Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare retele publice de apa si canalizare


Anunt de participare (utilitati) numarul 142954/09.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA NOVA BUCURESTI
Adresa postala: Str. Academiei nr. 39-41, etaj 4, Sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010013, Romania, Punct(e) de contact: Simona Rimondi, Tel. +40 213140110, Email: [email protected], Fax: +40 213143095, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de proiectare retele publice de apa si canalizare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Municipiul Bucuresti si zonele limitrofe
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 6, 820, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Val.min.estimata a acordului cadru este de 6.800.000 lei fara TVA si val. max.estimata este de 6.820.000 lei fara TVA. Se vor atribui contracte subsecvente anuale a caror val.estimata este de max.2.000.000 lei fara T.V.A. si minim 5.000 lei fara T.V.A.Cantitatile estimate minime si maxime ale acordului cadru si ale unui contract subsecvent sunt cele din anexa 1 de la documentatia descriptiva.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare retele publice de apa si canalizare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322200-3 - Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de proiectare retele publice de apa si canalizare- conform cantitatilor din borderoul de preturi anexat la Documentatia descriptiva.
Valoarea estimata fara TVA: 6, 820, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare 136.000 lei.Garantia de participare se va depune in prima etapa a procedurii.In cazul in care garantia de participare este constituita in alta moneda, pentru echivalenta se va lua in considerare cursul lei/alta valuta comunicat de BNR in data de 15.03.2013.Perioada de valabilitate? 120 zile de la data limita de depunere a candidaturilorModalitatea de constituire- prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari.Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice. Cuantumul ce se va retine in conditiile art.278 indice 1 din OUG nr.34/2006 este de _8.242 lei.Scrisoarea de garantie de participare se prezinta in original.Neprezentarea acesteia in cuantumul si perioada de valabilitate solicitata atrage respingerea ofertei.Garantia este irevocabila.Aceasta va insoti candidatura impreuna cu scrisoarea de inaintare (formularul 1).In cazul in care candidatul se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial nr. 681/29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cifra minima de afaceri si a garantiei de participare, respectiv a garantiei de buna executie. In aceste situatii, candidatul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM .In cazul in care candidatul este o asociere, numai daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, se va aplica reducerea cu 50% a criteriului privind cifra de afaceri si garantia de participare/de buna executie. Garantia de buna executie reprezentand 10% din valoarea contractului subsecvent va fi constituita printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau daca partile convin conform prevederilor HG nr. 1045/2011, dintr-o suma initiala in valoare de 5% din pretul contractului subsecvent, ce va fi depusa de prestator in contul deschis de catre acesta, iar diferenta prin retineri succesive de 5 % din valoarea facturilor emise pentru serviciile prestate, in contul deschis de operatorul economic la dispozitia Autoritatii Contractante pana ce aceasta va atinge 10% din pretul Contractului subsecvent.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii Apa Nova Bucuresti SA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Certificat de participare la licitatie cu candidatura independenta (cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010) - se completeaza formularul 1.Formularul se completeaza in original de catre candidat si fiecare membru al asocierii.
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - se completeaza formularul 2.Formularul se completeaza in original de catre candidat, fiecare membru al asocierii, subcontractant si fiecare tert sustinator.
Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
Bruno Daniel Paul ROCHE
Laurent LALAGUE
Petru TOMA
Mihai SAVIN
Arnaud VALLETEAU de MOULLIAC
3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura? se completeaza formularul 3. Formularul trebuie completat in original de catre candidat/ofertant si fiecare membru al asocierii.4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? formularul 4. Formularul se completeaza in original de catre candidat, fiecare membru al asocierii precum si tert sustinator .
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit candidatul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
5.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? formularul 5. Formularul se completeaza in original de catre candidat si fiecare membru al asocierii, tert sustinator, acesta din urma doar pentru prevederile art. 181 lit. a), c1) si d) .6. Confirmarea cu privire la plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat, prin prezentarea Certificatului de atestare fiscala, eliberat de autoritatea fiscala competenta, din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii la bugetul general consolidat in luna anterioara datei de depunere a candidaturilor.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, cazier fiscal, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de statin conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta).7. Confirmarea cu privire la plata taxelor si impozitelor la bugetul local, prin prezentareaCertificatului fiscal cu privire la impozitele si taxele locale, eliberat de autoritatea fiscala competenta, din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii la bugetul local in luna anterioara datei de depunere a candidaturilor.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, cazier fiscal, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.
Documentele vor fi prezentate in original, copii legalizate sau copii ?conform cu originalul? insotite de traducerea autorizata in limba romana. 1. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul unde operatorul economic isi are sediul sau alt document echivalent emis de catre autoritatea competenta din tara de origine din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constataor emis de ONRC.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a candidaturilor.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta activitatile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.Documentele vor fi depuse in oricare din formele: original, copie legalizata sau copie certificata ca fiind conforma cu originalul sub semnatura si stampila reprezentantului legal al societatii.
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Un operator economic participa pentru acelasi contract cu o singura candidatura, fie in mod individual, fie ca partener al unui consortiu/ asociere/societate mixta, in caz contrar candidaturile respective vor fi respinse. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna fara a fi obligati sa-si legalizeze asocierea decat daca oferta comuna este declarata castigatoare. Candidatura comuna trebuie sa contina toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrul societatii mixte / consortiu / asociere precum si categoriile de servicii prestate de acestia. Candidatura trebuie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii. Unul dintre membri trebuie numit ca lider responsabil de contract, iar aceasta numire trebuie sa fie prezentata printr-o imputernicire scrisa semnata de fiecare partener in parte. Candidatura trebuie sa includa un acord de asociere prin care sa se statueze ca toti partenerii sunt responsabili pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor si ca realizarea contractului, inclusiv platile vor fi in responsabilitatea partenerului conducator (liderului). De asemenea, criteriile de calificare privind situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si standarde de asigurare a calitatii vor fi indeplinite in mod obligatoriu de fiecare asociat in parte, iar criteriile de calificare privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si profesionala vor fi indeplinite prin cumul.In situatiile in care candidatii beneficiaza de sustinerea unor terti, aceasta sustinere se va dovedi prin prezentarea unor angajamente ferme incheiate in forma autentica, semnate de tertul sustinator. Angajamentul ferm trebuie sa prevada care sunt resursele pentru care se acorda sustinerea si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va face neconditionat in vederea indeplinirii contractului - se va completa, dupa caz, formularul nr. 6 si/sau formularul nr. 7. In cazul in care candidatul beneficiaza de sustinere in vederea indeplinirii cerintelor de calificare referitoare la cifra de afaceri sau experienta similara, in domeniul de activitate aferent obiectului contractului, este suficient ca operatorul economic sa prezinte angajamentul ferm din partea persoanei care sustine, astfel cum este prevazut la art. 11 indice 1 alin. (4) din H.G. nr. 925/2006. Totodata, angajamentul trebuie insotit de documente care sa dovedeasca ca persoana sustinatoare indeplineste cerintele de calificare referitoare la cifra de afaceri sau experienta similara. Persoana care asigura sustinerea financiara/tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d)din OUG nr. 34/2006.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Se va preciza media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani ? Formularul nr. 8. Media cifrei de afaceri globala a candidatului pe ultimii 3 ani financiari trebuie sa fie cel putin egala cu suma de 4.000.000 lei.
Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR pentru anul respectiv.
Modalitatea de indeplinire
1. Formularul nr. 8.Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR pentru anul respectiv.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Experienta similara. Cerinta: maxim doua contracte indeplinite in ultimii 3 ani pentru servicii de proiectare retele de apa si canal, cu o valoare insumata cel putin egala cu suma 2.000.000 lei fara T.V.A. Se va completa formularul nr. 9.
Indeplinirea cerintei se va dovedi prin prezentarea certificatelor/documentelor emise de catre beneficiar din care sa reiasa prestarea de servicii.
Daca certificatele/documentele sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR pentru anul respectiv.
Modalitatea de indeplinire
1. Experienta similara. Cerinta: maxim doua contracte indeplinite in ultimii 3 ani pentru servicii de proiectare retele de apa si canal, cu o valoare insumata cel putin egala cu suma 2.000.000 lei fara T.V.A. Se va completa formularul nr. 9.
Indeplinirea cerintei se va dovedi prin prezentarea certificatelor/documentelor emise de catre beneficiar din care sa reiasa prestarea de servicii.
Daca certificatele/documentele sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR pentru anul respectiv.
2. Dupa caz, lista cuprinzand subcontractantii (formularul nr. 10), insotita si de acordurile de subcontractare pentru toti subcontractantii, cu indicarea partilor din contract pe care acestia urmeaza sa le execute.
Modalitatea de indeplinire
2. Formularul nr. 10.
3. Resurse umane
Candidatii vor completa formularul nr. 11 conform sectiunii Model Formulare atasata prezentei documentatii.
Candidatii trebuie sa asigure personalul de specialitate considerat ca fiind minim necesar pentru indeplinirea contractului de servicii de proiectare: ? 1 Coordonator/Manager de proiect cu studii superioare in constructii/instalatii - retele publice de apa si canalizare, experienta generala 5 ani in constructii/instalatii - retele publice de apa si canalizare, calificare in managementul proiectelor, bune cunostinte de limba franceza sau engleza;
- 1 Manager de proiect Adjunct cu studii superioare in constructii/instalatii - retele publice de apa si canalizare/hidrotehnica, experienta generala 5 ani in domeniul sau de expertiza, calificare in managementul proiectelor;
- min. 4 Ingineri Instalatii - retele publice apa si canalizare, studii superioare in instalatii - retele publice de apa si canalizare/hidrotehnica, experienta generala 5 ani in domeniul sau de expertiza;
- min. 2 Ingineri geodezi, studii superioare in geodezie, experienta generala 5 ani in domeniul sau de expertiza ;
- min. 2 Ingineri Geotehnici, studii superioare in geotehnica, experienta generala 5 ani in domeniul sau de expertiza;
- min. 1 InginerConstructii Civile, studii superioare in constructii civile/inginerie structurala, experienta generala 5 ani in domeniul sau de expertiza;
- min. 1 Coordonator de Protectia Muncii.
Pentru fiecare resursa umana candidatul trebuie sa faca dovada ca dispune de serviciile acestuia pe toata durata contractului (se vor prezenta contracte individuale de munca, contracte de colaborare si/sau prezentarea de angajamente/acorduri de participare). In cazul prezentarii de angajamente/acorduri de participare, se solicita doar ofertantului declarat castigator ca pentru derularea contractului de achizitie publica sa incheie contract/contracte individuale de munca/colaborare cu specialistul/specialistii propusi.
Managerul de proiect trebuie sa asigure managementul zilnic al proiectelor incredintate de autoritatea contractanta Proiectantului, in ansamblul lor, asistat de un manager de proiect adjunct. Trebuie sa asigure unitatea tuturor componentelor proiectelor, a activitatilor si partilor implicate. In functie de profilul profesional specific, acesta si adjunctul sau pot sa se implice in activitatile tehnice.Pentru toate resursele mentionate mai sus, candidatul trebuie sa prezinte documentele care confirma competentele declarate (diploma de studii, atestate profesionale, autorizatii, certificate etc.), precumsi experienta solicitata de autoritatea contractanta (CV cu data si semnatura).
Modalitatea de indeplinire
3. Resurse umane
Formularul nr. 11 conform sectiunii Model Formulare atasata prezentei documentatii.
Pentru fiecare resursa umana candidatul trebuie sa faca dovada ca dispune de serviciile acestuia pe toata durata contractului (se vor prezenta contracte individuale de munca, contracte de colaborare si/sau prezentarea de angajamente/acorduri de participare). In cazul prezentarii de angajamente/acorduri de participare, se solicita doar ofertantului declarat castigator ca pentru derularea contractului de achizitie publica sa incheie contract/contracte individuale de munca/colaborare cu specialistul/specialistii propusi.
Pentru toate resursele solicitate, candidatul trebuie sa prezinte documentele care confirma competentele declarate (diploma de studii, atestate profesionale, autorizatii, certificate etc.), precumsi experienta solicitata de autoritatea contractanta (CV cu data si semnatura).
4. Resurse tehnice
Candidatii vor completa formularul nr. 12 conform sectiunii Model Formulare atasata prezentei documentatii.
Candidatul va prezenta o declaratie din care sa rezulte ca detine cel putin o licenta pentru programul informatic Hydra si cel putin o licenta programul informatic Canalis, sau similare.
Candidatul trebuie sa faca dovada detinerii pe toata perioada acordului- cadru a urmatoarelor echipamente:
? 1 set statie totala compus din minim urmatoarele elemente:
? 1 statie totala si accesorii,
? 1 trepied,
? 2 jaloane,
? 2 prisme.
? 1 setGPS ? va avea una din configuratiile de mai jos:
? 2 Baze ? 2 GPS-uricare se instaleaza fiecare pe cate un punctsi inregistreaza simultan, solutia se obtine prin post-procesare la birou;
? Rover cu modem GSM/GPRS integrat obligatoriu compatibil Rompos;
? Sistem cu o baza si Rover ? permite lucrul atat static cat si in timp real prin radio sau Rompos.
OBS: Rompos - sistem national implementat de ANCPI, contracost, de transmitere a corectiilor in timp real.? 1 set nivela compus din minim urmatoarele elemente:
? 1 nivela,
? 1 trepied,
? 2 mire,
? 2 broaste de nivelment.
? Echipament birou:
? 1 PC,
? 1 Soft de compensare masuratori (TopoSYS sau similar),
? 1 Soft post-procesare masuratori GNSS sau similar,
? 1 Soft CAD (AutoCAD, ProgeCAD sau similar),
? 1 Plotter A0,
? 1 Imprimanta A4,
? 2 Statii de emisie receptie,
? 1 Imprimanta A3,
? 1 Distomat.
In situatia in care operatorul economic nu detine in proprietate resursele tehnice solicitate, atunci acesta poate prezenta contracte de inchiriere/comodat si/sau alte documente care sa faca dovada punerii la dispozitie a acestora.
Candidatul va face dovada dispunerii in orice momentde mijloace auto necesare deplasarii la oricare din sediile Apa Nova Bucuresti sau la oricare dinsantierele Apa Nova Bucuresti supervizate in calitate de Proiectant.
Modalitatea de indeplinire
4. Resurse tehnice
Candidatii vor completa formularul nr. 12 conform sectiunii Model Formulare atasata prezentei documentatii.
Candidatul va prezenta o declaratie din care sa rezulte ca detine cel putin o licenta pentru programul informatic Hydra si cel putin o licenta programul informatic Canalis, sau similare.
Candidatul trebuie sa faca dovada detinerii pe toata perioada acordului- cadru a urmatoarelor echipamente:
? 1 set statie totala compus din minim urmatoarele elemente:
? 1 statie totala si accesorii,
? 1 trepied,
? 2 jaloane,
? 2 prisme.
? 1 setGPS ? va avea una din configuratiile de mai jos:
? 2 Baze ? 2 GPS-uricare se instaleaza fiecare pe cate un punctsi inregistreaza simultan, solutia se obtine prin post-procesare la birou;
? Rover cu modem GSM/GPRS integrat obligatoriu compatibil Rompos;
? Sistem cu o baza si Rover ? permite lucrul atat static cat si in timp real prin radio sau Rompos.
OBS: Rompos - sistem national implementat de ANCPI, contracost, de transmitere a corectiilor in timp real.? 1 set nivela compus din minim urmatoarele elemente:
? 1 nivela,
? 1 trepied,
? 2 mire,
? 2 broaste de nivelment.
? Echipament birou:
? 1 PC,
? 1 Soft de compensare masuratori (TopoSYS sau similar),
? 1 Soft post-procesare masuratori GNSS sau similar,
? 1 Soft CAD (AutoCAD, ProgeCAD sau similar),
? 1 Plotter A0,
? 1 Imprimanta A4,
? 2 Statii de emisie receptie,
? 1 Imprimanta A3,
? 1 Distomat.
In situatia in care operatorul economic nu detine in proprietate resursele tehnice solicitate, atunci acesta poate prezenta contracte de inchiriere/comodat si/sau alte documente care sa faca dovada punerii la dispozitie a acestora.
Candidatul va face dovada dispunerii in orice momentde mijloace auto necesare deplasarii la oricare din sediile Apa Nova Bucuresti sau la oricare dinsantierele Apa Nova Bucuresti supervizate in calitate de Proiectant.
Candidatii trebuie sa detina certificate ISO 9001, ISO 14001, sau echivalente, pentru domeniile de activitate care fac obiectul contractului. Certificatele trebuie emise de organisme independente care respecta standarde europene de certificare, valabile in orice tara UE, traduse in limba romana si valabile la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii trebuie sa detina certificate ISO 9001, ISO 14001, sau echivalente, pentru partea de contract pe care o va indeplini.Nota: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate/mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, aceasta din urma va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii/protectiei mediului.
Modalitatea de indeplinire
Candidatii trebuie sa detina certificate ISO 9001, ISO 14001, sau echivalente, pentru domeniile de activitate care fac obiectul contractului. Certificatele trebuie emise de organisme independente care respecta standarde europene de certificare, valabile in orice tara UE, traduse in limba romana si valabile la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii trebuie sa detina certificate ISO 9001, ISO 14001, sau echivalente, pentru partea de contract pe care o va indeplini.Nota: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate/mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, aceasta din urma va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii/protectiei mediului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.05.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.05.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.05.2013 10:30
Locul: Compartimentul Operational Contractari, str. Academiei nr. 39-41, etaj 4, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Cate un reprezentant din partea operatorilor economici care si-au depus candidatura, cu imputernicire semnata si stampilata insotita de o copie dupa Cartea de identitate a reprezentantului.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi selectati, fara a se impune un anumit numar de candidati. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta este de 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor.Autoritatea contractanta va incheia acordul cadru cu maxim 3 operatori economici.In cazul in care doua sau mai multe oferte au acelasi pret si sunt clasate pe acelasi loc, in vederea departajarii, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita noi propuneri financiare acestora, fara afectarea ofertantilor aflati pe pozitii mai bune.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica a SC Apa Nova Bucuresti SA
Adresa postala: Str. Banului nr. 3A, etaj 2, ap. 7, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania, Tel. +40 213155241, Fax: +40 213155241
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.04.2013 09:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer