Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare tehnica, detalii de executie (PT si DDE) si asistenta tehnica pe durata implementarii proiectului "Reabilitarea si modernizarea Spitalului Judetean Dambovita


Anunt de participare numarul 87626/02.10.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Dambovita
Adresa postala: Piata Tricolorului, Nr 1, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130060, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii Publice, Tel.0245-207629, In atentia: ec. Diana Neacsu, Email: [email protected], Fax: 0245-616827, Adresa internet (URL): www.cjd.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare tehnica, detalii de executie (PT si DDE) si asistenta tehnica pe durata implementarii proiectului "Reabilitarea si modernizarea Spitalului Judetean Dambovita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: SPITALUL JUDETEAN DAMBOVITA
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare tehnica, detalii de executie (PT si DDE) si asistenta tehnica pe durata implementarii proiectului "Reabilitarea si modernizarea Spitalului Judetean Dambovita
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de proiectare tehnica, detalii de executie (PT si DDE) si asistenta tehnica pe durata implementarii proiectului "Reabilitarea si modernizarea Spitalului Judetean Dambovita
Valoarea estimata fara TVA: 2, 170, 609.39RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare este de 20.000 lei.Garantia de buna executie va fi de 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Consiliului Judetean Dambovita.Se preconizeaza finantarea proiectului prin POR 2007-2013, Axa prioritara 3 Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major de interventie 3.1.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform OUG nr. 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Formularul nr. 1 (DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA);
2) Formularul nr. 2 (DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA art. 181 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 34/2006, APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 337/2006, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE);
3) Documente eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, precum si taxele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit, in original sau copie legalizata;
4) Formularul nr. 3 (DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA);
5) Copie dupa Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului;
6) Certificat constatator, in original sau copie legalizata, emis de Oficiul Registrului Comertului, valabil la data deschiderii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Formularul nr. 4 (INFORMATII GENERALE);
2) Copii dupa situatiile financiare anuale (bilant contabil, cont de profit si pierderi) pe anii 2008, 2007 si 2006, inregistrate la administratia financiara si/sau alte documente emise de autoritatile legale competente;
3) Angajament privind acoperirea riscului profesional.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra de afaceri anuala medie pe ultimii 3 ani (2008, 2007 si 2006) sa fie de minim 4.000.000 RON (pentru persoanele juridice romane) sau echivalentul sumei in Euro la cursul BNR valabil pentru data de 18.09.2009, respectiv 4, 2658 lei/Euro. Cursul valutar valabil pentru aceasta data se va lua in calcul si pentru conversia altor valute.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Formularul nr. 5 (DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII EXECUTATE IN ULTIMII 3 ANI);
2) Formularul nr. 6 (DECLARATIE PRIVIND ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI DE SERVICII);
3)Certificat ISO 9001 sau echivalent (certificarea sistemului de management al calitatii) valabil la data deschiderii ofertelor in domeniul ce face obiectul contractului;
4) Certificat ISO 14001 sau echivalent (certificarea sistemului de management al mediului) valabil la data deschiderii ofertelor in domeniul ce face obiectul contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa prezinte un contract similar finalizat avand ca obiect prestarea de servicii de proiectare faza PT si DDE pentru realizarea de investitii similare in domeniul sanatatii publice (constructie / extindere / modernizare / reabilitare spital de interes judetean/regional/national), cu o valoare de minim 2.000.000 Lei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Propunere financiara
60%
Descriere:
2.
Propunere tehnica
40%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
11751/24.09.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S144-211356 din 30.07.2009
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.11.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.11.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.11.2009 13:00
Locul: Consiliul Judetean Dambovita, Piata Tricolorului nr.1, parter, camera 26, Targoviste, jud. Dambovita
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
1)Membrii comisiei de evaluare;2)Reprezentantii autorizati sau imputerniciti ai ofertantilor;3)Observatorii desemnati de catre UCVAP;4)Alte persoane autorizate de Autoritatea contractanta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Se preconizeaza finantarea proiectului prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major de interventie 3.1 Reabilitarea/ modernizarea /echiparea infrastructurii servicilor de sanatate.
VI.3) Alte informatii
Fisa de date a achizitiei, precum si Formularele se pot descarca gratuit din SEAP. Din motive tehnice (art. 40 alin. 2 din OUG 34/2006), documentatia de avizare a lucrarilor de interventie va fi ridicata gratuit de la sediul autoritatii contractante in urma unei solicitari scrise.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stravopoleos nr.6 , Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030081, Romania, Tel.040-21- 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 040- 21- 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Dambovita, Sectia comerciala si de contencios administrativ
Adresa postala: Calea Bucuresti nr. 3, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130141, Romania, Tel.040-245-61.23.45, Email: [email protected], Fax: 040-245-61.18.93, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspxidInstitutie=120
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform prevederilor legale
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Dambovita, Directia Administratie Publica Locala, Serviciul Juridic
Adresa postala: Piata Tricolorului nr. 1, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130060, Romania, Tel.040-245-207.612, Email: [email protected], Fax: 040-245-616827, Adresa internet (URL): www.cjd.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.09.2009 18:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer