Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare faza PT, DE si lucrari executie ?Reabilitare si extindere retea de distributie apa in comuna Rucar judetul Arges?


Anunt de participare numarul 147754/05.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Rucar
Adresa postala: str. Brasovului , nr.58, Localitatea: Rucar, Cod postal: 117630, Romania, Punct(e) de contact: IONEL DULAMA, Tel. +40 0248542830, Email: [email protected], Fax: +40 0248542522, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare faza PT, DE si lucrari executie ?Reabilitare si extindere retea de distributie apa in comuna Rucar judetul Arges?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: comuna Rucar, judetul Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Alimentare cu apa: Reabilitare si extinderea conductelor de alimentare cu apa;Statie de tratarea apei;captarea apei cu dren;servicii de proiectare faza PT, DE
Ponderea cheltuielilor diverse si neprevazute reprezinta 7, 762% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute (10914670 lei fara TVA).
Suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute este de847199 lei fara TVA (7, 762% din10914670).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45252126-7-Lucrari de constructii de statii de tratare a apei potabile (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de proiectare faza PT, DE si lucrari executie ?Reabilitare si extindere retea de distributie apa in comuna Rucar judetul Arges?Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 11761869 leiMoneda: ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬lei RON
Valoarea lucrarilor de executie9990062 leiValoarea serviciilor de proiectare faza PT, DE434351 leiValoarea organizarii de santier490257 leiValoarea diverse si neprevazute847199 leiProcentul de 7, 762% aferent cheltuielilor diverse si neprevazute reprezinta suma de 847199 lei (7, 762% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute).
Nota: din valoarea fixa aferenta procentului de diverse si neprevazute vor fi decontate, doar daca apar, cheltuielile cu servicii/ lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului
Valoarea estimata fara TVA: 11, 761, 869RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o g pentru particiP in cuantum de 175000 lei sau echivalent alta valuta la cursul stab de BNR inainte cu 5 zile de data limita de stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelorIn cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.Forma de constituire a garantiei de participare: - virament bancar in contul RO41TREZ0475006XXX000092deschis la Trezoreria Campulung, Beneficiar: primaria comunei Rucar, cod fiscal 4122450- se prezinta O.P. confirmat de banca emitenta - copia documentului, sau- instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat conform prevederilor art. 86 aliniat (3) din HG 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Pentru a evita situatia in care este imposibila retinerea sumei prevazute la art.278^1 din OUG nr.34/2006, garantia de participare se va retine contestatorului caruia i-a fost respinsa contestatia ca nefondatat de catre CNSC suma fiind calculata conform prevederilor art. 278^1 din OUG nr.34/2006 si alin.(2) garantia de participare se va retine si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie.(Model orientativ Formular nr. 1) Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului fara TVA si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract sau retineri succesive din facturi.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.(Model orientativ Formular nr.2)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local si buget de stat dupa 36 de luni de la inceperea lucrarilor
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4)/ Cazier judiciar al operatorului economic2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta
Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora)? documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4)
Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local din care sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele ? in original/copie legalizata /copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?- semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului;Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului eliberat de D.G.F.P. din care sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele ? in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?- semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului;Nota:
- data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
- cerinta se considera indeplinita daca operatorul prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctele a) si b), ofertantul va prezenta:
-o declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, Situatia personala - se va demonstra prin prezentarea documentelor solicitate de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere.
3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.5 )
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.6 )
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Dulama Ionel - Primar;
Idoras Ion Marius- Contabil;
Vorovenci Ion ? Secretar;
Pirnuta Marius? Responsabil achizitii publice;
Nica Ilie, Patran Claudiu Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romaneDocumente de confirmare: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Pentru persoanele juridice straine
Documente de confirmare: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globalape ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin egala cusuma de21829340 lei RONDocumente relevante:
- bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente pentru ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012), sau orice alte documente echivalente.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie privind cifra de afaceri (Completare Formular nr. 7)Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7A, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr. 7B si Formular 6.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informa?ii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, inten?ia sa o subcontracteze.Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.
In cazul in care autoritatea contractanta solicita, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situa?ia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanc?iunea excluderii din procedura de atribuire
Informatii privind asocierea. Se va prezenta Acord de asociere daca este cazul.Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia in scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa-si legalizeze din punct de vedere formal asocierea.Asocierea va fi legalizata in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.
3. Resurse materiale
a. Ofertantul va prezenta informatii referitoare la principalele dotari si utilaje necesare pentru indeplinirea contractului de lucrari;In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere).Pentru realizarea investitiei ofertantul va trebui sa prezinte lista cu utilajele necesare pentru executarea lucrarii in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.Lista cu utilajele si echipamentele solicitate , va fi insotita de, documente care sa ateste detinerea acestora in proprieta sau contrate de inchiriere/comodat etc. Daca operatorul economic nu detine in proprietate un utilaj/echipament/laborator etc, pe langa posibilitatea prezentarii unui contract de inchiriere/comodat etc, se va permite prezentarea altor documente care sa faca dovada punerii la dispozitie.
b. Cerinta poate fi indeplinita si de un tert sustinator conf art. 190 din OUG 34/2006
Se va prezenta o declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari. Se va completa Formularul nr. 17
2. Resurse umane
a. Ofertantul va prezenta informatii privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani respectiv se va completa Formular nr.12 ? Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere
b. Ofertantul va prezenta informatii referitoare la pregatirea profesionala (studii si calificare) a persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de lucrari;c. Se vor anexa CV si/ sau copii certificate ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de lucrari.
d.In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere).e.Cerinta poate fi indeplinita si de un tert sustinator conf art. 190 din OUG 34/2006.
Ofertantul va trebui sa dispuna de resursele umane considerate de Ofertant ca fiind strict necesara indeplinirii in bune conditii a contractului (personal de specialitate si experticare vor avea roluri esentiale in indeplinirea contractului).
Se va prezenta declaratie privind personalul tehnic de specialitate de care ofertantul dispune , din care sa rezulte ca ofertantul dispune de cel putin urmatorii specialisti :
- sef santier cu studii superioare in domeniul constructiilor;
- inginer/subinginer instalatii cu experienta prin implicarea intr-un contract/proiect la nivelul caruia sa fi derulat activitati similare celor ce fac obiectul procedurii;
- sef proiect cu studii superioare in domeniul constructiilor, participarea in cel putin un proiect la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare;
- inginer/subinginer in domeniul constructii/ rezistenta si stabilitate cu implicare intr-un proiect/ contract la nivelul caruia sa fi derulat activitati similare celor ce fac obiectul procedurii;Important: Se va face dovada calificarii personalului nominalizat cu prezentarea in copie a certificatelor sau atestarilor.
Raspunderea asociatilor este solitara.
In cazul asociatilor resursele umane se vor lua in considerare prin punerea lor in comun, iar in cazulsubcontractantilor acestia vor raspunde in functie de partea din contract pe care operatorul economici-a subcontractat-o.
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, lista care sa prezinte cel putin unul, maxim 2 contracte care contin lucrari similare in valoare cumulata de cel putin 10480319 lei, iar pentru calculul echivalentei leu/ alta valuta se va lua in calcul cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte, constand in cel putin urmatoarele: executie retea de apa/ executie captari/ executie statie de potabilizare.
Ofertantul va demonstra ca in ultimii 3 ani a executat servicii de proiectare similare in valoare cumulata de cel putin 434351 lei fara TVA.
Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele:
- certificari de buna executie (pentru lucrari), respectiv certificate/documente (pentru servicii) care sa indice beneficiarii, valoarea, perioada si locul executieilucrarilor/prestarilor de servicii avute in vedere la incadrarea in pragul valoric minim impus.
Cerinta nr. 2
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
Cerinta nr. 1
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular nr. 16 - Declaratie privind partea/ partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora si Formualr nr. 16A ? Acord de subcontractareSe va completa: Formularul nr. 3 Informatii despre asociere; Formularul 3A - Acord de asociereCompletare formular nr.17 ? Declaratie privind utilajele, instalatiile, mijloacele de transport, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrariCompletare Formular nr. 12 ? Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducereCompletare Formular nr. 8Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform Formular nr. 8A prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formular nr. 8B si Formular nr. 6.Ofertantul va prezenta un certificat in copie ?conform cu originalul? emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediulOfertantul va prezenta un certificat in copie ?conform cu originalul? emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
TIMP DE EXECUTIE A SERVICIILOR DE PROIECTARE
15%
Descriere: TIMP DE EXECUTIE A SERVICIILOR DE PROIECTARE
3.
TIMP DE EXECUTIE LUCRARI
15%
Descriere: TIMP DE EXECUTIE LUCRARI
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.11.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.11.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.11.2013 11:00
Locul: Comuna Rucar str. Brasovului , nr.58
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti ai ofertantilor, membrii comisiei de evaluare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc con?in acela?i pret, punctaj, modalitatea de departajare va fi pretul. Autoritatea contractanta va solicita ofertan?ilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pre?ul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Eventualele contestatii se pot depune la CNSC .Termenul de depunere al contestatiei : in conformitate cu art.256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
primaria comunei Rucar
Adresa postala: Str. Brasovului, nr.58, comuna Rucar, judetul Arges, Localitatea: Rucar, Cod postal: 117630, Romania, Tel. +40 248542830, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 248542522
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.11.2013 15:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer