Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare, pentru obiectivul de investitie : Reabilitarea DJ 102 I Campina Valea Doftanei limita judetul Brasov


Anunt de participare numarul 50778/24.04.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
Adresa postala: B-dul Republicii, nr 2-4, et.4, camera 116, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Punct(e) de contact: RUXANDA BUCUR, Tel.0244.529602, Email: [email protected], Fax: 0244.511611, Adresa internet (URL): www.cjph.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Consiliul Judetean Prahova
Adresa postala: B-dul. Republicii nr.2-4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Punct(e) de contact: Ruxanda Bucur, Tel.0244/514040, Email: [email protected], Fax: 0244/511611, Adresa internet (URL): www.cjph.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Consiliul Judetean Prahova
Adresa postala: B-dul. Republicii nr.2-4, intrarea D, cam.66, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Punct(e) de contact: Ruxanda Bucur, Tel.0244/514545, int. 167, Email: [email protected], Fax: 0244/511611, Adresa internet (URL): www.cjph.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare, pentru obiectivul de investitie : Reabilitarea DJ 102 I Campina Valea Doftanei limita judetul Brasov
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: La sediul prestatorului
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
( ActualizareStudiu de fezabilitate( SF ), conform HG 28/2008, inclusiv Analiza socio economica ; Actualizare Studiu geotehnic ( SG ) ; Proiect tehnic ( PT ) ; Detalii de executie ( DE ) ; Documentatia pentru toate avizele/acordurile necesare investitiei, inclusiv Autorizatia de Construire siIntocmire documentatie pentru expropieri, inclusiv documentatia cadastrala in stereo 70 ). La actualizarea SF-ului se va tine seama de schimbarea categorieide incadrare a drumului, din categoria a III-a in categoria a IV-a.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232200-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Total servicii de proiectare: ( ActualizareStudiu de fezabilitate( SF ), conform HG 28/2008, inclusiv Analiza socio economica ; Actualizare Studiu geotehnic ( SG ) ; Proiect tehnic ( PT ) ; Detalii de executie ( DE ) ; Documentatia pentru toate avizele/acordurile necesare investitiei, inclusiv Autorizatia de Construire siIntocmire documentatie pentru expropieri, inclusiv documentatia cadastrala in stereo 70 ). La actualizarea SF-ului se va tine seama de schimbarea categorieide incadrare a drumului, din categoria a III-a in categoria a IV-a.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 558, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de buna executie: 7% din valoarea fara TVA a contractului atribuit
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Investitie publica finantabila prin Programul operational regional 2007 - 2013
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea ; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181; Documente care confirma plata impozitelor si taxelor la bugetul general consolidat si catre bugetele locale;Certificat de inregistrare firma; Certificat constatator emis de oficiul registrului comertuluide pe langa Tribunalul de care apartine operatorul economic
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Rezultatul exercitiului financiar pe ultimul an, respectiv Bilantul contabil din anul precedent ( 31.12.2007 ), vizat si inregistrat de organele competente;Fisa de informatii generale conform formular B 2
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privindLista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani - formular nr. 12 E;
2. Fisa/fise de informatii privind experienta similara - conform formular -Exp.( lucrari similare prezentei lucrari licitate - proiectare reabilitaredrumuri ); Fisa va fi insotita de copie dupa contractul nominalizat si recomandarea beneficiarului; Toate acestea ( fisa, contractul si recomandarea), trebuie sa fie pentru acelasi serviciu de proiectare reabilitare de drumuri;
3. Declaratia privind efectivele medii anuale alepersonalului angajat si al cadrelor de conducere -formular nr. 12 I- Declaratia va contine informatii privind numarul mediu al personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate: ( Doi verificatori tehnici atestati +Cinci ingineri de drumuri +Trei ingineri topo + Patru ingineri de poduri ) , insotita de C.V. urile expertilor cheie in realizarea acestui contract de proiectare, precum si C.V. ul sefului de proiect responsabil de realizarea acestui contract de proiectare;
4. Certificate: ISO 9001 siISO 14001
Se solicita dupa caz, completarea formularului nr. 12 G
Ofertantii vor fi de acord cu termenii contractuali din modelul de contract de servicii prezentat in Formularele anexateFormular nr. 4 insusit prin semnatura si stampila
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita ca nivel specific minim necesar: - un contract similar de servicii de proiectare reabilitare drumuri de450.000 lei; sau- cel mult 3 contracte de servicii de proiectare reabilitare drumuri de750.000 lei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Punctaj financiar (pretul ofertei)
60%
Descriere:
2.
Punctajul tehnic
40%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.06.2008 11:00
Documente de plata: DA
Pretul: 800 RON
Conditii si modalitate de plata: Consiliul Judetean Prahova, Ploiesti, Jud. Prahova , B-dul Republicii, 2-4, et. II, cam. 206, numai in urma unei solicitari scrise
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.06.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.06.2008 11:00
Locul: Consiliul Judetean Prahova, Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2-4, Et. 4, cam. 415-416
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS, NR. 6, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL PLOIESTI
Adresa postala: Str. Emil Zola nr. 4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100043, Romania, Tel.0244/522445, Email: [email protected], Fax: 0244/522452
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA DIRECTIA JURIDIC CONTENCIOS SI ADMINISTRATIE LOCALA
Adresa postala: B-dul. Republicii nr. 2 4, et. II, intrarea B, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Tel.0244/406700, Email: [email protected], Fax: 0244/529289, Adresa internet (URL): www.cjph.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.04.2008 15:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer