Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE PROIECTARE AMENAJARE RAU VISEU SI AFLUENTI , JUD. MARAMURES


Anunt de participare numarul 134998/25.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APASOMES TISA
Adresa postala: Vanatorului nr. 17, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400213, Romania, Punct(e) de contact: Serviciu Promovare Investitii ? Urmarire Investitii, Tel. +40 264433028, In atentia: ANA SEMEREAN, Email: [email protected], Fax: +40 264433026, Adresa internet (URL): localitatea Cluj Napoca, str. Vanatorului, nr. 17 cod postal 400213, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Gospodarirea Apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE PROIECTARE AMENAJARE RAU VISEU SI AFLUENTI , JUD. MARAMURES
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Pe cursul raului Viseu, si afluentii acestuia traversand localitatileBorsa, Moisei, Viseu de Sus, Viseu de Jos, Petrova, Leordina, Bistra, Valea Viseului.
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare ?elaborare documentatii tehnico economice ? fazele SF, P.T.+DE, C.S., documentatii avize, acorduri, studii necesare elaborarii PT si D.T.A.C., studiu de impact asupra mediului si asistenta tehnica pe perioada derularii executiei lucrarilor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Pentru faza SF
Se solicita intocmirea in 4 (patru) exemplare scrise si in format electronic (4 CD-uri), necesare pentru punerea in opera a obiectivului de investitie.Pentru fazele PT+CS, DE, OS, DTAC
Se solicita: ? intocmirea in 4 (patru) exemplare scrise si in format electronic (4 CD-uri), a documentatiilor tehnico-economice (fazele PT+CS, DE, OS si DTAC), (documentatia scrisa la faza PT se va preda in 2 exemplare cu valori si 2 exemplare fara valori) si alte studii si documentatii (studii topo, geo, documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor) necesare pentru punerea in opera a obiectivului de investitie.
? elaborarea Planului de securitate si sanatate pentru executarea lucrarilor.
? asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului, in faze determinante si pe parcursul executiei lucrarilor de constructii.
? reactualizarea Devizului General, ori de cate orisolicita achizitorul
? Obtinerea si inaintarea catre autoritatea contractanta, de catre Proiectant a Certificatului de Urbanism si a avizelor si acordurilor prevazute de acesta, in numele Administratiei Bazinale de Apa Somes - Tisa. Plata pentru obtinerea acestor avize este cuprinsa in valoarea estimata.
Valoarea estimata maxima (fara TVA)a contractului de prestari servicii este:
9.677.420 lei, respectiv 2.230.128.59euro
Din care:
Valoarea maxima estimata pentru elaborarea fazei de proiectare SF este de
3.870.968 lei(fara TVA), respectiv 892.051.44euro,
Curs valutar: 1 euro =4, 3394lei la data de 27.01.2012
Valoarea estimata fara TVA: 9, 677, 420RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Gar de particip=139.800 lei.Per de valab a gar pt particip este 90 de zile de la data lim stab pt depun of. Gar de particip poate fi constit in cf cu art.86, alin. (1) din HG925/2006, se prez in original, in cuantumul si pt perioada prev in DA. Dovada constit gar de particip trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stab pt deschid of. Ofertantul va prezenta: - scris de gar banc cf Formular11; ordin plata in contul AC deschis la trezor Cluj Napoca RO23TREZ2165005XXX016760. Ofertantul care solicita reduc cerintei priv cuantumul cifrei de af si a gar de particip la 50%, va prezenta, anexat, o declaratie pe proprie raspundere, cf Anexei 1 din Legea346/2004, din care sa rezulte ca se incadr in categ IMM. Op ec care se asociaza trebuie sa faca dovada ca impreuna indeplinesc cond de IMM. Lipsa acestei dovezi face ca ?asocierea? sa nu benef de facilit legii IMM-urilor. In cazul in care se asoc 2 sau mai multe IMM, ofertantii vor prezenta si un centraliz cu datele (parametrii de identificare ca IMM). Daca in urma ?asocierii?, ofertantii depasesc parametrii de IMM, iar gar este depusa in cuantum de 50% of va fi returnata nedeschisa. Gar trebuie sa fie irevocabila. Gar de particip se restituie cf prev art. 88, alin (1) si (2) din HG925/2006.Gar de particip se retine cf prev art. 87, alin. 1, lit. a), b) si c) din HG925/2006 In sit resping contest de CNSC potrivit art.278^1 din OUG34/2006, AC, va retine contestatorului, din gar de particip urmat sume: alin.b) intre 420.001lei si 4.200.000lei inclusiv - 4.200lei + 0, 1% din ceea ce depaseste 420.001lei, respectiv 8.527.74 lei Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de servicii este de 5% din valoarea contractului de prestare de servicii, fara T.V.A.Modul de constituire a garantiei de buna executie se face conform prevederilor Art. 90 din HG 925/2006;Ofertantul va prezenta : Scrisoare de garantie bancara de buna executie - Formular 12;Garantia de buna executie se restituie conform prevederilor Art. 92, alin a) si b) din HG 925/2006Retinerea garantiei de buna executie se face conform prevederilor Art. 91 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de Stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I. Declaratii privind eligibilitateaSolicitat XNesolicitat?Aceste declaratiivor fi depuse obligatoriu de catre toti participantii la procedura (ofertanti/asociati/terti sustinatori)
- Formularul A - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare- cazier judiciar operatorului economic si a personalului cu functie de administratori/asociati
- cazier fiscal al operatorului economic
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr.34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica
II. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006.Solicitat XNesolicitat?
Aceste declaratiivor fi depuse obligatoriu de catre toti participantii la procedura (ofertanti/asociati/ terti sustinatori)
- Formularul B - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181, din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului.- Certificat de atestare fiscala privind impozitele, taxele locale si datoriile scadente la bugetele locale, scadente in luna anterioara datei de depunere a ofertei, original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
- Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata la bugetul general consolidat al statului, inclusiv datoriile scadente in luna anterioara datei de depunere a ofertei, eliberat de Administratia Finantelor Publice, original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a exclude ofertantul/candidatul care inregistreaza datorii exigibile la bugetul consolidat precum si la cel local la data depunerii ofertelor.
- Formularul D - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Acesata declaratieva fi depusa obligatoriu de catre toti participantii la procedura (ofertanti/subcontractanti/asociati/terti sustinatori)
Persoanele cu functie de decizie privind organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire din cadrul autoritatii contractante sunt: dl. ing. Radu Flaviu ? Director ABA Somes-Tisa, dl. ec. Istvan Jakab ? Director tehnic ABA Somes-Tisa, dl. Ec. Filip Aurel ? Director economic ABA Somes-Tisa, Ana Semerean ? Sef Serviciu PI-UI ABA Somes-Tisa. Aceasta declaratieva fi depusa obligatoriu de catre toti participantii la procedura (ofertanti/asociati/ terti sustinatori)
III. Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Certificatul de participare la licitatie
- Formularul L - Declaratia privind calitatea de participant la procedura- Formularul C - Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP 314/2010 Aceste declaratiivor fi depuse obligatoriu de catre toti participantii la procedurain original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Persoane juridice/fizice romane
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal, emis cu cel mult 30 zile inainte de depunerea documentelor de calificare, din care sa rezulte obiectul de activitate si faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legiinr. 64/1995 privind reorganizarea sau proceduralichidarii judiciare sau ca societatea se afla in incapacitate de plata. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din cetificatul constatator emis de ORC. In cazul in care certificatul constatator va fi depus in copie, autoritatea contractanta va solicita operatorului economic clasat pe primul loc, depunerea acestuia in original sau copie legalizata, inainte de comunicarea rezultatului procedurii;
Pentru persoane juridice/fizice straine
-Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este resident (se va verifica obiectul de activitate ? proiectare constructii si amenajari hidrotehnice). Documentele vor fi insotite de traducerea acestora de catre un traducator autorizat.- Document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului solicitat: Certificate, atestate, autorizatii etc., in functie de specificul contractului, in situatia in care exista reglementari legale care impun detinerea unor astfel de documente: - Certificate de atestare eliberate de Ministerul Mediului si Padurilorconform Ordinului nr.1671/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru domeniile: a) intocmirea studiilor hidrologice;b) intocmirea studiilor hidrogeologice;c) intocmirea studiilor de gospodarire a apelor sid)elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor.- Certificat de autorizare eliberat de A.N.C.P.I. (O.N.C.G.C.) conform Ordinului Ministerului Administratiei si Internelor nr. 107/2010 pentru: - persoane fizice: categoria B sau C; sau- persoane juridice: clasaa III-a- Pentruintocmirea studiilor hidrogeologice se poate include in echipa de proiectare un geolog pentru intocmirea documentatiilor privind studiile geologice si geotehnice, prevazute prin Normativul NP 074 ? 2007, aprobat cu Ordinul MDLPL nr.128/2007.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Asigurare de risc profesionalOfertantul va prezenta un angajament privind asigurarea riscului profesional iar, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, ofertantul va prezenta in original, asigurarea acoperirii riscului profesional in valoare de 6.991.000 lei, inainte de semnarea contractului
Bonitate/acces la resurse
Bilantul contabil sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul/candidatul
Obligatii contractuale in desfasurare, fata de alti beneficiari/clienti
Cifra de afaceri globala/cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului intr-o perioada anterioara care vizeaza cel mult ultimii 3 (trei) ani trebuie sa fie cel putin egala cu: 13.983.000 lei sau echivalentul in Euro
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara
1. Lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ( trei) ani
Prezentarea cel putin a unui document/contract/proces-verbal de receptie sau a unui numar maxim de 3 (trei) documente/contracte/procese-verbale de receptie, in copie, care sa confirme prestarea de servicii in valoare de6.991.000 lei (fara TVA) sau echivalentul in Euro, contracte ale caror obiect a fost prestarea unor servicii similare - proiectare lucrari de constructii si amenajari hidrotehnice.
2. Experienta similara pentru incheierea si indeplinirea a cel putin unui sau maxim 3 (trei) contracte de servicii similare prestate in ultimii 3 (trei) ani (inclusiv pentru contractul sau contractele de valoare minima impusa);
3. Recomandari de la beneficiari/clienti pentru prestarea unor servicii similare - proiectare lucrari de constructii si amenajari hidrotehnice (inclusiv de la beneficiarul contractului sau contractelor de valoare minima impusa)
Utilaje
1. Declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare. De exemplu: In cazul unui contract de servicii de proiectare, operatorul economic trebuie sa detina licenta de program
Personal
1. Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
2. Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii
3. Declaratie privind personalul de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant pentru indeplinirea contractului de servicii
Se solicita ca cerinte minime, desemnarea de catre ofertant a unui sef de proiect, care va sigura asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor de constructii si care va reprezenta ofertantul la fazele determinante si in relatiile cu beneficiarul
4. Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii. Declaratie de disponibilitate a ofertantului cu privire la personalul de specialitate cu anumite certificari impuse de acte normative ce se vor mentiona.
Certificate de atestare eliberate de Ministerul Mediului conform Ordinului nr. 1671/2007, cu completarile si modificarile ulterioare, pentru domeniile
a) intocmirea studiilor hidrologice;b) intocmirea studiilor hidrogeologice;c) intocmirea studiilor de gospodarire a apelor sid) elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor;
Certificate de autorizari eliberate de O.N.C.P.I., conform Ordinului nr. 107/2010, cu modificarile si completarile ulterioare: - pentru persoane fizice - categoria B sau C;persoane juridice - clasa a III-a;
1. Informatii privind subcontractantii
Precizarea partii/partilor din contract pe care urmeaza ofertantul sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi
2. Informatii privind asociereaSituatia personala a candidatului/ofertantuluiCapacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociatSituatiaeconomico-financiara siCapacitatea tehnica si/sau profesionala, trebuie sa fie indeplinite prin cumul de grupul de asociati.
3. Informatii privind sustinerea operatorilor economici
Standarde de asigurarea calitatii
Standarde de protectia mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor, se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) se acorda punctajul astfel: Pn= (pret minim/pret n ) x 40 (punctajul maxim alocat). Preturile carese compara in scopul intocmirii clasamentului sunt preturile totale ofertate pentru prestarea serviciilor, exclusiv T.V.A.
2.
Oferta tehnica
40%
Descriere: Punctajul pt fact de eval "oferta tehnica" se acorda tinand cont de: I solutia tehnica ? 75 % din of tehnpentru docum care vor trata cel putin 2 scenarii teh-ec cu cite 3 variante pt fiecare scenariu in parte si in care vor fi identif toate struct ingin de pe cursul de apa (poduri, podete, supratraversari si subtraversari curs de apa, etc.), din care: I.a.pt rezistenta, stabilitatea la sarcini statice, dinamice, seismice, tehnologiile prevazute pentru executie?(45%); I.b. pt siguranta in exploatare?(30%); I.c. pt analiza cost beneficiu-(25 %) si II. incadrarealucrarilor din cadrul solutiei tehn in prev legale de protec a mediului - 25% din of tehn din care: II.a. pt. respectareaprev Ordin nr.1215/06.10.2008?15% si II.b. pt. respectarea prev HG nr.846/11.08.2010-10%. Vor fi analizate criteriile de mai sus pt. fiecare scenariu tehn-ec si pt fiecare varianta cuprinsa in solutia tehn.
3.
Durata de Elaborare
20%
Descriere: Se acorda punctajul tinand cont de: a. pt durata de elab a documen faza SF ? 20%; b. pt durata de elab a documen pentru obt CU, avize, autoriz ? 20%; c. pt durata de elab a documen faza PT + CS? 20%; d. pt durata de elab a documen faza DE? 20%; e pt durata de elab a documen faza DTAC? 20%
Punctaj maxim componenta tehnica: 60
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3665/02.04.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.06.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.06.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.06.2012 11:30
Locul: Administratia Bazinala de Apa Somes Tisa, Str. Vanatorului nr. 17, Cluj Napoca, jud Cluj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii legali ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Departaj of cu ac punct/pret: Daca s-a acordat ac punct pt 2 sau mai multe of, atunci AC are oblig de a incheia contr de AP cu ofert a carui of are cel mai mic pret. Daca si preturile ofertate sunt egale, atunci AC va solicita ofert care au oferit cel mai mic pret o noua propun financ in plic inchis, iar contr va fi atrib ofert a carui noua propun financ are pretul cel mai scazut. Posib modif sau retragerii of: Orice ofert are dreptul de a modif sau de a retrage of numai inainte de data lim stab pt dep of si numai printr-o solic scrisa. Daca ofert doreste sa opereze modif in of deja dep, ac are oblig de a asig primirea si inreg modif de catre AC pana la data lim pt dep of. Pt a fi considerate parte a of, modif trebuie prez cu amendam ca pe plicul ext se va marca inscriptia MODIFICARI. Of care este dep la o alta adr a AC decat cea stab ori care este primita dupa exp datei lim pentru depun, se returneaza nedeschisa. Ofert nu are dreptul de a dep decat o singuraof de baza. Ofert asociati nu au dreptul de a dep alte of, in mod individual. Pers jurid nominaliz ca subcontract, in cadrul uneia sau mai multor of, nu au dreptul de adep of in nume propriu sau in asoc. Of este considerata inacceptabila cf prev art.36, alin (1), lit a, b, c, d, e, e^1, f din H.G.925/2006 Of este considerata neconforma cf prev art.36, alin (2), lit. a, b, c din H.G.925/2006 Dreptul de a se solicita clarificari: cf prev art. 78 alin (1) si(3) si art. 79 din OUG 34/2006 Durata serviciilor, pt fiecare etapa, faza SF, elab stud nec (topo, geoe, hidro, expertiza etc), intoc docum pt: CU, av siacord, term - 60 zile de la data semnarii contract.Obt CU, av siacord, term este 20 zile de la av SF la ABA Somes Tisa. Reactual SF term este 15 zile de la solic achizPt faza PT+CS, DTAC, term max este 45 zile de la data semnarii act adit la contract Pt faza DE si a oricarei alte docum sau st, inclusiv reactual DG, perioada max este 20 zile de la solicit achizi. Pt asist tehn per prest este pe exec lucr
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform reglementarilor OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISA
Adresa postala: Str. VANATORULUI, Nr. 17, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400213, Romania, Tel. +40 264433028, Email: [email protected], Fax: +40 264433026, Adresa internet (URL): http: //www. rowater.ro/dast
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.04.2012 15:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer