.e.i.r. la nivel nat./interat. ca auditor pentru sisteme de mgm. calitatii ISO 9001 sau echiv, sau certificare echivalenta3 ani e.g.Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.12. Expert cheie Inginer asigurare calitate(Tester) (2 pers): D.a.s.s.C.p.e.i.r. la nivel nat./interat. in dom. testarii software, sau certificare echiv.5 ani e.g.Experienta specifica in cel putin un contract in care expertul a prestat activitati de stabilire si urmarire a indicatorilor de calitate pentru activitatile prevazute in proiect si asigurarea monitorizarii acestora.Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 3.13. Expert CoordonatorInstruire (1 pers): D.a.s.s.Certificare care sa ateste competente de formator emisa de catre un furnizor de formare autorizat CNFPA sau certificare echiv.5 ani e.g.Experienta specifica intr-un contract in care expertul a fost implicat in calitate de Coordonator Instruire.Experienta specifica intr-un contract ce a vizat activitati de instruire asupra unor aplica?ii informatice.Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0Cerinta nr. 3.14. Instructor (14 pers): D.a.s.s.Certificare care sa ateste competente de formator emisa de catre un furnizor de formare autorizat CNFPA sau certificare echiv.a4 ani e.g.Experienta specifica intr-un contract in care expertul a desfasurat activitati de formare/instruire a adultilor.Doc. necesare a fi prezentate: vezi cerinta nr. 3.0
Cerinta nr. 4Inf. privind asociatii: Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se vor depune urmatoarele documente: a) Acord de asociere semnat si stampilat de catre toti asociatii, cu mentiunea ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea ctr., iar liderul asociatiei este imputernicit sa actioneze in numele tuturor asociatilor, toti asociatii sunt obligati sa ramana in asociere pe intreaga durata a ctr. b) Declaratie semnata si stampilata de toti asociatii, prin care se obliga ca in cazul in care oferta este declarata castigatoare, vor legaliza asocierea, iar ctr. de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante inainte de data semnarii ctr. In cazul desemnarii ofertei comune castigatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita legalizarea asocierii.Formularul 12a - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora
Cerinta nr. 5Inf. privind subcontractantii: Fiecare subcontractant va prezenta: a) Formularul 4 ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura, b) Formularul 5 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, c) Formularul 7 ? Informatii generale, mai putin informatiile privind cifra de afaceri.Ofertantul(liderul, in cazul asocierii) va completa si prezentaFormularul 12b ? Lista cu subcontractantii si specializarea acestora, semnat si stampilat in original de catre reprezentantul legal/ imputernicit al acestuiaAcordurile de subcontractare se vor solicita ofertantului castigator la incheierea contractului.
Nota: 1) In cazul in care ofertantul isi dem. situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (in conf. cu prev. art. 186 din OUG 34/2006 cu toate actualizarile si completarile ulterioare), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al pers. respective, incheiat in forma autentica, prin care confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Pers. care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura conf. prev. art. 691, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).(2)Referitor la cerinta ?Experienta specifica in contract/e??, aceasta se considera indeplinita si daca expertul a desfasurat activitatile solicitate cumulat, in cadrul mai multor contracte.
3) Cunoasterea limbii romane, nivel C1 sau echivalent, pentru expertii de la cerintele 3.8 si 3.9 va fi demonstrata astfel: fie prin ceta?enie romana, fie prin diploma/certificare ce atesta cunostintele de limba romana, eliberata de o institutie recunoscuta la nivel nat./internat.)4) In cazul in care restul specialistilor prezentati nu sunt vorbitori de lb. romana, ofertantul va asigura, pe cheltuiala lui, servicii de traducere si interpretare de specialitate, in lb. romana pe toata durata contractului. Operatorul economic va lua toate masurile pentru asigurarea unor traduceri decalitate. In acest sens se vor prezenta CV-urile traducatorilor precum si atestatele si diplomele acestora.
Continuare Nota:
5) Legenda prescurtari: inf.=informatii; PV=proces-verbal; doc. =document/e; max.=maxim; nat.=national; internat.=international; ref.=referitoare; activ.=activitate/i; implem.=implementat/re; dom.=domeniu/l; teh.=tehnologie; echiv.=echivalent/a; dezv.=dezvoltare; pers.=persoane; mgm.=management/ului; d.a.s.s.=diploma absolvent studii superioare; c.p.e.i.r.= certificare profesionala emisa de o institutie recunoscuta; e.g.=experienta generala; e.s.=experienta specifica; utiliz=utilizatori; s.i.=sisteme informatice; a.i.=aplicatii informatice; ctr.=contract; conf.=conform/conformitate; prev.=prevederile; lb.=limba; dem.= demonstreaza.
Cerinta nr. 1 - Certificare privind managementul calitatii ISO 9001 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul 8 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Formularul 9 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Pentru contractele incheiate in alta valuta decat Lei conversia se va realiza la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Conform solicitarilor din cerinta.Pentru contractele incheiate in alta valuta decat Lei conversia se va realiza la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Conform solicitarilor din cerinta.Formularele 10 si 11 se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.
Formularele 11 si 11A se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Conform solicitarilor din cerinta.Formularul 12a se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de dateFormularele 4, 5, 7 si 12b se gasesc in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date.Nota:
1) In cazul in care ofertantul isi dem. situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (in conf. cu prev. art. 186 din OUG 34/2006 cu toate actualizarile si completarile ulterioare), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al pers. respective, incheiat in forma autentica, prin care confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Pers. care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura conf. prev. art. 691, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
(2)Referitor la cerinta ?Experienta specifica in contract/e??, aceasta se considera indeplinita si daca expertul a desfasurat activitatile solicitate cumulat, in cadrul mai multor contracte.3) Cunoasterea limbii romane, nivel C1 sau echivalent, pentru expertii de la cerintele 3.8 si 3.9 va fi demonstrata astfel: fie prin ceta?enie romana, fie prin diploma/certificare ce atesta cunostintele de limba romana, eliberata de o institutie recunoscuta la nivel nat./internat.)
4) In cazul in care restul specialistilor prezentati nu sunt vorbitori de lb. romana, ofertantul va asigura, pe cheltuiala lui, servicii de traducere si interpretare de specialitate, in lb. romana pe toata durata contractului. Operatorul economic va lua toate masurile pentru asigurarea unor traduceri decalitate. In acest sens se vor prezenta CV-urile traducatorilor precum si atestatele si diplomele acestora.Continuare Nota: 5) Legenda prescurtari: inf.=informatii; PV=proces-verbal; doc. =document/e; max.=maxim; nat.=national; internat.=international; ref.=referitoare; activ.=activitate/i; implem.=implementat/re; dom.=domeniu/l; teh.=tehnologie; echiv.=echivalent/a; dezv.=dezvoltare; pers.=persoane; mgm.=management/ului; d.a.s.s.=diploma absolvent studii superioare; c.p.e.i.r.= certificare profesionala emisa de o institutie recunoscuta; e.g.=experienta generala; e.s.=experienta specifica; utiliz=utilizatori; s.i.=sisteme informatice; a.i.=aplicatii informatice; ctr.=contract; conf.=conform/conformitate; prev.=prevederile; lb.=limba; dem.= demonstreaza.Se va prezenta documentul in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
CT1 - Disponibilitatea garantata a sistemului de publicare in Cloud
15%
Descriere: Modul in care sistemul de publicare in Cloud asigura o disponibilitate minima de functionare: Punctajul maxim acordat este de 100 de puncte pentru o disponibilitate de minim 99.95%.
3.
CT2 - Dimensionarea sistemului de publicare in Cloud pentru asigurarea timpului de raspuns
15%
Descriere: Prezentarea arhitecturii si a modului de dimensionare a capacitatii sistemului de publicare in Cloud pentru a asigura un timp mediu de raspuns de maxim: 10 secunde - nu se acorda puncte, fiind cerinta minima prezentata in caietul de sarcini.2 secunde sau mai putin - se puncteaza cu 100 puncte (punctaj maxim).
4.
CT3 - Timpul de actualizare a datelor publicate pe Internet
15%
Descriere: Dimensionarea sistemului de publicare in Cloud si descrierea proceselor de publicare pentru a asigura actualizarea rapida a datelor publicate pe internet.Prezentareaarhitecturii si a modului de dimensionare a capacitatii sistemului de publicare in Cloud pentru a asigura un timp mediu deactualizare a datelor de maxim: 6 ore - nu se acorda puncte, fiind cerinta minima prezentata in caietul de sarcini 2 ore sau mai putin - se puncteaza cu 100 puncte (punctaj maxim).
5.
CT4 - Timpul de rezolvare al incidentelor de asistenta metodologica primite de centrul de suport tehnic
15%
Descriere: Timpii de rezolvare pentru incidentele de asistenta metodologica (procesare de date, validare de informatii, configurari metodologice): 60 minute (1 ora) ? nu se acorda punctaj, fiind cerinta minima prezentata in caietul de sarcini.20 minute sau mai putin ? se acorda punctaj maxim, adica 100 de puncte.
Punctaj maxim componenta tehnica: 60
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.05.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.06.2013 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.06.2013 15:00
Locul: Locul de deschidere: str. G-ral Berthelot, nr. 28-30 (sediul MEN), etajul 1, sala sedinte Minoritati
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Toti delegatii din partea ofertantilor, cu imputernicire scrisa.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul Social European, Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii AdministrativeAxa prioritara 2 ? ?Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare?, Domeniul Major De Interventie ? ?2.2. Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice si cresterea eficientei Serviciilor Publice Electronice?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.3) Alte informatii
Oper. econ. (grupul de operatori) poate beneficia de sustinerea unei terte persoane, in conformitate cu prevederile legale in vigoare din OUG34/2006, cu modif. si compl. ulterioare, HG925/2006, cu modif. si compl. ulterioare. Un expert poate fi nomin. pentru o singura poz. in cadrul ofertei, iar atunci cand un grup de op. econ. depune oferta comuna, capac. tehnica si prof. se dem. prin luarea in consid. a res. tuturor membr. grupului. Pentru viz. DA incarcate in SEAP oper. econ. trebuie sa aiba un progr. nec. viz. fis. semnate electronic (acest program fiind disp. gratuit pe site-urile furn. de semn. electr.). Algoritmul de calcul: Prop. fin.: 40 % si Propunere tehnica: 60%. Ptotal(n)= Pfinanciar(n)*40% + PCT1(n)*15% + PCT2(n)*15% + PCT3(n)*15% + PCT4(n)*15%, Unde: Ptotal(n) reprezinta Punctajul total al ofertei evaluate, Pfinev(n) reprezinta punctajul financiar al ofertei evaluate, PCT1(n), PCT2(n), PCT3(n) si PCT4(n) reprezinta punct. obtinute de oferta evaluata pentru criteriile tehnice respective.Oferta care va fi declarata castigatoare este oferta care obtine cel mai mare punctaj total (Ptotal(n)). In cazul ofertelor clasate pe primul loc in care doua sau mai multe oferte intrunesc acelasi punctaj, care este totodata si cel maxim, atunci mod. de depart. va fi factorul de eval. caruia i-a fost alocata pond. cea mai mare, respectiv pretul ofertei. In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au obtinut punctaje egale si pentru acest factor de evaluare, in vederea atribuirii contr. de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, avand acelasi punctaj maxim pentru factorul de departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, pentru departajare. Noua prop. fin. se va solicita in plic inchis, iar contr. va fi atribuit ofert. care va obtine cel mai mare punctaj dupa reev. ofert. financiare. Nota: Pentru departajare (oferte care intrunesc acelasi punctaj maxim) oferta tehnica nu va face obiectul reofertarii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac: 10 zile calendaristice incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a documentului atacat conform art. 256^2 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Educatiei Nationale
Adresa postala: Str. Gen. Berthelot, nr. 28-30, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010168, Romania, Tel. +40 726384621, Email: [email protected], Fax: +40 213120140, Adresa internet (URL): www.edu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.04.2013 17:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer