Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare si lucrari de executie


Anunt de participare numarul 108532/28.09.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA COMUNEI DOBRENI
Adresa postala:  Localitatea Dobreni, judetul Neamt, Localitatea:  Dobreni, Cod postal:  617155, Romania, Punct(e) de contact:  ION BLEJUSCA, Tel. 0233-242944, Email:  [email protected], Fax:  0233-242755, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii specifice administratiei publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare si lucrari de executie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: sat Dobreni, comuna Dobreni, judetul Neamt
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul de servicii si lucrari va cuprinde lucrari de constructii pentru:
Actiunea 1 ? Modernizare drum comunal si drumuri satesti, comuna Dobreni, judetul Neamt, Actiunea 2 ? Infiintare de retea de canalizare menajera cu statie de epurare in comuna Dobreni, judetul Neamt, Actiunea 3 - Extindere retea de alimentare cu apa in comuna Dobreni, judetul Neamt, Actiunea 4 ? Construire gradinita cu program normal in comuna Dobreni, judetul Neamt, Actiunea 5 - Reabilitare si modernizare camin cultural pentru conservarea si promovarea culturii traditionale in comuna Dobreni, judetul Neamt.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Actiunea 1. ? ?Modernizare drum comunal si drumuri satesti?, comuna Dobreni, judetul Neamt.Valoarea estimativa ? 4.738.373 lei, din care:
175.368 lei, proiectare drum comunal si drumuri satesti;
4.563.005, executie drum comunal si drumuri satesti.
Actiunea 2. ? ?Infiintare retea de canalizare menajera cu statie de epurare?, comuna Dobreni, judetul Neamt.Valoarea estimativa ? 3.224.746 lei, din care:
132.259 lei, proiectare retea de canalizare menajera cu statie de epurare;
3.092.487 lei, executieretea de canalizare menajera cu statie de epurare.Actiunea 3. ? ?Extindere retea de alimentare cu apa?, comuna Dobreni, judetul Neamt.
Valoare estimativa ? 158.563 lei, din care:
6.000 lei, proiectare retea de alimentare cu apa;
152.563 lei, executie retea de alimentare cu apa.
Actiunea 4. ? ?Construire gradinita cu program normal? comuna Dobreni, judetul Neamt.Valoarea estimativa ? 851.050 lei, din care:
50.230 lei, proiectare construire gradinita;
800.820 lei, executie gradinita.
Actiunea 5. ? ?Reabilitare si modernizare camin cultural pentru conservarea si promovarea culturii traditionale?, comuna Dobreni, judetul Neamt.
Valoare estimativa ? 608.005 lei, din care:
37.640 lei, proiectare modernizare camin cultural;
570.365 lei, executie camin cultural.
Valoarea estimata fara TVA: 9, 580, 737RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
19 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare 175.000 lei.Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului (fara TVA).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
PROGRAMUL FEADR - Masura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale".
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Societati, asociatii, societati mixte, asociere\subcontractare legalizata.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie pe proprie raspundere, privind eligibilitatea ofertantului ca nu se afla in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006, Formularul nr. 1 - Declaratie privind situatia personala a operatorului economic;
declaratie pe proprie raspundere, privind neincadrarea ofertantului in niciuna din situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr.34/2006 in conformitate cu Formularul nr.1;
ofertantul va declara calitatea in care participa la procedura de achizitie - Formularul nr. 2;
Cazier fiscal (original) al societatiiin termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor.
Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale in original sau copie legalizata in termen de valabilitate la data deschiderii documentelor depuse ;
Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat in original sau copie legalizata in termen de valabilitate la data deschiderii documentelor depuse.
Certificat constatator emis de ORC, cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertei, si valabil la data depunerii ofertei din care sa rezulte ca obiectul de activitate a ofertantului (codurile CAEN);
Certificatul de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie nationala sau teritoriala, in copie;Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional (pentru persoane fizice/juridice straine).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind cifra medie de afaceri: Formularul nr. 3 si Anexa nr. 3A Identificarea financiara, care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile. In acest caz, autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea. Media anuala a cifrei de afaceri pe ultimii 3 (trei) ani calendaristici trebuie sa fie in cuantumul de minim: 18.290.000 lei, echivalent a 4.318.772, 14 EURO, la cursul de schimb valutar afi?at, valabil la data realizarii bugetului proiectului de 23.06.2009 cand 1 EURO =4, 2350 lei. (Pentru agentii economici noi infiintati se va lua in calcul cifra de afaceri din ultimul an/anul in curs);
Formular nr. 32 ? Declaratie IMM, in conditiile in care pentru IMM-uri se va tine cont si de facilitatile oferite de legea 346/2004, inclusiv de Art. 16 alin (2) (Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, garantia pentru participare si garantia de buna executie cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servici.);
copii ale bilanturilor contabile pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009), vizate si inregistrate de catre organele competente. Rezultatul ultimului exercitiu financiar trebuie sa fie pozitiv conform bilantului contabil.
Se va face dovada ca ofertantul are acces la linii de credit sau are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii pentru o valoare de 2.400.000 lei, exclusiv TVA;
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate si legalizate ale documentelor solicitate mai sus.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista princip. contracte de servicii ? Formularul nr. 4 ?Declar privind lista princip. prestari de servicii in ultimii 3 ani
Lista princip. lucrari de constructii ? Formularul nr. 6 ?Declar privind lista princip. lucrari executate in ultimii 5 ani?
Formularul nr. 5 ?Declar privind utilajele, instalatiile pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari?.
Formularul nr. 7 ?Declar privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani?.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Proiectare: Pt Act 1. minim 1 Pth similar cu o valoare de minim 170.000 lei (fara TVA).Pt Act 2 si 3 maxim 2 Pth similare care cumulat sa aiba o valoare de minim 130.000 lei (fara TVA).Pt Act 4 si 5 maxim 2 Pth similare si care cumulat sa aiba o valoare de minim 85.000 lei (fara TVA)Executie: Pt Act 1. minim 1 contract de lucrari similare cu o valoare de cel putin 4.500.000 lei (fara TVA) si minim 6 km de drum modernizat;Pt Act 2 si 3 maxim 2 contracte de constructii similare (alimentare cu apa si canalizare) cu o valoare cumulata de cel putin 3.000.000 lei (fara TVA) si o lungime de minim 1 km de retea de alimentare cu apa, respectiv minim 5 km de retea canalizare apa menajera realizata.Pt Act 4 si 5 maxim 2 contracte de lucrari de constructii similare (constructii civile) care insumate sa aiba o valoare de cel putin 1.300.000 lei (fara TVA.Proiectare: 1 sef proiect specializarea CFDP ing, proiectant CFDP, cu exp in proiectare de min 5 ani.2 specialisti absolventi hidrotehnica, min 5 ani exp in domeniu (ing);1 specialist absolvent de profil electric, cu atestat ANRE gradul III A, min 5 ani experienta in domeniu (ing);1 arhitect, cu experienta profesionala de min 5 ani;1 ing proiectant CCIA cu exp in activitatea de proiectare CCIA de min 5 ani;1 ing instalatii cu exp de min 5 ani.Executie: 1 sef santier ? inginer specialitatea CFDP cu exp in domeniu de min 5 ani;1 RTE in domeniul CFDP cu exp de min 5 ani in domeniu;1 RCQ in domeniul CFDP cu exp de min 4 ani in domeniu;1 sef de santier cu specializarea alimentare cu apa si canalizare, min 5 ani exp in domeniul de activitate (ing);1 RCQ, min 5 ani exp in domeniul de activitate (ing);2 sudori autorizati PE-HD, min 3 ani exp;1 ing instalatii, min 3 ani exp in domeniul de activitate;1 sef santier ? ing specialitatea CCIA cu exp de min 5 ani in domeniu;1 RTE in domeniul CCIA cu exp de min 5 ani in domeniu;1 RCQ in domeniul CCIA cu exp de min 5 ani in domeniu;1 ing instalatii cu exp de min 2 ani in domeniu.Proiectare: ISO 9001 sau echivalentISO 14001 sau echivalentExecutie: ISO 9001 sau echivalentISO 14001 sau echivalentOHSAS 18001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
51%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de executie a lucrarilor
15%
Descriere: Componenta tehnica
3.
Durata de executie a proiectarii
15%
Descriere: Componenta tehnica
4.
Procedee tehnice de executie pentru realizarea lucrarilor
19%
Descriere: Componenta tehnica
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.10.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.10.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.10.2010 12:00
Locul: Bursa Romana de Marfuri Terminal Piatra Neamt, B-dul Decebal, nr. 35, Bl. I4, parter, Piatra Neamt,
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor sau persoanele imputernicite
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL FEADRMasura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale".
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
Listele cu cantitati de lucrari si plansele nu vor fi postate in SEAP. Potentialii ofertanti, vor putea ridica gratuit documentele mai sus mentionate de la sediul autoritatii contractante, pe format electronic sau in format fizic pe hartie. Pentru a preintampina evantuale neplaceri, cu cel putin o zi inainte de ridicarea documentatiei, ofertantul va instiinta, in scris, autoritatea contractanta cu privire la intentia sa. Acesta este o masura de prevedere din partea autoritatii contractante, pentru a se asigura ca un angajat al sau va fi prezent in sediu pentru a inmana documentatia solicitata. Durata de executie a contractului de proiectare si executie va fi de maxim 19 luni. Garantia de buna executie poate fi constituita prin: - retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale in cuantum de 5% din valoarea facturii fara TVA. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti, in care va vira o suma initiala ca nu trebuie sa fie mai mica de 0.5% din valoarea contractului sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, Formularul nr. 25 in original. Durata de executie a proiectarii si a lucrarilor vor fi prezentate in zile calendaristice. Durata de executie va fi defalcata separat in propunerea tehnica astfel: durata de executie pentru proiectare; durata de executie pentru lucrari.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala:  Stavropoleos 6, Bucuresti, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/310.4641, Fax:  021/310.4642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala:  Str. Cuza Voda, Nr. 1, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600274, Romania, Tel. 0234/513.296, Fax:  0234/514.750
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform OUG 34/2006 modificata si completata
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Dobreni
Adresa postala:  Sat Dobreni, comuna Dobreni, judetul Neamt, Localitatea:  Dobreni, Cod postal:  617155, Romania, Tel. 0233/242944, Fax:  0233/242944
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.09.2010 19:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer