Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare-obiectiv Reabilitare si modernizare Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii ?Sf.Maria? Iasi


Anunt de participare numarul 144322/14.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Maria" Iasi
Adresa postala: Str. Vasile Lupu nr 62, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700309, Romania, Punct(e) de contact: str. V. Lupu, nr 62 Iasi, Tel. +40 232/264266, In atentia: Nicoleta Dogaru, Email: [email protected], Fax: +40 232/477309, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare-obiectivReabilitare si modernizare Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii ?Sf.Maria? Iasi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: str. V. Lupu, nr. 62 Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE PROIECTARE pentru obiectivul ?Reabilitare si modernizare - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ?Sf.Maria? Iasi? descrise In caietul de sarciniValoarea maxima a achizitiei lei fara TVA :1.259.696, 00 lei din care Cheltuieli diverse si neprevazute: 125.969, 60 lei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71242000-6 - Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de proiectare- obiectiv Reabilitare si modernizare Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii ?Sf.Maria? Iasi cu urmatoarele faze:
1. Documentatiile / studiile necesare pentru obtinerea avizelor si acordurile conform certificatului de urbanism nr. 3572 / 10.12.2012
2. Documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (D.T.A.C) structurata dupa cum urmeaza :
Cap.I ? Reabilitarea energetica
Cap.II ? Reabilitare functionala si modernizare
3. Documentatie tehnica pentru organizarea executiei lucrarilor (D.T.O.E.) structurata dupa cum urmeaza:
Cap.I ? Reabilitarea energetica
Cap.II ? Reabilitare functionala si modernizare
4.Proiect tehnic si detalii de executie (PT+DDE) structurat dupa cum urmeaza :
Cap.I ? Reabilitarea energetica
Cap.II ? Reabilitare functionala si modernizare
5. Verificarea proiectului tehnic de verificatori tehnici atestati, in conformitate cu legislatia in vigoare.
6. Caiet de sarcini in vederea achizitiei publice de lucrari structurat astfel:
Cap.I ? Reabilitarea energetica
Cap.II ? Reabilitare functionala si modernizare
Valoarea estimata fara TVA: 1, 259, 696RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se va constitui in cuantum de 22.670 lei, valabila 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se poate constitui conform prevederilor art.86 alin.1 din HG 925/2006 in contul RO 43 TREZ 406 5006 XXX 015 628 TREZORERIA IASI sau prin depunere numerar la casieria unitatii noastre. Dovada constituirii garantiei de participare, se va prezenta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta mai sus prin transmitere/depunere la sediul autoritatii contractante pana la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Echivalenta pentru garantia de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Instrumentul de garantare trebuie sa contina in mod explicit prevederile art. 278 aliniat 1 din OUG 34/2006. Avand in vedere scopul declarat al Legii nr.346/2004, acela de a stimula infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, consideram ca reducerea de 50% pentru criteriile de calificare legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitii publice de produse, servicii si lucrari se aplica in cazul grupurilor de operatori economici care depun oferta comuna in cazul in care aceste grupuri sunt alcatuite exclusiv din intreprinderi mici si mijlocii, indiferent daca acestea sunt persoane fizice sau juridice romane sau straine. GBE a contractului se va constitui in cuantum de 10% din pretul contractului ce urm. a fi atribuit, exclusiv TVA, conf. art. 90 alin. (1) si (2) dinHG nr. 925/2006, printr-un instrument de garantare emis in cond. legii de o societate bancara sau de o soc.de asigurari (Formular nr.2).Daca partile convin, GBE se va putea constitui si conf. alin. 3 al art. 90/HG 925/2006. GBE a contr. trebuie constituita in termen de max. 3 zile de la data semnarii contr.de catre ambele parti, sub sanct. rezilierii acestuia. Per. de valab. a GBE trebuie sa acopere perioada de timp pana la data incheierii procesului-verbal de receptie finala a lucrarilor executate in baza proiectului respectiv. Ofertantii tip IMM care indeplinesc prev. legisl. in vig. (Legea 346/2004), beneficiaza de reducere de 50% a cuantumului GBE (pt. a beneficia de aceasta reducere of. vor depune documentele prin care dovedesc ca sunt IMM). In cazul unei asocieri, red.cu 50% se aplica daca toti asoc. sunt IMM.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006- Documente de confirmare : - Declaratie pe proprie raspundere (Completarea si prezentarea Formularului din Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire ? in original ) sau- Cazier judiciar al operatorului economic sau
- Cazier judiciar al administratorului/directorului general
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006- Completarea si prezentarea Formularului din Sectiunea III a prezentei documentatii de atribuire? in original3. Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj) Eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat, certificatele fiscale sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele ? in original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?4. Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale- Eliberat de Primaria locala? din care sa reiasa ca ofertantul /candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele in original /copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?5.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta- Completata in conformitate cu formularul corespunzator din Sectiunea III ? ?Formulare?. ? in original6. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1Completata in conformitate cu formularul corespunzator din Sectiunea III ? ?Formulare?. ? in original. Mentionam persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Sef lucrari Dr. Nicolai Nistor ? Manager interimar, Ec. Alina Maria Vrabie ? Dir. financiar contabil, Dir. Medical ? Alina Mariela Murgu, As. princip. Maria Cosmolesei ? Dir. Ingrijiri, conform deciziei de evaluare a ofertelor nr. 385/17.05.2013: Ref. Dogaru Nicoleta, Ing. Pinzaru Lacramioara, Ing. Brosteanu Mihai, Consilier Liana Leustean si Consilier Stafidov Doina Miruna, reprezentanti Consiliul Judetean Iasi, Ec. Alina Irod, ref. Nistor Cristina, Ing.Burtianu Carmen Iuliana
Toate documentele privind ?Situatia personala a ofertantului? vor fi depuse :
- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de fiecare asociat in parte, sau
- tertul sustinator, daca este cazul. 1. Documente care dovedesc forma de inregistrare
a. Pentru persoanele juridice romane
-Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale, actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.sauIn cazul unui Biroul Individual de Arhitectura va trebui sa se prezinte in locul Certificatului Constatator, urmatoarele documente:
- Certificat eliberat de Ordinul Arhitectilor din Romania, privind inregistrarea in Tabloul Arhitectilor si
- Actul de infiintare a biroului individual de arhitectura.
Aceste documente sunt solicitate in conformitate cu Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect.
In cazul prezentarii documentului in copie ?conform cu originalul?, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata.b. Pentru persoanele juridice straine
? Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in domeniul de activitate principal/secundar al operatorului economic.
? Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs.In scopul verificarii calitatii in care operatorul economic participa la procedura de atribuire in cauza, respectiv daca acesta depune oferta in nume propriu sau in numele unei asocieri, conform prevederilor art. 44 alin.1), coroborat cu art. 46, autoritatea contractanta va solicita: ?Declaratie privind calitatea de participant la procedura?- in original.Nota: Cerintele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare si atestare) trebuie sa fie indeplinite :
- de fiecare asociat in parte pentru partea din contract pe care o va realiza, sau- de fiecare tert sustinator.Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana si legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani in conformitate cu formularul Informatii Generale corespunzator din Sectiunea III ??Formulare?
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani (2010, 2011, 2012) sa fie cel putin egala cu valoarea de: 1.133.726, 40 lei.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.Ofertantul tip IMM care indeplineste prevederile legislative in vigoare (Legea 346/2004), beneficiazade reducerea de 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri (pt. a beneficia de aceasta reducere ofertantii vor depune documente prin care dovedesc ca sunt IMM). In cazul asocierilor, reducerea de 50% se aplica doar daca toti asociatii sunt IMM.Nota: In cazul unei asocieri, formularele si documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii.In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile art. 186 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular-sectiunea Formulare, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
Angajamentul ferm prezentat de ofertantul care sustine cerinta minima privind cifra de afaceri trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa, prezentand in acest sens Formularul nr. 19, incheiat in forma autentica.Nota: Documentele pe care trebuie sa le prezinte persoana sustinatoare se depun suplimentar documentelor pe care trebuie sa le depuna ofertantul, asa cum sunt solicitate in cuprinsul Documentatiei de atribuire.
Asigurarea riscului profesional
Limita de despagubire pentru contractul care va fi incheiat se va stabili in conformitate cu regulile stabilite de legislatia in vigoare care reglementeaza domeniul asigurarilor.
Polita de asigurare se va incheia pe o durata egala cu cea de pana la data receptiei finale a lucrarilor executate in baza proiectului si se va intinde si asupra subcontractantilor (daca este cazul).Referitor la polita de asigurare se vor avea in vedere urmatoarele aspecte care fac parte din clauzele contractuale:
? Polita unica de asigurare se va incheia in urmatorii termeni si limite:
Obiectul asigurarii: il constituie acoperirea daunelor cauzate in timpul perioadei de asigurare, beneficiarilor serviciilor profesionale, de fapta comisa din culpa de catre asigurat in cadrul exercitarii profesiunii sale, pentru care acesta raspunde civil, conform legii sau contractului de prestare de activitati specifice profesiunii sale, daune in legatura cu care Asiguratul a primit o plangere / cerere scrisa de despagubire, in timpul perioadei de asigurare.
Riscul acoperit este acela de producere a unor prejudicii patrimoniale (fie acestea pagube materiale sau pierderi financiare, efective sau beneficii nerealizate, directe sau indirecte, actuale la data la care se solicita repararea lor sau viitoare, dar certe), cauzate de Asigurat clientului ca urmare a unor erori, neglijente, omisiuni aparute in activitatea specifica (elaborare, supervizare si coordonare de proiecte de arhitectura si urbanism, asistenta si consultanta, elaborare de caiete de sarcini, elaborare de instructiuni tehnice privind executia, intretinerea, amenajarea, reamenajarea, proiecte de urmarire privind comportarea in timp a cladirilor, asistarea fazelor de executie, verificarea calitatii executiei, solutii pentru tratarea defectelor etc.). Raspunderea va fi angajata in baza prevederilor din contract, lege, normele si statutul profesiei, conventiile internationale si regulile de conduita, etica si deontologie profesionala.Cheltuieli acoperite:
-sumele pe care Asiguratul este obligat sa le plateasca pentru prejudicii datorate incalcarii obligatiilor ce se refera la atributiile specifice domeniului sau de activitate: erori sau omisiuni in proiectare, executie, avizare, supervizare si coordonare de proiecte de arhitectura si urbanism, asistenta si consultanta, elaborari de caiete de sarcini, instructiuni tehnice privind executia, exploatarea, intretinerea si reparatia, proiecte de urmarire privind comportarea in timp a cladirilor, asistarea fazelor de executie, verificarea calitatii executiei, solutii pentru tratarea defectelor; alegerea materialelor de constructii optime
-sumele cheltuite de Asigurat in vederea reconstituirii, refacerii sau inlocuirii documentelor predate de client Asiguratului in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale
-cheltuielile de judecata facute de client pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii Asiguratului la plata despagubirilor, daca a fost obligat prin hotarire judecatoreasca la plata acestora
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Documentele solicitate, prin care se atesta indeplinirea acestui criteriu de calificare (documentele specifice prin care se pot confirma informatiile respective) sunt: ? ?Fisa de informatii generale? din care sa reiasa cifra de afaceri a ofertantului pe ultimii 3 ani calculata in lei si euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. (Completare ? Formular din sectiunea formulare - in original)Valorile vor fi exprimate in lei. Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv http: //www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.htmlSe va prezenta o declaratie pe propria raspundere ca in cazul in care va fi desemnat castigator, la data semnarii contractului va prezenta o polita de asigurare a riscului profesional aferent contractului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertei) continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Ofertantii vor prezenta certificate/documente (care sa contina data, numar de inregistrare) emise de catre beneficiar din care sa reiasa prestarea si finalizarea serviciilor similare, prin care sa faca dovada ca au prestat un contract sau maxim 3 contracte a caror valoare cumulate sa fie de minim 283.431, 60 lei fara TVA.Prin servicii de natura similara, autoritatea contractanta intelege prezentarea de contracte care sa ateste prestarea de servicii de proiectare de complexitate similara (cladire pentru birouri si cladire administrativa, banca, spital, universitate, hotel, mall, etc).Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economicSe vor lua in considerare contractele semnate in ultimii 3 ani calculati pana la data stabilita ca termen limita de depunere a ofertelor. In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 3 ani, autoritatea contractanta va lua in considerare serviciile prestate si duse la bun sfarsit in perioada solicitata si va avea in vedere doar serviciile prestate in aceasta perioada.Forma de prezentare: copie lizibila stampilata, semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea "conform cu originalul".
Pentru contractele exprimate in alte monede decat lei se va se va tine cont de cursul mediu anual comunicat de BNR.
2. Personalul de specialitate.Va fi prezentata o declaratie privind numele persoanelor care vor duce la indeplinire viitorul contract si specializarea acestora, conform art 188, alin. 3 lit. b din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, informatii referitoare la studiiie, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru prestarea serviciilor (formular Sectiunea formulare).Personalul minim solicitat: 1. Arhitect-Sef proiect- Experienta profesionala de minim 5 ani ca arhitect cu drept de semnatura- experienta profesionala in realizarea proiectelor de complexitate similara (cladire pentru birouri si cladire administrativa, banca, spital, universitate, hotel, mall, etc);
- experienta profesionala in realizarea documentatiilor tehnico ? economice (studii de fezabilitate pentru proiecte de complexitate similara);CV-ul trebuie sa fie insotit de copii ale documentelor care sa confirme apartenenta la Ordinul Arhitectilor din Romania si dreptul de semnatura;2. Arhitect- experienta profesionala de minim 2 aniCV-ul trebuie sa fie insotit de copii ale documentelor care sa confirme apartenenta la Ordinul Arhitectilor din Romania si dreptul de semnatura .3. Inginer proiectant 1- inginer constructii civile si industriale ( structura)
- experienta profesionala de minim 5 ani in realizarea documentatiilor tehnico ? economice aferente constructiilor civile cu structuri de beton sau metal, in concordanta cu solutia propusa;
CV-ul trebuie sa fie insotit de copie dupa diploma de studii4. Inginer proiectant 2 - inginer proiectant instalatiielectrice atestat ANRE gr.II
- experienta profesionala in realizarea documentatiilor tehnico ? economice aferente constructiilor civile;
CV-ul trebuie sa fie insotit de copie dupa diploma de studii si atestare ANRE GRAD II5. Inginer proiectant 3 - inginer proiectant instalatii ventilare - climatizare- - experienta profesionala in realizarea documentatiilor tehnico ? economice aferente instalatiilor de ventilare - climatizareCV-ul trebuie sa fie insotit de copii dupa diploma de studii6. Inginer proiectant 4 - Inginer instalatii termice- - experienta profesionala in realizarea documentatiilor tehnico ? economice aferente lucrarilor de instalatii termice
CV-ul trebuie sa fie insotit de copii dupa diploma de studii;7. Inginer proiectant 5 - inginer instalatii sanitare
- experienta profesionala in realizarea instalatiilor sanitare
CV-ul trebuie sa fie insotit de copii dupa diploma de studii8. Inginer proiectant 6 - inginer instalatii fluide medicale
- experienta profesionala in realizarea instalatiilor de fluide medicale
CV-ul trebuie sa fie insotit de copii dupa diploma de studii*pot fi unul sau 2 ingineri proiectanti care cumuleaza specializarile sanitare, termice, ventilatie, fluide medicale9. Inginer 7- inginer topo autorizat O.C.P.I.;
- experienta profesionala in realizarea documentatiilor topografice;
CV-ul trebuie sa fie insotit de copii dupa diploma de studii si autorizare O.C.P.I.;10. Inginer 8 - inginer geo
- Experienta profesionala in realizarea studiilor geotehnice;
CV-ul trebuie sa fie insotit de copii de documente dupa diploma de studii;
Dovada scriptica a personalului de specialitate, se va face pe baza urmatoarelor documente:
? prezentarea de catre ofertant a copiilor dupa contractile individuale de munca (cu exceptia datelor confidentiale ce privesc salariul) certificate pentru conformitate cu originalul, contracte de colaborare sau prestari servicii pentru acestia (contract intre parti care incepe sa produca efecte juridice doar in cazul semnarii contractului de prestari servicii)
? Declaratia de disponibilitate/ angajamentul de participare (in baza art 188 din OUG 34/2006- conform formularului anexat)- pentru fiecare persoana nominalizata. Aceste documente vor fi prezentate in copie conform cu originalul.
? atestate/au
3. Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii prin care sa se demonstreze ca dispune de echipamentele de calcul, de diagnosticare, soft-uri, dispozitive si alte dotari care sunt necesare pentru indeplinirea contractului
4. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
. Certificat ISO 9001 (in original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul) sau orice alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care demonstreaza conformitatea cu standardele relevante de calitate pentru servicii de proiectare. In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ?Sf. Maria? Iasi? va accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formular: Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 aniForma de prezentare: copie lizibila stampilata, semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea "conform cu originalul".Pentru contractele exprimate in alte monede decat lei se va se va tine cont de cursul mediu anual comunicat de BNR.Completare formular Persoanele responsabile pentru prestarea serviciilor - sectiunea Formulare - in original.Se va completa Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnicesi lista privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice- formulare sectiunea Formulare - in original.Se va completa Declaratia privind lista subcontractantilor, precum si informatii concrete privind proportia in care contractul de servicii urmeaza sa fie indeplinit de subcontractant si specializarea acestora - in origial.In acest sens ofertantul are obligatia de a preciza in documentele ofertei: - partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze;
- datele de recunoastere ale subcontractantilor.Certificat ISO 9001 (in original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul) sau orice alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care demonstreaza conformitatea cu standardele relevante de calitate pentru servicii de proiectare. In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ?Sf. Maria? Iasi? va accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.Nota: Nu se accepta completarea ulterioara, cu exceptia situatiei prevazute la art. 11 alin. (4) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Se va accepta ofertantului care inca nu este certificat, prezentarea raportului de audit, numai in conditiile in care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Punctaj financiar
2.
Punctaj tehnic
40%
Descriere: Durata de realizare a proiectului
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9024/20.05.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.07.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.07.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.07.2013 11:30
Locul: Birou Achizitii publice, str. V. Lupu, nr. 62 Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, reprezentatnti imputerniciti ai ofertantilor, reprezentanti UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe ofertesunt ca punctaj egalesi se situeazapeprimul loc, departajarea sevafacdupapretuloferitin ofertasa, iardacasidupa aceastaseconstata faptul casementine stareadeegalitate , departajareasevafacedupa durata minima de realizare a proiectului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art.256 indice 2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic de Urgenta pt Copii "Sf. Maria" Iasi
Adresa postala: str. V. Lupu, nr 62, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700309, Romania, Tel. +40 232/264266, Email: [email protected], Fax: +40 232/477309
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.06.2013 15:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer