Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare (Faza PT) si asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor pentru obiectiv "Centrala Fotovoltaica 1MW" in localitatea MIroslava, judetul Iasi


Anunt de participare numarul 148198/27.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA MIROSLAVA
Adresa postala: Loc. Miroslava, com . Miroslava, jud. Iasi, Localitatea: Valea Ursului, Cod postal: 707318, Romania, Punct(e) de contact: ELENA BURCUTA, Tel. +40 741632596, Email: [email protected], Fax: +40 232236860, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare (Faza PT) si asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilorpentru obiectiv "Centrala Fotovoltaica 1MW" in localitatea MIroslava, judetul Iasi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Sediul operatorului economic, locatie investite - Comuna Miroslava, jud. Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
1.Elaborare Proiect Tehnic conform HG 28/2008, continand: ? Memoriu tehnic, Caiete de sarcini, Liste de cantitati, Planse-Detalii de executie, Fise tehnice pentru echipamentele si utialjele cu montaj si fara motaj, Fise tehnice pentru dotari.
DTOS ? Documentatie tehnica ? organizare santier
DTAC ? Documentatie tehnica autorizare construire
Documentatii tehnice necesare obtinerii avizelor necesare executiei lucrarilor
2.Verificare Proiect tehnic cu verificatori autorizati ? toate specialitatile, respectivA1, A2, D1, F, Ie, Is, It.
3.Asigurare asistenta tehnica pe intreaga perioada de implementare a proiectului (asistenta pe faza de executie lucrariinclusiv participare cu personal tehnic de specialitate la evaluarea ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire a contractului de lucrari).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
71328000-3-Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectiv ?Centrala fotovoltaica de producere a energiei electrice din conversia energiei solare, in localitatea Miroslava, judetul Iasi?
Valoare estimata = 1.040.769, 78 Lei fara TVAdin care:
1. servicii de proiectare si verificare a proiectului = 777.769, 78 Leifara TVA2. servicii de asistenta tehnica = 263.000 Lei fara TVA
Proiectul nu prevede sume pentru Cheltuieli Diverse si Neprevazute.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 040, 769.78RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 20.000 lei. Pentru garantiile constituite in alta moneda (valuta), echivalenta in lei se va face la cursul comunicat de BNR la data publicarii invitatiei de participare. Perioada de valabilitate: egala cu perioada de valab. a ofertei, respectiv 120 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Se poate constitui prin: 1.prin virament bancar in contul RO70TREZ4065006XXX018246, deschis la Trez. Iasi, dovada constituirii se face cu Extras de cont sau OP avizate de banca.2.printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc.bancara sau de o soc.de asigurari, in cuantumul si pentru perioada prevazute in documentatia de atribuire - acesta se prezinta in original odata cu oferta.Neconstituirea garantiei de participare in cuantumul si/sau forma solicitata atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila. Garantia de participare poate fi retinuta de autoritatea contractanta in urmatoarele situatii: a)Ofertantul revoca oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b)Ofertantul fiind declarat castigator refuza semnarea contractului de servicii in perioada de valabilitate aoferteic) Ofertantul fiind declarat castigator nu constituie in perioada de valabilitate a ofertei garantia de buna executie a contractului de servicii.d) Ofertantul se afla in situatia prevazuta de Art. 278/1 din OUG 34/2006 in acest caz suma ce urmeaza a fi retinuta se calculeaza conform prevederilor Art. 278/1 alin. 1 litera b) din OUG 34/2006.Garantia de participare se restituie in 3 zile de la semnarea contractului de servicii in baza cererii de restituire depusa la sediul Autoritatii contractante Pentru ofertantul castigator, garantia de participare se restituie dupa semnarea Contractului de servicii si constituirea garantiei de buna executie. In cazul ofertantilor ce demonstreaza calitatea de IMM conf. Legii 346/2004, acestia pot constitui garantia de participare in procent de 50% din valoarea solicitata. Garantia de buna executie se constituie in suma echivalenta cu 10% (5% in cazul IMM conf. Legii 346/2004) din valoarea contractului fara TVA. Mod de constituire: intr-una din formele prevazute de Art. 90 din HG 925/2006.Restituirea garantiei de buna executie se face conform prevederilor Art.92 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene, Fonduri de la bugetul de stat si bugetul local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea completata in conformitate cu Formularul A din Sectiunea Formulare ? in original;
2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 completata in conformitate cu Formularul B din Sectiunea Formulare. ? in original;
3.Certificat de cazier judiciar al ofertantului si al reprezentantului legal al acestuia.
4.Certificat de cazier fiscal al ofertantului.
5.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de Art. 691 din OUG 34/2006 ? Formular 21, in original.
Persoanele din cadrul autoritatii contractante fata de care se raporteaza acest document sunt:
Primar?Nita Dan; Viceprimar -Bulbasa Vasile; Contabil Sef -Rusu Ilie; Secretar comuna ? Florea Elena; Consilier Juridic- Ursanu Ancuta Lenuta; Sef serviciu urbanism ? Finatti Anton; Consilieri locali ? Andrian Niculai, Ilie Apostol, Cojocaru Gheorghe, Ilie Costin, Gheorghita Iftimie, Ilie Vasile, Lupu Radu, Frunza Florin, Mertic Constantin, Popescu Anina, popescu Nicolae, Tanana Mihai, Tunza Viorel, Popa Serafim, Vicol Gheorghe, Vieru Alexandru; Comisie evaluare ? Burcuta Elena, Paduraru Ioan, Andriuca Ciprian; din cadrul Echipei de management a proiectului ? Samad Kazemi, Mihai Ghilan
6.Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP NR. 314/2010 ? in original - Formular 20 - in original
7.Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul local si bugetul consolidat al statului emise de Autoritatea locala respectiv ANAF.
Prin obligatii exigibile de plata se va intelege obligatii de plata scadente in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor.
Referitor la cerintele privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul consolidat al statului si bugetul local - ofertantii pot prezenta o Declaratie pe propria raspundere conform Art. 11 alin. 4 din HG 925/2006 cu prezentarea ulterioara a documentelor devenind incidente si prevederile Art. 9 alin (3) din Ordin ANRMAP 509/2011.Formularele A , B si 21 se prezinta in cadrul ofertei inclusiv de catre Tertii sustinatori.
In cazul subcontractarii se prezinta din partea subcontractantului - Formular 21.
Cerintele de calificare se indeplinesc in cazul unei oferte comune de catre toti membrii asocierii. 1.Dovada inregistrarii ofertantului
Pentru persoane juridice romane:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale, actuale la data limita de depunere a ofertelor. Din certificatul constator trebuie sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului include si obiectul preyentei proceduri de atribuire;
Pentru persoane fizice - autorizatia de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului. (in copie)Pentru persoane fizice/juridice straine:
documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. (documentul se va prezenta in copie, anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana), se va verifica prin accesarea http: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do.- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs.Documentele pot fi prezentate in original/copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul.? La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul are obligatia de a prezenta in original/copie legalizata Certificatul constatator in cazul in care acestea au fost prezentate initial sub forma copie ?conform cu originalul? pentru verificarea conformitatii.2.Atestat ANREde tip Bp si C2A- pentru proiectare instalatii electrice conform Ordin ANRE Nr. 23/2013 - Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice.
3.Atestat/Licenta IGPR pentru proiectare sisteme antiefractie conform cu prevederile Legii 333/2003 - Art. 34.
4.Atestat ANCPI categ II-a a ofertantului pentru executie lucrari topocadastrale conform Ordin ANCPI 107/2010.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind Cifra medie de afaceri (globala)pentru ultimii 3 ani de activitate sau perioada de cand ofertantul este infiintat daca aceasta este mai mica de 3 ani.
Cerinta minima valorica ? CMA globala - 2.000.000 Lei echivalent alte valute la curs mediu anual al BCE pentru anii 2010, 2011 si 2012 , respectiv anul 2010 - 1 Euro = 4, 2943RON; anul 2011 - 1 Euro = 4, 3215 RON; anul 2012 - 1 Euro = 4, 3560 RON.
Operatorii economici infiintati in anul 2013 vor prezenta CMA globala aferenta perioadei de activitate de cand sunt infiinati , pentru echivalarea situatiilor financiare prezentate in alte valute decat RON, se va utiliza cursul mediu pentru primele 11 luni ale anului 2013 al BCE, respectiv 1 Euro = 4, 4153 RON.
Se va prezenta Formularul B2.1 - in original.
Bilantul contabil sau alte documente relevante care prezinta situatia financiara a ofertantului pentru ultimii3 ani ? 2010, 2011 si 2012, sau perioada de activitate de cand acestia sunt infiintati daca este mai mica de 3 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Formularul B2.1 - in original.Documente care prezinta situatia financiara din ultimii 3 ani sau perioada de cand operatorul economic este infiintat daca aceasta este mai mica de 3 ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Avand in vedere faptul ca obiectul procedurii il reprezinta proiectare Centrala fotovoltaica ce include (centrala electrica, cladiri si amenajari drumuri acces) se solicita prezentarea unei Liste cu principalele servicii similare (Proiectare si asistenta tehnica pentru proiectare sisteme energetice, proiectare cladiri civile, proiectare drumuri) prestate in ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, cu mentionarea Numar/Data a contractului, Beneficiarul contractului, valoarea acestuia, modul de indeplinire (contractant unic/subcontractant), perioada de derulare a contractului indiferent daca beneficiarul este operator economic privat sauautoritate/ institutie publica.
Cerinta minima valorica: Servicii similare duse la bun sfarsit din cadrul a cel putin unu maxim 3 contracte din ultimii 3 ani a caror valoare cumulata sa fie de minim 1.000.000 Lei fara TVA echivalentalte valute la curs mediu anual BCE valabil pentru data semnarii contractului.Se va prezenta Formular C2 si Anexainsotite de documente justificative precum: Fisa privind experienta similara - Formular B 3.1 /Contracte-Extrase cu informatii relevante / PV de receptie a serviciilor / Certificari sau Documente constatatoare / orice alte documente justificative de care dispune ofertantul pentru demonstrarea cerintei de calificare.
Declaratie pe propria raspundere referitoare la efectivele medii de personal din ultimii 3 ani.
Declaratie privind personalul cu responsabilitati majore in derularea contractului.Se solicita ca ofertantul sa demonstreze ca detine/are acces la personal specializat, cel putin:
- Responsabil contract - persoana atestata/certificata ca "Manager proiect" nivel pregatire studii superioare, cu experienta in cadrul a cel putin 1 contract de servicii.
-1 Arhitect, membru OAR sau al unei asociatii profesionale recunoscute cel putin la nivel national (afilierea la o asociatie profesionala certifica experienta in domeniu a specialistului)
-1 Arhitect peisagist, membru al unei asociatii profesionale recunoscute cel putin la nivel national (afilierea la o asociatie profesionala certifica experienta in domeniu a specialistului)
-1 Inginer specializare constructii civile, experienta generala minim 5 ani si care sa fi participat cel putin in cadrul unui proiect similar.
-Ingineri specializare ? Instalatii pentru constructii (pentru proiectare instalatii sanitare - Is, pentru proiectare Instalatii electrice - Ie, pentru proiectare Instalatii termice - It), experienta generala minim 5 ani si care sa fi participat cel putin in cadrul unui proiect similar.
-1 Inginer specializare energetica ? pentru proiectare centrala electrica, experienta generala minim 5 ani si care sa fi participat cel putin in cadrul unui proiect similar.
-1 Inginer profil electric ? pentru proiectare retele electrice, experienta generala minim 5 ani si care sa fi participat cel putin in cadrul unui proiect similar.
-1 Inginer specializare drumuri ? experienta generala minim 5 ani si care sa fi participat cel putin in cadrul unui proiect similar.
-1 Specialist topografie-cadastruatestat ANCPI minim categ A conform Ordin ANCPI NR. 107/2010 - pentru partea de asistenta tehnica.
-1 Specialist geotehnic - Inginer geolog - pentru partea de asistenta tehnica.
-Verificatori de proiect atestati MLPAT cel putin pentru exigentele A1, A2, D1, F, Ie, Is, It.
Se prezinta Formular F insotit de:
Pentru Arhitecti Documente care atesta apartenenta la o asociatie de profil recunoscuta cel putin la nivel national, Declaratii de disponibilitate Formular 11 sau 12 ? dupa caz.Pentru Verificatori de proiect atestari profesionale emise de MLPTL insotite de Declaratii de disponibilitate.
Pentru Persoanal de specialitate Ing. CCIA, Instalatii pentru constructii , specializare Drumuri, energetica, profil electric si geologie? se vor prezenta CV-uri, Diplome de studii si Declaratii de disponibilitate Formular 11 sau 12 ? dupa caz.
Pentru specialist topografie?cadastru se prezinta Atestatul ANCPI.
Experienta profesionala se demonstreaza prin CV, Comisia de evaluare isi rezerva dreptul de a solicita informatii la beneficiarii serviciilor.
Prin beneficiarul serviciilor se intelege: angajator = prestatorul serviciilor si/sau beneficiarul contractului de servicii.Prin contract similar se va intelege contracte ce au ca obiect proiectare in domeniul energetic.In cazul cooptarii de specialisti ? entitati economice: PFA, Intreprinderi individuale, Societati comerciale - acestea vor avea in cadrul ofertei calitatea de subcontractanti / terti sustinatori / asociati.
Pot fi cooptate in baza Angajamentelor de participare, Contracte de colaborare/ prestari servicii, Convetii civile - specialisti ca persoane fizice.
Declaratie pe propria raspundere referitoare la echipamentele, resursele tehnice pe care operatorul economic le va disponibiliza pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii ? in original;Se va prezenta Formular E cu mentionarea resurselor tehnice (proprii/atrase) ce vor fi disponibilizate in executia contractului de servicii inclusiv mentionarea programelor informatice de care dispun penru realizarea proiectului.
La solicitarea comisiei de evaluare ofertantul ce are sansa de a fi clasat pe primul loc are obligatia de a prezenta documente justificative privind ddispozitia (detinerea/accesul) aupra resurselor (inclusiv programele informatice) declarate.
Declaratie privind subcontractantii.
Se va prezenta formular D.
In cazul subcontractarii - se va prezenta in cadrul ofertei, din partea subcontractantului - Formular 21 - in original. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care va fi atribuit, daca se prezinta documente relevante in acest sens.
Certificare ISO 9001 in domeniul de activitate similar obiectului procedurii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Formular C2 si Anexainsotite de documente justificative precum: Fisa privind experienta similara - Formular B 3.1 /Contracte-Extrase cu informatii relevante / PV de receptie a serviciilor / Certificari sau Documente constatatoare / orice alte documente justificative de care dispune ofertantul pentru demonstrarea cerintei de calificare.Se prezinta Formular F insotit de: Pentru Arhitecti Documente care atesta apartenenta la o asociatie de profil recunoscuta cel putin la nivel national, Declaratii de disponibilitate Formular 11 sau 12 ? dupa caz.Pentru Verificatori de proiect atestari profesionale emise de MLPTL insotite de Declaratii de disponibilitate.Pentru Persoanal de specialitate Ing. CCIA, Instalatii pentru constructii , specializare Drumuri, energetica, profil electric si geologie? se vor prezenta CV-uri, Diplome de studii si Declaratii de disponibilitate Formular 11 sau 12 ? dupa caz.Pentru Ing specialiyare topografie ? cadastru + se preyinta Atestatul ANCPI.Experienta profesionala se demonstreaza prin CV, Comisia de evaluare isi rezerva dreptul de a solicita informatii la beneficiarii serviciilor.Prin beneficiarul serviciilor se intelege: angajator = prestatorul serviciilor si/sau beneficiarul contractului de servicii.Prin contract similar se va intelege contracte ce au ca obiect proiectare in domeniul energetic.In cazul cooptarii de specialisti ? entitati economice: PFA, Intreprinderi individuale, Societati comerciale - acestea vor avea in cadrul ofertei calitatea de subcontractanti / terti sustinatori / asociati.Pot fi cooptate in baza Angajamentelor de participare, Contracte de colaborare/ prestari servicii, Convetii civile - specialisti ca persoane fizice.Se va prezenta Formular E cu mentionarea resurselor tehnice (proprii/atrase) ce vor fi disponibilizate in executia contractului de servicii inclusiv mentionarea programelor informatice de care dispun penru realizarea proiectului.La solicitarea comisiei de evaluare, ofertantul ce are sansa de a fi clasat pe primul loc are obligatia de a prezenta documente justificative privind dispozitia (detinerea/accesul) asupra resurselor (inclusiv programele informatice) declarate.Se va prezenta formular D.In cazul subcontractarii - se va prezenta in cadrul ofertei, din partea subcontractantului - Formular 21 - in original. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care va fi atribuit, daca se prezinta documente relevante in acest sensSe prezinta: - Certificat ISO 9001 , domeniul certificat - similar obiectului procedurii, document in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Procedura de achizitie se finalizeaza printr-o etapa finala de Licitatie electronica, conform prevederilor Art. 163 din OUG 34/2006 - in licitatia electronica ofertantii au posibilitatea de a imbunatati oferta - singurul element ce va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este strict - pretul ofertei - acesta fiind cuantificabil. Licvitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda cu durata de 24 ore lucratoare. Informatiile la care ofertantii vor avea acces pe parcursul derularii licitatiei electronice sunt pozitia in clasament - afisata de operatorul SEAP.Ofertantul clasat pe primul loc are obligatia de a reconfirma in scris pretul ofertat in licitatia electronica prezentand la solicitarea autoritatii contractante Formularul de oferta insotit de Anexe (Deviz financiar si MOd fundamentare pret - detaliere pe elemente de cost).In licitatia electronica se introduc de catre autoritatea contractanta numai ofertele ADMISIBILE, Instiintarea initierii licitatiei electronice se face automat de catre operatorul SEAP prin Emal- tranasmis ofertantilor a caror oferte au fost introduse in Licitatia electronica.Pentru a participa la etapa finala de licitatie electronica - ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP, in caz contrar o oferta desi Admisibila va fi respinsa considerandu-se ca ofertantul si-a retras oferta conform prevederilor Art. 38 alin. 4 din HG 925/2006.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.01.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.01.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.01.2014 11:00
Locul: Sediul Primariei MIroslava, Comuna Miroslava, Judetul Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite din partea ofertantilor.Persoane imputernicite din partea autoritatii contractante.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Axa4, DMI 4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verziOperatiunea: Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitate de producere a energiei electrice si termice prin valorificarea resurselor energetice regenerabile.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
Documentele din cadrul ofertei se pot depune in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea "conform cu originalul", la solicitarea comisiei de evaluare ofertantul are obligatia de a prezenta pentru demonstrarea conformitatii pentru documentele ce nu sunt intocmite de ofertant, prezentate initial in copie cu mentiunea "conform cu originalul" exemplarul original sau copia legalizata. In cazul a doua sau mai multor oferte admisibile aflate la egalitate pe primul loc se va solicita ofertantilor noi oferte de pret in plic inchis, castigatoare urmand a fi declarata oferta admisibila cu cel mai mic pret. Conform Legii 346/2004, IMM-urile beneficiaza de reducere cu pana la 50% pentru garantia de participare si de buna executie, nivelul Cifrei de afaceri.Legislatia specifica in domeniul fiscal, al muncii si protectiei mediului se poate consulta pe: www.mfinante.ro, www.muncii.ro, www.mmediu.ro. Mod de comunicare si transmitere a datelor: prin posta, fax, E-mail, SEAP. In cazul postarii pe SEAP a documentelor / initierea licitatiei electronice - data luarii la cunostinta este data postarii in SEAP a acestora. In cazul ofertelor comune - fiecare asociat va prezenta documente solicitate pentru indeplinirea cerintelor de calificare, indeplinirea cerintelor minime facandu-se prin cumul. In cazul autorizarilor acestea vor fi prezentate de catre acel asociat ce executa partea de contract ce necesita autorizari specifice.In cazul subcontractarii - se va prezenta in cadrul ofertei, din partea subcontractantului - Formular 21 - in original. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care va fi atribuit, daca se prezinta documente relevante in acest sens. In cazul sustinerii ofertantului de catre terti conform Art. 186 si/sau 190 din OUG 34/2006 - se va prezenta in original din partea acestuia Formular A, Formular B, Formular 21 precum si documente justificative ce demonstreaza capacitatea de sustinere conform cu cerinta de calificare pentru care se acorda sustinerea. Atestarile/Autorizarile pe care le detine tertul nu se iau in considerare acestea nefiindtransferabile. Persoanele fizice pot fi cooptate indiferent de forma in care se realizeaza colaborarea. Persoanele ce sunt entitati juridice (PFA, Intrep. Indiv., Microintreprinderi, societati comerciale) ce sunt nominalizate in oferta ca participanti/sustinatori la prestarea serviciilor vor fi declarati - dupa caz - subcontractanti/asociati/terti sustinatori.Isn cazul in care ofertantii prezinta initial, in locul documentelor de calificare, Declaratie pe propria rapundere conform cu prevederile Art. 11 alin. 4 din HG 925/2006 - in cadrul Anexei la Declaratie se va prezenta concret modul de indeplinire a cerintelor de calificare (documentul prin care se indeplineste cerinta de calificare, valoarea - in cazul cerintelor minime valorice, in cazul resurselor de personal - nominalizare si atestari, resurse tehnice - mentionarea acestora).Ideplinirea cerintelor de calificare in cazul ofertelor comune, subcontractare, sustinere de catre terti se face conform cu prevederile Ordin ANRMAP 509/2011 Anexa 2.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre decizia autoritatii contractante pe care o considera nelegala.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Miroslava - Biroul Achizitii
Adresa postala: Judetul IASI, Localitate Miroslava, Str. Colonel Constantin Langa Nr. 93, Localitatea: Miroslava, Cod postal: 707318, Romania, Tel. +40 232236860, Email: [email protected], Fax: +40 232236860, Adresa internet (URL): www.primariamiroslava.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.11.2013 10:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer