Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de promovare in cadrul proiectului "Promovarea potentialului turistic ecleziastic la nivelul municipiului Ramnicu Valcea"


Anunt de participare numarul 141840/06.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA
Adresa postala: STRADA GENERAL PRAPORGESCU, NR.14, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Punct(e) de contact: LIVIU MIFTODE, Tel. +40 0250737080, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0250731843, Adresa internet (URL): www.primariavl.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de promovare in cadrul proiectului "Promovarea potentialului turistic ecleziasticla nivelul municipiului Ramnicu Valcea"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Municipiul Rm. Valcea
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
OBIECTUL ACHIZITIEI consta in: 1. Realizare si dezvoltare portal web in limbile romana si engleza, si anume: - realizare si dezvoltare portal, inclusiv promovare portal cu ajutorul unui concurs de cultura generala despre municipiul Ramnicu Valcea si/sau obiective din proiect;
- realizare si inserare in portal a 13 filme de prezentare a obiectivelor;
-inserarea linkului portalului web aferent proiectului si realizarea unuispot publicitar pe 2 portale din media online.2. Publicitate outdoor- Backlit-uri inchiriate ? 8 buc;
- Afise montate pe backlit-uri ? 16 buc.
- Realizarea si amplasarea de harti turistice la nivelul panourilor publicitare din Municipiul Ramnicu Valcea - 20 buc. Hartile turistice vor fimontatepebacklit-uri in Municipiul Ramnicu Valcea.3. Realizare si distribuire materiale publicitare- Pliante ? 100.000 buc
- Harti turistice ? 50.000 buc
- Brosuri ? 300 buc
- DVD-uri ? 300 buc
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79342200-5 - Servicii de promovare (Rev.2)
22462000-6-Materiale publicitare (Rev.2)
72413000-8-Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 699, 179.33RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 13.900 lei. Perioada de valabilitate 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Este recomandabil ca aceasta garantie sa fie emisa de o banca ce are corespondent in Romania. Modul de constituire: - prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se va prezenta in original, in conformitate cu Formularul din documentatia de atribuire. - prin virament bancar, se face in contul: RO 23 TREZ 6715006 XXX 000140, Cont deschis la Trezoreria mun. Rm. Valcea, Cod Fiscal 2540813. Se va face raportarea la euro prin folosirea cursului lei/euro comunicat de BNR din data publicarii anuntului de participare in SEAP. Daca operatorul economic este IMM, pentru a putea beneficia de prevederile art.16 alin.2 din Lg. nr. 346/2004, acesta va depune atasat Declaratie privind incadrarea in categoria IMM. Garantia de participare va fi retinuta/restituita in conditiile prevazute la art. 87 si 88 din H.G. nr. 925/2006. Ofertele care nu sunt insotite, la data deschiderii de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor. In cazul emiterii de catre CNSC a deciziei prin care se dispune respingerea contestatiei sau ofertantul isi retrage contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatarului 4.479, 18 lei, conform prevederilor art. 278^1 alin.(1) din O.U.G. nr. 34/2006. Garantia de buna executie a contractului este distincta de garantia acordata lucrarilor.Cuantumul garantiei de buna executie=10%din val.contractului fara TVA (pentru IMM este de 5% din val. contractului fara TVA).Modul de constituire: se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc.bancara sau de o soc.de asigurari, care devine anexa la contract, in termen de 7 zile de la semnarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Principalele modalitati de finantare, conform contractului de finantare: Buget local 2% Buget de stat 7, 63% Buget FEDR 90, 37%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea, completata in conformitate cu modelul de Formular nr.1 prezentat in Sectiunea IV-Anexe- Modele de formulare din cadrul documentatiei de atribuire si va fi prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, completata in conformitate cu modelul de Formular nr. 2 prezentat in Sectiunea IV- Modele de formulare din cadrul documentatiei de atribuire si va fi prezentat si de tertul sustinator pentru neincadrarea in prevederile prevazute la art. 181, lit.a), c^1) si d) din OUG 34/2006, daca este cazul.Documente de confirmare: 1. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent din care sa reiasa obligatiile exigibile in luna anterioara depunerii ofertelor - in original , copie legalizata sau copie lizibila cu specificatia "conform cu originalul";2. Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa reiasa obligatiile exigibile in luna anterioara depunerii ofertelor -in original, copie legalizata sau copie lizibila cu specificatia "conform cu originalul";? In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile se accepta prezentarea unei declaratii autentice data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006, completata in conformitate cu modelul de Formular nr.3 prezentat in Sectiunea IV Modele de formulare din cadrul documentatiei de atribuire si se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator.Mentionam persoanele cu functie de decizie din cadrul Autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie, respectiv :1. Primar - Emilian Valentin Francu2. Viceprimar - Gigi Ion Matei3. Viceprimar - Gheorghe Ionita3. Director Programe Externe -Simona Nicoleta Morcov5. Director Investitii, Achizitii Publice - Liviu Miftode6. Sef Serv. Investitii Publice - Corina Toma7. Sef Serv. Achizitii Publice - Bunea Iuliana8. Director Economic - Ion Lepadat9. Sef Serv. Contabilitate - Geta Pripas10. Director Juridic - Petre Cazan11. Sef Serv. APL si Reglementari - Daniela Elena Ciobanu12. Consilier Local - Gheorghe Mihailescu13. Consilier local - Valeru Amza14. Consilier local - Liviu Emil Boban15. Consilier local - Florentina Adina Dobrete16. Consilier local - Eduard Varlan17. Consilier local - Vasile Cocos18. Consilier local - Ion Gherghinaru19. Consilier local - Adrian Iulian Pandurasu20. Consilier local - Marin Olteanu21. Consilier local - Costel Bogdan Pruteanu22. Consilier local - Costinescu Bogdan Ilie23. Consilier local - Gabriela Ana Ene24. Consilier local - Cosmin Dragos Constantinescu25. Consilier local - Grigore Craciunescu26. Consilier local - Mihai Persu27. Consilier local - Ninel Eusebiu Veteleanu28. Consilier local - Dumitru Tardea29. Consilier local - Maria Bobeanu30. Consilier local - Ionut Eduard Nuica31. Consilier local - Maria Carmen Preda32. Consilier local - Marius Iulian Voicu33. Secretar Municipiu- Toma Mihaescu33. Inspector Serv. Achizitii Publice - Elena Popescu34. Directia Programe Externe - Dorina Ivan35. Directia Programe Externe - Camelia Anghel36. Directia Programe Externe - Daniela Costache37. Directia Programe Externe - Adelina Retevoescu38. Directia Programe Externe - Vicentiu Petre39. Directia Programe Externe - Romina Maria Groza40. Directia Programe Externe - Paula Dragoi41. Directia Economico-Financiara - Gabriela Iuliana Barbu
42. Directia Programe Externe - Aurora Pop43. Directia Programe Externe - Laurentiu ObogeanuCertificat de participare la licitatie cu oferta independenta, completat in conformitate cu modelul de Formular nr. 4 prezentat in Sectiunea IV Modele de formulare din cadrul documentatiei de atribuire.Declaratie privind calitatea de participant la procedura completat in conformitate cu modelul de Formular nr. 5 prezentat in Sectiunea IV- Modele de formulare din cadrul documentatiei de atribuire. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa reiasa obiectul de activitate, care trebuie sa aiba corespondent cu Obiectul contractului, iar informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.Certificatulconstatator va fi prezentat si de catre eventualii subcontractanti .Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in original sau copie legalizata, in cazul in care, in oferta a fost prezentat doar in copie ?conform cu originalul?.Pentru persoane juridice straineVor fi prezentate: Documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident(insotite de traducere legalizata, semnate sistampilate, in copie legalizata).Se solicita: - documente ce dovedesc o forma de inregistrare/atestare/apartenenta din punct de vedere profesional, - documente care atesta faptul ca are un punct de lucru in Romania sau declaratie pe propria raspundere prin care se angajeaza sa isi deschida un punct de lucru in Romania, in cazul in care este declarat castigator .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani 2010, 2011, 2012 : sa fie in valoare de cel putin 690.000 lei, conform cu modelul de Formular prezentat in Sectiunea IV- Modele de formulare din cadrul documentatiei de atribuire. Se va face raportarea la euro prin folosirea cursului mediu anual lei/valuta comunicat de BNR sau BCE. ? Ofertantii rezidenti vor prezenta documentele solicitate mai sus in copie. Acestea vor contine mentiunea ?conform cu originalul?, semnatura si stampila operatorului economic care depune oferta. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate si legalizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. Documente de confirmare ptr.cifra de afaceri: Se lasa la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Conform cu modelul de Formular prezentat in Sectiunea IV Modele de formulare din cadrul documentatiei de atribuire. Se va face raportarea la euro prin folosirea cursului mediu anual lei/valuta comunicat de BNR sau BCE. ? In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, conform modelul de Formular prezentat in Sectiunea IV- Modele de formulare din cadrul documentatiei de atribuire. ? Ofertantii rezidenti vor prezenta documentele solicitate mai sus in copie. Acestea vor contine mentiunea ?conform cu originalul?, semnatura si stampila operatorului economic care depune oferta. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate si legalizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
O lista a serviciilor prestate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privat(se va raporta valabilitatea de la data limita de depunere a ofertelor).Aceasta lista va fi insotita de copii dupa unul sau maxim 5 certificate/documente emise sau contrasemnate de autoritatea contractanta beneficiara ori de catre clientul privat beneficiar din care sa rezulte ca ofertantul a prestat servicii similare cu obiectul contractului, a caror valoare cumulata sa fie de minim 690.000 lei fara TVA. NOTA: In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 3 ani, autoritatea contractanta va lua in considerare serviciile prestate si duse la bun sfarsit in perioada solicitata si va avea in vedere doar serviciile prestate in aceasta perioada.
O declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.
In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii/posibilitatii de a detine a minim urmatoarelor resurse tehnice necesare pentru indeplinirea contractului: - - multifunctionala format A3 color - min. 1 buc. - masini de brosat - min. 1 buc. - masina de taiat/ghilotina - min. 1 buc. - soft prelucrare a imaginilor digitale - editare imagini si tehnoredactare cu licenta - min. 1 buc. - echipament foto-video profesional - min. 1 buc. - computer/laptop - min. 3 buc. Existenta resurselor tehnice se va dovedi cu copii ale facturilor fiscale/alte documente justificative de achizitie pentru fiecare resursa tehnica in parte, semnate si stampilate conform cu originalul. In cazul in care resursele tehnice nu apartin operatorului economic participant, se va prezenta declaratia proprietarului privind punerea la dispozitie a acestora ofertantului pentru realizarea contractului, in original.
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani(2010, 2011, 2012)
Informatii privind asocierea.Ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o insotesc, acordul de asociere . Ofertantul, in cazul in care este o asociere la care participa mai multi operatori economici, va prezenta o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, inainte de data semnarii contractului.
In cazul in care expertii prezentati nu sunt vorbitori de limba romana, operatorul economic va asigura servicii de traducere si interpretare de specialitate, in limba romana pe toata durata contractului. Operatorul economic va lua toate masurile pentru asigurarea unor traduceri de calitate. In acest sens se vor prezenta CV-urile traducatorilor precum si atestatele si diplomele acestora.
Cerinte minime privind personalul ofertantului pentru indeplinirea contractului, conform art. 188, alin.(2), lit.a) din OUG 34/2006: - 1 coordonator proiect cu studii superioare avand experienta similara privind coordonarea a minim un proiect similar ;
- 1 designer grafica;
- 1 operator video ;
- 1 expert in proiectare de portaluri web, cu studii superioare si experienta similara de minim 1 an;
- 1 copywriter.Pentru fiecare specialist in parte, se solicita: - curriculum vitae, in original, din care sa reiasa cerintele solicitate pentru acestia;
- decl.disponibilitate, in original;
- documente din care sa reiasa cerinta solicitata pentru expert in proiectare de portaluri web ref.la exp.similara;
- copie contract individual de munca, iar in cazul in care specialistul nominalizat nu este angajat al ofertantului se va prezenta copii contracte de colaborare/contracte prestari servicii/conventii civile/ angajam.de particip.cf.art.188, (2), c)-OUG 34/2006;
- Copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor profesionale mentionate in CV, relevante.
Informatii privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora, cu prezentarea datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi si acordul acestora.
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008 un sistem de management al calitatii sau echivalent, pentru activitatea specifica obiectului contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Conform modelului de Formular nr. 7 prezentat in Sectiunea IV- Modele de formulare din cadrul documentatiei de atribuire - Declaratie privind lista principalelor servicii, produse in ultimii 3 ani.Conform modelului de Formular nr. 11 prezentat in Sectiunea IV- Modele de formulare din cadrul documentatiei de atribuire.Conform modelului de Formular nr. 25 prezentat in Sectiunea IV- Modele de formulare din cadrul documentatiei de atribuire - Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala si Declaratie tert sustinator tehnic si profesionalPrezentarea resurselor tehnice minime solicitate si a documentelor justificative de detinere a acestora .Conform cu modelul de Formular nr. 8 prezentat in Sectiunea IV- Modele de formulare din cadrul documentatiei de atribuire.a) Conform modelul de Formular nr. 12 prezentat in Sectiunea IV- Modele de formulare din cadrul documentatiei de atribuire va prezenta Acord de asociere ? Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere b) Ofertantul, in cazul in care este o asociere la care participa mai multi operatori economici, va prezenta o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, inainte de data semnarii contractului.se vor prezenta CV-urile traducatorilor precum si atestatele si diplomele acestora.Pentru fiecare specialist in parte, nominalizat de catre ofertant , se vor prezenta documentele solicitate.? Documente de confirmare: Declaratie privind subcontractantii, partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi si acordul acestora; -Completare model de Formular nr. 13 prezentat in Sectiunea IV- Modele de formulare din cadrul documentatiei de atribuire.Prezentarea Certificatului ISO 9001 :2008 sau echivalent pentru activitatea specifica obiectului contractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.03.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.03.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.03.2013 11:00
Locul: Sediul Primariei municipiului Rm. Valcea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor in baza imputernicirilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational regional 2007-2013 -Axa Prioritara 5 "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului" Domeniul major de interventie 5.3 "Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica"
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice si urmatoarele: Declaratie pe propria raspundere prin care se angajeaza ca in cazul in care oferta sa va fi declarata castigatoare sa prezinte documente care sa ateste obtinerea drepturilor de difuzare a muzicii folosite pentru coloana sonora, precum si Declaratie pe propria raspundere prin care isi asuma intreaga responsabilitate in cazul contestarii drepturilor de autor asupra materialelor folosite pentru realizarea tuturor materialelor din cadrul contractului. In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are cel mai mic pret. Durata prezentului contract mentionata la sectiunea II ca fiind de 20 luni poate suferi modificari in functie de perioada de implementare a proiectului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta, in conditiile OUG 34/2006, actualizata, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conf. preved. art. 256^2
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serv. juridic contencios al Primariei Municipiului Ramnicu Valcea
Adresa postala: Adresa postala: str G-ral Praporgescu, nr. 14 , Localitatea: Rm. Valcea , Cod postal: 240182 , Romania , Tel.+40 250731016 , Fax: +40 250731843, Localitatea: Rm. valcea, Cod postal: 240182, Romania, Tel. +40 250731016, Fax: +40 250731843
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.02.2013 08:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer