Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTIE "REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ675A, KM.9+700-17+700, BERLESTI-BUSTUCHIN


Anunt de participare numarul 81041/25.06.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN GORJ
Adresa postala: STRADA VICTORIEI, NR.2-4, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210165, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA STRICESCU, Tel.0253211821, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0253212023, Adresa internet (URL): www.cjgorj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTIE "REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ675A, KM.9+700-17+700, BERLESTI-BUSTUCHIN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: PE DJ675A, KM.9+700-17+700, BERLESTI-BUSTUCHIN
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTIE "REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ675A, KM.9+700-17+700, BERLESTI-BUSTUCHIN
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE
Valoarea estimata fara TVA: 2, 983, 193.28RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
150 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE IN SUMA DE 35.000 LEI SI GARANTIA DE BUNA EXECUTIE IN CUANTUM DE 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI FARA TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea in conformitate cu art.180 din O.U.G. nr.34/2006.
2.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, cu valabilitate la data deschiderii ofertelor original sau copii legalizate.
3.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.181 din O.U.G. nr.34/2006.
4.Pentru persoane juridice romane: Copie dupa Certificatul de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial si certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului cu cel mult 30 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor (original sau copie legalizata)2. Pentru persoane juridice straine : Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Prezentarea ultimului bilant contabil vizat siinregistrat de organele competente, orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.
2.Fisa de informatii generale care sa contina cifra de afaceri pe perioada ultimilor 3 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.lichiditate generala (active circulante/datorii curente x100)=100%2.solvabilitate patrimoniala (capital propriu/total pasiv x100)=30%3.Valoarea medie a cifrei de afaceri pe perioada ultimilor 3 ani trebuie safie de cel putin 8.900.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. lista cu principale servicii prestate inultimii 3 ani si lista cu principalele lucrari executate in ultimii 5 ani, insotite de declaratiile scrise pentru confirmarea serviciilor prestate si lucrarilor executate.
2.formulare privind experienta similara.
3.copie dupa procesele verbale de receptie si a recomandarilor beneficiarilor.
4.Declaratie privind utilaje, instalatii si echipamente tehnice
5. Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere
6.Lista cupersoanele de specialitate responsabile direct de indeplinirea contractului7.CV-urile personalului de conducere, precum si ale personalului de specialitate responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.
8.Copie dupa autorizatiile/certificatele de atestare ale responsabilului tehnic cu executia si responsabilului cu calitatea lucrarilor, dupa contractele de colaborare ale acestora in cazul in care nu sunt angajati permanenti ai ofertantului, valabile la data deschiderii.
9.Laboratoarele utilizate in vederea atestarii calitatii lucrarilor, care trebuie sa aiba minim gradul 2;
10.Surse de materiale, inclusiv certificate de conformitate sau agremente tehnice pentru materialele folosite.
11.Copie dupa certificatul care atesta implementarea sistemului de management al calitatii SR EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000) sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor;
12.Copie dupa certificatul care atesta implementarea sistemului de management de mediu SR EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004) sau echivalent, valabil la data deschiderii ofertelor.
13.Declaratie pe propria raspundere privind respectarea legislatiei in vigoare de protectia muncii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.incheierea si indeplinirea in ultimii 3 ani a unui contract de prestari servicii similare obiectului supus licitatiei, respectiv de proiectare de drumuri, a carui valoare sa fie de cel putin 12.500 lei, fara TVA2.incheierea si indeplinirea in ultimii 5 ani a unui contract de lucrari similare obiectului supus licitatiei, respectiv de constructii de drumuri, a carui valoare sa fie de cel putin 850.000 lei, fara TVA3.In cadrul dotarii tehnice (cuprinsa in lista), pe care ofertantul o poate disponibiliza pentru realizarea lucrarii, acesta trebuie sa faca dovada detinerii (in dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere) a minim urmatoarelor: - incarcator frontal cu capacitatea cupei = 1, 8 mc-1 buc;
- autogreder;
- 2 ateliere compactor: compactor pneuri si/sau compactor cu rulouri netede > 8 t;
- statie de producere mixturi asfaltice cu o capacitate totala de minim 40 tone/ora;
- masina de taiat rosturi;
- utilaje periere mecanica;
- instalatie mecanizata de amorsare;
- repartizatormixturi asfaltice ;
- sistem semnalizare puncte de lucru
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5922
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.07.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.07.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.07.2009 12:00
Locul: la sediul Consiliului Judetean Gorj, str. Victoriei, nr.2-4, etaj 2, sala D
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
orice persoane imputernicite de operatorii economici care au depus oferte
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STRADA STAVROPOLEOS, NR.6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA JURIDICA DIN CADRUL CONSILIULUI JUDETEAN GORJ
Adresa postala: STRADA VICTORIEI, NR.2-4, JUDET GORJ, Localitatea: TARGU JIU, Cod postal: 210165, Romania, Tel.0253214006, Fax: 0253212023, Adresa internet (URL): www.cjgorj.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.06.2009 15:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer