Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare pentru obiectivul Alimentare cu apa, canalizare ape uzate si statie de epurare in Localitatea Laza din comuna Laza, judetul Vaslui si Modernizare dc 105A (DJ 247) - Rasnita - DC 105 si drumuri satesti in localitatea Rasni


Anunt de participare numarul 70930/20.01.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA LAZA (PRIMARIA COMUNEI LAZA)
Adresa postala: com.Laza, judetul Vaslui, Localitatea: Laza, Cod postal: 737325, Romania, Punct(e) de contact: VASILE POPOVICI, Tel.0235/346674, Email: [email protected], Fax: 0235/346674, Adresa internet (URL): www.primarialaza.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare pentru obiectivul Alimentare cu apa, canalizare ape uzate si statie de epurare in Localitatea Laza din comuna Laza, judetul Vaslui si Modernizaredc 105A (DJ 247) - Rasnita - DC 105si drumuri satesti in localitatea Rasnita, de la Biserica la proprietatea Asavei Constantin, in lungime de 4, 552 km din Comuna Laza, Judetul Vaslui
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Comuna Laza, jud. Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare pentru obiectivul Alimentare cu apa, canalizare ape uzate si statie de epurare in Localitatea Laza din comuna Laza, judetul Vaslui si Modernizaredc 105A (DJ 247) - Rasnita - DC 105si drumuri satesti in localitatea Rasnita, de la Biserica la proprietatea Asavei Constantin, in lungime de 4, 552 km din Comuna Laza, Judetul Vaslui: Proiect tehnic, detalii de executie, elaborare documentatii pentru avize, acorduri, autorizatii si asistenta tehnica din partea proiectantului
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71248000-8-Supraveghere a proiectului si documentare (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de proiectare pentru obiectivele: Alimentare cu apa, canalizare ape uzate si statie de epurare in Localitatea Laza din comuna Laza, judetul Vaslui si Modernizaredc 105A (DJ 247) - Rasnita - DC 105si drumuri satesti in localitatea Rasnita, de la Biserica la proprietatea Asavei Constantin, in lungime de 4, 552 km din Comuna Laza, Judetul Vaslui conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 345, 701RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 6800 lei, din care lot 1 3700 lei si lot 2 3100 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare prin Programul FEADR, masura 322
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Ofertanti privati . Asociere subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitatea;
-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din O.U.G. nr. 34/2006;
-Declaratia privind calitatea de participant la procedura
-Identificare financiara
-Certificat de atestare fiscala emis de Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriale;
-Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale;
-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;
Se vor prezenta in original sau copie legalizata valabile la data deschiderii ofertelor
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Bilantul contabil la finele anilor: 2008, 2007 si 2006;
-Declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani din care sa reiasa ca ofertantul a elaborat si finalizat in ultimii 3 ani minim 3 contracte de servicii similare (PTH, DE, Documentatie pentru avize, acorduri si autorizatii si Asistenta tehnica din partea proiectantului);copii dupa: contract, proces verbal de predare- primire, recomandare, pentru fiecare contract de prestari servicii;2.Certificat care atesta implementarea si mentinerea sistemului de management al calitatii conform standardului ISO-9001/2001 sau echivalent.3.Certificat care atesta implementarea si mentinerea sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale conform standardului OHSAS-18001/2004 sau echivalent4.Certificat care atesta implementarea si mentinerea sistemului de management de mediu conform standardului ISO-14001/2005 sau echivalent5.Declaratie care sa contina informatii referitoare la dotarile de natura tehnica de care dispune ofertantul
6.Polita de asigurare a riscului profesional
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.02.2009 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: numerar la casieria Autoritatii contractante
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.02.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.02.2009 11:00
Locul: Sediul Primariei Laza, jud. Vaslui
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti ai ofertantilor participanti la licitatie
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program FEADR: Masura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale"
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020084, Romania, Tel.+4(021)3118090, Fax: +4(021)3118095, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al Consiliului local Laza, telefon 0235346674, 0235346886
Adresa postala: comuna Laza, judetul Vaslui, Localitatea: Laza, Cod postal: 737325, Romania, Email: [email protected]
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.01.2009 15:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer