Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare specializata


Anunt de participare numarul 33628/24.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Colegiul National Petru Rares Suceava
Adresa postala: Str. Mihai Viteazu nr. 24 Suceava, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720059, Romania, Punct(e) de contact: Anca Greculeac-director adjunct, Tel.0330401177, 0230250822, Email: [email protected], Fax: 0330401178
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie publica
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare specializata
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Conform fisei de date a achizitiei
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectarea unui corp de cladire si acoperirea unei curti interioare pentru a fi transformata intr-un centru de documentare si informare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232200-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1
Valoarea estimata fara TVA: 252, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Conform fisei de date a achizitiei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Din fonduri speciale, prin ordin de plata
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Conform art 44+45 / OUG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta obligatorie:
1. Certificat constatator emis cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelorde Oficiul Registrului Comertuluide pe langa Tribunalul teritorial din care sa rezulte ca:
- domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii
- nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea legii nr. 64/1995 privind reorganizarea sau procedura lichidarii judiciare ( faliment), sau ca societatea se afla in incapacitate de plata
2. Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii:
1. Fisa de Informatii generale (Formularul B1 din sectiunea III)
2. Bilantul contabil la 31.12.2006 vizate si inregistrate de organele competente
3. Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani. Cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani sa fie de minim500.000 RON pentru proiectare echivalent aEURO curs BNR
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii:
1. Declaratie privind lista principalelor servicii prestatein ultimii 3 ani (Formularul B2 si anexa 1 la Formularul B2 din sectiunea III);
- experienta similara- finalizarea in ultimii trei ani a 1-3 contracte pentru servicii similare, a caror valoare impreuna sa depaseasca valoarea de 150.000 RON(anexa 2 Formularul B2 din sectiunea III).Totodata se va anexa o copie a procesului verbal de predare a documentatiilor.
2. Recomandari din partea unor beneficiari/ clienti privind executarea serviciilorsimilare : se vor prezenta minim 2(doua) recomandari din partea altor beneficiariRecomandarea trebuie sa precizeze cel putin urmatoarele aspecte:
a) modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului.
3. Resurse tehnice. Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care candidatul/ ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului ( Formularul B3 si anexa din sectiunea III)
4. Resurse umane: - declaratie care contine informatii privind numarul mediu , in ultimile 12 luni, al personalului angajat, minim un specialist cu studii superioare si cu vechime 5 ani in domeniu (Formular B4 din sectiunea III)
- experienta sefului de proiect minim 5 ani de experienta in domeniul constructiilor civile si minim 3 proiecte similare elaborate.
5.Sistemul de asigurare a calitatii sa fie conform standardelor SR EN ISO 9001/2001 sau echivalent.6. Sistemul de management de mediu sa fie conform ISO 14001/2004 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.10.2007 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.10.2007 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.10.2007 12:00
Locul: Sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected]
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
art. 272/ OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.09.2007 13:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer