Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE PROIECTARE: REDARI TERENURI IN CIRCUITUL ECONOMIC


Anunt de participare (utilitati) numarul 145988/23.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: SUCURSALA DIVIZIA, Tel. +40 253335045, In atentia: CIUCU ADRIAN, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG JIU
Adresa postala: STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL ATRIBUIRE CONTRACTE LUCRARI SERVICII, Tel. +40 374171171/ +40 374171161, In atentia: CIUCU ADRIAN
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG JIU
Adresa postala: STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: BIROUL REDARI IN CIRCUITUL ECONOMIC, Tel. +40 0374171208, In atentia: MUNTEANU NICOLAE
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG JIU
Adresa postala: STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: SECRETARIATUL DIRECTIEI ACHIZITII PUBLICE, Tel. +40 374171117, In atentia: CIUCU ADRIAN
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SERVICII DE PROIECTARE: REDARI TERENURI IN CIRCUITUL ECONOMIC
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: CARIERA OLTET, CARIERA BERBESTI, CARIERA LUPOAIA-JUD. GORJ si jud. valcea
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE PROIECTARE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79421200-3 - Servicii de elaborare de proiecte, altele decat pentru lucrarile de constructie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
REDARI TERENURI IN CIRCUITUL ECONOMIC
LOTUL I: AMENAJARE HALDA INTERIOARA LUPOAIA, S=111, 89 HA-ETAPA I;
LOTUL II: MODELARE, NIVELARE HALDA INTERIOARA CARIERA OLTET, S=30 HA-ETAPA I;
LOTUL III: MODELARE, NIVELARE HALDA EXTERIOARA CARIERA BERBESTI, S=45 HA, COTA 420-455, ZONA VESTICA-ETAPA I.
Valoarea estimata fara TVA: 109, 916.26RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul, in lei, al gar. de participare, este: -lot 1:900 lei;
-lot 2:500 lei;
-lot 3:500 lei;Per. de valabilitate, cel putin egala cu perioada minima de valab. a ofertei: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Modul de constituire: - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Garantia va fi irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei de participare se va executa conditionat sau neconditionat, in conformitate cu art. 86 alin. (3) din HG 925/2006-formular model.- depunerea la casieria unitatii a unui OP/fila cec, cu cond. confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor. Contul in care se poate face depunerea este RO49RNCB0149034562550007 BCR-Agentia Gorj.- depunere in numerar la casieria aut. contr.Indif. de modalit. de constituire aleasa, dovada constit. gar. de particip. trebuie prezentata, in original, cel mai tarziu la data si ora stab. pentru deschiderea ofertelor.Retinerea gar. de partic. se va face in conf. cu prev. art. 87 din HG 925/2006.Garantia de participare la licitatie se poate constitui si in alta valuta, cursul de schimb valutar care se va lua in calcul fiind cel comunicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertei, comunicata in anuntul de participare.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Modul de constituire: - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara/de asigurari, care devine anexa la contract. Garantia va fi irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei de buna executie se va executa conditionat sau neconditionat, in conformitate cu art. 86 alin. (3) din HG 925/2006;
- depunerea in casierie a unei sume in numerar;
- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis va fi de 2% din pretul contractului.Garantia de buna executie ce se va constitui, prin alegerea unei modalitati din cele enumerate, de catre ofertantul declarat castigator, va fi in valoare de 10% din valoarea acestuia, fara TVA.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii din fonduri de investitii.Modalit. legale de plata, in functie de disponibilitatile achizitorului, in 60 de zile de la inreg. fact. la pct. de lucru ale Suc. Div. Min. Tg-Jiu.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006 (declaratia de eligibilitate) cu modificarile si completarile ulterioare ? formular model;
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? formular model;
- Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura de achizitie-formular model;
- Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/12.10.2010 - formular model;
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Director Sucursala Divizia Miniera ?Daniel ANTONIE, Director Directie Economica ? Vasile GHIMIS, Director Directie Achizitii Publice ? Dumitru MOCIOI, Director Directie Investitii ? Adrian PETRESCU, Director Directia Productie ? Moise MATYAS, Sef
Birou Investitii ? Vasile AVRAM, Sef Serviciu Atribuire Contracte Lucrari Servicii ? Vasile OITA, Sef Serviciu Juridic - Cosmin Mihai POPESCU, Sef Birou Redari in Circuitul Economic - Nicolae MUNTEANU, Serviciu Atribuire Contracte Lucrari Servicii - Adrian CIUCU, formular model.
- Declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator, conform art. 69^2, alin. 2, din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru persoane juridice/fizice romane:
- Se va prezenta Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Acest certificat va fi prezentat in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul??. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate Certificatul constatator emis de O.R.C. in original/copie legalizata, in cazul in care
acesta a fost prezentata in copie cu mentiunea CONFORM CU ORIGINALUL.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.
- Ofertantul va fi autorizat conform Ordinului Ministerului Mediului si Padurilor nr. 718/07.05.2010.
Pentru operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri, se vor prezenta:
a) Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului care atesta statutul de I.M.M. al ofertantului, sau
b) Declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346 /2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute.Pentru persoane juridice/fizice straine:
- Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de o traducere autorizata in limba romana.
Documentele vor fi prezentate in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnate si stampilate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Informatii generale.
Declararea mediei cifrei de afaceri globale care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani. Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu:
- lotul 1:90.000 lei;
- lotul 2:60.000 lei;
- lotul 3:60.000 lei.
Pentru informatii prezentate in alta valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta si de o
alta persoana, caz in care acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective.
Modalitate de indeplinire: Completarea formularului model ? INFORMATII GENERALE. Pentru informatii prezentate in alta valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Dupa caz, se va completa formularul ? ANGAJAMENT PRIVIND SUSTINEREA FINANCIARA A
OFERTANTULUI/CANDIDATULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI.
Modalitatea de indeplinire
Completarea formularului model ? INFORMATII GENERALE.
Pentru informatii prezentate in alta valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare
an in parte. Dupa caz, se va completa formularul ? ANGAJAMENT PRIVIND SUSTINEREA FINANCIARA A OFERTANTULUI/ CANDIDATULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Se va prezenta lista principalelor servicii similare prestate in
ultimii 3 ani, insotita de certificari/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, prin care ofertantul va face dovada prestarii de servicii similare obiectului contractului, in valoare de minim:
- 49.000 lei pentru lotul 1;
- 30.000 lei pentru lotul 2;
- 30.000 lei pentru lotul 3;
Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt
autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul prestarii serviciilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele
profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Numarul de anisolicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin
raportare la data limita de depunere a ofertelor.Modalitate de indeplinire: Completarea formularelor model ? DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR SERVICII PRESTATE IN ULTIMII 3 ANI si EXPERIENTA SIMILARA. Pentru informatii prezentate in alta valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Completarea formularelor model ?
DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI si EXPERIENTA SIMILARA.
Pentru informatii prezentate in alta valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare
an in parte.
Cerinta 2: Se va prezenta o declaratie referitoare la efectivele medii anuale
ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.Ofertantul are obligatia sa asigure cel putin un
responsabil tehnic cu executia, care sa fie atestat in domeniul serviciilor ce
urmeaza a se presta, pentru care se va prezenta atestatul si CV.
Modalitatea de indeplinire
Completarea formularului model ?
DECLARATIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL
PERSONALULUI ANGAJAT SI AL CADRELOR DE
CONDUCERE IN ULTIMII 3 ANI.
Cerinta nr. 3 - Se vor prezenta, dupa caz, informatii privind partea din contract pe care
operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.Modalitate de indeplinire: Completarea formularului model ? DECLARATIE
PRIVIND INFORMATII DESPRE SUBCONTRACTANTI, precum si ACORD DE SUBCONTRACTARE.
Modalitatea de indeplinire
Completarea formularului model - DECLARATIE PRIVIND INFORMATII DESPRE SUBCONTRACTANTI, precum si ACORD DE SUBCONTRACTARE.
Document(e) emis(e) de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate care sa ateste certificarea sistemului de management al calitatii pentru domeniul de activitate aferent obiectului contractului al ofertantului / asociatului / subcontractantului (fiecare pentru partea de contract pe care urmeaza sa o execute) in conformitate cu SR EN ISO 9001 editia 2008 (sau echivalent).- In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare documente in copie legalizata sau copie lizibila certificata « conform cu originalul », semnata si stampilata).
Documentele emise in alta limba decat limba romana se vor prezenta in copie insotite de traduceri autorizate.
Document(e) emis(e) de catre un organism de certificare acreditat, in tara sau in strainatate, care sa ateste certificarea sistemului de management de mediu pentru domeniul de activitate aferent obiectului contractului al ofertantului / asociatului / subcontractantului (fiecare pentru partea de contract pe care urmeaza sa o execute) in conformitate cu SR EN ISO
14001 editia 2005 (sau echivalent).
- In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de mediu, astfel
cum este solicitat, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare documente in copie legalizata sau copie lizibila certificata «conform cu originalul», semnata si stampilata.
Documentele emise in alta limba decat limba romana se vor prezenta in copie insotite de traduceri autorizate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.09.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.09.2013 08:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.09.2013 09:30
Locul: SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG JIU-SALA DE LICITATII A DIR. ACHIZITII PUBLICE, ETAJ 3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI DE ANALIZA SI EVALUARE SI REPR. IMPUTERNICITI AI AGENTILOR ECONOMICI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
- Ofertantul isi poate demonstra situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert, in conditiile art. 186 si 190 din OUG 34/2006. Pentru a fi luata in considerare sustinerea acordata, angajamentul trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare. Angajamentul va face parte integranta din contractul de achizitie publica.- In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului final, conform criteriului de atribuire (pretul cel mai scazut), doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu preturi egale, se va solicita ofertantilor care au depus aceste oferte, reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii.Datele de depunere ale propunerilor financiare si ale sedintelor de deschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta.- In cazul in care oferta declarata castigatoare este prezentata de catre o asociatie de operatori economici, acestia au obligatia de a prezenta, in momentul semnarii contractului, acordul de asociere legalizat ce va deveni anexa la contract. Aceasta asociatie va beneficia de facilitatile asigurate Intreprinderilor Mici si Mijlocii prin prevederile Legii nr. 346/2004, numai in cazul in care toti membrii asociatiei sunt Intreprinderi Mici si Mijlocii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art. 256^2 din OUG 34/2006:5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestatar, despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al SUCURSALEI DIVIZIA MINIERA Targu-Jiu
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu Jiu, ,Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171177
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.08.2013 08:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer