Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare pentru 9 (noua) obiective din cadrul Directiei Silvice Hunedoara - 2013


Anunt de participare numarul 148505/12.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023841, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
REGIA NATIONALA A PADURILOR ? ROMSILVA ? DIRECTIA SILVICA HUNEDOARA
Adresa postala: str.M.Viteazu, nr.10, jud.Hunedoara, Localitatea: Deva, Cod postal: 330091, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Productie, Marketing, Achizitii, Tel. +40 254205100, In atentia: ing.Gorun Gabriel, Email: [email protected], Fax: +40 254205111
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
REGIA NATIONALA A PADURILOR ? ROMSILVA ? DIRECTIA SILVICA HUNEDOARA
Adresa postala: str.M.Viteazu, nr.10, jud.Hunedoara, Localitatea: Deva, Cod postal: 330091, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Productie, Marketing, Achizitii, Tel. +40 254205100, In atentia: ing.Gorun Gabriel, Email: [email protected], Fax: +40 254205111
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
REGIA NATIONALA A PADURILOR ? ROMSILVA ? DIRECTIA SILVICA HUNEDOARA
Adresa postala: str.M.Viteazu, nr.10, jud.Hunedoara, Localitatea: Deva, Cod postal: 330091, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Productie, Marketing, Achizitii, Tel. +40 254205100, In atentia: ing.Gorun Gabriel, Email: [email protected], Fax: +40 254205111
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare pentru 9 (noua) obiective din cadrulDirectiei Silvice Hunedoara - 2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Sediul Directiei Silvice Hunedoara, str.Mihai Viteazu nr.10, jud.Hunedoara si subunitati, conform caietului de sarcini
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se achizitioneaza servicii de proiectare pentru 9 (noua) obiective din cadrulDirectiei Silvice Hunedoara, conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata totala a contractului pt. LOT 1 in suma de 37.305, 00 lei, fara TVA, este formata din: - valoarea estimata a serviciilor in suma de :33.914, 00 lei, fara TVA, si- cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute (10 %): 3.391, 00 lei, fara T.V.A..Val. estim. totala a contractului pt. LOT 2 in suma de 164.535, 00 lei, fara TVA, este formata din: - val. estim. a serviciilor in suma de :149.577, 00 lei, fara TVA, si- cuantumul aferent procentului de div. si neprev. (10 %): 14.958, 00 lei, fara T.V.A..
Val. estim. totala a contractului pt. LOT 3 in suma de 146.719, 00 lei, fara TVA, este formata din: - val. estim. a serviciilor in suma de :133.381, 00 lei, fara TVA, si- cuantumul aferent procentului de div. si neprev. (10 %): 13.338, 00 lei, fara T.V.A..
Val. estim. totala a contractului pt. LOT 4 in suma de 80.695, 00 lei, fara TVA, este formata din: - val. estim. a serviciilor in suma de :73.359, 00 lei, fara TVA, si- cuantumul aferent procentului de div. si neprev. (10 %): 7.336, 00 lei, fara T.V.A..
Val. estim. totala a contractului pt. LOT 5 in suma de 14.672, 00 lei, fara TVA, este formata din: - val. estim. a serviciilor in suma de :13.338, 00 lei, fara TVA, si- cuantumul aferent procentului de div. si neprev. (10 %): 1.334, 00 lei, fara T.V.A..
Val. estim. totala a contractului pt. LOT 6 in suma de 27.143, 00 lei, fara TVA, este formata din: - val. estim. a serviciilor in suma de :24.675, 00 lei, fara TVA, si- cuantumul aferent procentului de div. si neprev. (10 %): 2.468, 00 lei, fara T.V.A..
Val. estim. totala a contractului pt. LOT 7 in suma de 20.960, 00 lei, fara TVA, este formata din: - val. estim. a serviciilor in suma de :19.055, 00 lei, fara TVA, si- cuantumul aferent procentului de div. si neprev. (10 %): 1.905, 00 lei, fara T.V.A..
Val. estim. totala a contractului pt. LOT 8 in suma de 17.816, 00 lei, fara TVA, este formata din: - val. estim. a serviciilor in suma de :16.196, 00 lei, fara TVA, si- cuantumul aferent procentului de div. si neprev. (10 %): 1.620, 00 lei, fara T.V.A..
Val. estim. totala a contractului pt. LOT 9 in suma de 42.968, 00 lei, fara TVA, este formata din: - val. estim. a serviciilor in suma de :39.062, 00 lei, fara TVA, si- cuantumul aferent procentului de div. si neprev. (10 %): 3.906, 00 lei, fara T.V.A..
Nota: Evaluarea ofertelor, respectiv a propunerilor financiare prezentate de ofertanti prin prisma incadrarii in prevederile art. 202 (oferta cu pret neobisnuit de scazut) sau in prevederile art. 36 alin. 1 lit. e sau e^1 din HG nr. 925/2006, se va realiza prin luarea in considerare a propunerilor financiare totale ce cuprind inclusiv valoarea ce rezulta din aplicarea procentului de diverse si neprevazute (10 %) la propunerea financiara a fiecarui ofertant in parte (fara diverse si neprevazute)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitati : Lot 1 - Servicii de proiectare pentru obiectivul ConstruireDF Ramificatie Valea Obarsa-Paraul Stanilor - O.S. Baia de Cris, in lungime de 2, 4 km;
Lot 2 - Servicii de proiectare pentru obiectivul Reabilitare DF Iazuri-O.S. Dobra, in lungime de 15, 7 km;
Lot 3 - Servicii de proiectare pentru obiectivul Reabilitare DF Prislop-Lupsa-O.S. Geoagiu, in lungime de 14, 0 km;
Lot 4 - Servicii de proiectare pentru obiectivul Reabilitare DF Deal-Delut - O.S. Geoagiu, in lungime de 7, 7 km;
Lot 5 - -Servicii de proiectare pentru obiectivul Reabilitare DF Ulmu - O.S. Gradiste, in lungime de 1, 4 km;
Lot 6 - Servicii de proiectare pentru obiectivul Reabilitare DF Barlogu Mare tronson I -O.S. Petrosani, in lungime de 2, 6 km;
Lot 7 - Servicii de proiectare pentru obiectivul Reabilitare DF Barlogu Mare tronson II -O.S. Petrosani, in lungime de 2, 0 km;Lot 8 - Servicii de proiectare pentru obiectivul Reabilitare DF Barlogu Mare tronson III -O.S. Petrosani, in lungime de 1, 7 km;
Lot 9 - Servicii de proiectare pentru obiectivul Reabilitare DF Fetita Mare-O.S. Petrosani, in lungime de 4, 1 km;
Valoarea estimata fara TVA: 552, 813RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea totala a garantiei de participare(GP): 10.051, 14 lei. Cursul de referinta(la care se va face echivalenta) leu/alta valuta este cel comunicat de B.N.R. pentru data publicarii anuntului de participare.Valoarea GP pentru fiecarelot este prezentata in ANEXA B.Perioada de valabilitate: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Forma de constituire: - plata in numerar la casieria autoritatii contractante;
- virament bancar sau printr-un instrument de garantare (scrisoare de garantie bancara sau polita de asigurare) emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire; Cont RO17RZBR0000060001246149 ? Raiffeisen Bank sucursala Deva.Indiferent de modalitatea de constituire a garantiei de participare, ofertantul va depune la sediul D.S. Hunedoara pana la data si ora limita de deschidere a ofertelor dovada constituirii garantiei. In cazul in care GP nu este prezentata pana cel mai tarziu la data si ora limita de deschidere a ofertelor precum si in cazul in care nu este constituita in conditiile prezentate mai sus, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate stabilite in prezenta documentatie, respectiva oferta va fi considerata inacceptabila si va fi respinsa.Autoritatea contractanta va retine GP in oricare din situatiile prevazute de art. 87 din H.G. 925/2006.GP se restituie in conditiile prevazute de art. 88, alin 1, 2, 3din H.G. nr. 925/2006 in contul IBAN declarat in formularul INFORMATII GENERALE sau in situatia prevazuta de art. 88, alin 4) din H.G. nr. 925/2006 in contul IBAN declarat de ofertant in CEREREA DE RESTITUIRE A GARANTIEI DE PARTICIPARE.In cazul in care C.N.S.C. respinge o eventuala contestatie, autoritatea contractanta va proceda conform art 278^1 din OUG 34/2006 pentru loturile a caror val estimata depaseste pragul de la art.19 din OUG 36/2006. In termen de maxim 14 zile de la semnarea contractului, prestatorul va fi obligat, prin contract, sa constituie garantia de buna executie a contractului conform art.90 din H.G. 925/2006, in cuantum de 5 % din valoarea contractului, fara T.V.A..Aceasta garantie se retine pentru eventuale prejudicii care ar putea fi aduse achizitoruluiprin nerespectarea prevederilor contractuale. Deblocarea garantiei depuse se va face conform art. 92 din H.G. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul de acesibilizare constituit conform Legii 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier national
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie ofertantul are dreptul de a prezenta initial(la data si ora limita de depunere a ofertelor) doar o declaratie pe propria raspundere(conform modelului din Sectiunea III FORMULARE) semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum sunt ele solicitate mai jos. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a cerintelor de calificare si selectie, inclusiv valori (cf. art. 11, alin. (4) din H.G. 925/2006).
Ofertantul care uzeaza de dreptul prevazut mai sus are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare, termen care nu va fi mai mic de 3 zile lucratoare (cf. art. 11, alin. (5) din H.G. 925/2006).
In lipsa declaratiei mentionate mai sus, neprezentarea unui singur document(la data si ora limita de depunere a ofertelor), necesar pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor stabilite prin criteriile de calificare si selectie sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate, are ca efect descalificarea ofertantului.Cerinta nr.1
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati, subcontractanti au obligatia sa depuna formularul: Informatii generale.Cerinta nr.2Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (incadrarea in una sau mai multe situatiile situatia prevazute la art.180 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica);Formulare obligatorii:
Se va prezenta completat formularul: Declaratie privind eligibilitatea.
In cazul in care, in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Cerinta nr.3
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti sau ofertanti asociati, nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006. (incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica);Operatorii economici participanti la procedura in calitate de terti sustinatori nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181, lit.a), c^1) si d) din OUG 34/2006.Formulare obligatorii: Se va prezenta completat formularul: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, conform precizarilor de mai sus.In cazul in care, in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Cerinta nr.4Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti si ofertanti asociati au obligatia sa depuna formularele: Declaratie privind calitatea de participant la procedura si Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.In cazul in care, in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Cerinta nr.5
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute de art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 .(incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 69^1din O.U.G. nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica)Formulare obligatorii: Se va prezenta completat formularul: Declaratie privind neincadrarea insituatiile prevazute la art. 69^1din O.U.G. nr. 34/2006.
Persoane cu functie de decizie in cadrul D.S. Hunedoara(inclusiv membrii comisiei de evaluare a ofertelor): Crisan Radu, Baldea Sorin, Breban Daniela, Bogdanescu Maria, Faur Lavinia, Ghitoaica Izabela, Coanda Victor, Apolzan Radu, Gorun Gabriel, Pastiu Crinela, Golea Horia, Ognean Eugen.In cazul in care, in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Cerinta nr. 1
Ofertantul are obligatia sa fie legal inregistrat si sa aiba dreptul de a presta serviciile solicitate prin caietul de sarcini.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati au obligatia sa prezinte Certificat constatator eliberat de O.N.R.C. in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru , ,conformitate cu originalul" de catre reprezentatul legal al firmei ofertante. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C.Cerinta nr. 2
Ofertantul are obligatia sa fie atestat conform O.M. nr. 576/2009.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati au obligatia sa prezinte Atestat, valabil la data limita de depunere a ofertelor, obtinut conform O.M. 576/2009 pentru aprobarea Metodologiei, criteriilor de atestare a persoanelor fizice si juridice care realizeaza proiectarea drumurilor forestiere, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru , ,conformitate cu originalul" de catre reprezentatul legal al firmei ofertante, fiecare pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani servicii similare in valoare de cel putin: Lotul 1 - 30.000 lei, Lotul 2 - 132.000 lei, Lotul 3 - 117.000 lei, Lotul 4 - 65.000 lei, Lotul 5 - 12.000 lei, Lotul 6 - 22.000 lei, Lotul 7 - 17.000 lei, Lotul 8 - 14.000 lei si Lotul 9 - 34.000 lei.
Cerinta nr. 2
Daca este cazul: In cazul unei asocieri, ofertantii trebuie sa prezinte un acord de asociere in conformitate cu modelul din documentatie. In cazul in care oferta depusa de o asociere de mai multi operatori economici va fi declarata castigatoare, contractul de asociere va fi legalizat si va fi prezentat autoritatii contractante, inainte de data semnarii contractului.
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza potrivit dispozitiilor art. 190, alin (3) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerinta nr. 3Sustinerea invocata conform art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006, dupa caz.In cazul unei sustineri invocate conform art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006, angajamentul ferm de sustinere va cuprinde o clauza prin care autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita sustinatorului indeplinirea obligatiilor contractuale neexecutate de catre persoana sustinuta. Sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, aceasta din urma are posibilitatea de actiune directa impotriva sustinatorului (conform art. 11^1 din H.G. 925/2006).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru indeplinirea cerintei se considera suficienta prezentarea formularului ?Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani?, insotit de certificate/documente/contracte emise sau contrasemnate de o autoritate sau un client beneficiar, care sa confirme ca au fost prestate in mod corespunzator servicii similare in ultimii 3 ani in valoare de minim: Lotul 1 - 30.000 lei, Lotul 2 - 132.000 lei, Lotul 3 - 117.000 lei, Lotul 4 - 65.000 lei, Lotul 5 - 12.000 lei, Lotul 6 - 22.000 lei, Lotul 7 - 17.000 lei, Lotul 8 - 14.000 lei si Lotul 9 - 34.000 lei, in copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru , ,conformitate cu originalul" de catre reprezentatul legal al firmei ofertante.In cazul in care oferta se depune pentru mai multe loturi cerinta se considera indeplinita daca este indeplinita pentru lotul cu valoarea estimata cea mai mare.Formulare obligatorii: Daca este cazul, se va completa acordul de asociere in conformitate cu modelul din Sectiunea "Formulare".Documente obligatorii: Daca este cazul, va fi prezentat de catre sustinator un angajament ferm de sustinere.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nr. 12708 din 27.11.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.01.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.01.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.01.2014 10:00
Locul: DIRECTIA SILVICA HUNEDOARA, str.M.Viteazu, nr.10, jud.Hunedoara, Deva, Romania, cod postal: 330091
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantii sau imputernicitii acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire. In situatia in care sunt obiectiuni la proiectul de contract, respectiv modificari/eliminari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate in scris prin solicitari de clarificari. Clauzele contractuale obligatorii pot fi modificate si aduse la cunostinta tuturor celor interesati pana la data limita de depunere a ofertelor, in timp ce clauzele specifice pot fi negociate/modificate atata timp cat nu introduc conditii care ar fi permis atribuirea contractului unui alt operator economic sau daca modificarea nu schimba balanta economica a contractului in favoarea contractantului. Daca este cazul, se va prezenta completat formularul: Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora din Sectiunea "Formulare".Pt. vizualizarea documentatiei de atribuire operatorii economici trebuia sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. Programul este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al D.S.Hunedoara
Adresa postala: str.M.Viteazu, nr.10, jud.Hunedoara, Localitatea: Deva, Cod postal: 330091, Romania, Tel. +40 254205100, Email: [email protected], Fax: +40 254205111
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.12.2013 12:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer