Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare in vederea realizarii proiectului tehnic, detalii de executie , elaborare documentatie pentru avize, acorduri, autorizatii , asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitii ?Proiect i


Anunt de participare numarul 111688/24.11.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA GOLAIESTI (CONSILIUL LOCAL GOLAIESTI)
Adresa postala:  sat Golaiesti, comuna Golaiesti, judetul Iasi, Localitatea:  Golaiesti, Cod postal:  707200, Romania, Punct(e) de contact:  MIHAI BIZDIGA, Tel. 0232/236614, Email:  [email protected], Fax:  0232/236614, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare in vederea realizarii proiectului tehnic, detalii de executie , elaborare documentatie pentru avize, acorduri, autorizatii , asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitii ?Proiect integrat: Asfaltare drum comunal DC 16 in comunele Golaiesti si Ungheni, judetul Iasi, L=8, 2km;Infiintare sistem decanalizare si statie de epurareape uzate in satele Golaiesti si Ungheni ; Infiintare sistem dealimentare cu apa in satele Coa
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comunele Golaiesti si Ungheni (ADI GOLAIESTI-UNGHENI) , Judetul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor presta servicii de proiectare in vederea realizarii proiectului tehnic, detalii de executie , elaborare documentatie pentru avize, acorduri, autorizatii , asistenta tehnica din partea proiectantului si se vor executa lucrari pentru obiectivul de investitii ?Proiect integrat: Asfaltare drum comunal DC 16 in comunele Golaiesti si Ungheni, judetul Iasi, L=8, 2km;Infiintare sistem decanalizare si statie de epurareape uzate in satele Golaiesti si Ungheni ; Infiintare sistem dealimentare cu apa in satele Coada Stincii , Golaiesti, Podu Jijiei, Gradinari; Infiintare centru de ingrijire copii in comuna Golaiesti judetul Iasi ;Dotare camin cultural in comuna Golaiesti, judetul Iasi?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
45332000-3-Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)
71248000-8-Supraveghere a proiectului si documentare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se va incheia un contract de achizitie publica pentru prestarea deservicii de proiectare in vederea realizarii proiectului tehnic, detalii de executie , elaborare documentatie pentru avize, acorduri, autorizatii , asistenta tehnica din partea proiectantului si executia delucrari pentru obiectivul de investitii ?Proiect integrat: Asfaltare drum comunal DC 16 in comunele Golaiesti si Ungheni, judetul Iasi, L=8, 2km;Infiintare sistem decanalizare si statie de epurareape uzate in satele Golaiesti si Ungheni ; Infiintare sistem dealimentare cu apa in satele Coada Stincii , Golaiesti, Podu Jijiei, Gradinari; Infiintare centru de ingrijire copii in comuna Golaiesti judetul Iasi ;Dotare camin cultural in comuna Golaiesti, judetul Iasi?
Valoarea estimata fara TVA: 21, 679, 683RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
16 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie de participare 420.000 lei, garantie de buna executie 5 % din valoarea contractuluifara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene- FEADR Masura 322
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere , subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formular 12 A Declaratie privind eligibilitatea, Formularul 12B Declaratie privind neincadrarea in art. 181 din OUG 34/2006 cu completarile si modificarile in vigoare, Formular 12C ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Formularul 12D -Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare , 12 D1 Certificat de participare la licitatie cu oferta independent , Certificat constatator emis de ORC, Cazier fiscal al societatii, Cazier juridic al societatii;Persoane juridice / fizice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, traduse si legalizate la un notar public din Romania, certificatele privind datoriile fiscale emise de catre ANAF si de autoritatile locale.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-FormularulB1? Fisa de informatii generale -Declaratie privind media anuala a cifrei de afaceri pe ultimii 3 (trei) anisi Anexa la formularul B1 ? Identificare financiara
-documente emise de institutii bancare prin care se va face dovada ca ofertantul detine sau are acces la resurse pentru a asigura finantareaacestui contract (scrisoare de confort, depozit bancar sau linie de credit bancara aprobata si neconsumata)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- media anuala a cifrei de afaceri pe ultimii 3 (trei) animinim :43.000.000 lei-Se vor prezenta copii ale situatiilor financiare anuale inregistrate la D.G.F.P.J./ORC vizate si inregistrate la organele competente (bilanturi, cont de profit si pierderi, note explicative, raport cenzor/auditor, raport administrator, balante de verificare) si vor fi prezentate in copii legalizate pentru anii 2007, 2008, 2009. Din bilanturile contabile pe anii 2007, 2008, 2009 trebuie sa rezulte profit net.-resurse financiare pentru realizarea lucrarilorminim 4.300.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-FormularulE1 si anexala formularul E1 -Lista principalelor lucrari executatein ultimii 5 ani
-Formularul E2 si anexala formularul E2 -Lista principalelor servicii executate in ultimii 3 ani.
-FormularH-Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatiisi Anexe la Formularul nr H. pentru lucrari-Formulare H1-Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatiisi Anexe la Formularul nr H1 pentru proiectare
-Formularului I
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani (2007 - 2009), si anexa la Formularul I
-Standarde de asigurarea calitatii
-Standarde de protectia mediului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-lucrari: executarea in ultimii 5 ani a: un contract lucrari de asfaltare drum, in valoare de cel putin 9.000.000 lei fara TVA, cel mult doua contracte constructii edilitare si de gospodarire comunala(infiintare sistem de canalizare cu statie de epurare si infiintare sistem de alimentare cu apa), in valoare cumulata de cel putin 9.500.000 lei fara TVA., un contractconstructi civile, in valoare de cel putin 750.000 lei fara TVA.-Proiectare- realizarea in ultimii 3 ani a: un contract servicii de proiectare (Proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini), drum de asfalt in valoare de minim 200.000 lei fara TVA ; a cel mult doua contracte -retea canalizare cu statie de epurare si retea de alimentare cu apa in valoare cumulata de minim 570.000 lei fara TVA, un contract servicii de proiectare (Proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini), (cladiri civile), in valoare de minim 31.000 lei fara TVA-Echipament necesar pentru realizarea celor trei categorii de lucrari dincontract, astfel incat sa rezulte capacitatea ofertantului de a finaliza la termen contractul.-Proiectare: licente legale (copie dupa factura) pentru utilizarea programelor de calculator atat pentru cele de baza cat si pentru cele de proiectare ? respectiv 3 licente pentru sistemul de operare, 1 licenta pentru proiectare arhitectura, 1 licenta pentru proiectare rezistenta, 1 licenta pentru calculul de rezistenta, 1 licenta pentru proiectare generala (instalatii, drumuri).- cel putin un inginer proiectant CFDP (cai ferate drumuri si poduri) cu experienta in domeniu- cel putin un inginer proiectant de specialitate absolvent al facultatii de hidrotehnica sau echivalent cu experienta in domeniu;
- cel putin un inginer proiectant de specialitate CCIA (constructii civile si industriale) cu experienta in domeniu- cel putin un inginer proiectant absolvent al facultatii de electrotehnica sau instalatii pentru constructii atestat ANRE grad IIIA;
- cel putin un inginer proiectant absolvent al facultatii de electrotehnica sau instalatii pentru constructii atestat ANRE grad IIA-personal lucrari si standarde -detaliile se regasesc in sectiunea VI.3 Alte informatii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.01.2011 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.01.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.01.2011 12:00
Locul: Sediul autoritatii contractante Comuna Golaiesti judetul Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor, pe baza de imputernicire si copie dupa buletin, reprezentanti CVAP, reprezentanti CRPDRP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEADR - Masura 322
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
Fisa de date , memoriile tehnice si formularele se regasesc gratuit pe www.e-licitatie.ro, plansele se ridica gratuit de la sediul autoritatii contractante.Personal executie: RTEin domeniul constructii civile, industriale (I);RTE in domeniul constructii rutiere, drumuri si poduri(II);RTE in domeniul constructii edilitare si de gospodarire comunala (IX);RTEin domeniul pentru lucrari de montaj utilaje, echipamente si utilaje tehnologice in domeniul EA40-401, 403 si EA41, responsabilul tehnic cu sudurasi personalul autorizat cu supravegherea lucrarilor;CQ in constructii in domeniul lucrari de drumuri;CQin constructii in domeniul constructii civile, industriale, CQin constructii in domeniul lucrari retele de alimentari cu apa si canalizare;CQ in constructii in domeniul produse pentru constructii;responsabilul cu protectia muncii, sanatatea muncii si PSI; responsabilul cu implementarea si mentinerea Sistemului de Management Integrat (SMI); Responsabil de mediu pentru lucrariedilitare apa ? canal, absolvent al unei facultati cu specializarea ingineria mediului sau echivalent; Coordonator in materie de SSM pentru santiere temporare si mobile;minim 2 sudori autorizati PEHD; minim 2 sudori autorizati OL ; minim 2 electricieni autorizati ANRE grad IIB ;minim un electrician autorizat ANRE grad IIIB. ISO 9001 sau echivalent, ISO 14001 sau echivalent (RTE- responsabil tehnic cu executia, CQ - responsabil cu controlul tehnic de calitate )
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleus nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021 310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi - Sectia contenciosadministrativ
Adresa postala:  Str. A.Panu, Nr. 25, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. : 0232/2606000232/26060, Email:  [email protected], Fax:  0232-255907, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in legatura cu orice document al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al Comunei Golaiesti
Adresa postala:  comuna GOLAIESTI, judetul Iasi, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  707200, Romania, Tel. 0232-23.66.14, Email:  [email protected], Fax:  0232-23.66.14
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.11.2010 17:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer