Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare pentru ,,Imobil garaje si parcare Medias'


Anunt de participare (utilitati) numarul 72332/19.02.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: P-ta C.I. Motas Nr.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel.0269201940, In atentia: Cecilia Bolchis, Email: [email protected], Fax: 0269844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare i extragere a gazului i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de proiectare pentru , ,Imobil garaje si parcare Medias'
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Medias, P-ta C.I. Motas nr.4, jud.Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare pentru , ,Imobil garaje si parcare Medias'
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71320000-7 - Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
a)elaborarea unui studiu de fezabilitate, conform caietului de sarcini, b)elaborarea proiectului tehnic ce va avea la baza date constructive si economice cuprinse in studiul de fezabilitate aprobat de catre beneficiar.
Valoarea estimata fara TVA: 361, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
80 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare :1 800 lei; Garantia de buna executie: 10% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare: surse proprii, plata facturilor se efectueaza in termen de 30 zile de la data primirii lor de catre achizitor, cu o perioada de gratie de inca 30 zile
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art.44 din OUG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG34/2006; Certificat de inregistrare sau Autorizatie de functionare(se vor prezenta copie legalizata); Declaratie privind IMM.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilantul contabil la 31.12.2007;cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani: min.1 000 000 lei;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa inf.generale care sa contina incl.contul societatii si banca la care este deschis; Lista princ. servicii prestate in ultimii 3 ani(2006, 2007, 2008) care au avut ca obiect servicii similare cu obiectul achizitiei, contracte incheiate si finalizate, din care minim 2 contracte finalizate avand ca obiect proiectare in constructii civile si care sa fi avut o valoare cumulata de cel putin 180 500 lei; ISO 9001/2001 sau echiv.sau in curs de certif.; 2 recomandari; Declaratie care contine informatii privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere (Se va prezenta lista personalului angajat si al cadrelor de conducere separat si lista personalului angrenat in prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei licitatii.Colectivul cu care se va realiza contractul trebuie sa fie compus din specialisti in domeniul proiectarii constructiilor civile si instalatiilor aferente. Se vor prezenta documente justificative in acest sens-copie dupa atestat); O declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.(Se va prezenta lista principalelor echipamente si dotari ale ofertantilor, cat si softurile cu care urmeaza sa execute contractul); Inf.privind subcontractantii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
90%
Descriere:
2.
termen de prestare studiu de fezabilitate
5%
Descriere:
3.
termen de prestare proiect tehnic
5%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.03.2009 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 200 RON
Conditii si modalitate de plata: Scrisoare de intentie pe fax 0269/844184 cu o zi in avans incepand cu 25.02.2009, se achita cu cash sau OP cont RO08RNCB0231019525330001 BCR Medias
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.03.2009 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.03.2009 12:00
Locul: Sediul SNGN ROMGAZ SA - Sala Licitatii (P14) , P-ta Constantin Motas nr.4 , Medias jud.Sibiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare precum si reprezentantii autorizati ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Str. I.C. Bratianu nr. 1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258/810289, Fax: 0258/810289
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul limita pentru depunerea contestatiilor este de 5 zile de la data luarii la cunostinta despre un act de catre contestator al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sediul SNGN Romgaz SA - Serviciul Licitatii
Adresa postala: P-ta C.I. Motas nr.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Tel.0269/201940, Fax: 0269/844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.02.2009 14:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer