Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Servicii de programare de software de aplicatii?, in cadrul proiectului Platforma metodologica si informatica pentru organizarea si desfasurarea programelor ?Admiterea in invatamantul liceal de stat?, ?Bacalaureat?, ?Certificare a calificarii profesional


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
14.938.200 RON

Castigatorul Licitatiei: INTRAROM S.A.
Anunt de atribuire numarul 143215/14.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141786
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
Adresa postala: Str. Maria Rosetti, nr. 49A, etajul 1, sector 2, Andrei Linu, [email protected], 0740.173.926, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020483, Romania, Punct(e) de contact: Daniel BOJTE, Tel. +40 745948285, In atentia: Manager de proiect Daniel BOJTE, Email: [email protected], Fax: +40 213120140, Adresa internet (URL): www.edu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Servicii de programare de software de aplicatii?, in cadrul proiectului Platforma metodologica si informatica pentru organizarea si desfasurarea programelor ?Admiterea in invatamantul liceal de stat?, ?Bacalaureat?, ?Certificare a calificarii profesionale?, ?Miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar - Titularizarea?, ?Euro 200? si ?Bani de liceu? din sistemul educational preuniversitar
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Sediul Ministerului Educatiei nationale, Bucuresti, Str. Gen. Berthelot 28-30
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul general al proiectului il constituie eficientizarea structurii si proceselor necesare pentru organizarea si derularea examenelor nationale de admitere in licee, bacalaureat, miscarea personalului didactic si acordarea ajutoarelor financiare in sistemul de invatamant, prin dezvoltarea, pilotarea si implementarea unui cadru metodologic integrat si a unei platforme informatice la nivel national in sistemul educational.Prin realizarea acestui proiect se asigura eficientizarea structurii si proceselor derulate de Ministerul Educatiei Nationale (MEN), raspunzandu-se astfel obiectivului specific al Domeniului major de interventie 2.2 - Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor din cadrul Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative.Proiectul aduce de asemenea o contributie relevanta la indeplinirea obiectivului general si obiectivelor specifice ale PODCA, prin dezvoltarea, pilotarea si implementarea unui cadru metodologic integrat la nivel national in sistemul educational.Obiectivele specifice: -Realizarea analizei metodologice in vederea identificarii punctelor slabe din sistem in vederea integrarii programelor intr-un proces unitar, repetabil si eficient;
-Restructurarea proceselor administrative prin implementarea rezultatelor analizei si realizarea metodologiei integrate de derulare a programelor de examene nationale si acordare de ajutoare financiare;
-Proiectarea procesului de colectare a datelor si a fluxurilor de lucru;
-Implementarea platformei informatice suport pentru organizarea si derularea examenelor nationale de admitere in licee, bacalaureat, miscarea personalului didactic si acordare a ajutoarelor financiare in sistemul de invatamant;
-Formarea cadrelor implicate in implementarea programelor, pentru adaptarea la noile metodologii;
-Aplicarea cadrului metodologic integrat rezultat, in anii 2013 si 2014, pentru derularea cu succes a programelor mentionate;
-Constituirea cadrului de diseminare a rezultatelor.Nivelul de acoperire: -admiterea in invatamantul liceal de stat: 175.000 de elevi pe an;
-bacalaureat: 200.000 de elevi pe an;
-miscarea personalului didactic: 75.000 de candidati la posturi de profesori pe an;
-ajutorul financiar pentru stimularea achizitionarii de calculatoare (Euro 200): 25.000 elevi si studenti beneficiari pe an;
-programul national de protectie sociala ?Bani de liceu?: 125.000 de elevi pe an;
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72000000-5 - Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
72212000-4-Servicii de programare de software de aplicatie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
14, 938, 200RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S080-134878din24.04.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 580/32567 Denumirea: Contract IT pentru implementare proiect PODCA "Platforma metodologica si informatica" SMIS32567
V.1) Data atribuirii contractului 11.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INTRAROM S.A.
Adresa postala: str. Fabrica de Glucoza 17, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020331, Romania, Tel. 021-2040710, Email: [email protected], Fax: 021-2040916, Adresa internet (URL): http: //www.intrarom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 16128300.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14938200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul Social European, Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii AdministrativeAxa prioritara 2 ? ?Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare?, Domeniul Major De Interventie ? ?2.2. Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice si cresterea eficientei Serviciilor Publice Electronice?
VI.2) Alte informatii
Oper. econ. (grupul de operatori) poate beneficia de sustinerea unei terte persoane, in conformitate cu prevederile legale in vigoare din OUG34/2006, cu modif. si compl. ulterioare, HG925/2006, cu modif. si compl. ulterioare. Un expert poate fi nomin. pentru o singura poz. in cadrul ofertei, iar atunci cand un grup de op. econ. depune oferta comuna, capac. tehnica si prof. se dem. prin luarea in consid. a res. tuturor membr. grupului. Pentru viz. DA incarcate in SEAP oper. econ. trebuie sa aiba un progr. nec. viz. fis. semnate electronic (acest program fiind disp. gratuit pe site-urile furn. de semn. electr.). Algoritmul de calcul: Prop. fin.: 40 % si Propunere tehnica: 60%. Ptotal(n)= Pfinanciar(n)*40% + PCT1(n)*15% + PCT2(n)*15% + PCT3(n)*15% + PCT4(n)*15%, Unde: Ptotal(n) reprezinta Punctajul total al ofertei evaluate, Pfinev(n) reprezinta punctajul financiar al ofertei evaluate, PCT1(n), PCT2(n), PCT3(n) si PCT4(n) reprezinta punct. obtinute de oferta evaluata pentru criteriile tehnice respective.Oferta care va fi declarata castigatoare este oferta care obtine cel mai mare punctaj total (Ptotal(n)). In cazul ofertelor clasate pe primul loc in care doua sau mai multe oferte intrunesc acelasi punctaj, care este totodata si cel maxim, atunci mod. de depart. va fi factorul de eval. caruia i-a fost alocata pond. cea mai mare, respectiv pretul ofertei. In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au obtinut punctaje egale si pentru acest factor de evaluare, in vederea atribuirii contr. de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, avand acelasi punctaj maxim pentru factorul de departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, pentru departajare. Noua prop. fin. se va solicita in plic inchis, iar contr. va fi atribuit ofert. care va obtine cel mai mare punctaj dupa reev. ofert. financiare. Nota: Pentru departajare (oferte care intrunesc acelasi punctaj maxim) oferta tehnica nu va face obiectul reofertarii.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Educatiei Nationale
Adresa postala: Str. Gen. Berthelot, nr. 28-30, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010168, Romania, Tel. +40 745948285, Email: [email protected], Fax: +40 213120140, Adresa internet (URL): www.edu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2013 16:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer