Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de pulverizare aeriana avio - chimica a substantelor de combatere a insectelor daunatoare


Anunt de participare numarul 144404/19.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL CARACAL
Adresa postala: STRADA PIATA VICTORIEI NUMARUL 10, Localitatea: Caracal, Cod postal: 235200, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii publice, Tel. +40 249511384, In atentia: EUGENIA GHEORGHE, Email: [email protected], Fax: +40 249517516, Adresa internet (URL): www.primariacaracal.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Primaria municipiului Caracal
Adresa postala: Piata Victoriei nr. 8, judetul Olt, Localitatea: Caracal, Cod postal: 235200, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Informare, relatii publice, Tel. +40 249511384, In atentia: Stoica Carmen, Fax: +40 249517516, Adresa internet (URL): www.primariacaracal.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de pulverizare aeriana avio - chimica a substantelor de combatere a insectelor daunatoare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
3 - Servicii de transport aerian: transporturi de pasageri si de marfa, cu exceptia transportului de corespondenta
Locul principal de prestare: Municipiul Caracal, judetul Olt
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 872, 200RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: 16 contracte subsecvente / 4 ani - de la 1 pana la 4 contracte subsecvente/an. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent = 218 050 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de pulverizare aeriana avio - chimica a substantelor de combatere a insectelor daunatoare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60441000-1 - Servicii de pulverizare aeriana (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Scopul : conform Caiet de sarcini nr.8504 din 27.05.2013.
Cantitatile: conformanexa nr. 1, anexa nr. 2 si anexa nr. 3 la caietul de sarcini.
Serviciide pulverizare aeriana avio - chimica a substantelor de combatere a insectelor daunatoare pentru suprafata de 1000 haspatii verzi din intravilanul localitatii pe aliniamente si parcuri.
Valoarea estimata fara TVA: 872, 200RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este 8 722 lei. Perioada de valabilitate a garantiei este de 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, sau ordin de plata (cont RO 46TREZ5075006XXX000097, deschis la Trezoreria municipiului Caracal, CIF: 4395175). Garantia este irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. In mod obligatoriu, ea va asigura autoritatea contractanta impotriva riscurilor descrise la art. 87 din H.G. 925/2006 actualizata precum si de cel prevazut de art. 278^1 din O.U.G. 34/2006 actualizata. I.M.M.-urile pot prezenta garantie de participare in cuantum de 50% din valoarea mai sus precizata. Garantia de participare se va restitui in conformitate cu H.G. 925/2006, art.88.? Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, mentionam faptul ca echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data de 27.05.2013, 1 Euro= 4.3514RON). Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10%, din pretul total al contractului subsecvent de prestari servicii la Acordul-cadru, exclusiv TVA. Modul de constituire a garantie de buna executie va fi specificat de catre ofertant in oferta sa alegandu-se din: Orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau Retineri succesive din sume datorate pentru facturi partiale si finale. In acest caz ofertantul are obligatia de a deschide la Trezoreriei Statului un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala pe care o va depune ofertantul in contul astfel deschis va fi de 1% din pretul contractului. In cazul ofertantilor din categoria IMM-urilor garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat. Restituirea garantiei de buna executie se va face in conformitate cu prevederile art.92 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Oferantul va prezenta:
1.Declaratie privind situatia personala a operatorului economic: neincadrarea inprevederile art.180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (documentul va fi prezentat si de tertul sustinator daca este cazul);completare Formular nr.1 din sectiunea formulare.2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta deUrgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (documentul va fi prezentat si de tertul sustinator cu referire doar la punctele a, c^1) si d), daca este cazul); completare Formular nr. 2 din sectiunea formulare.2. a) Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local (original/copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata );2. b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului (original/copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata );Certificatele mentionate la punctele 2.a) si 2.b) trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente pentru luna anterioara depunerii ofertei
3.Declaratia privind calitatea de participant la procedura; completare Formular nr. 3 din sectiunea formulare.4.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta; completare Formular nr.4 din sectiunea formulare.5.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - completare Formular nr. 5 din sectiunea formulare (care va fi prezentata atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator daca este cazul). Pentru completarea declaratiei: persoana ce detine functie de decizie in cadrul Municipiului Caracal: Primar: EDUARD ? CLAUDIU CIOCAZANU, Administrator public: Teodor Stan, comisia de evaluare: Gheorghe Eugenia, Tudor Ionut Catalin, Cioponea Mary, DogaruDoina Alina, Baloi Danut Alexandru, Ilie Liliana, Borea Adrian, Burtea Gheorgheconsilieri locali: Alexe Costica, Badea Emanuel Aurelian, Bondrescu Ion Lucian, Bujor Vasile, Cernat Costin ?erban, Maciu Marin, Epure Iustinian Mihai, Florea Octavian, Gatan Ilie, Hoara Madalina, Ilin Radu Mihail, Mocanu Ioan, Pavel Cristian Constantin, Pisica Sabin Alin, Dumitrescu Cristian, Stanciu Catalin Andrei, Stanescu Viorel Octavian, ?tefanescu Smarandache Niculae, Dragnei Dan. Pentru persoane juridice /fizice romane
Certificat constatator emis de ONRC, in original sau copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?. Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator emis de catre ONRC trebuie sa fie actuale / reale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului.Pentru persoane juridice /fizice straineDocumente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident, in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.
- Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor.Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului.
Toate documentele oficiale depuse de persoanele juridice straine, precum si documentele depuse intr-o alta limba decat cea romana de catre operatorii economici romani, vor fi insotite de traduceri legalizate in limba romana, efectuate in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale cu declararea cifrei de afaceri.
Cifra de afaceri (globala) pe ultimii 3 (trei) ani, trebuie sa fie cel putin egala cu 436.100, 00 lei. Pentru cursul mediu de referinta aferent fiecarui an dintre
cei pentru care se solicita cifra de afaceri se va avea in vedere cursul mediu anual Ron / Euro comunicatde BNR, astfel:
- pentru anul 2010:1 Euro = 4, 2090 Ron
- pentru anul 2011:1 Euro = 4, 2379 Ron
- pentru anul 2012:1 Euro = 4, 4560 Ron.In cazul in care ofertantul face dovada ca se incadreaza in categoria I.M.M, in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, beneficiaza de reducerea cu 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri.
In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, fiecare membru al grupului va prezenta Formularul nr. 6.
Tert sustinator (daca este cazul).
In conformitate cu prevederile art. 186, alin 2), in cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al
persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Va fi prezentata in original Fisa de informatii generale in conformitate cu Formularul nr. 6 anexat in sectiunera formulare.Pentru cursul mediu de referinta aferent fiecarui an dintre cei pentru care se solicita cifra de afaceri se va avea in vederecursul mediu anual Ron / Euro comunicat de BNR, astfel: - pentru anul 2010:1 Euro = 4, 2090 Ron- pentru anul 2011:1 Euro = 4, 2379 Ron- pentru anul 2012:1 Euro = 4, 4560 RonOfertantul va prezenta: - Formularul nr. 7?Angajament Tert sustinator financiar din Sectiunea Formulare;
- Declaratie privind situatia personala a operatorului economic ? Formularul nr. 1, Formularul nr. 2 din Sectiunea Formulare;
- Formularul nr. 5 -Declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese din Sectiunea Formulare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani.
In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna,
fiecare membru al grupului are obligatia de a prezenta Formualrul nr. 8 din sectiunea Formulare.
Experienta similara.
Prestarea de servicii similare celor ce fac obiectul prezentei proceduri.
Ofertantul va face dovada prestarii de servicii similare in valoare cumulata de minim 218.000, 00 lei.
In cazul prezentarii experienteisimilare in valuta, pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR, pentru fiecare an in parte.
Prezentare in copie documente / contracte / procese-verbale de receptie care sa confirme prestarea de servicii similare.
Declaratia privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere, conform cu Formularul nr.9 anexat in sectiunea formulare.Prestatorul va prezenta in copie, autorizatiile si licentele in calitate de operator aerian, pentru aeronava si personal navigant, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu reglementarile impuse deAdministratia Aeronautica Civila Romana (A.A.C.R.).
Declaratie privind lista cu echipamentele tehnice, utilajele, instalatiile pentru indeplinirea contractului:
- detinerea in proprietate / comodat / inchiriere / leasing cel putin a unei aeronave tip AN-2 sau echivalent, echipate cu rezervoare pentru substante cu o capacitate de minim 1000 litri, instalatii MICRONAIRAU-5000 sau similare pentru difuzari ultrafine si aplicarea de tratamente chimice.
Informatii privind subcontractantii.(daca este cazul)
Se va completa Formularul nr. 11 ?
Lista cu subcontractantii si specializarea acestora din Sectiunea Formulare
Tert sustinator (daca este cazul).
In conformitate cu prevederile art.190, alin (2) In cazul in care Ofertantul /
candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si
sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta
persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta
confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului / ofertantului resursele
tehnice si rofesionale invocate. Persoana care asigurasustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.
180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
Informatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante:
Certificate emise de organisme
independente prin care se atesta respectarea
standardelor de calitate, conform ISO
9001 sau certificate echivalente emise
de organisme stabilite in alte state ale Uniunii
Europene; orice alte probe sau dovezi in
masura in care probele/dovezile prezentate
confirma asigurarea unui nivel corespunzator
al calitatii.
Informatii privind asigurarea protectiei mediului ? pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de servicii.
-Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de protectie a mediului SR EN ISO 14001 sau
certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.
In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare asociat pentru partea lui de implicare in realizarea contractului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta in original declaratia privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, in conformitate cu Formularul nr.8anexat in sectiunea formulare.Prezentare in copie documente/contracte/procese-verbale de receptie care sa confirme prestarea de servicii similare in valoare cumulata de minim218.000, 00 lei.In cazul prezentarii experientei similare invaluta, pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR, pentru fiecare an in parte.Se va prezenta: Declaratia privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere, conform cu Formularul nr.9 anexat in sectiunea formulare.Prestatorul va prezenta in copie, autorizatiile si licentele in calitate de operator aerian, pentru aeronava si personal navigant, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu reglementarile impuse deAdministratia Aeronautica Civila Romana (A.A.C.R.).In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a prezenta formularul nr. 9.Se va prezenta- Declaratie privind lista cu echipamentele tehnice, utilajele, instalatiile pentru indeplinirea contractuluiin conformitate cu Formularul nr. 10anexat in sectiunea formulare, insotita de copii ale documentelor din care rezulta forma de detinere.Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a precizapartea/partile din contract pe care urmeaza sa lesubcontracteze, procentul din valoarea acordului ? cadru care va fi indeplinit de catre subcontractanti si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.- Se va completa Formularul nr. 11 ? Model declaratiesubcontractanti din Sectiunea Formulare, cu subcontractantii si specializarea acestora.- Se va completa Formularul nr. 5 - Declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese din Sectiunea Formulare.Ofertantul va prezenta: - Formularul nr. 12 din sectiunea formulare ? Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici;
- Formularul nr. 13 ? Declaratie Tert sustinator tehnic si profesional, din sectiunea Formulare;
- Declaratie privind situatia personala a operatorului economic ?Formularul nr. 1 si Formularul nr. 2 din sectiunea formulare;
- Formularul nr. 5 - Declaratie privind neincadrarea intr-o situatie de conflict de interese din Sectiunea Formulare.Certificate, documente, alte dovezi, in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?Certificate, documente, alte dovezi, in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.08.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.08.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.08.2013 09:00
Locul: Primaria municipiului Caracal - Compartiment Achizitii Publice, Piata Victoriei nr. 10
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membri comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, observatori desemnati UCVAP (dupa caz).
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Departajarea ofertelor cu preturi egale: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Documentatia de atribuire este publicata in SEAP: Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoanele vatamate pot sesiza Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic-contencios
Adresa postala: strada Piata Victoriei nr.10, judetul Olt, Localitatea: Caracal, Cod postal: 235200, Romania, Tel. +40 249511384, Email: [email protected], Fax: +40 249517516, Adresa internet (URL): www.primariacaracal.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.06.2013 11:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer