Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE RANFLUARE A EPAVEI SLATINA SI CURATAREA FUNDULUI ALBIEI IN ZONA DANELOR 35 ? 38 PORT GALATI


Anunt de participare (utilitati) numarul 125496/08.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA
Adresa postala:  Str. Portului nr.34, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800025, Romania, Punct(e) de contact:  Gabriela David, Tel. 0236/460660/121, Email:  [email protected], Fax:  0236/460140, Adresa internet (URL):  http//apdm.galati.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Activit??i portuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SERVICII DE RANFLUARE A EPAVEI SLATINA SI CURATAREA FUNDULUI ALBIEI IN ZONA DANELOR 35 ? 38 PORT GALATI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: zona portului Galati , danele 35 - 38
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul contractului este repunerea in exploatare a danelor 35-38 si eliminarea efectului colmatarii asupra infrastructurii portuare din zona, prin gasirea solutiei tehnice pentru indepartarea epavei navei SLATINA, eliminarea totala a epavei si curatarea fundului albiei in zona
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
63725300-0 - Servicii de ranfluare a navelor (Rev.2)
45252124-3-Lucrari de dragare si de pompare (Rev.2)
98363000-5-Servicii de scufundare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
SERVICII DE RANFLUARE A EPAVEI SLATINA SI CURATAREA FUNDULUI ALBIEI IN ZONA DANELOR 35 ? 38 PORT GALATI
Valoarea estimata fara TVA: 29, 663, 866RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 42419 lei/ 100.000euroGarantia de buna executie: 10% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
100% fonduri bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind situatia personala a candidatului
-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006
- Documente privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata (buget de stat si locale)
- Certificat constatator eliberat de ORC
- Cazier judiciar al operatorului economic candidat
-Certificat de Inregistrare emis de ORC
-Autorizatie pentru efectuarea activitatilor conexe activitatilor de transport naval, respectiv asistenta, salvare si ranfluare a navelor, ASRN, cod IA 6322
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Fisa de Informatii Generale
-Situatiile financiare aferente anilor 2008, 2009 si 2010
-Realizarea unei cifre medii de afaceri pe ultimii 3 ani incheiati fiscal (2008, 2009 si 2010) cel putin egala cu 11.000.000 euro
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind Lista principalelor servicii similare obiectului achizitiei efectuate in ultimii 3 ani
-Valoarea cumulata a serviciilor similare obiectului achizitiei continute in maxim 3(trei) contracte, sa fie de minim4.000.000 euro (fara TVA).
-minimum1 (una)recomandare/document constatator pentruserviciile similare prezentate inLista de mai sus.
-Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, cuprinzand si Lista dotarilor specifice executiei contractului
-Declaratie privind asigurarea personalului/organismului tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat pentru executia contractului, din care sa reiasa ca se va asigura cel putin un responsabil pentru asigurarea controlului calitatii., si cel putin un responsabil tehnic cu executia contractului
-Declaratie pe propria raspundere prin care se precizeaza faptul ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii
-Declaratie pe propria raspundere privind masurile de protectia mediului aplicabile in timpul executiei contractului
-Certificat de atestare ISO 9001 :2008
-Certificatdeatestare ISO 14001:2004
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S99-162558 din 24.05.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.08.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.08.2011 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.08.2011 10:30
Locul: sediul autoritatii contractante, str. Portului nr. 34, Galati, 800025
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, observatori MF, reprezentantii imputerniciti ai candidatilor, experti cooptati, daca este cazul.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104672
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CN APDM SA Galati - Biroul Juridic
Adresa postala:  str. Portului 34, ,Localitatea:  Galati, Cod postal:  800025, Romania, Tel. 0236460660, Fax:  0236460140
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.07.2011 14:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer