Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de publicitate aferente proiectului "Reabilitarea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in judetul Vrancea"


Anunt de participare numarul 135472/12.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
LOUIS BERGER - Sediul Permanent Focsani
Adresa postala: Str. Dimitrie Cantemir nr. 23, et. 1, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620098, Romania, Punct(e) de contact: Cristi Miron, Tel. +40 337109600, In atentia: Cristi MIRON, Email: [email protected], Fax: +40 337109628, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Louis Berger Sediu Permanent Focsani, companie care actioneaza in numele SC CUP Focsani in cadrul POS Mediu, in conf cu art.9 alin.1 lit.c^1) din OUG 34/2006
Activitate (activitati)
Altele: Servicii de consultanta
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de publicitate aferente proiectului "Reabilitarea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in judetul Vrancea"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Orasul Focsani, orasele Adjud, Panciu, Odobesti, Marasesti si localitatea Homocea, jud Vrancea
Codul NUTS: RO226 - Vrancea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului consta in achizitia serviciilor de publicitate aferente proiectului "Reabilitarea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in judetul Vrancea".
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341400-0 - Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestare Servicii de publicitate ? In caietul de Sarcini sunt prezentate tipul activitatilor, specializarile si cantitatile minime necesare realizarii contractului.
Valoarea estimata fara TVA: 661, 310RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 9.900 LEI.Perioada de valabilitate: 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor.Modalitatea de constituire: conf prev art.86 alin.1 din HG 925/2006.Forma de constituire: 1)prin virament bancar in contul AC-RO24BRDE450SV11339854500 deschis la BRD, Sucursala Mari Clienti Corporativi, CUI: 26920321;2)printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in DA.Este obligatoriu ca la data deschiderii ofertelor viramentul bancar sa fie confirmat prin extrasul de cont al AC.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare nu trebuie sa contina clauze care sa-l anuleze inaintea termenului de valabilitate stabilit prin DA.AC va restitui garantia de participare in conf cu art.88 din HG 925/2006.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat.In cazul in care instrumentul de garantare prevede conditii de plata a garantiei, situatiile de retinere/executie a garantiei sunt cele prev de art.87 din HG nr. 925/2006 si art.278^1din OUG nr. 34/2006 si trebuie mentionate toate in instrumentul de garantare.Garantia va fi executata partial, in conf cu art 278^1 alin.1 lit.b) din OUG 34/2006.Suma retinuta in favoarea AC, in acest caz, va fi de 4.441, 3 Lei.Ofertantii care vor constitui garantia in conf cu prev art.16 alin.2 din Legea 346/2004, au obligatia de a face dovada ca reprezinta IMM.Dovada constituirii garantiei trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor..In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.AC poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei.In acest caz perioada de valabilitate a garantiei va fi prelungita in mod corespunzator. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din valoarea contractului fara TVA.Forma de constituire: 1)printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in DA (cel putin egala cu durata contractului), si care devine anexa la contract;2)prin retineri succesive din platile intermediare.Modalitatea de constituire: in conf cu prev art.90 din HG 925/2006.In cazul unei asocieri, garantia va fi constituita in numele asocierii si va mentiona ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Se constituie in perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data semnarii contractului.Perioada de valabilitate a garantiei este cel putin egala cu durata contractului.Ofertantii care vor constitui garantia de buna executie in conf cu prev art. 16 alin.2 din Legea 346/2004, au obligatia de a face dovada ca reprezinta IMM.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POS Mediu-in cadrul contractului "Asistenta Tehnica si Supervizarea Contractelor de Lucrari pentru Reabilitarea si Modernizarea Sistemului de alimentare cu apa si canalizare in jud Vrancea"
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii trebuie sa furnizeze informatiile cerute folosind Formularele si Modelele din DA si sa ataseze documentele relevante.Formularele vor fi semnate de catre reprezentantul legal asa cum este desemnat in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial unde este inregistrat, sau, pentru ofertanti persoane juridice straine, in documentele care dovedesc forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul isi are resedinta, sau de catre o persoana imputernicita de acesta.In acest caz se va atasa Imputernicirea.
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg.
Documentele solicitate vor fi prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila, cu exceptia documentelor intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura initiata in vederea atribuirii contractului de servicii, care se vor prezenta in original.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, in conformitate cu legislatia tarii, nu se utilizeaza stampila, se va accepta o declaratie pe propria raspundere din partea operatorului economic in acest sens.
Angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i) se va prezenta in original, incheiat in forma autentica, in fata unui notar.
AC poate solicita pe parcursul evaluarii prezentarea documentelor originale pentru confruntare.
Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana. In cazul in care exista discrepante intre versiuni, traducerea in limba romana va prevala.
In cazul depunerii ofertei individuale/ofertei comune/sustinerii/subcontractarii, cerintele de calificare vor fi indeplinite conform prevederilor din Anexa 2*) din Ordinul nr. 509/2011 al presedintelui ANRMAP.
Cerinta 1 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006, in conformitate cu Formularul 1, la care se va anexa cazierul fiscal si/sau cazierul judiciar.Aceasta declaratie va fi prezentata de catre ofertant (fiecare asociat) si, dupa caz, de sustinator.
Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din Ordonanata de Urgenta nr.34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura si respingerea ofertei.
Cerinta 2 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, in conformitate cu Formularul 2 la care se vor anexa:
- Certificat de atestare fiscala (privind plata contributiilor la bugetul general de stat consolidat) eliberat de ANAF sau echivalent, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta;
- Certificat privind plata contributiilor de asigurari sociale (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si contributiile de asigurari sociale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta;
- Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de administratia locala din zona administrativ-teritoriala in care operatorul economic isi are sediul sau echivalent, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta.
Aceasta declaratie se va prezenta de catre ofertant (fiecare asociat in parte).Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca e cazul.
In situatia in care operatorul economic se afla intr-una din situatiile prevazute de art.181 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi exclus din procedura, oferta fiind respinsa.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Cerinta 3 - Declaratie prinvind calitatea de participant la procedura in conformitate cu Formularul 3.Aceasta declaratie va fi prezentata de ofertant (fiecare asociat in parte).
Cerinta 4 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta in conformitate cu Formularul 4.Acest document se va prezenta de ofertant (fiecare asociat in parte), fiecare subcontractant declarat in oferta si de tertul sustinator, daca e cazul.Cerinta 5 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile ?i completarile ulterioare in conformitate cu Formularul 5.Aceasta declaratie se va prezenta de ofertant (fiecare asociat in parte), fiecare subcontractant declarat in oferta si de tertul sustinator, daca e cazul.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul AC/persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire, pana la finalizarea acesteia sunt: Christos Constantinos Germanacos - Director pentru Europa si Director General Adjunct Operatiuni;Calina Nistor ? Director Regional;Nicoleta Kalman ? Coordonator Proiecte de Mediu;Nazarie Paunescu ? Lider de echipa;Cristi Miron - Lider Adjunct de echipa;Madalina Simona Randasu - Expert in relatii publice/comunicare;Valeriu Ionut Popa ? Expert in relatii publice/comunicare;Eugen Dreve - Expert Achizitii;Raluca Andrada Muresan ? Expert Achizitii Publice. Cerinta 1 - Documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activitatii profesionale1. Persoane juridice/fizice romaneCertificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului sau echivalent din care sa rezulte nume complet, sediul, persoanele autorizate/administratori, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In cazul in care ofertantii prezinta documentele solicitate in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", in etapa evaluarii ofertelor, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte, pentru conformitate, documentul in original/copie legalizata.Toate documentele ce vor fi prezentate in cadrul ofertei vor fi semnate de catre reprezentantul legal asa cum este desemnat in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. In cazul in care documentele nu sunt semnate de reprezentatul legal, se va anexa Imputernicirea persoanei semnatare primita de la reprezentatul legal in acest sens.2. Persoane juridice/fizice straineOperatorul economic trebuie sa depuna documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Toate documentele ce vor fi prezentate in cadrul ofertei vor fi semnate de catre reprezentantul legal desemnat in cadrul documentelor prezentate care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. In cazul in care documentele nu sunt semnate de reprezentatul legal, se va anexa Imputernicirea persoanei semnatare primita de la reprezentatul legal in acest sens.3. ONG/Persoane juridice non-profitCertificat emis de Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa judecatoria in raza careia isi au sediul social, cu anexele respective, din care sa rezulte ca nu se afla in dizolvare legala/statutara, sediul social, persoane autorizate.Documente care sa ateste ca persoana semnatara este autorizata, si anume: Statutul cu modificarile la zi (incluzand si incheierile de sedinta) si Imputernicire (dupa caz).In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate in aceasta sectiune.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 - Cifra de afaceriMedia cifrei de afaceri care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani a ofertantului (operator economic sau membrii asocierii impreuna), in domeniul contractului, trebuie sa fie in valoare de minim 1.320.000 Lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 - Experienta similara
Ofertantul trebuie sa dovedeasca ca, in ultimii 3 ani impliniti la data limita pentru depunerea ofertei, a prestatservicii similare serviciilor ce fac obiectul contractului (campanii de promovare complexe, cuprinzand activitati similare, in domeniul protectiei mediului) in valoare cumulata de cel putin 660.000 lei.
Cerinta 2-Personal.Lider de echipa-Cerinte: studii superioare de lunga durata;5 ani de exp profesionala generala;3 ani de exp profesionala specifica in coordonarea de campanii de constientizare si informare publica, incluzand productie publicitara, distributie in masa, organizare evenimente, relationare mass-media.Expert responsabil creatie si productie materiale publicitare-Cerinte: studii superioare de lunga durata in domeniul artelor vizuale;3 ani de exp specifica in editare, procesare si productie materiale publicitare(text, imagine, layout), machetare, DTP, paginatie, pregatire pentru tipar;Cunostinte Adobe, Photoshop, Corel Draw, Illustrator;Cunostinte pre-press.Expert responsabil organizare evenimente si relatia cu mass-media-Cerinte: studii superioare de lunga durata in domenii relevante: comunicare, relatii publice;3 ani de exp profesionala specifica in organizarea de evenimente.
Cerinta 3 - Informatii privind subcontractantii.
In cazul in care anumite parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit se vor indeplini de catre unul sau mai multi subcontractanti, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze, datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi si acordul acestora.
Cerinta 1 -Standard de Asigurare a Calitatii ISO 9001 sau echivalent.
Operatorul economic trebuie sa dovedeasca faptul ca este certificat in conformitate cu Standardul de Asigurare a Calitatii ? ISO 9001 sau echivalent (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului), de catre un organism independent, acreditat in domeniu, conform cu legislatia comunitara sau cu standardele europene sau internationale privind certificarea.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
PR-VN-02
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.07.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.07.2012 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.07.2012 13:00
Locul: Sediul AC, str. Dimitrie Cantemir nr. 23 et.1, Focsani, jud. Vrancea, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa 1, in cadrul contractului de "Asistenta Tehnica si Supervizarea Contractelor de Lucrari pentru Reabilitarea si Modernizarea Sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Vrancea".
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari aferente documentatiei de atribuire vor fi publicate intr-un fisier electronic in SEAP atasat Anuntului de participare, la ?Documentatie si clarificari? la adresa de internet www.e-licitatie.ro.Ofertantii vor urmari periodic la adresa de internet www.e-licitatie.ro anuntul de participare impreuna cu eratele si clarificarile legate de anunt, pentru a lua la cunostinta in timp util orice precizare sau modificare a informatiilor initiale, astfel incat sa fie in masura sa participe la procedura fara impedimente datorate lipsei de informatii.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, AC va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Ofertantului castigator i se va solicita ca, inainte de semnarea contractului, sa prezinte informatiile/datele de identificare fiscala, confirmate de banca cu care lucreaza.Dupa semnarea contractului de achizitie publica, va fi permisa doar cesiunea creantelor nascute din prezentul contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Louis Berger SAS- Sediu permanent Focsani
Adresa postala: Str. Dimitrie Cantemir nr. 23, et. 1, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620098, Romania, Tel. +40 337109600, Email: [email protected], Fax: +40 337109628
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.05.2012 12:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer