Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare: Realizare documentatie tehnico-economica (faza S.F.) si Servicii de proiectare si verificare (fazele P.T. + C.S., D.E. si DThAC) pentru obiectivul de investitii "Amenajari hidrotehnice pe raul Buhai, amonte de confluenta cu Paraul


Anunt de participare numarul 126205/18.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT BARLAD
Adresa postala:  Str. Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700462, Romania, Punct(e) de contact:  Vasile Dianu, Tel. 0232218192, Email:  [email protected], Fax:  0232213884, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare: Realizare documentatie tehnico-economica (faza S.F.) si Servicii de proiectare si verificare (fazele P.T. + C.S., D.E. si DThAC) pentru obiectivul de investitii "Amenajari hidrotehnice pe raul Buhai, amonte de confluenta cu Paraul Intors, jud. Botosani"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: In apropiere de municipiul Dorohoi, judetul Botosani
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 450, 000RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare Realizare documentatie tehnico-economica (faza S.F.) si Servicii de proiectare si verificare (fazele P.T. + C.S., D.E. si DThAC) pentru obiectivul de investitii "Amenajari hidrotehnice pe raul Buhai, amonte de confluenta cu Paraul Intors, jud. Botosani"
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
79314000-8-Studiu de fezabilitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Autoritatea contractanta va incheia un acord-cadru pe o perioada de 4 ani, in urma aplicarii procedurii de licitatie deschisa, cu un singur operator economic, atribuind ulterior contracte subsecvente de servicii de proiectare in functie de necesitatile si fondurile existente cu aceasta destinatie.
Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: primul contract subsecvent va fi incheiat in 2011 pentru SERVICII DE ELABORAREDOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA (FAZA S.F.), iar urmatoarul va fi incheiat pentru SERVICII DE ELABORARESI VERIFICARE DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA FAZELE (P.T.+C.S., D.E. SI DThAC) in momentul obtinerii finatarii cu aceasta destinatie pentru obiectivul de investitii: ?Amenajari hidrotehnice pe raul Buhai, amonte de confluenta cu Paraul Intors, jud. Botosani?.
Valoarea estimata fara TVA: 450, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
9.000 lei - garantia de participare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de Stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta; Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din OUG nr. 34/2006; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006; Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale; Certificat de atestare fiscala de la bugetul general consolidat; Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; Certificatul constatator, emis cu cel mult 30 zile inainte de data depunerii ofertei, de Oficiul Registrului Comertului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale; Fisa privind informatiile financiare; Obligatii contractuale in desfasurare; Bilantul contabil, contul de profit si pierderi, toate anexele la 31.12.2008, 31.12.2009 si 31.12.2010 vizate si inregistrate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 (trei) ani, respectiv 2008, 2009, 2010, sa fie cel putin egala sau mai mare decat 900.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii inultimii 3 ani; Se solicita completarea formularului "Experienta similara?; Recomandari; Declaratie care sa contina informatii privind echipamentele tehnice din dotare; Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere; Certificate de autorizari eliberate de O.N.C.G.C. conform Ordinului nr. 107/2010 emis de M.A.I.-Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru: persoane fizice: categoria B sau C sau persoane juridice: clasaa II-a; Atestate verificatori proiecte conform Ordinului M.L.P.T.L. nr.777/2003, cerintele: A7-Rezistenta si stabilitate pentru constructii si amenajari hidrotehnice; B5-Siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice; D-igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia pentru toate domeniile; Certificat ISO 9001 sau echivalent; Certificat ISO 14001 sau echivalent; Certificat OHSAS 18001:2004 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Suma valorilor proiectelor executate, incluse in contractele prezentate de catre operatorul economic ca dovada a experientei lui similare, sa fie cel putin egala (sau mai mare) cu 450.000 LEI (fara TVA) sau echivalentul in euro.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.07.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.08.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.08.2011 11:00
Locul: Sediul ABA Prut -Barlad, str. Th. Vascauteanu, nr. 10
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pe baza de imputernicire prezentata.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/310.46.41
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic ABA Prut-Barlad
Adresa postala:  Str. Th. Vascauteanu, nr. 10, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700462, Romania, Tel. 0232/218.192, Fax:  0232/213.884
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.07.2011 14:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer