Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului in cadrul proiectului ?Realizarea unei noi capacitati de producere a energiei electrice prin valorificarea resursei de energie regenerabila solara cu o putere instalata de 2,9946 MW


Anunt de participare numarul 136959/29.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Piatra Neamt
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr. 8, Piatra Neamt, jud.. Neamt, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: RO-610101, Romania, Punct(e) de contact: Neculai Munteanu, Tel. +40 233218991, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 233215374, Adresa internet (URL): http: //www.primariapn.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantuluiin cadrul proiectului?Realizarea unei noi capacitati de producere a energiei electrice prin valorificarea resursei de energie regenerabila solara cu o putere instalatade 2, 9946 MW in Municipiul Piatra Neamt, strada Horia si racordarea la sistemul energetic national?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Municipiul Piatra Neamt
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
1. Perioada pre-constructii
Intocmeste: Proiectul tehnic; detaliile de executie; caietele de sarcini si documentatiile de licitatie pentru demararea procedurii deachizitie publicalucrari de constructii ?montaj (inclusiv utilaje cu montaj) si a procedurii de achizitie publicafurnizare bunuri (utilaje tehnologice fara montaj si dotari). Verifica documentatiile prin verificatori tehnici atestati conform Legii pentru domeniile de activitate aferente; pentru obinereaunor avize, acorduri, autorizatii, etc. necesare derularii investitiei precum si documentatii necesare prelungirii valabilitatiii sau modificariiacestora ( daca este cazul) solicitate de organisme abilitate in domeniul energiei ( ANRE, E-ON Moldova, etc) sau de catre institutii/societati abilitate in domeniu; plan Coordonator SSM in conformitate cu HG 300/2006, orice alt document de natura tehnica solicitat de catre institutiile abilitate.
2. Asistenta Tehnica din Partea Proiectantului - Activitate aferenta perioadei deconstructie
-Asigura asistenta tehnica din partea proiectantului in conformitate cu prevederile legale in vigoare; -Intocmeste Dispozitii de santier (daca este cazul) insotite de memorii justificative, caiete de sarcini aferente lucrarilor dispuse prin Dispozitiile de santier, Note de comanda, Note de Renuntare, plansele aferente (planuri situatie, detalii executie)etc. ; participa la intalnirile lunare/saptamanale de progres ale lucrarilor din cadrul Proiectului; participa la fazele de executie determinante pentru lucrarile aferente cerintelor siva participa pe santier la verificarile de calitate legate de acestea; intocmeste orice alt document tehnic solicitat de catre institutiile abilitate , pe perioada executiei lucrarilor; intocmestedocumentatiilenecesare punerii in functiunea investitiei , solicitate de E-ON Moldova, ANRE si orice alta Autoritate din Domeniul Energiei; intocmeste Proiect la finalizarea investitiei ( as- built); intocmesteinstructiunile tehnice privind exploatarea, intretinerea si reparatiile, proiectul de urmarire privind comportarea in timp a constructiilor, Documentatia privind postutilizarea constructiilor; intocmeste documentatia necesara obtinerii autorizatiei de mediu aferenta proiectului; raport lunar de activitateal Prestatorului pentru activitatile desfasuratein cadrul activitatii de asistenta tehnica din partea proiectantului.
3. Asistenta Tehnica din Partea Proiectantului- Activitati aferente perioadeipost ? constructie
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 760, 828.8RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de7.700lei.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare - 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Modul de constituire a garantiei pentru participarea conform prevederilor art.86 alin.(1) din H.G. nr.925/2006.: Scrisoare de garantie bancara pentru participare la licitatie/ Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, (Formularul nr 14)sau ordin de plata (vizat de banca) in contul RO82TREZ4915006XXX000150 ? deschis la Trezoreria Piatra Neamt;Cuantumul garantiei de participare pentru IMM este de 50% din cuantumul solicitat , cu declaratie pe proprie raspundere conform Legii nr.346/2004.Conform prevederilor art. 278^1 din O.UG. nr. 34/2006, (1) In masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului urmatoarele sume: b) intre 420.001 lei si 4.200.000 lei inclusiv - 4.200 lei + 0, 1% din ceea ce depaseste 420.001 lei; Cuantumul garantiei de buna executie a contractului - 10 % din pretul contractului, fara TVA, pentru perioada de minim 24 luni. Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari si care se va constitui in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data incheierii contractului ? formular nr. 16 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia deschiderii unui cont la dispozitiaautoritatii contractante, suma initiala depusa fiind de 0, 5% din pretul contractului, conform prevederilor HGR nr. 1045/2011
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
contract de finantare cu AM POS CCE 2007-2013, Axa prioritara 4 , domeniul major de interventie 4.2.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Art.180.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? formular nr. 3.
Nota: Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art.180 din O.U.G. nr.34/2006 vor fi solicitate obligatoriu si vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.
2. Art.181.
2.1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? formular nr. 4.
2.2Certificatul fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale care sa ateste ca societatea ofertenta nu se inregistreaza cu debite la bugetul local.
2.3 Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza caruia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat.
Din certificatele solicitate la punctele 2.2. si 2.3, sa reiasa ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Nota :
Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art.181 lit.a), lit. c)si lit. d) din O.U.G. nr.34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul.
Se permite depunerea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
3.Declaratie privind calitatea de participant la procedura - formular nr. 5; Formularul va fi completat de catre ofertant / ofertanti asociati;
4.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010) ? formular nr. 6. Formularul va fi completat de catre ofertant / ofertanti asociati;
5.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? formular nr. 7. Formularul va fi completat de catre ofertant / ofertanti asociati / subcontractant / tert ;
Primar ? Gheorghe Stefan, Viceprimari ? Ana Monda si Dragos Chitic, Administrator public ? Bogdan Puscasu, director economic ? Dorina Staicu, manager proiect ? Lucica Popirda
Consilierii locali implicati in aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect sunt urmatorii : Andrita Valeriu, Baciu Andrei, Barbu Corneliu, Boengiu Elena, Chirila Viorel, Cobzaru Theodor Cristian, Cociorba Traian, Deaconu Gheorghe, Dumitreasa Gheorghe, Gagea Maria, Negelschi Liviu, Nistor Stejarel, Ouatu Vasile, Popa Gheorghe Dan, Simionica Aurelia, Strungaru Viorel, Tanase Neculai, Timaru Neculai, Toncu Ghiocel, Tudorancea Cornelia, Varlan Georgeta.
Comisia de evaluare a ofertelor are urmatoarea componenta :
Presedinte cu drept de vot : Buliga Carmen ? Irina; membrii : Balusescu Florin, Macovei Marcel, Paraschiv Bandusa, Anca Chiuariu, membrii de rezerva : Morosan Cristina si Sebastiana Gavrilut. Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie lizibila conforma cu originalul, valabil la data depunerii ofertelor (emis cu maximum 30 zile inainte de data depunerii ofertelor), din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar producerea sau comercializarea produselor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.Note: 1) Se va permite depunerea/prezentarea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.1. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale
In cazul in care ofertantul/ candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile art. 186 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective
Cifra de afaceri medie anuala globala pentru ultimii 3 ani sa fie de minim 1.520.000 lei.In cazul in care aceste informatii nu sunt disponibile, ca urmare a infiintarii operatorului economic sau inceperii activitatii comerciale de o perioada mai mica de 3 ani, Autoritatea Contractanta va lua in considerare data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala. Pentru operatorii economici care nu au avut activitate in unul sau mai multi din anii 2009, 2010 sau 2011, cifra de afaceri se va lua in considerare conform bilanturilor contabile respective. Operatorii economici care se inscriu in categoria IMM-urilor beneficiaza de reducerea cu 50% pentru cerinta legata de cifra de afaceri, conform prevederilor Legii 346/2004. Ofertantul care beneficiaza de reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri la 50%, va prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara - Lista principalelor prestari din ultimii 3 ani;In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si /sau profesionala, in conformitate cu prevederile art. 190 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, de catre o alta persoana, atunci acestaare obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective
Minim un contract de elaborarea a unui proiect tehnic de natura si complexitate similara, pentru o centrala fotovoltaica de minim 2 MW de producere a energiei electrice din conversia energiei solare .Pentru acest contract se va intocmi fisa de experienta similara, conform Formularului 9.2din Sectiunea III Formulare si se vor atasa documente suport (copie contract, recomandare/document privind modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, proces verbal de receptie, etc.).
Personalul de specialitate propus pentru indeplinirea contractului - Declaratie care contine informatii privind numarul mediu, in ultimii 3 ani, al personalului responsabilin derularea contractului.
Manager de proiect/Sef de proiect - CV, Studii superioare de lunga durata;Studii postuniversitare sau specializare in management de proiect; calificare obtinuta in urma unor cursuri recunoscute national (Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor) si/sau international; obligatoriu se va prezenta copie certificat de calificare / atestat / diploma;
Experienta profesionala specifica de 3 ani;
Experienta in coordonarea unei echipe de proiectare; se vor prezenta dovezi care atesta conducerea a cel putin 1 proiect;
Arhitect - CV, Studii superioare de lunga durata ? arhitectura ? cu diploma recunoscuta de statul roman cu drept de semnatura; Membru al Ordinului Arhitectilor din Romania si inscrisin Tabloul National al Arhitectilor; Experienta profesionala generala de 5 ani;
Minim 2 ( doi ) Ingineriinstalatii electrice autorizati ANRE, gradul IV A- CV, Studii superioare de lunga durata ? inginer; Experienta profesionala specifica de 3 ani in proiectarea si pregatirea specificatiilor tehnice, instalarea si testarea echipamentelor electrice / mecanice similare conform standardelor si normelor romanesti;Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii atestatelor ANRE tip B, C1B, E1 pentru proiectare.
Inginer de rezistenta - CV, studii superioare de lunga durata ? inginer; Experienta profesionala generala de 5 ani; Experienta in proiectarea si pregatirea specificatiilor tehnice pentru proiecte industriale de constructii similare, conform standardelor si normelor romanesti;
Inginer instalatii pentru constructii - studii superioare de lunga durata ? inginer;Inginer in domeniul managementului de mediu- studii superioare de lunga durata ? inginer;Experienta profesionala specifica de 3 ani
Experti de verificare a proiectelor: verificatoriproiecte atestati de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, minim pe urmatoarele specialitati: A1-rezistenta, C-securitate la incendiu, B1-siguranta in exploatare.
Toate documentele proiectuluitrebuie verificate pentru fiecare domeniu, de catre verificatori de proiecte atestati conform Legii nr. 10/1995. Ofertantul va face dovada disponibilitatii de a colabora din partea verificatorilor de proiecte. In acest sens, se va prezenta un angajament din partea verificatorului
Informatii privind asocierea
Nota: Formularul privind asocierea se va introduce in documentatia de calificare chiar daca ofertantul nu are nevoie deasociati .In acest caz se va preciza ( pe formular) ?Nu este Cazul?.
Informatii privind subcontractantii
Nota: Formularele privind subcontracterea se vor introduce in documentatia de calificare chiar daca ofertantul nu are nevoie de subcontractanti. In acest caz se va preciza (pe formular) ?Nueste Cazul?.
Informatii referitoare la echipamente: Se va completa formularul 10.3 din sectiunea Formulare - Declaratie privind asigurarea tehnica propusa a se utiliza pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.
- Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii a minim unei licente de proiectare generala (autocad sau echivalent) si a minim unei licente de proiectare specializata ( PVSYST sau echivalent).
SR EN ISO 9001 sau echivalent. Ofertantul va dovedi ca are implementat si mentine un sistem de managemental calitatii conform in termenul de valabilitate mentionat de emitent; Aceasta conditie trebuie indeplinita de ofertant si de fiecare asociat.
SR EN ISO 14001 sau echivalent. Ofertantul va dovedi ca are implementat si mentine un sistem de protectie a mediului , conform in termenul de valabilitate mentionat de emitent; Aceasta conditie trebuie indeplinita de ofertant si de fiecare asociat.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.08.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.08.2012 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.08.2012 12:00
Locul: Mun. Piatra Neamt, str. Stefan cel Mare, nr. 6-8, corp nou, sala de consiliu, parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si observatorii UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): AM POS CCE 2007-2013, Axa prioritara 4 ? "Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii in contextul combaterii schimbarilor climatice", domeniul major de interven?ie 4.2.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
VI.3) Alte informatii
ATENTIE!!! Pentru personalul responsabil in derularea contractului, se vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare din pozitiile mentionate. Ofertele care nu indeplinesc aceasta cerinta vor fi considerate inacceptabila, conform HG 925/2006, art. 36, alin. (1), lit. b).CV-urile si declaratiile de disponibilitate vor fi semnate de catre titular si insusite, sub semnatura si stampila, de catre firma ofertanta. La CV se vor atasa diplome, certificate, atestate, legitimatii (care confirma domeniul sau subdomeniul respectiv, specialitatea in care au fost atestati, precum si termenul de valabilitate a acesteia) etc. care sa ateste calificarile persoanelor angajate in contractul de achizitie publica (in copie), dar si un angajament de participare pentru indeplinirea contractului (in original), cu referire stricta la obiectul contractului ce face obiectul prezentei proceduri.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita orice documente de la entitatile pentru care membrii echipei de proiectare au prestat servicii specifice, care sa confirme informatiile mentionate in CV.Evaluarea ofertelor se va face cu respectarea prevederilor art. 82, alin. 4 din HGR nr. 925/2006.1) In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale, modalitatea de departajare va fi pretul, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.2) Formular model pentru solicitari de clarificari ? formular nr. 17 si model eventuale contestatii ? formular nr. 18
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a unui act emis de autoritatea contractanta si considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul P. Neamt
Adresa postala: str. Stefan cel Mare nr.6- 8, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610101, Romania, Tel. +40 233218991, Email: [email protected], Fax: +40 233215374
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.06.2012 08:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer