Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare ( Elaborare PT+DE+CS+Planse + Liste cantitati pentru lucrari si Liste de utilaje/echipamente cu montaj +PAC, Fise tehnice dotari, documentatii ptr obtinere avize si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii


Anunt de participare numarul 110084/22.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA VOINESTI (PRIMARIA VOINESTI IASI)
Adresa postala:  com Voinesti Iasi, Localitatea:  Voinesti, Cod postal:  707600, Romania, Punct(e) de contact:  Ioja Steliana, Tel. 0232294755, Email:  [email protected], Fax:  0232294755, Adresa internet (URL):  http: \\voinesti.primarii-iasi.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare ( Elaborare PT+DE+CS+Planse + Liste cantitati pentru lucrari si Liste de utilaje/echipamente cu montaj +PAC, Fise tehnice dotari, documentatii ptr obtinere avize si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii investitiei), executie lucrari si consultanta management implementare pentru proiectul integrat: Modernizare prin asfaltare drumuri comunale in sat Voinesti; Infiintare retele de distributie gaze naturale in sat Voinesti;Infiintare centru de ing
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Voinesti
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare ( Elaborare PT+DE+CS+Planse + Liste cantitati pentru lucrari si Liste de utilaje/echipamente cu montaj +PAC, Fise tehnice dotari, documentatii ptr obtinere avize si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii investitiei), executie lucrari si consultanta management implementare pentru proiectul integrat: Modernizare prin asfaltare drumuri comunale in sat Voinesti; Infiintare retele de distributie gaze naturale in sat Voinesti;Infiintare centru de ingrijire a copiilor tip after-school in sat Voinesti, comuna Voinesti, jud. Iasi; Achizitie echipamente de sonorizare pentru festivalul de traditii populare?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45231221-0-Lucrari de constructii de conducte de alimentare cu gaz (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT I : proiectare si executieLOT II : consultanta
?Modernizare prin asfaltare drumuri comunale in sat Voinesti;Infiintare retele de distributie gaze naturale in sat Voinesti; Infiintare centru de ingrijire a copiilor de tip afte school in sat Voinesti; Achizitie echipamente de sonorizare pentru festivalul de traditii populare in sat Voinesti, jud. Iasi?? finantat prin FEADR/PNDR ? Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor - Crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza.
Valoarea estimata fara TVA: 10, 110, 321RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Lotul I - 101.000 lei, Lotul II ? 1.030lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri F.E.A.D.R. prin programul P.N.D.R. Romania Masura 3.2.2.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea ? in original;
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 si art. 181 ? in original;
- Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat, eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat ? in original sau copie legalizata- Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale - eliberat de Primaria locala ? in original sau copie legalizata.- Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Formular C1) ? in original;Pentru persoane juridice romane: - Certificat constatator, - Certificatul de inregistrare si codul unic, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie nationala sau teritoriala, in copie.Pentru persoane fizice romane: - autorizatia de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului. (in copie)Pentru persoane fizice/juridice straine: - documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Bilantul contabil.- Nivelul cifrei medii anuale de afaceri pe ultimii trei ani.- Cash-Flow pentru sustinerea financiara a lucrarii.-pentru |Lotul I
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Ofertantul trebuie sa prezinte bilantul contabil la 31.12.2007, 31.12.2008 si bilantul contabil la 31.12.2009, vizat si inregistrat de organele competente - in copie.Se va prezenta copie dupa Bilantul contabil al ofertantilor principali, precum si al asociatilor.Lotul I- Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani minima 20.000.000 lei.Pentru Lotul II - Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani minima solicitata 204.080 lei. - Se solicita prezentarea asigurarii de cash-flow pentru sustinerea financiara a lucrarii in cuantum de minim 2.000.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Lista cu principalele prestari de servicii din ultimii 3 ani si lista cu principalele lucrari executate in ultimii 5 ani.b) Informatii referitoare la persoanele responsabile de indeplinirea contractului.c) Informatii privind dotarile specifice.d) Declaratie pe propria raspundere privind proportia in care contractul de servicii/lucrari urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora.e) Declaratie privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca.f) Standarde de asigurare a calitatii.
g) Standarde de protectia mediului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Servicii de proiectare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.11.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.11.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.11.2010 10:30
Locul: Primaria Comunei Voinesti, jud. Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane juridice/fizice imputernicite de ofertanti precum si alte persoane juridice/fizice ce indeplinesc calitatea de invitati sau observatori din partea APDRP , Ministerul de Finante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National de Dezvoltare Rurala Romania = Masura 3.2.2.
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala:  str. Anastasie Panu nr. 25 bis, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 0232260600, Fax:  0232255907
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleus nr. 6 Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform OG34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Voinesti, jud. Iasi
Adresa postala:  sat. Voinesti, com. Voinesti, jud. Iasi, Localitatea:  Voinesti, Cod postal:  707600, Romania, Tel. 0232294755, Email:  [email protected], Fax:  0232294755
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.10.2010 09:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer