Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice


Anunt de participare numarul 44892/28.02.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SCHITU DUCA (CONSILIUL LOCAL SCHITU DUCA)
Adresa postala: CONSILIUL LOCAL SCHITU DUCA, COMUNA SCHITU DUCA, JUDETUL IASI, Localitatea: Schitu Duca, Cod postal: 707435, Romania, Punct(e) de contact: PRIMARIA SCHITU DUCA, Tel.0232/324433, In atentia: CARAMIDARU ANDREI, Email: [email protected], Fax: 0232/324306
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
PRIMARIA SCHITU DUCA
Adresa postala: COMUNA SCHITU DUCA, SAT SCHITU DUCA, JUD. IASI, Localitatea: SCHITU DUCA, Cod postal: 707435, Romania, Punct(e) de contact: PRIMARIA SCHITU DUCA, Tel.0232/324306, In atentia: CARAMIDARU ANDREI BOGDAN, Email: [email protected], Fax: 0232/324306
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
PRIMARIA SCHITU DUCA
Adresa postala: COMUNA SCHITU DUCA, SAT SCHITU DUCA, JUD. IASI, Localitatea: SCHITU DUCA, Cod postal: 707435, Romania, Punct(e) de contact: PRIMARIA SCHITU DUCA, Tel.0232/324306, In atentia: CARAMIDARU ANDREI BOGDAN, Email: [email protected], Fax: 0232/324306
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: primaria schitu duca
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice
4 proiecte pentru 4 obiective - sediu primarie- platforma menajera de selectare a gunoaielor- modernizare piata sat Poiana- asfaltare 15km2 Studii de fezabilitate si 2 proiecte pentru - iluminat stradal- trotuare pavate
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74200000-1 - Servicii de arhitectura, de inginerie, de constructii si servicii conexe de consultanta tehnica (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
vor fi 6 loturi
1.proiect sediu primarie
2.proiect platforma pentru selectarea gunoaielor menajere
3.proiect asfaltare 15km drumuri comunale
4.proiect modernizare piata sat Poiana
5.studiu fezabilitate si proiect pentru iluminat stradal
6.studiu fezabilitate si proiect pentru trotuar pavat
Valoarea estimata fara TVA: 400, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
dagarantie de participare 500ron
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Autorizatii/Avize/Licente in termen de valabilitate necesare desfasurarii activitatilor ce vor face obiectul contractului, fise si liste conform documentatiei de atribuire
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale completata in conformitate cu Formularul nr 3.din sectiunea III Formulare-Bilantul contabil la data de 31.12.2006, vizat si inregistrat la organele competente.
-Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art. 186 din OUG nr. 34/2006Formularul nr. 2.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa/fise de informatii privind experienta similara (Formularulnr.4 experienta similara servicii din Sectiunea III Formulare) Se completeaza pe proprie raspundere fise distinct pentru fiecare contract in parte. Fiecare fisa va fi insotita si de recomandarea beneficiarului. Se va prezenta, pentru confirmare, recomandarile aferente ale beneficiarilor de prestatie;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.03.2008 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: O.P./CHITANTA
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.03.2008 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.04.2008 12:00
Locul: primaria schitu duca
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE SI REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS, NR.6, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA SCHIT DUCA
Adresa postala: COMUNA SCHITU DUCA, SAT SCHITU DUCA, JUD. IASI, Localitatea: IASI, Cod postal: 707435, Romania, Tel.0232/324306, Email: [email protected], Fax: 0232/324306
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.02.2008 16:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer