Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare pentru Lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice a blocurilor de locuinte aflate pe raza municipiului Caracal


Anunt de participare numarul 142539/16.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL CARACAL
Adresa postala: STRADA PIATA VICTORIEI NUMARUL 10, Localitatea: Caracal, Cod postal: 235200, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment achizitii publice, Tel. +40 249511384, In atentia: EUGENIA GHEORGHE, Email: [email protected], Fax: +40 249517516, Adresa internet (URL): www.primariacaracal.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Servicii de administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare pentru Lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice a blocurilor de locuinte aflate pe raza municipiului Caracal
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Municipiul Caracal, judetul Olt
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 3 ani
Valoarea estimata fara TVA: 2, 893, 572RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: 6 contracte subsecvente / 3 ani - de la 1 pana la 2 contracte subsecvente/an. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent = 700.000 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare pentru Lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice a blocurilor de locuinte aflate pe raza municipiului Caracal:
1. Expertiza tehnica;
2. Audit Energetic;
3. Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I.);
4. Documentatia Tehnica de autorizare a executarii lucrarilor de interventie si pentruobtinerea avizelor si acordurilor necesare obtinerii Autorizatiei de Construire;
5. Proiect Tehnic + Detalii de Executie si Caiet de Sarcini pentru achizitia lucrarilor deinterventie proiectate;
6. Asistenta tehnica
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71250000-5 - Servicii de arhitectura, de inginerie si de masurare (Rev.2)
71335000-5-Studii tehnice (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord cadru : - cantitati minime: 4 blocuri (5 604 mp suprafata laterala: opaca + vitrata si 1 606 mp suprafata construita).
- cantitati maxime: 178 blocuri (205.638 mp suprafata laterala: opaca + vitrata si 63 991 mp suprafata construita).Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent : - cantitati minime 4 blocuri (5 604 mp suprafata laterala: opaca + vitrata si 1 606 mp suprafata construita);
- cantitati maxime: 34 blocuri (29.166 mp suprafata laterala: opaca + vitrata si 10.084 mp suprafata construita).Cantitatea totala a acordului cadru :178 blocuri ((205.638 mp suprafata laterala: opaca + vitrata si 63 991 mp suprafata construita).Valoarea minima a unui contract subsecvent este de 100.000 lei exclusiv TVA.Valoarea maxima a unui contract subsecvent este de 700.000 lei exclusiv TVA.Nota: Serviciilece urmeaza a se presta efectiv, in cadrul contractelor subsecvente acordului-cadru, pe baza de comenzi ale achizitorului, sunt conditionate de sumele alocate din bugetele anuale proprii ale Primariei municipiului Caracal, in limita fondurilor bugetare aprobate sau din alte surse de finantare legal constituite cu aceasta destinatie.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 893, 572RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este 57.871 lei. Perioada de valabilitate a garantiei este de 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, sau ordin de plata (cont RO 46TREZ5075006XXX000097, deschis la Trezoreria municipiului Caracal, CIF: 4395175). Garantia este irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. In mod obligatoriu, ea va asigura autoritatea contractanta impotriva riscurilor descrise la art. 87 din H.G. 925/2006 actualizata precum si de cel prevazut de art. 278^1 din O.U.G. 34/2006 actualizata. I.M.M.-urile pot prezenta garantie de participare in cuantum de 50% din valoarea mai sus precizata. Garantia de participare se va restitui in conformitate cu H.G. 925/2006, art.88.? Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, mentionam faptul ca echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data de 26.02.2013, 1 Euro= 4, 3816RON).? La procedurile online dovada garantiei de participare se va posta obligatoriu in SEAP (scanata pana la data limita de depunere a ofertelor) si va fi prezentata, in original, la sediul autoritatii contractante de catre toti operatorii economici pana la data limita de depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10%, din pretul total al contractului subsecvent de prestari servicii la Acordul-cadru, exclusiv TVA. Modul de constituire a garantie de buna executie va fi specificat de catre ofertant in oferta sa alegandu-se din: Orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau Retineri succesive din sume datorate pentru facturi partiale si finale. In acest caz ofertantul are obligatia de a deschide la Trezoreriei Statului un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala pe care o va depune ofertantul in contul astfel deschis va fi de 1% din pretul contractului. In cazul ofertantilor din categoria IMM-urilor garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat. Restituirea garantiei de buna executie se va face in conformitate cu prevederile art.92 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Oferantul va prezenta:
- Declaratie privind situatia personala a operatorului economic: neincadrarea inprevederile art.180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (documentul va fi prezentat si de tertul sustinator daca este cazul);completare Formular nr.1 din sectiunea formulare.- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta deUrgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (documentul va fi prezentat si de tertul sustinator cu referire doar la punctele a, c^1) si d), daca este cazul); completare Formular nr. 2 din sectiunea formulare.- Declaratia privind calitatea de participant la procedura; completare Formular nr. 3
din sectiunea formulare.- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta; completare Formular nr.4 din sectiunea formulare.-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 - completare Formular nr. 5 din sectiunea formulare (care va fi prezentata atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator daca este cazul). Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, sunt urmatoarele:
- Eduard ? Claudiu Ciocazanu ? Primar;
- Ioan Mocanu ? Viceprimar;
- Stan Teodor ? Administrator public;
- persoanele cu functie de decizie, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: -Viorel Emil Radescu ? Secretar municipiu;
- Razvan Cernat ? director executiv adjunct;
- Eugenia Gheorghe ? consilier;
- Catalin Ionut Tudor ? consilier juridic;
- Mary Cioponea ? inspector de specialitate;
- Liliana Ilie ? expert;
- Marian Radu ? inspector de specialitate.
- Consilieri Locali:
- Alexe Costica, Badea Emanuel Aurelian, Bondrescu Ion Lucian, Bujor Vasile, Cernat Costin ?erban, Maciu Marin, Epure Iustinian Mihai, Florea Octavian, Gatan Ilie, Hoara Madalina, Ilin Radu Mihail, Mocanu Ioan, Pavel Cristian, Constantin, Pisica Sabin Alin, Raileanu Vasile, Stanciu Catalin Andrei, Stanescu Viorel Octavian, ?tefanescu Smarandache Niculae, Tudor Doru .
- Certificat de atestare fiscala, emis de catre organele competente ale MinisteruluiFinantelor Publice, privind plata obligatiilor bugetare catre bugetul general consolidat, care sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele (sau certificat echivalent-pentru persoane juridice straine). Cerintele referitoare la obligatiile de plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite si in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu. Certificatul se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Mentionam ca data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata aimpozitelor locale, pentru sediul principal si pentru punctele de lucru din municipiul Caracal (daca este cazul), care sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele (sau certificat echivalent-pentru persoane juridice straine). Certificatul se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional:
Pentru persoane juridice /fizice romane
Certificat constatator emis de ONRC, in original sau copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?. Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator emis de catre ONRC trebuie sa fie actuale / reale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului.Pentru persoane juridice /fizice straineCerinta obligatorie: documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident, in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.
- Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor.- Ofertantii - persoane juridice straine vor prezenta o declaratie pe propria raspundere, prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, isi asuma responsabilitatea pentru una dintre cele 2 optiuni:
a) ca vor respecta conditiile impuse de art. 32, alin 7, din Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
b) ca inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici pe unul dintre asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea asociatiei si inregistrarea asocierii la autoritatea fiscala
competenta, conform prevederilor legislatiei fiscale din Romania in vigoare.Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului.
Toate documentele oficiale depuse de persoanele juridice straine, precum si documentele depuse intr-o alta limba decat cea romana de catre operatorii economici romani, vor fi insotite de traduceri legalizate in limba romana, efectuate in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale cu declararea cifrei de afaceri.
Cifra de afaceri (globala) pe ultimii 3 (trei) ani, trebuie sa fie cel putin egala cu 1.400.000 lei. Pentru cursul mediu de referinta aferent fiecarui an dintre
cei pentru care se solicita cifra de afaceri se va avea in vedere cursul mediu anual Ron / Euro comunicat de BNR, astfel:
- pentru anul 2010:1 Euro = 4, 2090 Ron
- pentru anul 2011:1 Euro = 4, 2379 Ron
- pentru anul 2012:1 Euro = 4, 4560 Ron.In cazul in care ofertantul face dovada ca se incadreaza in categoria I.M.M, in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, beneficiaza de reducerea cu 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri.
In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, fiecare membru al grupului va prezenta Formularul nr. 6.
Tert sustinator (daca este cazul).
In conformitate cu prevederile art. 186, alin 2), in cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al
persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Va fi prezentata in original Fisa de informatii generale in conformitate cu Formularul nr. 6 anexat in sectiunera formulare.Pentru cursul mediu de referinta aferent fiecarui an dintre cei pentru care se solicita cifra de afaceri se va avea in vederecursul mediu anual Ron / Euro comunicat de BNR, astfel: - pentru anul 2010:1 Euro = 4, 2090 Ron- pentru anul 2011:1 Euro = 4, 2379 Ron- pentru anul 2012:1 Euro = 4, 4560 RonOfertantul va prezenta: - Formularul nr. 7?Angajament Tert sustinator financiar din Sectiunea Formulare;
- Declaratie privind situatia personala a operatorului economic ? Formularul nr. 1, Formularul nr. 2 din Sectiunea Formulare;
- Formularul nr. 5 -Declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese din Sectiunea Formulare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani.
In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna,
fiecare membru al grupului are obligatia de a prezenta Formualrul nr. 8 din sectiunea Formulare.
Experienta similara.
Prestarea de servicii similare celor ce fac obiectul prezentei proceduri.
Ofertantul va face dovada prestarii deservicii de proiectare similare in valoare de 700.000 lei respectiv 159.759 Euro (1 Euro = 4, 3816 lei, curs BNR din data de 26.02.2013).Se va prezenta in copie un document / contract / proces-verbal de receptie care sa confirme prestarea de servicii de proiectare similare in valoare de 700.000 lei respectiv 159.759 Euro (1 Euro = 4, 3816 lei, curs BNR din data de 26.02.2013).In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
? Lista privind personal specializatatestat conform atestat conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cumodificarile ulterioare si a Hotararii Guvernuluinr. 361/2007 privind organizarea si functionarea M.D.L.P.L, Legii nr. 184/2001, republicata, privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect si Ordinului nr. 2237/2010 pentru aprobarea reglementarii tehnice ?Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri, cu modificarile si completarile ulterioare; necesar pentru indeplinirea sarcinilor contractuale corelat cucomplexitatea si cerintele contractului: - 1 inginer proiectant cu specializare C.C.I.A.;
- 1 arhitect cu drept de semnatura, membru OAR;
- 1 expert tehnic atestat in rezistenta constructiilor;
- 1 auditor energetic (A.E.), grad I, clasa I.c. atestat de catre MTCM;
- responsabil pentru asistenta tehnica din partea proiectantului: minim 1 persoana - inginer proiectant C.C.I.A.
Se vor prezenta:
- copii contracte de munca / contracte de colaborare certificate conform cu originalul;
-copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa diplomele, adeverintele, autorizatiile, atestatele, legitimatiile sau certificatele detinute de persoanele respective, necesare pentru dovedirea indeplinirii cerintelor minime;
- CV-uri semnate in original continand informatii necesare pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor minime.In cazul in care oferta este prezentata de o asociere, fiecare membru al asocierii este obligat sa prezinte ? Formularul nr. 9 si anexa la acesta din Sectiunea.
Informatii privind subcontractantii.
In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna,
fiecare membru al grupului are obligatia de a completa Formularul nr. 11 ?
Lista cu subcontractantii si specializarea acestora din Sectiunea Formulare
Tert sustinator (daca este cazul).
In conformitate cu prevederile art.190, alin (2) In cazul in care Ofertantul /
candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si
sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta
persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta
confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului / ofertantului resursele
tehnice si rofesionale invocate. Persoana care asigurasustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.
180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante:
Certificate emise de organisme
independente prin care se atesta respectarea
standardelor de calitate, conform ISO 9001 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare asociat pentru partea lui de implicare in realizarea contractului.
Informatii privind asigurarea protectiei mediului: Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de protectie a mediului SR EN ISO 14001, sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.
In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare asociat pentru partea lui de implicare in realizarea contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta in original declaratia privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, in conformitate cu Formularul nr.8anexat in sectiunea formulare.Prezentarea in copie a unui document / contract / proces-verbal de receptie care sa confirme prestarea de servicii de proiectare similare in valoare de 700.000 lei respectiv 159.759 Euro (1 Euro = 4, 3816 lei, curs BNR din data de 26.02.2013).Se va prezenta ? Declaratia privind Lista personalului specializat necesar pentru prestarea serviciilor in conformitate cu Formularul nr.9 anexat in sectiunea formulare si urmatoarele documente: - copii contracte de munca / contracte de colaborare certificate conform cu originalul;
-copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa diplomele, adeverintele, autorizatiile, atestatele, legitimatiile sau certificatele detinute de persoanele respective, necesare pentru dovedirea indeplinirii cerintelor minime;
- CV-uri semnate in original continand informatii necesare pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor minime.In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a prezenta formularul nr. 9.Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a precizapartea/partile din contract pe care urmeaza sa lesubcontracteze, procentul din valoarea acordului ? cadru care va fi indeplinit de catre subcontractanti si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.- Se va completa Formularul nr. 11 ? Model declaratiesubcontractanti din Sectiunea Formulare, cu subcontractantii si specializarea acestora.- Se va completa Formularul nr. 5 - Declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese din Sectiunea Formulare.Ofertantul va prezenta: - Formularul nr. 12 din sectiunea formulare ? Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici;
- Formularul nr. 13 ? Declaratie Tert sustinator tehnic si profesional, din sectiunea Formulare;
- Declaratie privind situatia personala a operatorului economic ?Formularul nr. 1 si Formularul nr. 2 din sectiunea formulare;
- Formularul nr. 5 - Declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese din Sectiunea Formulare.Certificate, documente, alte dovezi, in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?Certificate, documente, alte dovezi, in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.04.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.05.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.05.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Nu se accepta oferte alternative.Documentatia de atribuire se va descarca din sectiunea Documentatie si clarificari a anuntului de participare publicat in SEAP. Toate ofertele, documentele de calificare, certificatele si formularele solicitate, precum si corespondenta dintre ofertant si Autoritatea contractanta vor fi redactate in mod obligatoriu in limba romana.Toate documentele depuse intr-o alta limba decat cea romana de catre operatorii economici romani sau straini, vor fi prezentate in original sau copie legalizata, insotite de traduceri legalizate in limba romana, efectuate in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati. Nerespectarea acestor conditii duce la descalificarea ofertantului aflat in culpa. In cazul in care comisia de evaluare constata oferte cu preturi egale, pentru departajarea ofertelor autoritatea contractanta va solicita clarificariprin intermediul S.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.Referitor la criteriul de atribuire: Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea preturilor (fara TVA) ale fiecarei oferte admisibile in parte si prin intocmirea, in ordine crescatoare a preturilor respective, a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare.Preturile fara TVA care se compara sunt cele mentionate inanexa la oferta financiara, respectiv valoarea totala a serviciilor (fara TVA) -lei/mp/suprafata anvelopata (pretul unitar ofertat), calculat pentru toate cele 6 (sase) tipuri de servicii.Referitor la garantia de participare - Ofertantii tip I.M.M. care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulteriore) si doresc sa depuna 50% din valoareagarantiei de participare vor depune documente prin care dovedesc ca sunt I.M.M.Referitor la Garantia de buna executie : In situatia in care ofertantul este IMM, in conform. cu Legea nr.346/2004, cu modif. si complet. ulterioare, acesta va beneficia de reducerea cu 50% a garantiei de buna executie.Pentru a se beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004, fiecare membru al asocierii va trebui sa se incadreze in categoria IMM-urilor.Documentele semnate electronic de catre autoritatea contractanta pot fi deschiseutilizand aplicatia shellSAFE Verify, disponibila la adresa: http: //www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoanele vatamate pot sesiza Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic-contencios
Adresa postala: strada Piata Victoriei nr. 10, judetul Olt, Localitatea: Caracal, Cod postal: 235200, Romania, Tel. +40 249511384, Email: [email protected], Fax: +40 249517516, Adresa internet (URL): www.primariacaracal.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.03.2013 10:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer