Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare (faza SPF) - "Baza de intretinere si deszapezire Teis - jud. Dambovita"


Anunt de participare numarul 26417/02.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr 401A, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061127, Romania, Punct(e) de contact: ing. Monica Conciu Tuser, Tel.3186684, In atentia: Serviciul Licitatii, camera 19, Email: [email protected], Fax: 3186704, Adresa internet (URL): www.drdpb.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti
Adresa postala: B-dul Iuliu Maniu nr 401A, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061127, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, camera 19, Tel.3186684, In atentia: ing. Monica Conciu Tuser, Email: con[email protected], Fax: 3186704, Adresa internet (URL): www.drdpb.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti
Adresa postala: B-dul Iuliu Maniu nr 401A, sector 6, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 3186684, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, camera 19, Tel.3186684, In atentia: ing. Monica Conciu Tuser, Email: [email protected], Fax: 3186704, Adresa internet (URL): www.drdpb.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti
Adresa postala: B-dul Iuliu Maniu nr 401A, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061127, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, camera 19, Tel.3186684, In atentia: ing. Monica Conciu Tuser, Email: [email protected], Fax: 3186704, Adresa internet (URL): www.drdpb.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare (faza SPF) -"Baza de intretinere si deszapezire Teis - jud. Dambovita"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Baza de intretinere si deszapezire Teis - jud. Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare (faza SPF) -"Baza de intretinere si deszapezire Teis - jud. Dambovita"
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232200-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Studiu de prefezabilitate
Valoarea estimata fara TVA: 25, 125RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 400 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Transferuri primite de la bugetul de stat pentru intretinerea infrastructurii rutiere
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-certificateconstatatoareprivindindeplinireaobligatiilorexigibilede plataa impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, la data de 30.06.2007 - CertificatemisdeOficiulregistruluicomertuluiemis cu cel mult 30 zile inaintea datei de depunere
-Certificat de inregistrare fiscala (C.I.F.)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Bilantul contabil din anul 2005 si 2006 - Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani - Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani: valoare minima 50.250 lei/15.867 euro.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara - lista principalelor lucrari executate in ultimii 3 ani - resurse tehnice - resurse umane
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Experienta similara : valoarea contractului de lucrari similare executate in ultimii 3 ani va fi egala sau mai mare de 7.538 lei/2.380 euro.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.08.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 200 RON
Conditii si modalitate de plata: In numerar la casieria unitatii in urma unei solicitari scrise
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.09.2007 08:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.09.2007 12:00
Locul: Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice reprezentant al ofertantilorpoate participa la sedinta de deschidere a ofertelor in baza unei imputerniciri
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected]
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Sos.Oltenitei nr.107-111, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 04134, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Recurs la Curtea de Apel Bucuresti
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti - Serviciul Juridic
Adresa postala: B-dul Iuliu Maniu nr 401A, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061127, Romania, Tel.3186684, Email: [email protected], Fax: 3186704, Adresa internet (URL): www.drdpb.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.08.2007 13:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer