Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta
Licitatii hot: dc121 | dc14 | dc15 | dc169 | dc38 | dc44 | dc45 | dc45 sovarna | dc45 sovarna km 1 | dc48 +

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare pentru intocmirea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic de executie si a documentatiei pentru prezentarea si elaborarea ofertei - Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate, constituite in perimetrele de am


Anunt de participare numarul 34092/26.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL TERITORIAL DE REGIM SILVIC SI DE VANATOARE ORADEA
Adresa postala: Str. Constructorilor, nr. 1, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410188, Romania, Punct(e) de contact: Vasile Szatmari, Tel.0259432645, Email: [email protected], Fax: 0359800765
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare pentru intocmirea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic de executie si a documentatiei pentru prezentarea si elaborarea ofertei - Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate, constituite in perimetrele de ameliorare "Campul Feciorilor - Misuri - Butuci - Buzas" comuna Cociuba Mare, judetul Bihor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: la sediul ITRSV
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestari servicii de proiectare a obiectivelor de reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate, constituite in perimetrele de ameliorare "Campul Feciorilor - Misuri - Butuci - Buzas" comuna Cociuba Mare, judetul Bihor - S = 199.2 ha.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74840000-9 - Servicii de proiectare specializata (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii pentru reconstructie ecologica pe terenuri degradate constituite in perimetrele de ameliorare "Campul Feciorilor - Misuri - Butuci - Buzas" comuna Cociuba Mare, judetul Bihor - S = 199.2 ha.
Valoarea estimata fara TVA: 74, 324RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 29.10.2007 pana la 10.12.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare = 1400 RON Se achita numerar la casieria ITRSV Oradea sau prin Ordin de plata Garantia de buna executie = 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget, fondul de ameliorare al fondului funciar cu destinatie silvica
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Dupa caz operatorii economici pot incheia acorduri de asociere sau subcontractare cu conditia ca firma subcontractanta sa fie atestata in baza ORDIN nr. 88 din 7 februarie 2006, emis de MAPDR
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- pt pers. juridice romane: Formularele: Formular nr. 12A - Declaratie privind eligibilitatea, Formular nr. 12 B - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006Formular nr. 12C - Declaratie privind calitatea de participant la proceduraFormular 12 I - Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducereFormular 10B - Formular de ofertaStatutul sau Actul constitutiv, Certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului, Statul de personal, Certificat de atestare conform ORDIN nr. 88 din 7 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaza proiectarea si/sau executa lucrari de imbunatatiri funciare din domeniul silvic, emis de MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE- pt pers juridice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, Statul de personal.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
ultimul Bilant contabil, Certificat de atestare fiscala pentru datoriile la bugetul general consolidat, Certificat privind plata impozitelor si taxelor catre bugetul local, Prezentarea obligatiilor contractuale in desfasurare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formular nr. 12E - Declaratie privind lista de prestari de servicii in ultimii 3 aniContractele de munca valabile inregistrate la I.T.M. ale persoanelor atestateFormular 12G - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora, pentru care se vor prezenta datele de recunoastere ale subcontractantilor: Statutul sau Actul constitutiv, Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului si Certificat de atestare conform ORDIN nr. 88 din 7 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaza proiectarea si/sau executa lucrari de imbunatatiri funciare din domeniul silvic, emis de MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE. In cazul subcontractarii se vor preciza partea/partile din contract pe care ofertantul intentioneaza sa le subcontracteze.Contractele de subcontractare trebuie sa se constituie in anexe la contractul de achizitie publica.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
Ofertantul trebuie sa fie atestat in baza ORDIN nr. 88 din 7 februarie 2006 emis de MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE.
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.10.2007 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 20 RON
Conditii si modalitate de plata: plata in numerar la casieria unitatii contractante
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.10.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.10.2007 12:00
Locul: INSPECTORATUL TERITORIAL DE REGIM SILVIC SI DE VINATOARE ORADEA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
pot participa ofertantii (prin reprezentanti imputerniciti) care s-au incadrat in termenele stabilite.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Oradea
Adresa postala: str. Parcul Traian nr.10, Localitatea: Oradea, Cod postal: 440210, Romania, Tel.0259426881, Email: [email protected], Fax: 0259415903
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213118090, Fax: 0213118090
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Depunerea contestatiilor se realizeaza in cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
INSPECTORATUL TERITORIAL DE REGIM SILVIC SI DE VINATOARE ORADEA
Adresa postala: Str. Constructorilor, nr.1, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410188, Romania, Tel.0259432645, Email: [email protected], Fax: 0359800765
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.09.2007 20:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer