Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare drumuri forestiere-refacere pod Basca Condrea


Anunt de participare numarul 63548/16.09.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE IONUT ZLOTA, Tel.021 317 10 05 int 215, Email: [email protected], Fax: 021 317 10 05 int 229, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Buzau
Adresa postala: str, Maresl Averescu, nr.5, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120257, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii, Tel.0238723857, In atentia: Uta Ionel, Email: [email protected], Fax: 0238723859
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Silvica Buzau
Adresa postala: str, Maresl Averescu, nr.5, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120257, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii, Tel.0238723857, In atentia: Uta Ionel, Email: [email protected], Fax: 0238723859
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Buzau
Adresa postala: str, Maresl Averescu, nr.5, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120257, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii, Tel.0238723857, In atentia: Uta Ionel, Email: [email protected], Fax: 0238723859
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Nationala
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare drumuri forestiere-refacere pod Basca Condrea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
proiectare drumuri forestiere-refacere pod Basca Condrea
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
proiectare drumuri forestiere-refacere pod Basca Condrea
Valoarea estimata fara TVA: 4, 738RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
-Garantie de participare 94 lei-Garantie de buna executie 5%
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
-Fonduri proprii, plata la 30 de zile;
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
-Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
prezentare formular Informatii generale - prezentare formular Declaratie privind eligibilitatea si/sau Cazier judiciar /certificat echivalent- prezentare formular Declaratie privind calitatea de participant la procedura
- prezentare formular Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181
- prezentare Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului / autorizatie de functionare / altele echivalente;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- prezentare formular Cifra medie de afaceri. Nivelul minim al cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani: 12000.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- prezentare formular Lista principalelor prestari de servicii de proiectare de drumuri forestierein ultimii trei ani.prezentare formular Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora. Daca nu este cazul, formularul se completeaza cu NU ESTE CAZUL.
-prezentare certificate emise de organisme competente care atesta respectarea standardului ISO 9001 de asigurare a calitatii sau alte dovezi si documente echivalente. Adeverinta eliberata de organisme competente pentru ofertantii care sunt in curs de obtinere a certificarii ISO 9001 sau echivalenta.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-ofertantul trebuie sa faca dovada ca a incheiat si indeplinit in ultimii 3 ani contracte similare in valoare de 1400 lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4115/17.06.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.10.2008 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 25 RON
Conditii si modalitate de plata: Numerar la casieria D.S.Buzau
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.10.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.10.2008 12:00
Locul: Sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare a ofertelor si reprezentantii op.ec.ofertanti.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala: str.Emile Zola, nr.4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100043, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str, Stavropoleos, nr. 6 sect. 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Buzau-Compartimentul Achizitii
Adresa postala: str.Maresal Averescu, nr.5, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120257, Romania, Tel.0238723857, Email: [email protected], Fax: 0238723859
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.09.2008 13:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer