Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de prospectiune geofizica offshore in zona de coasta a Marii Negre


Anunt de participare (utilitati) numarul 143080/13.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION ROMANIA LIMITED NASSAU (BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI
Adresa postala: Calea Floreasca, nr. 169 A, corpul A, etaj 4, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010165, Romania, Punct(e) de contact: Drilling & Exploration Procurement, Tel. +40 318602301, In atentia: Anthony Landry, Email: [email protected], Fax: +40 3186023145, Adresa internet (URL): www.exxonmobil.com, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala pe Actiuni
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de prospectiune geofizica offshore in zona de coasta a Marii Negre
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Romania, Marea Neagra
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 450, 000 si 3, 000, 000USD
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se estim ca la un interval de aprox 6 luni pe parcursul derularii acordului cadru, AC va lansa o invit pentru semnatarul acordului cadru pentru atribuirea contractelor subsecv. Val estim a celui mai mare contract subsecv este 450000 USD inclusiv mobiliz si demobiliz si coresp unui nr estim de 150 km liniari. Durata celui mai mare contract subsecv este estim la 12 luni inclus mobiliz si demobiliz
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul acordului cadru este asigurarea accesului ExxonMobil la resursele identificate ca fiind necesare pentruprestarea in cadrul contractelor subsecvente a serviciilor de prospectiune geofizica offshore in zona de coasta a Marii Negre.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
76520000-4 - Servicii in larg (offshore) (Rev.2)
71354500-9-Servicii de cartografie marina (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea de servicii estimata este de minim 150 km liniari si maxim 1000 km liniari.Acordul Cadru care rezulta din aceasta procedura este proiectat pentru a fi realizat in baza unui numar minim de 1 si maxim 4 contracte subsecvente, atribuite in cadrul Acordului Cadru.
Valoarea estimata fara TVA: intre 450, 000 si 3, 000, 000USD
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul trebuie sa prezinte o garantie de participare la licitatie in moneda USD in valoare de 3.000, 00 USD.Garantia de participare se constituie printr-un instrument de garantare emis in favoarea autoritatii contractante in conditiile legii de o societate bancara/de asigurari conf. art. 86, din HG 925/2006, cu modif. si compl. ulterioare si va fi valabila 183 zile de la data limita pt depunerea Ofertelor.Garantia de participare la licitatie trebuie sa fie prezentata in original, in cuantumul si pentru perioada indicata.Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila.Orice solicitare de prelungire a valabilitatii Ofertei va necesita de asemenea si prelungirea perioadei de valabilitate a garantiei de participare la licitatie.Orice Oferta care nu este insotita de garantie de participare la licitatie in original va fi respinsa de catre Autoritatea Contractanta.Cursul de schimb care trebuie utilizat pentru stabilirea garantiei de participare este cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei (www.BNR.ro), la data publicarii anuntului de participare. Cuantumul garantiei de buna executie pentru fiecare contract subsecvent reprezinta 10% din valoarea contractului subsecvent, exclusiv TVA.Garantia de buna executie in cadrul contractului subsecvent se constituie conform art. 90 alin. (1) din HG 925/2006, cu modif. si compl. ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii ale ExxonMobil.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform prevederilor art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Ofertantii trebuie sa-si demonstreze situatia personala.Pentru a-si demonstra situatia personala Ofertantul trebuie sa prezinte:
1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;Declaratiile trebuie semnate de reprezentantul autorizat al operatorului economic asa cum este acest reprezentant identificat in documentele prezentate pentru a demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este stabilit.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte aceste documente.Documentele specificate mai sus se vor prezenta conform formularelor furnizate in Anexa 2 la Fisa de date a achizitiei - ?Formulare pentru prezentarea Ofertei?.Situatii prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Un operator economic va fi exclus din prezenta procedura daca a fost condamnat in ultimii 5 ani printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru:
a) participare la activitati ale unei organizatii criminale;
b) coruptie;
c) frauda;
d) spalare de bani;Situatii prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Un operator economic poate fi exclus din prezenta procedura daca:
i. a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;
ii. nu si-a indeplinit obligatiile referitoare la plata impozitelor si a contributiilor aferente, precum si obligatiile referitoare la plata contributiilor de asigurari sociale la bugetul de stat, precum si contributiile sale de asigurari sociale de la bugetul de stat, in conformitate cu dispozitiile legale ale tarii in care este stabilit;
iii. a fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
iv. in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale din motive imputabile acestuia, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia
v. prezinta informatii false sau nu prezinta informatii solicitate de Autoritatea Contractanta in scopul demonstrarii indeplinirii cerintelor minime de calificareCerinta nr. 2Certificarea inexistentei conflictului de interese, asa cum se specifica la art 69 si 69 indice 1 din OUG 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.
Notiunea de ?conflict de interese?in cadrul acestei proceduri se interpreteaza dupa cum urmeaza: orice companie sau expert care participa la procesul de pregatire a Documentatiei de atribuire si care a furnizat informatii ce au stat la baza intocmirii Caietului de sarcini si a celorlalte sectiuni ale Documentatiei de atribuire, nu poate participa la procedura, cu exceptia cazului in care poate dovedi Autoritatii Contractante ca implicarea in etapele anterioare nu constituie concurenta neloiala.In mod similar:
i. nici o persoana privata sau persoana juridica, care participa direct la evaluarea Ofertelor nu poate participa la aceasta procedura in calitate de Ofertant, Ofertant Asociat sau Subcontractant.
ii. Ofertantul/ Ofertantul Asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari sau asociati personae care sunt sot/sotie ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale (astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG 34.2006 cu modificarile si completarile ulterioare) cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii Contractante nu poate fi admis cu Oferta in procedura.Persoanele care aproba, semneaza documentele in legatura cu aceasta procedura sunt:
1. John Knapp? Director GeneralEXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION ROMANIA LIMITED NASSAU (BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI
2. Alin Stirbu ? Director Operatiuni EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION ROMANIA LIMITED NASSAU (BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI
3. Anthony Landry - ExxonMobil Global Service Company.Demonstrarea acestei cerinte se face prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere, conform formularului care se regaseste in Anexa 2 la Fisa de date a achizitiei ?Formulare pentru prezentarea Ofertei?.In cazul in care vor exista subcontractanti, declaratia privind conflictul de interese va fi prezentata de fiecare subcontractant.
In cazul in care vor exista terti sustinatori, declaratia privind conflictul de interese va fi prezentata de fiecare tert sustinator.Cerinta nr. 3Ofertantul trebuie sa certifice faptul ca participarea la prezenta procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, in conformitate cu Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la procesul de licitatie cu oferta independenta.
Ofertantul trebuie sa prezinte declaratia "Certificat de participare la licitatie cu Oferta independenta" conform formularului care se regaseste in Anexa 2 la Fisa de date a achizitiei ? Formulare pentru prezentarea ofertei.
Aceasta declaratie trebuie semnata de reprezentantul/reprezentantii legal(i) ai operatorului economic, asa cum este acest reprezentant identificat in documentele prezentate pentru a dovedi capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, in conformitate cu prevederile legale din tara in care Ofertantul este stabilit. Cerinta nr. 1Demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale prin forma de inregistrare precum si prin obiectul de activitate.Ofertantii vor prezenta documentele solicitate in limba engleza sau traduse.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (forma de inregistrare precum si obiectul de activitate)Ofertantul, persoana fizica sau juridica romana sau straina va prezenta:
- Certificat constatator in copie legalizata, original sau copie lizibila dupa original (?in conformitate cu originalul?), emis de Oficiul Registrului Comertului (sau alta institutie echivalenta in tara de origine a operatorului economic) pentru a arata activitatea desfasurata de operatorul economic. Obiectul acordului cadru/contractelor subsecventetrebuie sa aiba un corespondent in codul NACE (Nomenclatorul de activitati din Comunitatea Europeana sau echivalent) inregistrat in certificatul eliberat de Oficiul Registrului Comertului din tara de origine a operatorului economic sau orice alt document echivalent, prin care sa dovedeasca forma de inregistrare a operatorului economic si competenta de a realiza activitati economice in domeniul obiectului acordului cadru - servicii de prospectiune geofizica offshore.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1i. Media cifrei de afaceri globala in ultimii 2 ani financiari incheiati sa fie minim 900.000, 00 USD
ii. Demonstrarea accesului neconditionat la resurse financiare de minim 187.000, 00 USD pentru o perioada de minim 5 luni, incepand de la data atribuirii primului si celui mai mare contract subsecvent, estimate a fi in Iunie 2013.Pentru autoritatea Contractanta si pentru prezenta procedura ?acces neconditionat la resurse financiare? se refera la timpul estimat pentru atribuirea primului si celui mai mare contract subsecvent (Iunie 2013) si solicita confirmarea abilitatii Ofertantului de a avea acces la resurse financiare negrevate sau acces la linii de credit confirmate de banci sau de catre alte mijloace financiare care s-au dovedit a fi suficiente pentru a realiza fluxul de numerar pentru o perioada de cel putin 5 luni ale primului contract subsecvent si estimat de Autoritatea Contractanta in cuantumul sumelor mentionate mai sus.Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat USD se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana: http: //www.ecb.int.Daca un grup de Operatori economicidepune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare (cumularea) a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.Daca pentru orice motiv, documentele mentionate mai sus nu sunt in limba engleza, Ofertantiivor prezenta traduceri autorizate in limba engleaza ale acestora.
Modalitatea de indeplinire
Pentru a-si demonstra situatia economica si financiara Ofertantul (operator economic sau asociere) va prezenta urmatoarele documente:
1. Extras din bilanturile contabile / rapoartele financiare pentru ultimii 2 ani financiari incheiati, din care sa reiasa cifra de afaceri, contul de profit si pierdere;
2. Raportul auditorilor pentru ultimii 2 ani financiari incheiati;
3. Declaratie privind cifra de afaceri pentru ultimii 2 ani financiari incheiati;
4. Adresa / comunicarea / documentul original eliberat de o organizatie / institutie financiara care sa ateste faptul ca situatia financiara a Ofertantului a fost evaluata si Operatorul economic care participa la procedura in mod individual sau in asociere este eligibil in orice moment pentru a obtine acces la resurse financiare asa cum este indicat. Acest document trebuie sa includa detaliile de contact ale persoanei care a semnat aceasta comunicare.Daca, din motive obiective, Operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente din care sa reiasa indeplinirea cerintelor mentionate.
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita Ofertantilor prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate nu sunt relevante.
In cazul in care Ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii se va analiza cu privire la asociere in ansamblu. Astfel, chiar daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri nu se va aplica daca asocierea in ansamblu nu se incadreaza in categoria IMM (Intreprinderi mici si mijlocii).
Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor (intreprinderi mici si mijlocii).In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, (terta parte) atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica (in fata unui notar public), prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie Ofertantului resursele economice si financiare invocate.
Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul derularii contractelor subsecvente.
Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie sa asigure/garanteze Autoritatii Contractante faptul ca, in cazul in care Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii Contractelor subsecvente, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor Contractuale prin implicarea sa directa.
Prin semnarea angajamentului ferm in forma autentica sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante de catre Ofertant ca urmare a nerespectarii obligatiilor si autoritatea contractanta poate actiona direct impotriva sustinatorului.Persoanacareasigurasustinereaeconomicasifinanciaratrebuie sa isi demonstreze situatia personala prin prezentarea: i. Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
ii. Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Prezentarea a maxim 4 referinte privind principalele servicii prestate de Ofertant in domeniul obiectului acordului cadru si a contractelor subsecvente (servicii de prospectiune geofizica) in ultimii 3 ani pana la data limita de depunere a Ofertelor in cadrul prezentei proceduri, indiferent daca beneficiarii au fost autoritatipublice sau clienti privati.
Suma valorilor referintelor pentru serviciile furnizate pana la data limita de depunere a Ofertelor trebuie sa fie de cel putin 450.000, 00 USD.
Modalitatea de indeplinire
Pentru a-si demonstra capacitatea tehnica si profesionala, Ofertantul trebuie sa prezinte pentru aceasta cerinta urmatoarele:
1. Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani calendaristici. Ofertantul trebuie sa prezinte detalii despre valoarea serviciilor, tipul acestora, data finalizarii si beneficiari, precum si documente care sa confirme ca serviciile incluse in declaratie au fost realizate sau sunt realizate corespunzator.
2. Fisa detaliata privind experienta similara
3. Certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii serviciilor similare din care sa rezulte tipul de servicii realizate, perioada in care s-au realizat si modalitatea de realizare.Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a verifica informatia oferita de Ofertant.
Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Capacitatea tehnica si profesionala a Ofertantuluipentru indeplinirea Contractului subsecvent poate fi sustinuta si de o alta entitate, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Ofertant si entitatea respectiva.
In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiazaprin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica (in fata unui notar public), prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie Ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii Contractului Subsecvent.
Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii Contractului Subsecvent, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor Contractuale prin implicarea sa directa.
Prin semnarea angajamentului ferm in forma autentica sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, autoritatea contractanta avand posibilitatea de actiune directa impotriva sustinatorului.Sustinatorul trebuie sa demonstreze situatia sa personala prin prezentarea:
i. Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
ii. Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerinta nr. 1Ofertantul trebuie sa demonstreze aplicarea unui sistem de management al calitatii si al unui sistem de control integrat, care integreaza toate sistemele si procesele unei organizatii intr-un cadru complet si furnizeaza o imagine clara, holistica a tuturor aspectelor organizatiei, modul cum inter-relationeaza si riscurile asociate acestora si care acopera urmatoarele 6 cerinte: politici, planificare, implementare si operare, evaluarea performantelor, imbunatatirea si revizuirea managementului de exemplu raportare integrata cu performantele si calitatea KPIs.
Acest lucru trebuie sa fie garantat prin furnizarea unei priviri de ansamblu asupra acestui sistem de management si control in scopul asigurarii unui nivel de calitate corespunzator prin implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii in conformitate ISO 9001:2008, sau echivalent asa cum este prezentat in Anexa 2 la Fisa de date a achizitiei ? Formulare de prezentare a Ofertei.In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare din membrii asocierii.
Modalitatea de indeplinire
Pentru demonstrarea acestei cerinte, trebuie prezentate urmatoarele documente:
i. Documentul de certificare a sistemului de management al calitatii Ofertantului, emis de terta parte (daca este cazul);
ii. O privire de ansamblu asupra Sistemului de Management si Control si ultimul raport de audit.
iii. Declaratia din Anexa 2 la Fisa de date a achizitiei ? Formulare de prezentare a Ofertei completata si semnataDaca Ofertantul nu detine documentele solicitate, atunci se accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de acesta (inclusive dosarul de prezentare a sistemului de management al calitatii), daca prin aceste probe sau dovezi confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Tehnic
30%
Descriere: 1. Caracteristici de disponibilitate si mobilizare a vasului pentru realizarea serviciilor de prospectiune - maxim 5 puncte; 2. Caracteristici de organizare a ofertantului in ce priveste abordarea propusa pentru prestarea serviciilor - maxim 5 puncte; 3. Caracteristici de planificare si expertiza propusa avand in vedere specificului serviciilor - maxim 5 puncte; 4. Abordarea propusa din perspectiva securitatii in operare si a protectiei mediului - maxim 5 puncte; 5. Caracteristici functionale ale vasului pentru realizarea serviciilor de prospectiune - maxim 5 puncte; 6. Caracteristici ale echipamentului propus pentru realizarea serviciilor de prospectiune - maxim 5 puncte; 7. Capabilitatile personalului propus - maxim 5 puncte.
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
RO-OP-03-2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.05.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.05.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Engleza
Altele
Orice document referitor la aceasta procedura trebuie redactat/tradus in limba engleza.
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
180zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.05.2013 15:00
Locul: Sediul autoritatii contractante: Calea Floreasca, nr. 169 A, corpul A, etaj 4, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti autorizati ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In ipoteza in care exista mai multe Oferte cu punctaj total egal, in vederea departajarii in scopul semnarii Acordului Cadru autoritatea contractanta va lua in considerare cel mai mare punctaj tehnic al Ofertantilor cu punctaj total egal.Documentele emise de institutiile abilitate pot fi prezentate in original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.ExxonMobil isi rezerva dreptul de a solicita Ofertantilor inainte de a comunica rezultatul procedurii pentru conformitate, prezentarea in original/copie legalizata a tuturor documentelor prezentate in copie.Alte informatii cu privire la procedura de semnare a acordului cadru se regasesc in celelalte sectiuni ale documentatiei de atribuire. Anexa nr. 1 la ? FISA DE DATE A ACHIZITIEIeste parte integranta aa Fisei de date a achizitiei si a Documentatiei de atribuire si cuprinde informatii complementare despre procedura.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC)
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu capitolul IX ?Solutionarea contestatiilor? din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION ROMANIA LIMITED NASSAU (BAHAMAS) SUCURSALA BUCURESTI
Adresa postala: Calea Floreasca, nr. 169 A, corpul A, etaj 4, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010165, Romania, Tel. +40 318602301, Email: [email protected], Fax: +40 3186023145, Adresa internet (URL): www.exxonmobil.com
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.04.2013 17:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer