Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de publicitate media pe anul 2014


Anunt de participare numarul 149014/24.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Judetul Covasna
Adresa postala: Piata Libertatii nr. 4 Sfantu Gheorghe, Localitatea: Sfantu Gheorghe, Cod postal: 520008, Romania, Punct(e) de contact: Szabo; Agoston, Tel. +40 267311190, In atentia: AJGEL Agnes, Email: [email protected], Fax: +40 267351228, Adresa internet (URL): www.kvmt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de publicitate media pe anul 2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: pe teritoriul judetului Covasna
Codul NUTS: RO123 - Covasna
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Sevicii de publicitate media necesare Consiliului Judetean Covasna pe anul 2014, care sa cuprinda urmatoarele:
1) servicii de publicare/difuzare anunturi in presa scrisa de lb. maghiara ("MEGYEHAZA");
2) servicii de publicare/difuzare anunturi in presa scrisa de lb. maghiara;
3) servicii de publicare/difuzare felicitari in presa scrisa de lb. maghiara;
4) servicii de publicare/difuzare anunturi in presa scrisa de lb. romana ("CASA JUDETULUI");
5) servicii de publicare/difuzare anunturi in presa scrisa de lb. romana;
6) servicii de publicare/difuzare felicitari in presa scrisa de lb. romana;
7) servicii de publicare/difuzare anunturi in presa scrisa de lb. maghiara intr-un saptamanal;
8) creare si producere spoturi radio in lb. romana si maghiara:
[a] spot 30 sec/difuzare;
[b] interviu radio de 10 min;
[c] productie spot;
9) creare si producere spot TV in limba romana si in limba maghiara:
[a] spot 30 sec/difuzare;
[b] interviu TV de 10 min;
[c] productie spot.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CANTITATI ESTIMATE:
1) servicii de publicare/difuzare anunturi in presa scrisa de lb. maghiara ("MEGYEHAZA"): 853, 4 cmp/editie, in total 44.376, 80 cmp (in 12 luni);
2) servicii de publicare/difuzare anunturi in presa scrisa de lb. maghiara: 32.400, 00 cmp (in 12 luni);
3) servicii de publicare/difuzare felicitari in presa scrisa de lb. maghiara: 408, 00 cmp (in 12 luni);
4) servicii de publicare/difuzare anunturi in presa scrisa de lb. romana ("CASA JUDETULUI"): 949 cmp/editie, 11.388, 00 cmp (in 12 luni);
5) servicii de publicare/difuzare anunturi in presa scrisa de lb. romana: 32.400, 00 cmp (in 12 luni);
6) servicii de publicare/difuzare felicitari in presa scrisa de lb. romana: 408, 00 cmp (in 12 luni);
7) servicii de publicare/difuzare anunturi in presa scrisa de lb. maghiara intr-un saptamanal: 2.178, 00 cmp (in 12 luni);
8) creare si producere spoturi radio in lb. romana si maghiara:
[a] spot 30 sec/difuzare, total 2.500 difuzari in 12 luni;
[b] interviu radio de 10 min, total de 20 ori in 12 luni;
[c] productie spot: 24 buc in 12 luni;
9) creare si producere spot TV in limba romana si in limba maghiara:
[a] spot 30 sec/difuzare, total 500 difuzari in 12 luni;
[b] interviu TV de 10 min, total de 24 ori in 12 luni;
[c] productie spot: 15 buc in 12 luni.
Valoarea estimata fara TVA: 495, 334.11RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: 8.000 lei. In cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004) garantia de participare se constituie in proportie de 50% din cuantumul precizat.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertei. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei va fi extinsa si perioada de valabilitate a garantiei in mod corespunzator.Modul de constituire a garantiei: (1) scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante; in acest caz se va utiliza modelul indicat in sectiunea formulare; (2) depunerea in numerar la caseria autoritati contractante; (3) documente eliberate in conditiile legii de catre o societate de asigurari; (4) virament in contul autoritatii contractante nr. RO39TREZ2565006XXX000168, cod fiscal 4201988 deschis la Trezoreria municipiului Sf. Gheorghe, jud. Covasna; (5) oricare din modalitatile prevazute la art. 86 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul constituirii garantiei in euro, se va utiliza contul BCR Sf. Gheorghe nr. RO37RNCB0124038027840001, conversia in lei se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. In cazul constituirii garantiei in alte monede conversia in lei se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Ofertele pentru care nu se prezinta (cel tarziu) in cadrul sedintei de deschidere dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse ca inacceptabile. In cazul in care sunt aplicabile prevederile art. 278^1 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ofertantul depune o contestatie la CNSC, iar aceasta respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare suma prevazuta de acest articol. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului. In cazul ofertantilor din categoria IMM (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004) garantia de buna executie se constituie in proportie de 50% din cuantumul precizat. Garantia de buna executie a contractului se constituie prin oricare din metodele prevazute la art. 90 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In caz de scrisoare de garantie bancara de buna executie: trebuie prezentata in ORIGINAL, trebuie sa contina in clar denumirea autoritatii contractante in favoarea careia s-a constituit, sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita, care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa in documentatia de atribuire si sa contina parafa vizibila a bancii emitente si/sau semnatura autorizata. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie a contractului trebuie sa fie cel putin egala cu durata contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Din bugetul judetului Covasna (prin Consiliul Judetean Covasna)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completarea si depunere urmatoarelor formulare: [1] Formularul nr. 12 A - Declaratie privind eligibilitatea.[2] Formularul nr. 12 B2 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.[3] Formularului nr. 12 B ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006.[4] Formularului nr. 12 B1 ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. 34/2006. Persoanele cu functii de decizie din cadrul Autoritatii Contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Tamas Sandor, Kovacs Odon, Varga Zoltan, Sztakics Istvan-Attila, Csog Eva, Barcsa Arpad, Orosz Andrea, Ferencz Ludovic, Vass Stefan, Veres Janos, Kozma Karolina Rozalia, Domokos Reka, Incze Gyula, Demeter Pal, Bagossy Csaba, Szabo; Agoston, Antal Eniko, Giliga Marta, Ajgel Agnes, Kiss Bence, Demeter Ferenc. Consilierii judeteni responsabili cu aprobarea bugetului: Ambrus Jo;zsef, Bagoly Miklo;s-Levente, Bedo Zoltan, Benedek Erika, Bodo; Lajos, Calinic Sabin, Cziprian-Kovacs Lorand, Demeter Laszlo, Dezso Csongor-Attila, Dimeny Gyorgy, Fülop Csaba, Gaj Nandor, Goga Octavian, Grüman Ro;bert-Csongor, Henning Laszlo;-Janos, Keresztely Irma, Klarik Attila, Kulcsar-Terza Jo;zsef-Gyorgy, Moroianu Ioan, Nagy Iosif, Orban Miklo;s, Petho Istvan, Radu Iosif, Szakacs Zoltan, Szocs (Tusa) Gabriella-Timea, Tatar Marta-Éva, Tompa Gyorgy, To;th-Birtan Csaba, To;th Zoltan, Vancza Tibor-Istvan.Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor fata de: [1] Bugetul de stat (bugetul consolidat, original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul), astfel incat acesta sa reflecte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor.[2] Bugetul local (original sau copie legalizata, sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul), astfel incat acesta sa reflecte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor.[NOTA] Pentru persoanele straine: document similar emis de organele fiscale abilitate din tarile respective (in original sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul si in traducere legalizata), astfel incat acesta sa reflecte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor. Ofertantii vor depune Certificatul constatator, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului de achizitie publica trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC).Persoanele juridice/fizice straine vor depune documente care sa dovedeasca o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional (traducere legalizata) din care sa reiasa ca operatorul economic poate desfasura activitati in domeniul supus licitatiei. Aceste documentele trebuie sa ateste faptul ca ofertantul apartine categoriei profesionale impuse pentru indeplinirea contractului de achizitie publica / in domeniile de activitate ale ofertantului sunt cuprinse activitatile necesare in vederea indeplinirii contractului de achizitie publica.Documentele solicitate la aceasta sectiune pot fi depuse in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Datele din documentele solicitate mai sus trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor, in sens contrar fiind aplicabile prevederile privind falsul in declaratii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani va fi de cel putin 700.000 lei. Se va completa Formularul ?Informatii generale? (Anexa 2). Conversia in RON din alte monede se face pe baza cursurilor medii comunicate de Banca Centrala Europeana, pentru anii respectivi (http: //sdw.ecb.europa.eu).
Sustinere pentru capacitatea economica si financiara a ofertantului (daca este cazul). Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm a persoanei respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate, deasemenea sustinatorul nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 si ale art 181 lit a), c indice 1 si d).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prin completarea Formularului ?Informatii generale? (Anexa 2). Conversia in RON din alte monede se face pe baza cursurilor medii comunicate de Banca Centrala Europeana, pentru anii respectivi (http: //sdw.ecb.europa.eu).In cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004) garantia de participare se constituie in proportie de 50% din cuantumul precizat.Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm a persoanei respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate, deasemenea sustinatorul nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 si ale art 181 lit a), c indice 1 si d).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte privind presa scrisa nr. 1. Publicitate intr-un cotidian regional in limba romana:
[a] Periodicitate: cotidian regional, minim 5 aparitii pe saptamana;
[b] Aria de difuzare: judetul Covasna;
[c] Profil: informare generala;
[d] Limba de redactare: romana;
[e] Tiraj mediu difuzat pe editie: min 1.500 exemplare;
Observatie: Tirajul mediu difuzat pe editie a fiecarei publicatii judetene ofertante trebuie sa fie certificat de catre institutii autorizate, independente, de audit sau declaratie privind tirajul insotite de documente financiar contabile privind tirajul inregistrat.
[f] Pagina web, cu acces gratuit la continutul ziarului tiparit.
Cerinte privind presa scrisa nr. 2. Publicitate intr-un cotidian regional in limba maghiara:
[a] Periodicitate: cotidian regional, minim 5 aparitii pe saptamana;
[b] Aria de difuzare: judetul Covasna;
[c] Profil: informare generala;
[d] Limba de redactare: maghiara;
[e] Tiraj mediu difuzat pe editie: min 10.000 exemplare. Observatie: Tirajul mediu difuzat pe editie a fiecarei publicatii judetene ofertante trebuie sa fie certificat de catre institutii autorizate, independente, de audit sau declaratie privind tirajul insotite de documente financiar contabile privind tirajul inregistrat;[f] Pagina web, cu acces gratuit la continutul ziarului tiparit.
Cerinte privind presa scrisa nr. 3. Publicitate intr-un saptamanal judetean in limba maghiara:
[a] Periodicitate: saptamanal judetean;
[b] Aria de difuzare: judetul Covasna;
[c] Profil: informare generala;
[d] Limba de redactare: maghiara;
[e] Tiraj: minim 1000 de exemplare.
Observatie: Tirajul mediu difuzat pe editie a fiecarei publicatii judetene ofertante trebuie sa fie certificat de catre institutii autorizate, independente, de audit sau declaratie privind tirajul insotite de documente financiar contabile privind tirajul inregistrat.
Cerinte privind presa audio. Cinci posturi radio locale si/sau regionale in limba romana si maghiara:
[a] prezentare licenta audiovizuala;
[b] aria de acoperire: minim 20% din judetul Covasna;
[c] audienta certificata de o institutie specializata sau firma, asociatie sau orice sondaj de opinie care poate sa certifice audienta;
[d] profilul: informare generala.NOTA: Reprezentantii legali ai ofertantului vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind aria de acoperire si audienta.
Cerinte privind presa audio-vizuala. Un post TV local/regional in limba romana si/sau maghiara:
[a] prezentare licenta audiovizuala;
[b] aria de acoperire: minim 20% din judetul Covasna;
[c] audienta certificata de o institutie specializata sau firma, asociatie, sau orice sondaj de opinie care poate sa certifice audienta;
[d] profilul: informare generala.NOTA: Reprezentantii legali ai ofertantului vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind aria de acoperire si audienta.
Sustinere pentru capacitatea tehnica a ofertantului (daca este cazul)
Declaratia privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractant si specializarea acestora (daca este cazul)
Sistemului de management al calitatii de catre firmele ofertante, respectiv ISO 9001:2001 pentru activitatea de agentie publicitate, sau echivalent
Sistemului de management al mediului de catre firmele ofertante, respectiv ISO 14001:2005 pentru activitatea de agentie publicitate, sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantii vor prezenta documente care atesta indeplinirea cerintelor obligatorii insirate la rubrica din stanga (cerinte si niveluri minime).Ofertantii vor prezenta documente care atesta indeplinirea cerintelor obligatorii insirate la rubrica din stanga (cerinte si niveluri minime).Ofertantii vor prezenta documente care atesta indeplinirea cerintelor obligatorii insirate la rubrica din stanga (cerinte si niveluri minime).Ofertantii vor prezenta documente care atesta indeplinirea cerintelor obligatorii insirate la rubrica din stanga (cerinte si niveluri minime).Ofertantii vor prezenta documente care atesta indeplinirea cerintelor obligatorii insirate la rubrica din stanga (cerinte si niveluri minime).Este permisa sustinerea capacitatii tehnice a ofertantului de catre o alta persoana juridica prin inchirierea de utilaje, masini, echipamente pentru executarea lucrarilor pe baza de contracte de inchiriere ce se vor include in oferta. De asemenea, capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, conform standardelor si cerintelor impuse de prezenta documentatie de atribuire. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm a persoanei respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, deasemenea sustinatorul nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 si ale art 181 lit a), c indice 1 si d).Ofertantii vor depune declaratia privind partea de servicii care sunt indeplinite cu subcontractantii - Formularul nr. 12G insotit de anexa.Ofertantul trebuie sa prezinte documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea implementarii Sistemului de management al calitatii de catre firmele ofertante, respectiv ISO 9001:2001 sau echivalentul acestuia din seriile de standarde europene relevante, in copie. Acest document se va depune individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.Ofertantul trebuie sa prezinte documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea implementarii Sistemului de management al mediului de catre firmele ofertante, respectiv ISO 14001:2005 sau echivalentul acestuia din seriile de standarde europene relevante, in copie. Acest document se va depune individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Ofertantii admisi si inscrisi cu certificat valabil pe www.e-licitatie.ro vor fi invitati prin SEAP la imbunatatirea ofertelor financiare (pretul ofertei exprimat in lei fara TVA si fara contravaloarea tichetului valoric) printr-o singura runda de licitatie electronica cu durata de o zi lucratoare. Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta si nr de participanti inscrisi la licitatie. Pentru cerinte minime privind echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii se va consulta linkul https: //www.e-licitatie.ro: 8881/Public/Common/Static.aspx?f=TechnicalRequirement. Licitatia electronica va putea fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit in runda precedenta (nu e cazul). Licitatia nu se prelungeste automat in cazul modificarii clasamanetului.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.02.2014 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.02.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.02.2014 11:00
Locul: P-ta Libertatii nr. 4, mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna, 520008
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti din partea ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte se afla la egalitate pe primul loc in ierarhia obtinuta dupa aplicarea criteriului de atribuire, avand acelasi pret/punctaj, se va solicita o noua propunere financiara de la acesti ofertanti in plic inchis, caz in care, contractul va fi atribuit ofertantului clasat pe primul loc in ierarhia obtinuta dupa acest proces de re-ofertare. Procesul de diferentiere (re-ofertare) se va repeta pana in momentul in care se poate stabili oferta castigatoare.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art. 256^2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Covasna - Compartiment juridic-contencios si control acte administrative
Adresa postala: Piata Libertatii Nr. 4, Localitatea: Sfantu Gheorghe, Cod postal: 520008, Romania, Tel. +40 267311190, Email: [email protected], Fax: +40 267351228, Adresa internet (URL): www.kvmt.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.01.2014 10:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer