Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare: proiect tehnic, detalii de executie, documentatii pntru obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor si asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor pentru proiectul: ,,Prima infiintare a retelei pu


Anunt de participare numarul 86962/18.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Silivasu de Cimpie(Primaria)
Adresa postala: silivasu de cimpie, str. principala, nr. 35, Localitatea: Silivasu de Campie, Cod postal: 427270, Romania, Punct(e) de contact: Leontina Morar, Tel.0746826417, In atentia: primar Sabau Ioan, Email: [email protected], Fax: 0263-356091, Adresa internet (URL): primariibn.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare: proiect tehnic, detalii de executie, documentatii pntru obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor si asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor pentru proiectul: , ,Prima infiintare a retelei publice de canalizare, extinderea retelei publice de apa potabila , asfaltare reabilitare drum comunal , reabilitare modernizare camin cultural si prima infiintare centru after schoolin comuna Silivasu de Cimpie, jud. Bistrita-Nasaud
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Comuna Silivasu de Cimpie, jud.Bistrita-Nasaud
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare: proiect tehnic, detalii de executie, documentatii pntru obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor si asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor pentru proiectul: , ,Prima infiintare a retelei publice de canalizare, extinderea retelei publice de apa potabila , asfaltare reabilitare drum comunal , reabilitare modernizare camin cultural si prima infiintare centru after schoolin comuna Silivasu de Cimpie, jud. Bistrita-Nasaud
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71311100-2-Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
71321000-4-Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de proiectare: proiect tehnic , detalii de executie, documentatii pentru obtinerea avizelor, ccordurilor, autorizatiilor si asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor pentru proiectul : Prima infiintare a retelei publice de canalizare , extinderea retelei publice de apa potabila , asfaltare reabilitare drum comunal, reabilitare modernizare camin cultural si prima infiintare centru social after school in comuna Silivasu de Campie, jud. Bistrita Nasaud, proiect cu finantare prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare, Masura 322 , , Renovarea si dezvoltarea satelor
Valoarea estimata fara TVA: 298, 367RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE 4500 LEI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), Masura322
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/subcontractare, conf.art.44, 45/OUG34
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completarea si prezentarea formularului 12A privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006 Declaratie privind eligibilitateasi/sau Cazier judiciar /certificat echivalent
1. Completare si prezentare formular 12B - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006;
2. Completare si prezentare formular 12C - Declaratie privind calitatea de participant la procedura
3. Prezentarea Certificatului de atestare fiscala emis de Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriala pentru persoanele juridice din Romania cu valabilitate de max. 30 zile fata de termenul limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele juridice/fizice straine - un document similar/declaratie pe propria raspundere/declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale ce are competente in acest sens;
4. Prezentarea Certificatului fiscal privind impozitele si taxele locale pentru persoanele juridice din Romania cu valabilitate de max. 10 zile fata de termenul limita de depunere a ofertelor. Pentru persoanele juridice/fizicestraine - un document similar/declaratie pe propria raspundere/declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale ce are competente in acest sens;
5. Imputernicire de semnatura pentru persoana/persoanele autorizate sa semneze oferta, documentele ofertei si contractul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilanturi contabile vizate pe ultimii 3 ani, formulare de Identificare financiara , Fisa de informatii generale , cuprinse in documentatia de atribuire
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Bilanturile contabile sau extrase de bilant pe ultimii 3 ani (bilant vizat si inregistrat de organele competente);Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani sa fie mai mare de 596.734 leiIdentificarea financiara
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani a prestat cel putin 1 contract similar de alimentare cu apa in valoare de minim 7.000 lei, cel putin 1 contract similar de canalizare in valoare de miniml 159.000 ei, cel putin 1 contract similar de reabilitare drumuri in valoare de minim 114.000 lei, cel putin 1 contract similar de reabilitare constructii publice in valoare de minim 16.000 lei , individual sau pe total in cazul asocierii mai multor operatori economici si/sau subcontractarii.Pentru proiectele prezentate ca experienta similara se vor prezenta recomnadari din partea beneficiarilorinsotite de copia dupa contractul de proiectare precum si procesul-verbal de receptie/predare al proiectului.
2. Completarea si prezentarea formularului 12I - Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat , informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea (se anexeaza CV-uri in original si diplome, atestate in si carti de munca, in copie) pentrupersonalul de conducere si personalul responsabil de indeplinirea contractului;
Personalul destinat proiectarii obiectivului trebuie sa fie astfel dimensionat incat sa asigure executarea proiectului in perioada de timp programata si sa acopere intreaga gama de specializari specifice contractului: constructii drumuri, constructii tehnico-edilitare, instalatii electrice (autorizat ANRE).
Personalul propus pentru indeplinirea contractului se poate asigura individual sau pe total in cazul asocierii mai multor operatori economici si/sau subcontractanti.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul
70%
Descriere:
2.
Durata de executie
30%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.10.2009 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.10.2009 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.10.2009 14:00
Locul: Primaria Comunei Silivasu de Cimpie, jud. Bistrita-Nasaud
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei si reprezentantii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013 Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) Masura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS, NR. 6, SECTOR 3 , Localitatea: BUCURESTI , Cod postal: 030084 , Romania , Tel.021 310.46.41 , Email: [email protected] , Fax: 021 310.46.42 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.09.2009 15:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer