Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare pentru trecerea la transmisiile digitale in format DVB-T


Anunt de participare numarul 80047/16.06.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII
Adresa postala: Sos.Oltenitei nr.103, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041303, Romania, Punct(e) de contact: LIGIA MIHAIU, Tel.3073029, Email: [email protected], Fax: 3073066, Adresa internet (URL): www.radiocom.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agent economic
Activitate (activitati)
Altele: Radiocomunicatii
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare pentru trecerea la transmisiile digitale in format DVB-T
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
5 - Servicii de telecomunicatii
Locul principal de prestare: 80 amplasamente apartinand SN Radiocomunicatii SA, aflate pe tot teritoriul Rom#niei
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul acestui contract este realizarea unui Proiect pentru planul de frecvente pentru 3 multiplexe DVB-T cu acoperire nationala pe teritoriul Romaniei, bazat pe planul RRC06, pe amplasamentele existente ale S.N. Radiocomunicatii din retelele TVR 1 si TVR 2, precum si pe utilizarea antenelor existente in polarizare orizontala.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
64200000-8 - Servicii de telecomunicatii (Rev.2)
79930000-2-Servicii de proiectare specializata (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Documentatiei Descriptive
Valoarea estimata fara TVA: 700, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din pretul contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asocieere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, Certificat constator emis de ORC (original sau copie legalizata), Certificat de inregistrare emis de ORC (copie), Pentru ofertantii din strainatate: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta dpv profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (documente traduse autorizat in limba romana).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ultimul bilant contabil depus si inregistrat, Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii de proiectare in telecomunicatii in ultimii 3 ani, Ofertantii sa faca dovada ca au realizat proiecte similare la nivel regional, Ofertantul va trebui sa faca dovada ca a participat la sesiunile UIT care au adoptat planul RRC 06, Ofertantul a prestat servicii de consultanta si a organizat seminarii in domeniul DVB-T, Ofertantul va face dovada ca este membru UIT si participa la grupele de lucru, Ofertantul va face dovada ca a proiectat sisteme radiante de emisie pentru televiziune, complexe (antene si combinere), Echipa propusa trebuie sa includa experti in domeniul broadcasting, incluzand experti UIT, experti in coordonarea internationala, experti in modelele de programare a undelor radio in benzile de frecventa IV si V.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 3
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.07.2009 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.07.2009 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.07.2009 13:00
Locul: Sediul SN Radiocomunicatii, Sos. Oltenitei 103, Sector 4, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Deschiderea candidaturilor se va efectua de catre comisia de evaluare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 3118090, Email: [email protected], Fax: 021 310 4642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021 3118090, Email: [email protected], Fax: 0213195183, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Contencios si Reglementari Interne
Adresa postala: Sos. oltenitei 103, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041303, Romania, Tel.021 3073063, Email: [email protected], Fax: 021 3073666, Adresa internet (URL): www.radiocom.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.06.2009 12:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer