Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de publicitate media in presa scrisa judeteana si in presa audio vizuala TV


Anunt de participare numarul 147508/25.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL HARGHITA
Adresa postala: Piata Libertatii Nr. 5, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Punct(e) de contact: Compartimentul Achizitii Publice, Tel. +40 266207720, Email: [email protected], Fax: +40 266207725, Adresa internet (URL): www.judetulharghita.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de publicitate media in presa scrisa judeteana si in presa audio vizuala TV
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Judetul Harghita
Codul NUTS: RO124 - Harghita
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 5 agenti economici
Durata acordului-cadru: 1 ani
Valoarea estimata fara TVA: 189, 516.14RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia semestrial.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de publicitate media in presa scrisa judeteana si in presa audio vizuala TV.Scopul urmarit prin incheierea contractelor este informarea corecta, obiectivasi in timp oportun a societatii civile despre activitatea Consiliului Judetean Harghita, precum si promovarea si mentinerea unei imagini institutionale pozitive.
Valorile estimate maxime pe loturi ale acordurilor cadru sunt:
Lot 1 -24.193, 55 lei fara TVA
Lot 2 -64.516, 13 lei fara TVA
Lot 3 -34.677, 42 lei fara TVA
Lot 4 -33.064, 52 lei fara TVA
Lot 5 -33.064, 52 lei fara TVA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de publicitate in:
LOT 1. presa scrisa judeteana in limba romanaLot 2. presa scrisa judeteana in limba maghiara
Lot 3. presa audio-vizuala locala ? TV ? regiunea Ciuc
Lot 4. presa audio-vizuala locala ? TV ? regiunea Odorhei
Lot 5. presa audio-vizuala locala ? TV ? regiunea Gheorgheni
Servicii de publicitate media in presa scrisa judeteana si in presa audio vizuala TV.Scopul urmarit prin incheierea contractelor este informarea corecta, obiectivasi in timp oportun a societatii civile despre activitatea Consiliului Judetean Harghita, precum si promovarea si mentinerea unei imagini institutionale pozitive.
Valorile estimate maxime pe loturi ale acordurilor cadru sunt:
Lot 1 -24.193, 55 lei fara TVA
Lot 2 -64.516, 13 lei fara TVA
Lot 3 -34.677, 42 lei fara TVA
Lot 4 -33.064, 52 lei fara TVA
Lot 5 -33.064, 52 lei fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: 189, 516.14RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantumul deLot 1:483 leiLot 2:1290 leiLot 3:693 leiLot 4:661 leiLot 5:661 leiGarantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 84-88 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul constituirii garantiei de participare in alta valuta, valoarea garantiei de participare se va calcula la cursul de referinta BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: egala cu perioada de valabilitate a ofertei, adica 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Garantia de participare pana la 5000 de lei se poate plati si la caseria autoritatii contractante.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr 1
Se solicita prezentarea Certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta. Se solicita completarea Formularului nr. 1.
Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau intr-un grup de operatori, la procedura pentru atribuirea contractului/acordului cadru de achizitie publica.
Cerinta nr. 2
Declaratie privind eligibilitatea (neincadrarea in prevederile art.180 din ordonanta). Se va completa Formular nr. 2 sau cazier judiciar al companieiPrecizari: a. Aceasta declaratie nu se solicita eventualilor subcontractanti;b. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.c. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei
Cerinta nr. 3 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, se va completare Formular 3.
Documente de confirmare:
1. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, care sa ateste faptul ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.2. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obligatiilor fata de bugetul local, si din care sa reiasa faptul ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Conditie de calificare: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul/candidatul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Note: - Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art.180 si 181 atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat, inclusiv liderul are obligatia depunerii formularelor nr.2 si 3 si a documentelor de confirmare.- In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art.180 si 181, se accepta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau dupa caz, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.- In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in original, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.- Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractanti.Cerinta nr. 4
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69^1 din ordonanta. Se va completa Formularul nr.4Documente de verificare: - certificat constatator eliberat de ORC, sau extras din Registrul actionarilor/asociatilor, certificate de administrator in cazul societatilor pe actiuniPentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante definite conform art. 3 lit.s indice 2 din OUG nr. 34/2006sunt urmatoarele: Consilierii judeteni sunt: Borboly Csaba - presedinte, Birtalan Jozsef ? vicepresedinte, Petres Sandor ? vicepresedinte, Egyed Arpad ? secretar judet, Ambrus Sandor, Barti Tihamer, Becze Istvan, Bege Karoly, Bende Sandor, Benyovszki Lajos, Bíro; Barna Botond, Burus-Siklo;di Botond, Csillag Peter, Csutak Maria Magdolna, Danguly Ervin, Ferencz Salamon Alpar Laszlo;, Incze Csongor, Magyari Vencel, Marcu Raducu Ioan, Orosz-Pal Levente, Palffy Domokos, Pop Adrian, Proca Ion, Racz Arpad, Rafain Zoltan, Salamon Zoltan, Sandor Barna, Sebestyen Csaba Istvan, Sorban Attila, Szentes Antal, Thamo; Csaba Zsolt Bela, To;aso; Laszlo;Directia Achizitii Publice si Transport in Comun:
Szabo;Barna - Director executive, BalintAndras ? Consilier, GergelyOlga ? Consilier, LakatosZsolt ? Consilier, Barabas Arpad ? Consilier, Albert Monika ? Consilier, Mihaly Emeric ? Consilier, Palko Emilia - inspector de specialitate, Csato Erzsebet - consilier, Gergely Andrea - consilierDirectia Generala Administratie publica locala:
Romfeld Maria Magdolna ? director general, ZolyaZoltan - Sef serviciu, Do;saSzilard- Director general adjunct, VagassyAlpar - Consilier juridic, ViraghFerenc - Consilier juridic, TulbureIrina - Consilier juridic, CsaszarIstvan ? Consilier juridic, SalamonBoroka - Consilier juridic
Directia Generala Management:
Csata Tunde - Director general, Torok Hanna - Director general adjunct, Bors Bela - Director general adjunct, Ciuche Andrea ? Consilier, Gaspar Izabella - Consilier, Jurian Ildiko ? consilier, Szilagyi Kinga ? consilier, Nyiro Agnes ? Consilier, Lukacs Eva ? Consilier, Andras Csilla ? Consilier, Farkas Tamas Istvan ? Consilier
Directia generala economica:
Gabor Laszlo
In conformitate cu art. 13 din LEGEA Nr. 279 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiunede lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii: ?Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire." Cerinta nr. 1
Persoane juridice/fizice care desfa?oara activitati in domeniu
Persoanele juridice romane vor prezenta urmatoarele documente: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte domeniul de activitate.In cazul depunerii documentelor in copie simpla autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu originalul, printr-o solicitare adresata ulterior ofertantilor in cauza.In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc va prezenta Certificatul constatator in copie conforma cu originalul, se va solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.In cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.Persoanele fizice autorizate, vor prezenta documente de confirmare a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale conforme cu legislatia aplicabila acestora.Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori;In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.In cazul depunerii documentelor in copie simpla autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu originalul, printr-o solicitare adresata ulterior ofertantilor in cauza.In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc va prezenta Certificatul constatator in copie conforma cu originalul, se va solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate documentul in original/copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind situatia economico-financiara
Media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani se va calcula prin impartirea valorii cifrei de afaceri exprimata in lei la cursul euro mediu anual practicat de BNR pentru anul respectiv dupa cum urmeaza: Anul 2010:1 euro = 4, 2099 lei;Anul 2011:1 euro = 4, 2379 lei.
Anul 2012:1 euro = 4, 4560 lei
sau pentru media cifrei de afaceri anuale in alte valute se va calcula la cursul de referinta mediu anual LEI/VALUTA comunicat de BNR pentru anul respectiv.
- Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva.- Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea situatiei economice si financiare trebuie sa dovedeasca aceasta, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm, semnat de catre persoana care il sustine, prin care aceasta confirma punerea la dispozitie a resurselor financiare invocate.- In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d).
- Daca un grup de operatori economici depune o oferta sau o candidatura comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor cumulate ale tuturor membrilor grupului.- Eventualilor subcontractanti nu li se impune indeplinirea cerintelor de calificare privind capacitatea economico-financiara.
Se va completare Formularul nr.5 - Informatii generale
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- completarea Formularului nr.5 - Informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind capacitatea tehnica
Se va completa Formularul nr. 6 ? ?Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani?
Documente de confirmare: - certificate / documente emise de principalii beneficiari, clienti privati sau autoritati contractante;Certificatele / documentele trebuie sa fie datate, semnate in clar si fara prescurtari, si trebuie sa contina informatii privind obiectul contractului, durata acestuia si pretul platit pentru serviciile prestate si modalitatea de indeplinire corespunzatoare a contractului
Cerinta nr. 2
Informatii referitoare la efectivul mediu anual al personalului angajat si acadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Se solicita completarea Fromularului nr. 7.
Precizari: In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006.
Informatii privind subcontractantii
Se solicita completarea Formularului nr. 9 privin subcontrcatantii si specializarea acestora.
Pentru lotul nr. 1:
Se solicita urmatoarele:
1.Aria de distributie a cotidianului: locala, judetul Harghita
2.Periodicitate: minim3 aparitii pe saptamana.
Documente doveditoare: Ofertantul trebuie sa faca dovada cu certificate/documente din care reiese indeplinirea cerintei
3.Tirajul mediu difuzatpe editie : min 3000 exemplare, pe o perioada de min. 3 luni, din ultimul an calendaristic.
Documente doveditoare: certificate/documente eliberate de catre institutii autorizate, independente, specializate si recunoscute la nivel national de audit sau altele, (BRAT sau altele) prin care se certifica tirajul mediu pe o perioada de minim 3 luni.
4.Profilul cotidianului: trebuie sa fie de informare generala, de interes public, cu continut adresat unui public larg.Indeplinirea cerintei se va dovedi prin mostre de ziar sau prin declaratie pe proprie raspundere ca indeplineste cerinta respetiva.
Pentru lotul nr. 2:
Se solicita urmatoarele:
1.Aria de distributie a cotidianului: locala, judetul Harghita
2.Periodicitate: minim4 aparitii pe saptamana.
Documente doveditoare: Ofertantul trebuie sa faca dovada cu certificate/documente din care reiese indeplinirea cerintei
3.Tirajul mediu difuzatpe editie : min 7000 exemplare, pe o perioada de min. 3 luni, din ultimul an calendaristic.
Documente doveditoare: certificate/documente eliberate de catre institutii autorizate, independente, specializate si recunoscute la nivel national de audit sau altele, (BRAT sau altele) prin care se certifica tirajul mediu pe o perioada de minim 3 luni.
4.Profilul cotidianului: trebuie sa fie de informare generala, de interes public, cu continut adresat unui public larg.Indeplinirea cerintei se va dovedi prin mostre de ziar sau prin declaratie pe proprie raspundere ca indeplineste cerinta respetiva.
Pentru lotul nr. 3:
Se solicita urmatoarele:
1.Aria de acoperire: locala, cu acoperire a regiunii Ciuc.
Indeplinirea cerintei se va dovedi prin prezentarea unor certificate/documente sau orice acte care fac dovada indeplinirii cerintei.
2.Continut editorial: generalist, cu continut de interes public, adresat unui public larg.
Indeplinirea cerintei se va dovedi printr-o declaratie pe proprie raspundere.
Pentru lotul nr. 4:
Se solicita urmatoarele:
1.Aria de acoperire: locala, cu acoperire a regiunii Odorhei.Indeplinirea cerintei se va dovedi prin prezentarea unor certificate/documente sau orice acte care fac dovada indeplinirii cerintei.
2.Continut editorial: generalist, cu continut de interes public, adresat unui public larg.
Indeplinirea cerintei se va dovedi printr-o declaratie pe proprie raspundere.
Pentru lotul nr. 5:
Se solicita urmatoarele:
1.Aria de acoperire: locala, cu acoperire a regiunii Gheorgheni.Indeplinirea cerintei se va dovedi prin prezentarea unor certificate/documente sau orice acte care fac dovada indeplinirii cerintei.
2.Continut editorial: generalist, cu continut de interes public, adresat unui public larg.
Indeplinirea cerintei se va dovedi printr-o declaratie pe proprie raspundere.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
completarea Formularului nr. 6 ? ?Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani?Se solicita completarea Formularului nr. 7.Se solicita completarea Formularului nr. 9 privin subcontrcatantii si specializarea acestora.Documente doveditoare: Ofertantul trebuie sa faca dovada cu certificate/documente din care reiese indeplinirea cerintei.Documente doveditoare: Ofertantul trebuie sa faca dovada cu certificate/documente din care reiese indeplinirea cerintei.Documente doveditoare: Ofertantul trebuie sa faca dovada cu certificate/documente din care reiese indeplinirea cerintei.Documente doveditoare: Ofertantul trebuie sa faca dovada cu certificate/documente din care reiese indeplinirea cerintei.Documente doveditoare: Ofertantul trebuie sa faca dovada cu certificate/documente din care reiese indeplinirea cerintei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.11.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.11.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.11.2013 12:00
Locul: Sediul Consiliului Judetean Harghita , camera 335
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele imputernicite ale ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte au preturi egale si sunt clasate pe acelasi loc autoritatea contractanta va departaja operatorii economici prin solicitarea unor noi propuneri financiare, pentru a incheia acordul cadru cu nr. maxim de 5 operatori economici mentionat.Reluarea competitiei in vederea incheierii contractelor subsecvente consta in transmiterea invitatiei prin fax, email si posta numai pentru semnatarii acordului cadru ca sa prezinte oferte noi. Ofertele se vor transmite a doua zi pana la ora 12:00, in plicuri sigilate. La ora 15, 00 se va publica rezultatul reluarii competitiei.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256^2 din O.U. nr. 34 din 2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Harghita, Directia achizitii publice si transport in comun
Adresa postala: Piata Libertatii nr. 5, Localitatea: Miercurea Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Tel. +40 266207720, Email: [email protected], Fax: +40 266207725
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.10.2013 14:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer