Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU PROIECTUL DE CONSOLIDARE, MODERNIZARE, COMPARTIMENTARE SI RECONFIGURARE A SPATIILOR EXISTENTE, PRECUM SI INTERVENTII LA INSTALATIILE AFERENTE PAVILIONULUI CORP G POLICLINICA


Anunt de participare numarul 125936/08.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON
Adresa postala:  Bd. Aviatorilor nr. 34-36, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011863, Romania, Punct(e) de contact:  MARIETA SIMION, Tel. 0760669955, Email:  [email protected], Fax:  0318057374, Adresa internet (URL):  https: //www.parhon.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie Publica-Spital
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU PROIECTUL DE CONSOLIDARE, MODERNIZARE, COMPARTIMENTARE SI RECONFIGURARE A SPATIILOR EXISTENTE, PRECUM SI INTERVENTII LA INSTALATIILE AFERENTE PAVILIONULUI CORP G POLICLINICA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Institutul National de Endocrinologie C.I.Parhon, Bd. Aviatorilor, nr.34-37, sect.1
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari de consolidare, reabilitare, modernizare si reconfigurare corp G policlinica cu proiectare inclusa din cadrul Institutului National de Endocrinologie C.I.Parhon, conform caiet de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45215120-4 - Lucrari de constructii de cladiri pentru servicii medicale specializate (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lucrari de consolidare, reabilitare, modernizare si reconfigurare corp G policlinica cu proiectare inclusa din cadrul Institutului National de Endocrinologie C.I.Parhon, conform caiet de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 1, 665, 780RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare de 1% din valoarea estimata in suma de 16600 RON.Garantia de buna executie de 5% din valoarea fara TVA a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri de la bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta , conf.OAP 314/2010
Certificate constatatoare privind obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurari sociale de stat
Declaratie pe proprie raspundere privind calitatea de participant la procedura
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala
Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional- C.U.I(cod unic de inregistrare)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Scrisoare de bonitate emisa de banca din care sa reiasa ca ofertantul are o situatie financiara favorabila. Operatorul economic trebuie sa demonstreze ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarilor pe o perioada de 5 luni, nivel specific minim necesar 300.000 lei
Bilantul contabil sau extrase de bilant intocmite corespunzator exercitiilor financiare incheiate in ultimii ani (2008, 2009, 2010), vizate si inregistrate de organele competente; copii semnate si stampilate ?conform cu originalul"
Informatii privind cifra de afaceri, nivel specific minim necesar 3.000.000 lei, in domeniul de activitate aferent obiectului contractului intr-o perioada anterioara, care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani (2008, 2009, 2010)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Listaserv de proiectare prestate in ultimii 3 ani, silistalucrarilor similare executatein ultimii 5 ani insotite de certificari de buna executie si se precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit
Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 aniInformatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii serviciilor de proiectare si lucrarilor executate; declaratie pe proprie raspundere prin care ofertantul confirma asigurarea cu personal de specialitate pentru indeplinirea contractuluiInformatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului; se vor atasa CV-urile persoanelor responsabile cu indeplinirea serviciilor de proiectare si executarea lucrarilor copii dupa diplome, adeverinte , autorizatii, certificate, atestate sau alte documente edificatoaredetinute de personal , care confirma competentele declarate in CV prezentate.Nivel specific minim necesar: ptr. servicii proiectaresef de proiect, arhitect coordonator, inginer de rezistenta, de instalatii si verificatori de proiecte in toate domeniile cuprinse in proiect; ptr. executie lucrari sef de santier, resp. tehnic cu executia, resp. instalatii termice, sanitare si electrice.Responsabil controlul tehnic de calitate, coordonator securit. si sanatate in munca , coordonator PSI.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze; declaratie privind subcontractantii, partile din contract pe care urmeaza sa le indeplineasca si acordul acestoraCopie Certificat SR EN ? ISO 9001/2008, SR EN ? ISO 14001/2005, SR EN ? ISO 18001/2008 OHSASsau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
termen de executie
30%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A 2137
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.07.2011 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.08.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.08.2011 11:00
Locul: Institutul National de Endocrinologie C.I.Parhon - Biroul Achizitii Publice, Contractare
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si max. cate un reprezentant imputernicit al ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6, sect 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr.5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050081, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Institutul National de Endocrinologie C.I.Parhon
Adresa postala:  Bd. Aviatorilor nr. 34-36, sect.1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011863, Romania, Tel. 0213172041/261, Email:  [email protected], Fax:  0318057374, Adresa internet (URL):  www.parhon.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.07.2011 14:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer